ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

30.07.2015

 

183. Hotărâre privind modificarea  HCL nr. 136/24.04.2003  referitoare la darea în folosință gratuită pe durata execuției lucrărilor către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 22.519 mp (Cartierul Tineretului- etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri

184.Hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviștene”, cod SMIS 29363, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

185.Hotărâre privind premierea absolvenților cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoția 2015

186.Hotărâre privind premierea sportivilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile interne și internaționale                                                           

187.Hotărâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

188.Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile

189.Hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Târgoviste in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “CIVITAS TARGOVISTE”

190.Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

191.Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat al Municipiului Târgoviște

192.Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2015

193.Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Serviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște și a criteriilor de selecție a dosarelor de înscriere în creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște, începând cu anul școlar 2015-2016

194.Hotărâre privind modificarea HCL nr. 168/25.06.2015 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

195.Hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/25.06.2015 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

            196.Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2015

197.Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuielial Municipiului Târgoviște pe anul 2015

198.Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Palatul Copiilor, Inspectoratul Școlar Județen Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea organizării Festivalului Național Medieval de Teatru și Muzic㠔Chindia Domnească”, ediția a III-a

199.Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere pe verticală și orizontală construcție P+1 la P+2+M - Magazin mobilă”,  Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E, beneficiari: DRAGOMIR LAURENȚIU MIHAI și DRAGOMIR CARMEN

200.Hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU RAR DÂMBOVIȚA P+1”,  Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar  CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA pentru REGISTRUL AUTO ROMÂN S.A.

201.Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”

202.Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.07.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

203.Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

204.Hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în str. George Cair, nr. 11.A și darea în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

205.Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Uniunea Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 130 mp, situat în str. A.I.Cuza, nr. 12 A

            206.Hotărâre privind darea în administrare a imobilului-construcție în suprafață de 351 mp și a terenului aferent acesteia, situat în PT 5, micro 6, str. Transilvaniei către Direcția de Asistență Socială

207.Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție

208.Hotărâre privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosință în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiarilor acestor terenuri

209.Hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște cu privire la cesiunea acțiunilor deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

210.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

211.Hotărâre privind scoaterea la licitatie publică  în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani,  a unor terenuri și spații situate în Municipiul Târgoviște

212.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 83 de spații comerciale (module) în suprafață totală de 574,47 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai

213.Hotărâre  privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select

214.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 11,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

215.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 72,2 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

216.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 4 spații comerciale, în suprafață totală de 153,15 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

217.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

218.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Gen .I.E. Florescu, nr. 20, în incinta Liceului Tehnologic „Nicolae Mihăescu”

219.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 262, în curtea Școlii nr. 2 “Ioan Alexandru Brătescu -Voinești”

220.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gură de Aur”

221.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 14,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. C-tin Brâncoveanu - zona stație taxi

222.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu - zona Dealu Mare

223.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 160 mp situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgoviște

224.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  HCL nr. 136/24.04.2003  referitoare la darea în folosință gratuită pe durata execuției lucrărilor către Agenția Națională pentru Locuințe , a suprafeței de 22.519 mp (Cartierul Tineretului- etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind modificarea HCL nr. 136/24.04.2003 referitoare la darea în folosință gratuită pe durata execuției lucrărilor către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 22.519 mp (Cartierul Tineretului - etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri, modificată prin   H.C.L. 68/15.03.2012;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 136/24.04.2003 privind darea în folosință gratuită, pe durata execuției lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 22.519 mp (Cartierul Tineretului- etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri;

§    Prevederile H.C.L. nr. 68/15.03.2012 privind modificarea  HCL nr. 136/24.03.2003  referitoare la darea în folosință gratuită pe durata execuției lucrărilor către Agenția Națională pentru Locuințe , a suprafeței de 22.519 mp (Cartierul Tineretului- etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

    

Art 1. Se aprobă modificarea HCL nr.136 din data de 24.04.2003 referitoare la darea în folosință gratuită pe durata execuției lucrărilor către Agenția Națională pentru Locuințe , a suprafeței de 22.519 mp (Cartierul Tineretului- etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri”, modificată prin H.C.L. nr. 68/15.03.2012, după cum urmează:

„Art. 1” va avea următorul cuprins : Se aprobă transmiterea Agenției Naționale pentru Locuințe, în folosință gratuită, a terenului pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în suprafață de 34.264 mp situat în str. Silviu Stănculescu,. FN, identificat conform extrasului de carte funciară nr. 81953 și număr cadastral 81953, pe toată durata executării construcției;

Locuințele ce urmează a se construi vor avea următoarele caracteristici :

v   regim de înălțime : S+P+2E+M și S+P+ 3E+M.”

„Art. va avea următorul cuprins: Transmiterea terenului se face pe bază de proces verbal de predare-primire între Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și Agenția Națională pentru Locuințe.

   La finalizarea lucrărilor de construire să preiau terenul și construcțiile de locuințe pe bază de protocol de predare-primire între Agenția Națională pentru Locuințe și Consiliul Local al Municipiului Târgoviște.

