REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

TÂRGOVIȘTE

 

 

 

 

 

 

-2015-

 


 

                                   Anexa nr. 1 la HCL nr. 190/30.07.2015

 

DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1. Primaria Municipiului Targoviste este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local Municipal privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii.

Art. 2. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului, impreuna cu aparatul de specialitate al Primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta – Primaria Municipiului, care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului si care solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale.

Art. 3. Sediul Primariei este in Municipiul Targoviste, str. Revolutiei nr. 1-3.

Art. 4. Aparatul de specialitate al primarului cuprinde functionarii publici si personalul contractual din entitatile organizatorice prevazute in organigrama si in prezentul regulament. Structura si numarul acestora este in concordanta cu specificul institutiei, in limita mijloacelor financiare de care dispune si cu respectarea dispozitiilor legale.

 Art.5. In exercitarea atributiilor care le revin, salariatii Aparatului de specialitate sunt datori să isi indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu si să se abtina de la orice fapta care ar putea să aducă prejudicii autoritătii si institutiei publice in care isi desfasoară activitatea.

Art.6. Incălcarea cu vinovatie de către salariatii Aparatului de specialitate a indatoririlor de serviciu constituie abatere si atrage sanctionarea disciplinară a acestora.

Art.7. Angajarea si eliberarea din functie a personalului Aparatului de specialitate se face de către primar, in conditiile legii.

Art.8. Avansarea in grade si trepte profesionale a salariatilor Aparatului de specialitate se face in conditiile legii prin examen sau concurs.

Art.9. Instruirea profesională a personalului din cadrul Aparatului de specialitate se face de catre sefii acestora prin prelucrarea in colectivele de munca a noutătilor legislative, instructiunilor, dispozitiilor primarului si hotărârilor Consiliului Local si prin participare la cursuri de specializare sau perfectionare.

Art. 10. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se modifica si completeaza conform legislatiei intrate in vigoare ulterior aprobarii acestuia.

Art. 11. Personalul angajat raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate al compartimentului.

Art. 12. Prezentul regulament este realizat in conformitate cu noua structura organizatorica a Primariei Municipiului Targoviste, aprobata prin H.C.L. nr. 155/25.06.2015, dupa cum urmeaza:

Ø      Primar

Ø      Cabinet Primar

Ø      Viceprimar I

Ø      Viceprimar II

Ø      Administrator Public

Ø      Secretar

                        I.                    Directia Economica

                     II.                   Directia Tehnica

                  III.                    Arhitect Sef - Directia Urbanism

                  IV.                    Directia Managementul Proiectelor

                     V.                    Directia Administratie Publica Locala

                  VI.                    Biroul Administrativ

               VII.                    Compartimentul Situatii de Urgenta

            VIII.                    Compartimentul Audit Public Intern

                  IX.                    Biroul  Contencios Juridic

 

I.              DIRECȚIA   ECONOMICĂ

 

Directia Economica este condusa de un director executiv si un director executiv adjunct si are urmatoarea structura organizatorica :

1.  Compartiment Buget Prognoza Contabilitate

2.  Compartiment Evidenta Patrimoniu Public si Privat

3.  Serviciul Stabilire, Constatare, Urmarire, Incasare Impozite si Taxe Locale:

3.1.Compartiment Executare Silita

 

            Direcția Economică are următoarele misiuni:

·         prelucrarea informațiilor financiar contabile privind întocmirea bugetului general devenituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște, compus din bugetul local, bugetulîmprumuturilor interne, bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

·         furnizarea informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public și privat;

·         întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția de casă, fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situația activelor și datoriilor, situația acțiunilor deținute în numele statului român la societățile comerciale, contul de execuție a creditelor interne, conturile de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, situația raportării datoriei publice locale.

 

 Directorul Executiv este subordonat  Primarului Municipiului Târgoviste.

Atribuții principale:

·         Organizează si răspunde pentru activitatea de ansamblu a Direcției Economice si coordonează activitatea următoarelor servicii și compartimente:

1.      Compartimentul Buget Prognoza Contabilitate

2.      Compartimentul Evidență Patrimoniu Public și Privat

3.      Serviciul Stabilire, Constatare, Urmărire si Încasare Impozite si Taxe Locale,

3.1.Compartimentul Executare Silită

·         Coordonează, îndruma si urmărește desfășurarea activității economice financiar-contabile;

·         Organizează si coordonează activitatea de stabilire si aprobare a impozitelor si taxelor locale ;

·         Organizează si coordonează elaborarea proiectului bugetului Consiliului Local;

·         Coordonează si îndruma acțiunile de constatare, așezare, verificare si încasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la contribuabili persoane fizice si juridice ;

·         Organizează si coordonează activitatea de evidență a patrimoniului public și privat ; 

·         Organizează si stabilește structura fluxurilor informaționale intre activitățile serviciilor Direcției Economice ;

·         Participa la angajarea personalului Direcției Economice in condițiile legii, organizează acțiuni de instruire si creștere a competentei profesionale a salariaților ;

·         Organizează si stabilește condițiile de desfășurare a acțiunilor de control ;

·         Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru întocmirea evaluărilor anuale, fiselor de post ale salariaților, acorda calificativul conform prevederilor legale si răspunde de aplicarea masurilor cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicarea masurilor in cazul nerespectării obligațiilor de serviciu;

·         Informează primarul in legătura cu aspecte care rezulta din execuția bugetului local.

·         Respecta cerințele sistemului de management al calității.

·         Asigura respectarea disciplinei in munca, aplica sancțiunile disciplinare si acorda recompensele prevăzute de lege ;

·         Ia masuri pentru organizarea, raționalizarea si simplificarea muncii, competentelor funcționale prin generalizarea prelucrării informațiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;

·         Coordonează activitatea de control financiar preventiv conform prevederilor legale.

·         Îndeplinește alte sarcini dispuse de primar.

 

Directorul executiv adjunct este subordonat  Primarului Municipiului Târgoviste si directorului executiv.

 

Atribuții si sarcini principale:

 

·         Stabilește si prezintă masurile necesare pentru aplicarea corecta a reglementarilor in domeniul financiar-contabil;

·         Executa controlul financiar preventiv in conformitate cu prevederile legale;

·         Organizează activitatea de evidenta a angajamentelor bugetare conform OMFP 1792/2002;

·         Face propuneri pentru angajarea si eliberarea din funcție, in condițiile legii, a personalului din subordine;

·         Propune, in condițiile legii, răspunderea materiala in sarcina personalului din subordine si ia masuri pentru recuperarea de la cei vinovați a pagubelor constatate;

·         Asigura aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, manipularea, circulația si păstrarea imprimatelor cu regim special si a celor cu caracter oficial;

·         Urmărește colectarea veniturilor bugetului local prin compensarea sumelor de plată către terți cu sumele datorate bugetului local de către aceștia.

·         Conduce si organizează pregătirea profesionala a personalului din subordine;

·         Este înlocuitorul de drept al directorului in lipsa acestuia, in raporturile cu terții si exercita atribuțiile prevăzute in prezentul regulament pentru director;

·         Asigura respectarea disciplinei in munca, propune sancțiuni disciplinare si acordarea recompenselor prevăzute de lege;

·         Tine Registrul unic de evidenta a datoriei publice;

·         Îndeplinește si alte sarcini dispuse de primar si Consiliul Local.

·         Respecta cerințele sistemului de management al calității.

 

 

1. COMPARTIMENTUL BUGET PROGNOZĂ CONTABILITATE

Compartimentul se subordoneaza directorului executiv, directorului executiv adjunct si  are urmatoatele atribuții principale :

·         Respectarea principiilor de înregistrare cronologica si sistematica a operațiunilor si a concordantei dintre evidenta contabila analitica, evidenta contabila sintetica, bilanț contabil si anexele la bilanț ;

·         Întocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale;

·         Urmărește încadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate;

·         Organizarea si tinerea evidentei contabile;

·         Organizează si verifica modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu debitorii si creditorii;

·         Întocmește notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont ;

·         Respectarea principiilor de înregistrare cronologica si sistematica a operațiunilor privind încasarea impozitelor si taxelor locale;

·         Organizarea si conducerea veniturilor bugetare.

·         Întocmirea documentelor justificative privind operațiilor de restituire a impozitelor si taxelor locale;

·         Urmărește corecta încadrare in conturile contabile a operațiunilor patrimoniale conform funcțiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finanțelor;

 

 

·         Primește si verifica extrasele de cont, cu documentele însoțitoare privind mișcarea, exactitatea datelor înscrise in extrase privind încasarea veniturilor bugetare;

·         Întocmește notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont.

·         Respecta cerințele sistemului de management al calității.

·         Întocmește lunar balanța de verificare;

·         Centralizează zilnic operațiunile ce se fac prin casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata ;

·         Întocmește statele de salarii pentru personalul din aparatul propriu al Primăriei ;

·         Trimestrial întocmește situații financiare ;

·         Tine evidenta contabila a proiectelor cu finanțare nerambursabila ;

·         Organizarea activității de evidenta a angajamentelor bugetare.

·         Asigura elaborarea si centralizarea proiectelor bugetelor instituțiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

·         Elaborează proiectul de buget;

·         Stabilește nivelul veniturilor proprii precum si a cheltuielilor ce urmează a se efectua ;

·         Urmărește execuția bugetului local asigurând respectarea limitelor maxime creditelor bugetare si a destinațiilor stabilite;

·         Asigura centralizarea si execuția bugetului local pe baza situației realizării veniturilor si cheltuielilor si a dărilor de seama contabile trimestriale si anuale asupra execuției bugetelor ordonatorilor terțiari de credite;

·         Participa la întocmirea raportului de analize pe baza de bilanț;

·         Executa modificările ce intervin in structura bugetului local, ca urmare a aprobării unor acte normative in sfera finanțelor publice locale;

·         Analizează împreuna cu compartimentele de specialitate realizarea prevederilor bugetare in vederea întocmirii si raportării execuției bugetare;

·         Exercită controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale.

·         Îndeplinește orice atribuții repartizate de conducerea Primăriei.

·         Respecta cerințele sistemului de management al calității.

 

 

 

 

2.      COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT

 

 

 

Compartimentul se subordoneaza directorului executiv si are urmatoatele atribuții principale :

·         Ține evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Târgoviște, conform legislației în vigoare.

·         Întocmește referate de specialitate către Consiliul Local, în vederea preluării, dării în administrare sau folosință gratuită, respectiv scoaterii din patrimoniu a unor bunuri, conform legislației în vigoare.

·         Întocmește, păstrează și arhivează documentele justificative ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului privind: administrare, dare în folosință, donare, vânzare-cumpărare și înstrăinare.

·         Centralizează inventarierea anuală a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținând  Municipiului Târgoviște, precum și serviciilor și direcțiilor aparținând acestuia.

·         Urmărește și actualizează baza de date privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Târgoviște, la fiecare modificare a acestuia, în concordanță cu legislația specifică, hotărârile Consiliului Local, după încheierea inventarierii anuale și ori de câte ori este necesar. 

·         Eliberează documente privind situația juridică și patrimonială a bunurilor din domeniul public și privat al municipiului.

·         Colaborează cu alte birouri, servicii și direcții ale Consiliului Local Municipal Târgoviște, transmițând date referitoare la situația patrimonială a bunurilor aparținând municipiului, la întocmirea materialelor și a referatelor de specialitate, în vederea prezentării către Consiliul Local, pentru preluarea, repartizarea și scoaterea din patrimoniu a unor bunuri.