   Pentru semnarea procesului verbal de predare – primire și a protocolului de predare – primire se împuternicesc Primarul Municipiului Târgoviște și Secretarul Municipiului Târgoviște.

„Art. 3” va avea următorul cuprins :  Se aprobă asigurarea de la bugetul local a resurselor necesare pentru costul utilităților aferente construcțiilor, precum și sistematizării pe orizontală a amplasamentului (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc.) până la recepția la terminarea locuințelor.

Art. 2 Începând cu data prezentei orice alte dispoziții contrare prezentei  își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

Nr.   183

 Tgv. 30.07.2015

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviștene”, cod SMIS 29363,

 ca urmare a actualizării bugetului proiectului

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind modificarea HCL nr. 145/26.04.2012 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviștene”;

§  Programul Operational Regional 2007 – 2013 Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.

§  Contractul de finantare nr. 3396/23.11.2012.

§  Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Locuințelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de prestari servicii nr. 16410/07.07.2014 încheiat cu S.C. VIZUAL S.R.L.

§ Adresele nr. 14881/05.06.2015 si nr. 15838/16.06.2015 ale Autorității Nationale pentru Turism;

§   Prevederile HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviștene”;

§   Prevederile HCL nr. 145/26.04.2012 referitoare la modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviștene”, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d”și“e”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se modifică indicatorii economici ai proiectului „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviștene”, după cum urmează:

 

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

293.136,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

25.000,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

211.400,00

c.

TVA

56.736,00

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

29.228,00

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

4.228,00

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

25.000,00

III

TVA*

56.736,00

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

207.172,00

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 221/2010, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economica, Direcția Tehnică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   184

 Tgv. 30.07.2015

 

           

     HOTĂRÂRE

privind premierea absolvenților cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoția 2015

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere:

§   Raportul de specialitate nr. 18212/09.07.2015 privind premierea absolvenților din învățământul preuniversitar din școlile târgoviștene, care au promovat cu nota 10 examenele de absolvire din sesiunea iunie-iulie 2015;

§   Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se premiază cu suma de 1000 lei net/elev următorii elevi absolvenți ai școlilor și ai liceelor din municipiul Târgoviște care au promovat examenul de evaluare națională/bacalaureat, promoția 2015, cu media 10:

Mateescu Sorin Gabriel – Șc. ”Vasile Cârlova”

Mindilică Andreea-Mădălina– Șc. ”Alexandru Brătescu Voinești”

Budulan Maria-Adelina – Șc. ”Coresi”

Țîncu Florina Georgiana – Șc. Mihai Viteazul”

Pantazi Delia Elena – Liceul de Arte ”Bălașa Doamna”

Stănescu Andrei – C.N. ”Constantin Carabella”

Tudose Adriana – C.N. ”Constantin Carabella”

Bianca-Maria Vlad– C.N. ”Constantin Carabella”

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare capitolul 65.02- Învățământ, titlul II – Bunuri și servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   185

  Tgv. 30.07.2015

           

             HOTĂRÂRE

privind premierea sportivilor care au obținut rezultate deosebite

 la competițiile interne și internaționale

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind premierea sportivilor care au obținut rezultate deosebite în competițiile interne și internaționale;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se premiază cu suma de 2.000 lei net/sportiv următorii sportivi pentru rezultate deosebite obținute la competițiile interne și internaționale:

     Marin George Mihai

     Marin Ovidiu David

Art. 2 Suma va fi asigurată din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   186

  Tgv. 30.07.2015

  HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Adresa dnei. Cîrstian Mirela înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 17978/07.07.2015 și adresa dnei. Dumitru Roxana înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 17979/07.07.2015

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile art. 96, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 185/2013 referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale;

§  Prevederile art. 8, alin. 1, lit.”c” din cuprinsul Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale, nr. 4619/2014;

§  Prevederile HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște, astfel:

   Începând cu anul școlar 2015-2016, se înlocuiește dna. Cîrstian Mirela cu dna. Chiriac Beatrice în Consiliul de Administrație al Scolii Grigore Alexandrescu (anexa la HCL nr. 270/29.10.2014, capitolul II, pct 7.2) și

   Începând cu anul școlar 2015-2016 se înlocuiește dna. Dumitru Roxana cu dna. Claudia Tarbă în Consiliul de Administrație al Scolii Ioan Alexandru Brătescu-Voinești (anexa la HCL nr. 270/29.10.2014, capitolul II, pct 2.1)

Art.  2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală, dna. Claudia Tarbă, dna. Chiriac Beatrice și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   187

  Tgv. 30.07.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Procesul verbal nr. 3/16.07.2015  al Comisiei de evaluare și selecție;

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului;

§  Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

§  Prevederile HCL nr. 215/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 22/16.02.2015 referitoare la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2015;

§  Prevederile art. 36, alin. 2 lit.d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă contractele de finanțare din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit, sesiunea a doua, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, suma totală solicitată fiind de 90.006 lei.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 Nr.   188