·         Răspunde corespondenței ce i se repartizează.

 

 

 

 

3.      SERVICIUL STABILIRE, CONSTATARE, URMĂRIRE,

ÎNCASARE IMPOZITE  ȘI TAXE LOCALE

 

Serviciul  se subordoneaza directorului executiv

Dispoziții generale

Stabilește și determină obligațiile fiscale datorate de contribuabili și ia masurile necesare pentru stingerea creanțelor fiscale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu excepția creanțelor fiscale rezultate din raporturi juridice contractuale și a celor rezultate din administrarea domeniului public și privat al Municipiului.

Participă la fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local privind impozitele și taxele locale, fundamentează nivelul veniturilor din impozite și taxe locale pe care le propune pentru cuprinderea în bugetul local anual sau multianual.

Îndeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

·         Înregistrează/scad din evidența fiscală clădiri, terenuri, mijloace de transport, taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, taxa afișaj în scop de reclamă și publicitate, pe baza declarațiilor fiscale și a actelor depuse de contribuabili sau ca urmare a rapoartelor de inspecție fiscală

·         Înregistrează în evidența fiscală Decontul lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole

·         Înregistrează/vizează abonamentele sau biletele de intrare la spectacole

·         Înregistrează în evidența fiscală Declarație – decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

·         Înregistrează în evidența fiscală titlurile executorii, care se fac venit la bugetul local,  transmise pentru încasare de alte înstituții

·         Constată, stabilește, controlează și urmărește încasarea impozitelor și a taxelor locale precum și a amenzilor care se fac venit la bugetul local.

·         Ține evidența obligațiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite și taxe locale precum și a plăților efectuate.

·         Inventariază materia impozabilă generată de aplicarea Codului Fiscal, precum și de alte reglementări în materie

·         Realizează activitatea de inspecție fiscală în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare

·         Verifica actele de impunere, debitoare, urmărire si încasare si de modificare a obligațiilor fiscale ;

·         Aplica masurile si stabilește condițiile privind buna organizare a activității de constatare, stabilire, debitare, urmărire si încasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la agenții economici si de la populație ;

·         Analizează și verifică cererile de compensare sau restituire depuse de contribuabili și întocmește documentația necesară în vederea rezolvării în termenul legal al acestora

·         Transmite Biroului juridic-contencios spre soluționare contestațiile împotriva actelor administrative având ca obiect impozitele și taxele locale, furnizând toate documentele și informațiile care au stat la baza elaborării actelor contestate.

·         Cooperează cu organele de poliție, bănci comerciale, instituții ce gestionează registre publice, precum și alte persoane juridice sau fizice în vederea de furnizarea de informații necesare desfășurării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale

·         Propune și urmărește derularea înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local, acordate în condițiile legii, de Consiliul Local.

·         Propune spre aprobare Consiliului Local, trecerea in evidenta speciala a creanțelor constatate prin titluri executorii in cazul debitelor insolvabile;

·         Aplică sancțiunile prevăzute de lege pentru contribuabilii care nu respectă prevederile legale privind impozitele și taxele locale

·         Încasează impozitele și taxele locale, amenzile, taxele de timbru judiciare și extrajudiciare, precum și alte venituri ale bugetului local, atât în numerar cât și prin terminalele de plată tip POS

·         Ține evidența analitică pe plătitor pe baza extraselor de cont de la Trezorerie

·         Verifică și efectuează reglarea plăților efectuate prin internet la adresa www.ghiseul.ro

·         Efectuează analize statistice în legătură cu încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale și propune sau ia masuri pentru creșterea gradului de încasare al acestuia

·         La cererea contribuabililor emite în condițiile legii certificate de atestare fiscală.

·         Furnizează, în condițiile legii, instituțiilor sau persoanelor autorizate, informații despre contribuabili, bunuri impozabile, situații fiscale.

·         Toate documentele se arhivează în dosare fiscale sau alte registre

·         Identifică contribuabilii rău platnici și transmite compartimentului de executare silită documentele necesare în vederea colectării creanțelor fiscale prin procedura de executare silită.

 

3.1. COMPARTIMENTUL EXECUTARE SILITĂ

 

Are următoarele atribuții:

·         Desfășoară activitatea de executare silită a persoanelor fizice si juridice și cea de  stingere a creanțelor fiscale provenind din impozite și taxe locale, accesoriile acestora precum și amenzi conform prevederilor legale in vigoare.

·         Evidențiază și urmărește debitele restante primite spre urmărire.

·         Folosește, succesiv sau concomitent, pentru colectarea creanțelor contribuabililor rău platnici, modalitățile de executare silită prevăzute de lege,astfel încât realizarea creanței să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ținând seama de interesul imediat al Consiliului Local, cât și de drepturile și obligațiile debitorului urmărit

·         Asigură încasarea creanțelor față de bugetul local, în termenul deprescripție  și  propune  măsuri  de  recuperare  a  celor prescrise  din  culpa organelor de executare.

·         Inființează popriri pe veniturile realizate de debitori, urmărește respectarea popririlor înființate asupra terților opriți, precum și societăților bancare și  stabilește, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora.

·         Calculează cheltuielile de executare silită și accesoriile aferente sau alte sume, când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlu executoriu

·         Întocmește toate actele necesare aplicării procedurii de executare silită

·         Aduce la îndeplinire măsurile asiguratorii în condițiile prevăzute de lege.

·         Asigură și organizează,când este cazul, ridicarea și depozitarea bunurilor sechestrate precum și valorificarea acestora în cadrul procedurii de executare silită.

·         Efectuează sau solicită evaluare a bunurilor sechestrate

·         Organizează și asigură, în condițiile legii, valorificarea bunurilor sechestrate.

·         Asigură eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită

·         Asigură derularea procedurii specifice în vederea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor aflați într-o astfel de situație

·         Transmite Biroului contencios-juridic, actele și documentele aflate în dosarul de executare silită în vederea soluționării contestațiilor formulate împotriva actelor administrative având ca obiect impozitele și taxele locale și alte venituri bugetare în cazul contestațiilor la executare silită.

·         Cooperează cu organele de poliție, bănci comerciale, instituții ce gestionează registre publice, precum și alte persoane juridice sau fizice în vederea de furnizare de informații necesare desfășurării activității de stingere a creanțelor fiscale prin executare silită

·         Aplică sancțiunile prevăzute de lege pentru contribuabilii care nu respectă prevederile legale privind impozitele și taxele locale

·         Arhivează toate documentele în dosare de executare silită.

 

 

II.                DIRECTIA TEHNICA

 

Directia Tehnică este condusă de un director executiv si are urmatoarea structura organizatorica:

1.      Serviciul Investitii Achizitii

1.1.Compartiment Investitii

1.2.Birou Achizitii Publice

2.      Compartiment Informatica

3.      Compartiment  Energetic

Directorul Executiv este subordonat  Primarului Municipiului Târgoviste.

Directorul Executiv are următoarele atribuții principale:

·         Asigura organizarea, coordonarea, conducerea si controlul activitatilor ce se desfasoara in cadrul compartimentelor din cadrul Directiei Tehnice potrivit obiectului de activitate specific;

·         Reprezinta Directia in relatiile cu conducerea Primariei, Consiliul Local, aparatul de specialitate al primarului si celelalte servicii publice locale;

·         Coordonează elaborarea de proiecte pentru realizarea programelor de investiții anuale si pe termen lung;

·         Coordonează elaborarea de proiecte si documentații tehnico-economice pentru lucrările de investiții la toate obiectivele din program, organizarea licitațiilor, contractarea lucrărilor de execuție și urmărirea în execuție a acestora până la recepția finală.

·         Realizarea de proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:

a.       Proiecte menite sa asigure functionarea normala a municipiului (utilitati, servicii comunale, infrastructura, etc.)

b.      Proiecte de investitii publice private la care sa participe si Primaria ca asociat ;

·         Face propuneri anuale, trimestriale, pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii si modernizarii domeniului public, prin promovarea unor proiecte si programe

·         Supune aprobarii Consiliului Local planul de coordonare a executiei lucrarilor de investitii pe teritoriul municipiului si urmareste pe teren repectarea lui.

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

·         Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare guvernamentale

·         Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte

·         Coordonează proiectele de dezvoltare a sistemului informatic din institutie si extinderea bazei tehnico-materiale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in concordanta cu necesitatile institutiei si cu nivelul tehnic atins de alte institutii similare sau colaboratori pentru dezvoltarea de proiecte si programe finantate din fonduri guvernamentale

·         Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale, obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform prevederilor legale si sesizeaza Comisia de disciplina in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu

·         Elaboreaza raportul privind necesarul de formare profesionala pentru personalul din subordine;

·         Asigura cunoasterea legislatiei specifice si implementarea acesteia;

·         Urmareste solutionarea in termen a corespondentei si o vizeaza;

·         Asigura programarea si efectuarea concediilor de odihna de catre personalul Directiei, astfel incat sa se asigure realizarea activitatii fara disfunctionalitati;

·         Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor

·         Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii  Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.) ;

·         Propune solutii in vederea obtinerii de fonduri pentru Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind constructia de locuinte sociale.

·         In indeplinirea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu, precum si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din H.C.L. si dispozitiilele Primarului.

 

 

1.      SERVICIUL INVESTITII - ACHIZITII

 

Serviciul Investitii-Achizitii are in componență un birou si un compartiment:

1.1. Compartiment Investitii

1.2. Biroul Achizitii Publice

Seful serviciului se subordonează pe linie ierarhică directorului executiv al Direcției Tehnice. Atributiile sefului serviciului sunt următoarele:

·         Colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Județean precum si cu alte instituții în vederea realizării atribuțiilor serviciului.

·         Asigură întocmirea si realizarea unui portofoliu de proiecte  anuale și pe termen lung.

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

·         Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare guvernamentale

·         Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte

·         Coordoneaza elaborarea proiectului programului anual de investitii si asigura definitivarea acestuia pe an si trimestre dupa aprobarea bugetului;

·         Raspunde de intocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii;

·         Propune solutii in vederea obtinerii de fonduri pentru Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind constructia de locuinte sociale.

·         Asigura direct sau prin intermediul proiectantiilor obtinerea avizelor si acordurilor ce sunt in sarcina beneficiarului si a altor documente necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice;

·         Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale, obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform

·         prevederilor legale si sesizeaza Comisia de disciplina in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu.

·         Realizarea de proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:

Ø  Proiecte menite sa asigure functionarea normala a municipiului (utilitati, servicii comunale, infrastructura, etc.)

Ø  Proiecte de investitii publice private la care sa participe si Primaria ca asociat;

·         Elaboreaza raportul privind necesarul de formare profesionala pentru personalul din subordine;

·         Asigura analiza tehnico-economica a proiectelor elaborate;

·         Coordoneaza  planul anual de achizitii publice;

·         Urmareste intocmirea documentatiei de atribuire la procedurile de achizitii publice organizate, pe baza documentatiei primite de la compartimentele care initiaza demararea procedurilor;

·         Verifica indeplinirea obligatiilor privind publicitatea/ comunicarea pentru procedurile organizate si vinzarea/transmiterea documentatiei de achizitie;

·         Urmareste buna derulare a procedurilor de achizitie publica;

·         Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

·         Verifica documentele primare pentru efectuarea platilor si acorda bun de plata pe facturile furnizorilor.

·         Urmareste intocmirea registrului de receptie la terminarea lucrarilor si predarea investitiilor catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL, dispozitiile Primarului si a sefului ierarhic.