 Tgv. 30.07.2015

           

            HOTĂRÂRE

privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Târgoviste in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

“CIVITAS TARGOVISTE”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară, astazi 30.07.2015, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate nr. 18253/21.07.2015 al Secretarului Municipiului privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “CIVITAS TARGOVISTE”;

§      Prevederile Actului constitutiv si ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “CIVITAS TARGOVISTE”, cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 la H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru si Statutului-cadru ale Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

§      Prevederile HCL nr. 234/30.09.2014 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit.e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

     In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

:

Art.1. Se acorda mandat special domnului Daniel-Cristian Stan reprezentant al U.A.T. Targoviste in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “CIVITAS TARGOVISTE”, sa voteze in Adunarea Generala hotararile privind:

-         dizolvarea si lichidarea Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

-         aprobarea primirii de noi membri in Asociatie, a retragerii si excluderii unor membri din Asociatie;

-         elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

-         elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare, prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;

-         stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;

-         aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente;

-         elaborarea si aprobarea strategiilor proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati publice, prin utilizarea principiului planificarii strategice multianuale;

-         stabilirea cerintelor si criteriilor de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

-         aprobarea, stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare potrivit competentelor acordate acestora prin legea speciala;

-         refuzul in conditii justificate a aprobarii stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor propuse de operatori, iar pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol sa solicite avizul autoritatilor de reglementare competente;

-         rezilierea unilaterala a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor si organizarea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora (daca constata si dovedesc nerespectarea repetata de catre operatori a obligatiilor contractuale si daca operatorii nu adopta programe de masuri care sa respecte conditiile contractuale si sa se asigure atingerea, intr-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumati);

-         elaborarea si aprobarea in termenul de 6 luni (de la data luarii deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor sau primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat) a unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor si a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

-         prelungirea o singura data a duratei contractului de delegare a gestiunii pentru o perioada care nu poate depasi jumatate din durata initiala (49 ani) cu conditia ca durata totala sa nu depaseasca 49 de ani.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obliga dl. Daniel-Cristian Stan.

Art. 3. Secretarul Municipiului Targoviste va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “CIVITAS TARGOVISTE”.

 

  Nr.   189

  Tgv. 30.07.2015

 

 

                                               

                                   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare

ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

și Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.07.2015, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile HCL nr. 155/25.06.2015 modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Urbanism, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Administrație Publică Locală, Biroul Administrativ, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Compartimentul Audit Public Intern, Biroul Contencios Juridic, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  Nr.   190

  Tgv. 30.07.2015

                                   

                                   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

al Municipiului Târgoviște

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.07.2015, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§   Prevederile HCL nr. 156/25.06.2015 modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat al Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   191

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap grav aferente anului 2015;

§   Prevederile art. 35, art. 40, alin. 1 și art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” și  alin.6, lit. “a”, pct.2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul bugetar 2015, se aprobă un număr de 250 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și un număr de 750 indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav.

Art. 2 Sursa de finanțare este bugetul local al anului 2015.

Art. 3 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 192/24.07.2014 își încetează aplicabilitatea..

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 Nr.   192

 Tgv. 30.07.2015

 

 

 

 

           

      HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Serviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște și a criteriilor de selecție a dosarelor de înscriere în creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște, începând cu anul școlar 2015-2016

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere:

§   Raportul de specialitate nr. 18301/09.07.2015 privind aprobarea criteriilor de selecție a dosarelor de înscriere în creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște și a Metodologiei de organizare și funcționare a Serviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște, începând cu anul școlar 2015-2016;

§   Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 6 al Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Secțiunii a 3- a din H.G. nr. 1252/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu anul școlar 2015-2016 se aprobă Metodologia de organizare și funcționare a Serviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu anul școlar 2015-2016 se aprobă criteriile de selecție a dosarelor de înscriere în creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   193

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 168/25.06.2015 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere:

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea art.1al HCL nr.168/25.06.2015;

§   Prevederile art. 38, alin. 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 168/25.06.2015 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 Articolul 1 al HCL nr. 168/2015 va avea următorul cuprins: Se aprobă modificarea Cap. III - Drepturi și obligații, art. 11, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., după cum urmează: “să achite în termen de până la 30 zile calendaristice, contravaloarea facturilor lunare pentru serviciile prestate. În cazul depășirii acestei scadențe stabilită de comun acord între părți, beneficiarul lucrărilor va achita dobânzi și penalități în cuantumul stabilit ca și pentru obligațiile bugetare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 168/25.06.2015 rămân neschimbate

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                     

  Nr.   194

  Tgv. 30.07.2015

 

                                                    HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 169/25.06.2015 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea art.1al HCL nr.169/25.06.2015;