 

1.1. COMPARTIMENT INVESTITII

 

         Compartimentul Investitii se subordonează pe linie ierarhică, sefului de serviciu si directorului executiv al Direcției Tehnice.

Compartimentul Investitii are urmatoarele atributii principale:

·         Colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Județean precum si cu alte instituții în vederea realizării atribuțiilor serviciului

·         Asigură întocmirea si realizarea de proiecte si programe de investiții anuale și pe termen lung

·         Fundamenteaza planul de investitii, solicita modificarea si completarea acestuia, obtinerea avizelor si acordurilor ce sunt in sarcina beneficiarului si a altor documente necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice

·         Asigură contractarea si finantarea lucrarilor de investitii conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare

·         Preia si verifica documentele Cartii Tehnice de la dirigintii de santier

·         Solicită fonduri pentru programele derulate din diverse fonduri guvernamentale: Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind constructia de locuinte sociale si asigura derularea și realizarea investițiilor derulate prin Programul CNI (Săli de Sport, etc.), precum si cele derulate prin Programul ANL

·         Urmăreste derularea lucrarilor de investitii  decontarea facându-se pe baza stadiilor fizice de executie - fisa obiectivului, asigura receptia lucrarilor conform actelor normative în vigoare-procese verbale de receptie a lucrarilor

·         Verifică documentatiile de executie a lucrarilor

·         Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor de investitii

·         Colaboreaza la proiectele de investitii private  la care participa Primaria ca asociat in scopul obtinerii de venituri

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

·         Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare externe.

·         Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte

·         Arhiveaza documentatiile tehnice (parti scrise si desenate).

·         Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

·         Participa ca responsabili in echipele de implementare pentru proiecte cu finantari externe

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din H.C.L. si dispozitiile Primarului.

 

1.2. BIROUL ACHIZITII PUBLICE

 

Seful biroului se subordonează sefului de serviciu si directorului executiv al Direcției Tehnice

Atributiile sefului de birou sunt următoarele:

·         Colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Județean precum si cu alte instituții în vederea realizării atribuțiilor serviciului.

·         Asigură întocmirea si realizarea unui portofoliu de proiecte  anuale și pe termen lung .

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

·         Coordoneaza elaborarea proiectului programului anual de investitii si asigura definitivarea acestuia pe an si trimestre dupa aprobarea bugetului;

·         Raspunde de intocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii;

·         Asigura direct sau prin intermediul proiectantiilor obtinerea avizelor si acordurilor ce sunt in sarcina beneficiarului si a altor documente necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice;

·         Coordoneaza  planul anual de achizitii publice si raportul anual privind achizitiile publice;

·         Urmareste intocmirea documentatiei de atribuire la procedurile de achizitii publice organizate  pe baza documentatiei primite de la compartimentele care initiaza demararea procedurilor;

·         Verifica indeplinirea obligatiilor privind publicitatea/ comunicarea pentru procedurile organizate si transmiterea documentatiei de achizitie;

·         Urmareste buna derulare a procedurilor de achizitie publica;

·         Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

Biroul Achizitii Publice are urmatoarele atributii principale :

·         Elaborarea si, după caz, actualizarea, pe baza necesitătilor transmise de celelalte compartimente ale autoritătii contractante, a unui program anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achizitie;

·         Coordonarea activitătii de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizării unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs pe baza documentatiei primite de la compartimentele care initiaza demararea procedurilor :     

a. Elaboreaza clauze contractuale

b.Stabileste cerintele minime de calificare si criteriul de atribuire

c. Elaboreaza fisa de date a achizitiei

d.                      Adapteaza formularele necesare

·         Indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanta de urgenta 34/2006 pentru procedurile organizate si transmiterea documentatiei de achizitie: anunturi de intentie, participare, atribuire, achizitii directe din catalogul electronic,etc;

·         Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire pentru bunuri, servicii si lucrari conform legii:

·         Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achizitie publica, pe baza calitatii de membru in comisiile de evaluare,

·         Asigura comunicarea catre ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achizitie publica, astfel : propune si supune spre aprobare referatul cu privire la componenta comisiei de evaluare si justifica cooptarea expertilor externi, daca este cazul ;

·         Solicita clarificari si primeste raspuns de la ofertanti ;

·         Elaboreaza si completeaza declaratii privind confidentialitatea si conflictul de interese ; Elaboreaza contractul, obtinand semnaturi de la toti semnatarii legali de contract (in doua exemplare);

·         Constituirea si păstrarea dosarului achizitiei publice.

·         Propune Primarului spre aprobare componenta comisiilor de evaluare a ofertelor;

·         Asigura primirea, inregistrarea si pastrarea-arhivarea ofertelor si a dosarului achizitiei pentru procedurile organizate;

·         Asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre ofertantii implicati in procedura si CNSC precum si transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;

·         Asigura restituirea garantiilor de participare la procedurile de achizitie publica, transmitand catre Directia Economica solicitarile;

·         Asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari si transmiterea lor pentru urmarire compartimentelor de specialitate si catre Directia Economica ;

·         Asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate, care cuprinde informatii cu privire la firmele participante si rezultatul acestora;

·         Asigura intocmirea raportului anual privind achizitiile publice  precum si raportari si situatii solicitate de organele abilitate;

·         Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local  Municipal Targoviste precum si cu alte institutii

·         Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

·         Membrii compartimentului au calitatea de responsabil cu achizitiile publice in echipele desemnate de implementare pentru proiecte cu finantari externe

·         Solicita catre ANRMAP puncte de vedere privind derularea activitatii de achizitii

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

2.      COMPARTIMENT INFORMATICA

 

 Compartimentul Informatica se subordonează Directorului executiv al Direcției Tehnice

Atributiile din cadrul Compartimentului Informatica sunt urmatoarele :

·         Elaboreaza analiza de sistem la nivelul sistemului informational si fluxului de date care stau la baza functionarii compartimentelor din institutie ;

·         Administreaza sistemele de gestiune baze de date utilizate in institutie;

·         Reprezinta interesele institutiei in relatiile cu firme si institutii cu profil tehnologia informatiei si comunicatiilor ;

·         Administrează reteaua locala a instituției;

·         Formuleaza solutii tehnice de implementare a sistemelor informatice;

·         Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale agreate de institutie;

·         Intretine software de aplicatii din institutie;

·         Coordoneaza activitatea de intretinere si reparatii echipamente de calcul si comunicatii in colaborare cu firme specializate;

·         Evalueaza resursele hardware si dispune repartizarea acestora in institutie;

·         Intretinerea paginii de WEB, pentru facilitarea informarii cetatenilor si realizarii unui serviciu electronic de relatii cu publicul;

·         Promoveaza relatii de colaborare si schimb de date cu alte primarii, regii autonome si cu alte institutii din tara si strainatate;

·         Asigura protectia informatiilor si echipamentelor;

·         Respecta si aplica prevederile docomentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.)

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din H.C.L. si dispozitiile Primarului.

 

 

3.      COMPARTIMENT  ENERGETIC

 

Compartimentul  Energetic se subordoneaza directorului executiv al Directiei Tehnice.

Atributiile din cadrul Compartimentului Energetic sunt urmatoarele:

·         Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Targoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judetean precum su cu alte institutii in vederea realizarii atributiilor de serviciu.

·         Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale specifice;

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale;

·         Elaboreaza caietele de sarcini pentru achizitia de servicii de proiectare si lucrari ce urmeaza sa fie realizate

·         Asigura intocmirea si realizarea de portofoliu de proiecte anuale si pe termen lung;

·         Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare externe.

·         Promovarea proiectelor admise la finantare in  Consiliul Local, Agentii de dezvoltare, Ministere.

·         Verifica si aproba Lista de prioritati privind reabilitarea termica ;

·         Asigura implementarea proiectelor  prin echipe de proiect desemnate ;

·         Participarea la comisiile de receptie pentru obiectivele derulate prin programele de eficienta energetica.

·         Identifica sursele de finantare pentru investiții în domeniul eficienței energetice și al resurselor energetice regenerabile.

·         Acceseaza fonduri structurale ale Uniunii Europene pentru proiecte în domeniul energiei.

·         Promoveaza utilizarea resurselor energetice regenerabile, în conformitate cu practicile din Uniunea Europeană.

·         Participa la programele privind educarea și conștientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs.

·         Aplica principiile moderne de management energetic.

·         Respecta si aplica prevederile docomentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.)

·         Participa la Programul National Multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte demarat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din H.C.L. si dispozitiile Primarului

 

 

III.             DIRECTIA URBANISM

 

         Directia de urbanism are ca obiect de activitate problemele de urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții în conformitate cu obiectivul strategic de dezvoltare durabilă, armonioasă și spațial echilibrată a municipiului Targoviste; se subordonează Arhitectului-șef și colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Targoviste, cu serviciile publice, cu organismele și instituțiile care au atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului (Agenția Judeteana de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Inspectoratul de Stat în Construcții,  Agenția pentru Protecția Mediului Dambovita, deținătorii de utilități publice, etc).

         Atribuțiile Arhitectului Șef se realizează prin Directia de Urbanism formata din trei compartimente si un serviciu.

DIRECTIA URBANISM este condusa de arhitectul sef si are urmatoarea structura organizatorica:

1. Serviciul Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registru agricol

2. Compartiment Dezvoltare urbana durabila

3. Compartiment  Planuri urbanistice, amenajare teritoriu

4. Compartiment Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize

 

Arhitectul sef  se subordoneaza direct  Primarului Municipiului Târgoviste si  are următoarele atribuții principale:

·               coordonează întreaga structură organizatorică și funcțională a compartimentelor din subordine; organizează activitatea și repartizează sarcinile și îndatoririle de serviciu pentru angajații din subordine; detaliază atribuțiile compartimentelor pe care le conduce, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcție de execuție, prin elaborarea pentru fiecare subordonat a fișelor de post; îndrumă urmărește și verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, corespunzătoare și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate, în raport cu pregătirea, experiența și funcția sau postul ocupat

·         semnează certificatele de urbanism, autorizațiile de construire/desființare, după verificarea documentațiilor sub aspectul încadrării soluțiilor propuse în prevederile legislației specifice și a documentațiilor de urbanism aprobate.

·         asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Targoviste sau prin dispoziții ale Primarului Municipiului Targoviste, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a municipiului.

·         participă la toate ședințele Consiliului Local al Municipiului Targoviste care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice, precum și amenajarea teritoriului administrativ al acestuia.

·         urmărește, în colaborare cu Politia Locala, rezolvarea, în termenul legal, a sesizărilor primite de la cetățeni privind respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în ceea ce privește procesul de autorizare a construcțiilor în municipiul Targoviste.

·         asigură întocmirea și răspunde de realizarea documentelor de organizare și dezvoltare urbanistică de amenajare a municipiului Targoviste, conform prevederilor legale.

·         inițiază proiecte finanțate din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public-privat și avizează toate proiectele întocmite de terți pe teritoriul administrativ al municipiului Targoviste.

·         inițiază și coordonează în colaborare cu Direcția Tehnica, organizarea de concursuri de solutii, arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului în vederea asigurării, prin confruntare profesională, a unei înalte calități a mediului construit.

·         asigură, în colaborare cu Direcția Tehnica, elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectură prin procedurile legale de încredințare, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării și recepționarea acestora.

·         asigură, în colaborare cu Direcția Tehnica, execuția proiectelor de urbanism și arhitectură finanțate din bugetul local, controlul urmăririi execuției pe șantier și recepționarea lucrărilor de execuție.