§  Prevederile art. 38, alin. 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 169/25.06.2015 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 Articolul 1 al HCL nr. 169/2015 va avea următorul cuprins:  Se aprobă modificarea Cap. III - Drepturi și obligații, art. 11, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, după cum urmează: “să achite în termen de până la 30 zile calendaristice, contravaloarea facturilor lunare pentru serviciile prestate. În cazul depășirii acestei scadențe stabilită de comun acord între părți, beneficiarul lucrărilor va achita dobânzi și penalități în cuantumul stabilit ca și pentru obligațiile bugetare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 169/25.06.2015 rămân neschimbate

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                       

  Nr.   195

  Tgv. 30.07.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 19471/21.07.2015 privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2015;

§  Prevederile art 49, alin. 12 și alin. 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 30.06.2015, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 Nr.   196

 Tgv. 30.07.2015

                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 19709/23.07.2015 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015;

·     OMFP 1661Bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de catre institutiile publice;

·     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.525 mii lei, prin:

·     majorarea  cu suma de 47  mii lei a prevederilor la indicatorul 30.02.08 - " Venituri din dividende ".

·     majorarea  cu suma de 878  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 - " Alte venituri "

·     majorarea cu suma de 73  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 " Donatii si sponsorizari ".

·     majorarea cu suma de 142  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice", 

·     majorarea cu suma de 385 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului",

·     diminuarea cu suma de 2.263  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·     diminuarea  cu suma de 2.263  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 1.525 mii lei,prin:

·     Diminuarea cu suma de 200 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 54.02 “ Alte servicii publice generale ”, din care pe titluri:

ź  Diminuarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul Bunuri și servicii în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare destinate Primăriei Târgoviște.

·     Majorarea cu suma de 40 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “ Ordine publica și siguranța naționala”, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 40 mii lei la titlul Bunuri și servicii, din care pe instituții:

-       Majorarea prevederilor bugetare cu 40 mii lei la titlul Bunuri și servicii în bugetul aferent ISU.

·     Majorarea cu suma de 670 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 661  mii lei la titlul Bunuri și servicii

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 9 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe

·     Majorarea cu suma de 912 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź  Diminuarea  prevederilor bugetare cu 48 mii lei la titlul Bunuri și servicii, din care pe instituții:

-       Majorarea prevederilor bugetare cu 17 mii lei la titlul Bunuri și servicii în bugetul aferent CSM .

-       Majorarea prevederilor bugetare cu 35 mii lei la titlul Bunuri și servicii în bugetul aferent Primăriei

-       Diminuarea  prevederilor bugetare cu 100 mii lei la titlul Bunuri și servicii în bugetul aferent Direcției Gradina Zoologică

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 850 mii lei la titlul Alte Cheltuieli în vederea suplimentării cotizației municipiului Targoviște la AFC Chindia.

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 110 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe,  din care pe instituții:

-       Diminuarea prevederilor bugetare cu 70 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent Primăriei .

-       Majorarea  prevederilor bugetare cu 180 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent Direcției Gradina Zoologică

·     Majorarea cu suma de 370  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 370  mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·     Diminuarea  cu suma de 3 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 257 mii lei la titlul Bunuri și servicii, din care pe instituții:

-       Majorarea prevederilor bugetare cu 257 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Direcției de Administrare a Patrimoniului public și Privat

ź  Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 260 mii lei , care pe instituții:

-       Diminuarea prevederilor bugetare cu 162 mii lei la Cheltuieli de capital - Alte active fixe, aferente bugetului Direcției de Administrare a Patrimoniului public și Privat

-       Diminuarea prevederilor bugetare cu 98 mii lei la Cheltuieli de capital - Alte active fixe, aferente bugetului Primăriei.

·     Diminuarea cu suma de 264  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “ Protecția mediului”, din care pe titluri:

ź  Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 264 mii lei, aferente bugetului Primăriei

·     Majorarea  cu suma de 0  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “ Transporturi”, din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii cu suma de 1331 mii lei.

ź  Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 1331 mii lei.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                  Programul de investiții pe anul 2015 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in anul 2015 este redată în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

                  Prevederile H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015, se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

  Nr.   197

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Palatul Copiilor, Inspectoratul Școlar Județen Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea organizării Festivalului Național Medieval de Teatru și Muzică

 ”Chindia Domnească”, ediția a III-a

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere: 

§      Adresa Palatului Copiilor înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 15878/16.06.2015;

§      Raportul de specialitate nr. 19585 din data de 22.07.2015 al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Palatul Copiilor, Inspectoratul Școlar Județen Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea organizării Festivalului Național Medieval de Teatru și Muzic㠔Chindia Domnească”, ediția a III-a, ce se va desfășura  în perioada 30.07.- 02.08.2015;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat între Palatul Copiilor, Inspectoratul Școlar Județen Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea organizării Festivalului Național Medieval de Teatru și Muzic㠔Chindia Domnească”, ediția a III-a, ce se va desfășura  la Târgoviște, în perioada 30.07.- 02.08.2015;

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din capitolul bugetar 67.02 Cultură, recreere și religie, titlul II - Bunuri și servicii, a sumei de 13.000 lei, în vederea organizării Festivalului Național Medieval de Teatru și Muzic㠔Chindia Domnească”, ediția a III-a,

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

Nr.   198

 Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Extindere pe verticală și orizontală construcție P+1 la P+2+M - Magazin mobilă”,  Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E,

 beneficiari: DRAGOMIR LAURENȚIU MIHAI și DRAGOMIR CARMEN

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere pe verticală și orizontală construcție P+1 la P+2+M - Magazin mobilă”, Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E, beneficiari: DRAGOMIR LAURENȚIU MIHAI și DRAGOMIR CARMEN;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere pe verticală și orizontală construcție P+1 la P+2+M - Magazin mobilă”, Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E, beneficiari: DRAGOMIR LAURENȚIU MIHAI și DRAGOMIR CARMEN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                       

  Nr.   199

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru

 „CONSTRUIRE SEDIU RAR DÂMBOVIȚA P+1”,  Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar  CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

pentru REGISTRUL AUTO ROMÂN S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU RAR DÂMBOVIȚA P+1”,  Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar  CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA pentru REGISTRUL AUTO ROMÂN S.A.;

§   Prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU RAR DÂMBOVIȚA P+1”,  Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar  CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA pentru REGISTRUL AUTO ROMÂN S.A..

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   200

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

§    Prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului nr. 2266/2012 privind aprobarea modelelor de documentații standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare și execuție de stație de tratare a apei/stație de epurare de ape reziduale", "execuție de rețele de canalizare și rețele de alimentare cu apă", "proiectare și execuție de stație de sortare, compostare și tratare mecano-biologică a deșeurilor", "execuție de depozit conform de deșeuri";

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului: „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

 

Stația de pompare S.P.A.U se va monta la intersecția străzilor Crișan și Morilor, pe domeniul public al Municipiului Târgoviște. Stația are un debit Q= 1,37 mc/h, va fi prevăzută cu două electropompe una activă și una de rezervă și va fi executată din beton, având formă circulară, cu placă din beton acoperitoare prevăzută cu două guri de acces.

Pe strada Crișan se va extinde un tronson de canalizare pe o lungime de 50,5 m, având 4 cămine la care se vor racorda 5 imobile.

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

v     Valoare investiție : 216.908  lei din care:

                                C+M:  149.656 lei

 

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

Nr.   201

 Tgv. 30.07.2015

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.07.2015

al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 1 încheiat în data de 20.07.2015 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1371/25.05.2015;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§      Prevederile O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 1391/2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 20.07.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 1 din data de 20.07.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prețurile sunt calculate în euro și vor fi achitate în lei la cursul euro al B.N.R. din data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   202

  Tgv. 30.07.2015

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2015

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.07.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 543/20.02.2015;

§   Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Dispoziției Primarului nr. 543/20.02.2015 privind reorganizarea comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale;

§   Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.07.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 10 contracte de închiriere până la data de 30.06.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 13 locuințe sociale din recuperări, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

    

  Nr.   203

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în str. George Cair, nr. 11.A și darea în administrarea

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în str. George Cair, nr. 11 Ași darea în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în strada George Cair, nr. 11 A, conform planului de situație anexat, cu următoarele date de identificare:

- Spațiu comercial: Suprafață 41 mp, construcție din panouri sandwich, fațadă-geamuri și ușă tâmplărie aluminiu, acoperiș din tablă ondulată;

 - Anexa 1: Construcție din pereți de rigips cu ușă din aluminiu, suprafață de 5,40 mp, acoperiș din tablă ondulată;

- Anexa 2: Construcție din tablă ondulată, suprafață de 13,94 mp, acoperiș din tablă ondulată;

- Terasă: platformă betonată în suprafață de 65 mp, acoperită cu prelată, pe suport metalic din țeavă rectangulară și împrejmuită cu panouri din plasă zincată, având o înălțime de 2,5 m pe un perimetru de 57 m.

- Valoare de inventar:              33.935 lei.

Art. 2. Se aprobă darea în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat al municipiului Târgoviște a bunului imobil inclus în proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, conform art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3 Imobilul se va înregistra în evidența contabilă a Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat al municipiului Târgoviște, în gestiunea spații cu altă destinație decât cea de locuit.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  Nr.   204

  Tgv. 30.07.2015

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită către Uniunea Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 130 mp, situat în str. A.I.Cuza, nr. 12 A

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosință gratuită către Uniunea Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița a unui teren, în suprafață de 130 mp, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, situate în str. A.I.Cuza, nr. 12 A;

§   Adresele Uniunii Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița înregistrate la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 9808/10.04.2015 și nr. 10834/24.04.2015;

§   Prevederile H.G. nr. 1361/2000 privind recunoașterea Uniunii Arhitecților din România ca fiind de utilitate publică;

§   Prevederile art. 41 și 49 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosintă gratuită către Uniunea Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița a unui teren, în suprafață de 130 mp, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, situat în str. A.I.Cuza, nr. 12 A, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 Terenul se transmite în folosință gratuită până la data de 31.12.2052, în vederea amenajării unui spațiu expozițional, în care să se desfășoare activitatea uniunilor de creație din municipiul Târgoviște.