·         initiaza proiecte de dezvoltare a zonelor municipal privind protecția, restaurarea, reabilitarea și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și a parcurilor; propune, pe baza documentațiilor de urbanism, amenajarea de noi parcuri și zone de agrement.

·         asigură respectarea prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Targoviste, Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG și aplicarea acestora prin planuri de urbanism zonale sau de detaliu.

·         asigură elaborarea și respectarea planurilor urbanistice de detaliu, cât și conformitatea autorizațiilor de construire/desființare cu prevederile documentațiilor de urbanism.

·         organizează procesul de participare a cetățenilor la realizarea proiectelor de urbanism și amenajarea teritoriului a municipiului Targoviste, prin informarea, consultarea și colectarea opțiunilor și opiniilor publicului privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbanistică a municipiului, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială și ale programelor de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică.

·         se ocupă în permanență de cunoașterea și însușirea legislației referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții.

·         supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Targoviste, documentatii de urbanism (PUZ-uri, PUD-uri) elaborate în scopul dezvoltarii urbanistice a orasului si teritoriului administrativ.

·         asigura respectarea încasarilor taxei de autorizare

·         urmareste termenele de punere in functiune si regularizarea taxelor de autorizare de construire.

·         analizeaza solicitarile privind concesionarile sau inchirierile de teren.

·         verifica in teren modul de executie a constructiilor amplasate in teritoriul administrativ al municipiului si respectarea autorizatiilor de construire din punct de vedere tehnic si al termenelor de valabilitate si executie în colaborare cu celelalte servicii specializate din cadrul primariei;

·         furnizeaza informatii asupra stadiilor lucrarilor de construire a diverselor obiective din teritoriu, inainte si dupa eliberarea autorizatiilor de construire.

·         intocmeste situatii statistice cu privire la constructiile din teritoriul municipiul.

·         colaboreaza cu Biroul Contencios-Juridic in cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul constructiilor.

·         certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale, obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform prevederilor legale si propune aplicarea masurilor disciplinare  in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu.

·         conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine.

·         asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor.

·         avizeaza documentatiile intocmite in vederea reconstituirii dreptului de proprietate conform HG 834/1991.

·         asigură respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții.

·         respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de managementul calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

·         indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

1.      SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR SI AGRICOL, BANCA DE DATE, REGISTRU AGRICOL

 

Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol se subordonează pe linie ierarhică arhitectului sef al municipiului Targoviste.

            Atributiile sefului serviciu sunt următoarele:

·         coordonarea introducerii cadastrului funciar și imobiliar la nivelul municipiului și întreținerea acestuia,  in conformitate cu prevederile Legii Cadastrului funciar si a publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare – în limite de competența impuse de lege ;

·         verificarea și recepționarea lucrării de cadastru predată de executant;

·         verificarea și avizarea documentațiilor întocmite în conformitate cu HG 834/1991;

·         participă la efectuarea  măsurătorilor, necesare aplicarii planurilor prin persoane autorizate,  necesare aplicarii Legilor Proprietatii;

·         coordonarea lucrărilor de înscriere a datelor in Registrul Agricol și centralizarea lor, de modificare in Registrul Agricol cu aprobarea Secretarului Primăriei;

·         respectarea și aplicarea documentației sistemului de management al calității;

·         participarea la aplicarea Legilor Proprietății, Legea nr. 341/2004, Legea nr. 44/1994 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 15/2003 cu modificările și completările ulterioare ;

·         coordoneaza activitatea in cadrul serviciului ;

·         repartizeaza sarcinile de serviciu si corespondenta, avizeaza si semneaza documentele eliberate de serviciu;

·         indeplinește și alte sarcini date de către sefii ierarhici superiori in legatura cu obiectul și natura activității desfășurate.

·         respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

     

Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date, Registrul Agricol are urmatoarele atributii principale:

·         asigura pastrarea planurilor topo-geo, cu inventarierea cadastrala a terenurilor si constructiilor din  teritoriu precum si a planurilor parcelare.

·         opereaza modificarile impuse de instrainarea terenurilor sau imobilelor din municipiul Targoviste in functie de datele primite;

·         participa la aplicarea Legilor Proprietatii ;

·         participa la aplicarea Legii 15/2003 cu completările și modificările  ulterioare si Legii 44/1994 cu modificările și completările ulterioare și Legii 341/2004;

·         actualizează adresele poștale ale imobilelor situate pe raza municipiului ;

·         întocmește certificatele de urbanism necesare întocmirii actelor notariale ;

·         pastreaza evidenta interna a circulatiei juridice a terenurilor aflate in circuitul civil, in colaborare cu compartimentele din Primarie in functie de documentele primite;

·         elibereaza la cerere compartimentelor din cadrul Primariei, date tehnice si juridice privind parcelele de terenuri;

·         asigura intretinerea cadastrului funciar si imobiliar prin persoanele autorizate, in conformitate cu Legea 7/1996 a Cadastrului funciar si a publicitati imobiliare cu completările și modificările ulterioare – in limite de competenta impuse de lege;

·         colaboreaza cu Serviciul Informatica pentru introducerea cadastrului la nivelul municipiului si constituirea bancii de date si actualizeaza aceste date conform Legii ;

·         efectueaza lucrarile de inscriere a datelor in Registrul Agricol si centralizeaza datele din acesta ;

·         efectueaza modificari in registrul agricol cu aprobarea Secretarului  Municipiului si comunica despre acestea organelor financiare;

·         elibereaza certificate de producator si biletele de proprietate animala si tine evidenta acestora;

·         rezolva cererile cu privire la datele solicitate din Registrul Agricol;

·         intocmeste situatiile statistice si darile de seama cu privire la datele din Registrul Agricol, la terenurile stabilite prin acte normative;

·         asigura pastrarea centralizatorului cu date privind Registrul Agricol;

·         respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.) ;

·         raspunde la petitiile ce fac obiectul R.O.F-ului ;

·         indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului ;

·         indeplinește și alte sarcini date de către sefii ierarhici  superiori in legatura cu obiectul și natura activității desfășurate.