Art. 3 Lucrările pentru amenajarea spațiului expozițional se vor efectua în baza unei autorizații de construire însoțită de avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

Art. 4 Transmiterea se va efectua prin contract de comodat în care se vor stipula condițiile de folosință.

Art. 5 În evidențele financiar - patrimoniale ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Uniunii Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița se va opera în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                   

  Nr.   205

  Tgv. 30.07.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a imobilului-construcție în suprafață de 351 mp și a terenului aferent acesteia, situat în PT 5, micro 6, str. Transilvaniei

către Direcția de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§   Adresa nr. 18902 din data de 15.07.2015 prin care Direcția de Asistență Socială solicită transmiterea Punctului Termic situat în str. Transilvaniei, micro 6 pentru realizarea Centrului de zi “Dănuț”;

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în administrare a imobilului în suprafață de 351 mp din PT 5, micro 6, str. Transilvaniei către Direcția de Asistență Socială

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a imobilului-construcție în suprafață de 351 mp și a terenului aferent acesteia, situat în PT 5, str. Transilvaniei, cu următoarele date de identificare: spațiu PT nr. 5, str. Transilvaniei, micro 6, nr. de inventar - 101037, suprafața 351 mp, valoare 39.487 lei (reevaluat în anul 2014), structură din elemente prefabricate și BCA, cu planșeu din beton, an PIF 1971.

Art. 2 Darea în administrare se va efectua pe bază de protocol în care se vor stipula condițiile de administrare, în evidențele contabile urmând a se opera în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  Nr.   206

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§   Adresa nr. 5179/27.03.2015 prin care Consiliul Județean Dâmbovița solicită transmiterea sectorului de drum aparținând DJ 711, proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, identificat ca str. Silviu Stănculescu și terenul aferent acesteia, ce cuprinde și zona de siguranță sau protecție, în vederea implementării proiectului « Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720 B, DJ 711 ȘI DJ 101 B », din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020;

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, pe durata implementării proiectului « Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720 B, DJ 711 ȘI DJ 101 B », din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, a următoarelor bunuri imobile:

·       Strada Silviu Stănculescu, nr. inventar 1001606, valoare 667.800, lungime 1.107 m, suprafață 8.075 mp (conform ultimelor măsurători), asfaltată, cod republican 1.3.7.2, pornește din Calea București până la hotarul municipiului DJ 711;

·       Teren aferent str. Silviu Stănculescu, nr. inventar 701457, valoare 882.000 lei, lungime 1.128 m, suprafață 17.075 mp (conform ultimelor măsurători), categoria DS Străzi - Ulițe.

Art. 2 Darea în administrare se va efectua pe bază de protocol în care se vor stipula condițiile de administrare, în evidențele patrimoniale urmând a se opera în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Consiliul Județean Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   207

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosință în

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiarilor acestor terenuri

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședinta ordinară, astăzi, 30.07.2015, avand in vedere:

§ Solicitarea dlui. Bujeniță Auraș-Ciprian înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18180 din data de 09.07.2015 și a dlui. Hazarian Romulus Nicolae Ciprian înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 19278 din data de 20.07.2015;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosință, conform Legii nr. 15/2003, beneficiarilor acestor terenuri;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuințe, proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 175/27.06.2014 referitoare la aprobarea atribuirii în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de evaluare întocmite de S.C. Real S.R.L. din care a rezultat un preț al terenului de 13,8 euro/mp;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă a a terenurilor atribuite în folosință în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiarilor acestor terenuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Târgoviște va desemna un funcționar public care să                       semneze actul de dezmembrare și actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a actului de vânzare – cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 4  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză și repartizare a loturilor cămin de casă și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.  208

  Tgv. 30.07.2015

 

Anexă la HCL nr. 208/30.07.2015

 

 

Tabel nominal

cu persoanele care au solicitat cumpărarea terenului

atribuit în folosință în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Adresa teren

Suprafață teren

Preț

Observații

1.

Bujeniță Auraș-Ciprian

Str. Laura Stoica, nr. 2

(modul nr. 22)

300 mp

13,8 euro/mp

 

2.

Hazarian Romulus-Nicolae

Str. Gib Constantin, nr. 38

(modul nr. 1)

238 mp

13,8 euro/mp

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște cu privire la cesiunea acțiunilor deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște cu privire la cesiunea acțiunilor deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

§ Prevederile art. 31, alin. 2 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8 și art. 10 din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

§ Prevederile HCL nr. 51/31.03.2015 referitoare la asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomirești prin Consiliul Local Dragomirești în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENȚA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cesiunea celor 10 acțiuni deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., la prețul de 10 lei/acțiune către UAT comuna Dragomirești.

Art. 2 Pentru semnarea contractului de cesiune și a tuturor formalităților necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sau a oricăror altor instituții se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   209

  Tgv. 30.07.2015

  

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015 avand in vedere:

§    Raportul de specialitate al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§   Prevederile HCL nr. 209/30.07.2015 referitoare la acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște cu privire la cesiunea acțiunilor deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A către UAT comuna Dragomirești;.

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum și a mandatului acestuia;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 7 din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                     

  Nr.   210

  Tgv. 30.07.2015

 

 

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                  Anexa 1 a H.C.L. nr. 210/30.07.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

                                             

 

   PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.      Să modifice Actul Constitutiv al societății prin introducerea ca domeniu principal de activitate ”Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții”, cod CAEN 432- activitatea principală identificată conform CAEN: cod 4321 Lucrări de instalații electrice;

-  domeniul principal de activitate, aprobat prin HCL nr. 29/31.01.2011 privind înființarea S.C. Municipal Construct S.A., reprezentat de ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” cod 412- Activitatea principală identificată conform CAEN: cod 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale va deveni activitate secundară

-  se vor elimina următoarele coduri CAEN și implicit activitățile pe care le implică:

-                                                                                               2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

-                                                                                               2790 Fabricarea altor echipamente electrice

-                                                                                               2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

-                                                                                               3312 Repararea masinilor

-                                                                                               3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

-                                                                                               3511 Productia de energie electrica

-                                                                                               3512 Transportul energiei electrice

-                                                                                               3513 Distributia energiei electrice

-                                                                                               3514 Comercializarea energiei electrice

-                                                                                               3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

-                                                                                               4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

-                                                                                               4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

-                                                                                               4213 Construcția de poduri și tunele

-                                                                                               4291 Construcții hidrotehnice

-                                                                                               4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

-         4673 Comerț cu ridicata al a materialului lemnos  și a materialelor de construcții și

-         echipamentelor sanitare

-         4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

-         4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate ,cu vânzare predominantă de produse nealimentare

-         4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

-         4942  Servicii de mutare

-         5221  Activității de servicii anexe pentru transporturi terestre

-         5229 Alte activitati anexe transporturilor

-         6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

-         7111  Activități de arhitectură

-         7112  Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

-         7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

-         7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.

-         7732  Activități de închiriere și leasing cu alte mașini  și echipamente pentru construcții

-         7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini ,echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

-         7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

-          9321  Balciuri si parcuri de distractii

-          9329  Alte activitati  recreative  si distractive n.c.a.                      

 

         Actul Constitutiv al  S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. va fi republicat,             conform modificărilor susmenționate.

 

 

            Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abținere___________     

                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitatie publică  în vederea închirierii, pe o perioadă de

 2 ani,  a unor terenuri și spații situate în Municipiul Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 a unor terenuri și spații situate în Municipiul Târgoviște;

§       Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii, pe o perioadă 2 ani, a unor terenuri și spații situate în Municipiul Târgoviște, în vederea desfășurării activității de comerț, astfel:

 

I.PARCUL CHINDIA

 

·      26 locuri în suprafață de 3 mp fiecare, numerotate de la 4 la 14 (A2-amplasament conform schiței anexate) și de la 15 la 30 (A3-amplasament conform schiței anexate), situate lângă Gradina Zoologică - aleea jocuri pentru copii;

·      5 locuri  în suprafata de 9 mp fiecare (A1-amplasament conform schiței anexate), situate lângă Gradina Zoologică, aleea spre jocurile pentru copii, în dreapta (“FOISOARE”) ;

·      1 loc în suprafață de 6 mp (A4-amplasament conform schiței anexate), situat vis-a-vis de punctul de transformator, lângă restaurantul ”Milenium”; 

 

PARCUL MITROPOLIEI

 

·      1 loc în suprafață de 3 mp (A1- amplasament conform schiței anexate), situat pe aleea cu jocuri pentru copii, spre parcarea  BCR, spatiul I SAHISTI;

·      1 loc în suprafață de 4 mp (A2-amplasament conform schiței anexate), situat la limita Parcului Mitrololiei;

 

SPAȚII ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

·  1 (un) spațiu în suprafață de 24 mp, situat în Piata Vlad Tepes, nr.1, Micro XI.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul de început al licitației este de:

·      44 lei/mp/lună pentru desfășurarea activității de comerț, cu produse nealimentare - parcurile Chindia și Mitropoliei;

·      17 lei/mp/lună pentru desfășurarea activității de comerț cu produse alimentare - parcurile Chindia și Mitropoliei;

·      6 lei/mp/lună pentru terenul în suprafață de 4 mp, situat în Parcul Mitropoliei, pe care se vor amplasa două toalete ecologice;

·      17 lei/mp/lună pentru spațiul în suprafață de 24 mp, situat în Piața Vlad Țepeș, nr. 1, micro XI.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Arhitectul Șef al Municipiului, Direcția de Salubritate, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   211

  Tgv. 30.07.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a 83 de spații comerciale (module) în suprafață totală de 574,47 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 83 de spații comerciale (module) în suprafață totală de 574,47 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai, parter, etajul I și II, având destinația de spații comerciale și a unui grup sanitar;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 83 de spații comerciale (module) în suprafață totală de 574,47 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai, parter, etajul I și II, având destinația de spații comerciale și a unui grup sanitar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de: 60 lei/mp/lună - parter și etajul I, 25 lei/mp/lună - etajul II și 6 lei/mp/lună - grup sanitar.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   212

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 14 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   213

  Tgv. 30.07.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu în suprafață de 11,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Piața Bucegi

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a spațiu în suprafață de 11,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a spațiu în suprafață de 11,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   214

  Tgv. 30.07.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 72,2 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 72,2 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 72,2 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 33 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   215

  Tgv. 30.07.2015

 

 

Anexă la HC.L. nr. 215/30.07.2015

 

 

SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE - TEREN - DIN PIAȚA BUCEGI, CARE EXPIRĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015

 

 

 

 

PIAȚA BUCEGI

SUPRAFAȚĂ

OBIECT

CT 407/222/2013

30,2 MP

TEREN

CT 406/220/2013

5 MP

TEREN

CT 404/222/2013

18 MP

TEREN

CT 405/222/2013

6 MP

TEREN

CT 417/225/2013

EXP LA 30.10.2015

13 MP

TEREN

 

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a 4 spații comerciale, în suprafață totală de 153,15 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 4 spații comerciale, în suprafață totală de 153,15 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 4 spații comerciale, în suprafață totală de 153,15 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 19 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   216

  Tgv. 30.07.2015

 

Anexă la HC.L. nr. 216/30.07.2015

 

SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE - SPAȚII - DIN PIAȚA VLAD ȚEPEȘ, CARE EXPIRĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015

 

 

PIAȚA VLAD ȚEPEȘ

SUPRAFAȚĂ

OBIECT

CT 399/223/2013

37,66 MP

SPAȚIU

CT 402/223/2013

43,88 MP

SPAȚIU

CT 401/223/2013

40,16 MP

SPAȚIU

CT 400/223/2013

31 MP

SPAȚIU

 

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală

de 89 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   217

  Tgv. 30.07.2015

 

Anexă la HC.L. nr. 217/30.07.2015

 

 

SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE - TEREN - DIN PIAȚA VLAD ȚEPEȘ, CARE EXPIRĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015

 

PIAȚA VLAD ȚEPEȘ

SUPRAFAȚĂ

OBIECT

CT 394/224/2013

20 MP

TEREN

CT 397/224/2013

6 MP

TEREN

CT 396/224/2013

16 MP

TEREN

CT 395/224/2013

32 MP

TEREN

CT 398/224/2013

15 MP

TEREN

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Gen .I.E. Florescu, nr. 20,

în incinta Liceului Tehnologic „Nicolae Mihăescu”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Gen. I.E. Florescu, nr. 20, în Liceului Tehnologic “Nicolae Mihăescu”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Gen. I.E. Florescu, nr. 20, în Liceului Tehnologic “Nicolae Mihăescu”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   218

  Tgv. 30.07.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui teren în suprafață de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 262, în curtea Școlii nr. 2 “Ioan Alexandru Brătescu -Voinești”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 262, în curtea Școlii nr. 2 “Ioan Alexandru Brătescu Voinești”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 262, în curtea Școlii nr. 2 “Ioan Alexandru Brătescu Voinești”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 32 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   219

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

5 ani, a unui spațiu în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gură de Aur”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gură de Aur”, pentru desfășurare activități specifice cabinet avocatură;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gură de Aur”, pentru desfășurare activități specifice cabinet avocatură.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   220

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui teren în suprafață de 14,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. C-tin Brâncoveanu - zona stație taxi

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 14,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. C-tin Brâncoveanu - zona stație taxi, în vederea amplasării unei construcții provizorii destinată activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 14,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. C-tin Brâncoveanu - zona stație taxi, în vederea amplasării unei construcții provizorii destinată activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

             

 

  Nr.   221

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Bdul. I.C.Brătianu - zona Dealu Mare

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu - zona Dealu Mare, cvartal 190, parcela 1, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu - zona Dealu Mare, cvartal 190, parcela 1, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                       

  Nr.   222

  Tgv. 30.07.2015

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 160 mp situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 160 mp, situat în Parcul Chindia, cu destinația birouri și a unui spațiu în suprafață de 13 mp, situat str. Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 160 mp, situat în Parcul Chindia, cu destinația birouri.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                                       

 

  Nr.   223

  Tgv. 30.07.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 30.07.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân - în partea stangă a SPCRPCIV Dambovița, în vederea desfășurării activității de secretariat, fotocopiere, redactare documente, traduceri;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea desfășurării activității de secretariat, fotocopiere, redactare documente, traduceri, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 68 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                                                     

                         

 

  Nr.   224

  Tgv. 30.07.2015