 

2.      COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE  URBANA  DURABILA

 

Compartimentul Dezvoltare Urbana Durabila are următoarele atribuții:

·         elaborarea de studii de analiză, diagnoză și prognoză, de documentații de urbanism și amenajare a teritoriului finalizate prin regulamente și reglementări de dezvoltare a parcelelor, a zonelor și a teritoriilor urbane și metropolitane, strategii de dezvoltare și politici sectoriale

·         integrate cu privire la evoluția zonelor urbane, a întregului teritoriu municipal, precum și a zonelor de susținere și influență a Municipiului Targoviste ;

·         colectarea și prelucrarea de informații, crearea bazei de date urbane, cu specialiștii proprii sau cu specialiști din afara instituției, în vederea fundamentării politicilor și strategiilor de dezvoltare urbană a teritoriului municipiului, precum și a strategiilor de integrare și dezvoltare a teritoriului său metropolitan ;

·         participarea, prin reprezentanți, la ședințele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dambovita, în scopul asigurării unui dialog inter-disciplinar, al menținerii în interes reciproc a unui nivel actualizat al informației, urmărind protejarea interesului public și realizarea obiectivelor de utilitate publică în teritoriul municipal și metropolitan;

·         consultanță preliminară pe probleme de circulație, urbanism și amenajarea teritoriului, persoanelor fizice și juridice, la solicitarea acestora, în scopul asigurării coerenței dezvoltării urbane generale a municipiului Targoviste ;

·         asigurarea aplicării prevederilor legale cu privire la dezvoltarea durabilă a Municipiului Targoviste, la protecția și reabilitarea mediului înconjurător în proiectele de urbanism și amenajarea teritoriului ;

·         asigură prezentarea și susținerea documentațiilor proprii, în vederea avizării acestora ;

·         asigură colaborarea tehnico-științifice dintre specialiștii proprii și a instituției în ansamblu, cu Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, cu Ordinul Arhitecților din România, cu alte asociații profesionale și cu alte organizații non-guvernamentale, cu unități de cercetare-dezvoltare din diverse domenii de activitate, cu institute și societăți comerciale din domeniul cercetării și proiectării, cu cele ale învățământului superior de profil, cu alte instituții publice sau private din țară, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Targoviste și cu legislația în vigoare; 

·         participă la simpozioane și manifestări științifice, asigurând un nivel de profesionalism adecvat echipelor proprii de specialist ;

 

 

3.      COMPARTIMENTUL PLANURI URBANISTICE, AMENAJARE TERITORIU

 

Compartimentul Planuri Urbanistice, Amenajarea Teritoriului are următoarele atribuții:

·         avand la baza Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism, analizeaza documentatiile de urbanism (PUZ, PUD), intocmite pentru diverse zone si amplasamente din teritoriu administrativ, propune emiterea avizelor de oportunitate; prezinta documentatiile de urbanism spre analiza si aprobare Comisiei Urbanism si Consiliului local.

·         asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarâri ale consiliului local al municipiului Targoviste sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare si amenajare a municipiului, de protejare a mediului ambiant a orasului Targoviste si al teritoriului administrativ;

·         asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

·         asigura monitorizarea si urmarirea starii monumentelor de arhitectura, a zonelor de rezervatii si zonelor protejate si face propuneri pentru protejarea, conservarea, repararea, punerea lor în valoare, si pastrarea imaginii orasului istoric;

·         colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Județean precum si cu alte instituții în vederea realizării atribuțiilor serviciului;

·         respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

·         indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

 

4.      COMPARTIMENTUL EMITERE AUTORIZATII,
CERTIFICATE URBANISM, AVIZE

Atribuții:

·         verifică respectarea structurii și conținutului documentațiilor depuse de solicitanți (persoane fizice și juridice) care privesc emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primarului și a autorizațiilor de construire/desființare. În cazul unor documentații incomplete sau care nu corespund normelor și reglementărilor în vigoare, acestea se restituie solicitanților în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivația necesară și solicitarea de documente în completare

·         analizează documentațiile depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism și stabilește cerințele și condițiile urbanistice necesare pentru elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

·         analizează documentațiile depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții în vederea constatării îndeplinirii prin documentația tehnică a tuturor cerințelor și condițiilor urbanistice impuse prin certificatele de urbanism, a condițiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctele de vedere și, după caz, actele administrative ale autorității pentru protecția mediului, obținute de solicitant

·         verifică, în cazul situațiilor atipice, corelarea documentației cu situația reală din teren

·         rezolvă corespondența cu cetățenii referitoare la cererile, sesizările și reclamațiile depuse

·         asigură întocmirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare pe baza documentațiilor prevăzute de lege pentru:

-          construcțiile de orice fel și instalațiile aferente acestora, împrejmuiri, extinderi, supraetajări, consolidări, modernizări, recompartimentări interioare, schimbări de destinație, desființări, informări, operațiuni notariale privind circulația imobiliară, cereri în justiție etc.

-          firme, reclame, panouri publicitare, mobilier urban etc.

-          branșamente apă, canal, gaze naturale, rețele electrice, extinderi conducte

·         asigură evidența certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/ desființare în ordinea emiterii, prin completarea la zi a Registrelor de evidență a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare

·         redactează și prezintă spre semnare certificatele de urbanism, avizele de amplasare, autorizațiile de construire/desființare persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora

·         organizează eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, și a autorizațiilor de construire/desființare în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare

·         asigură prelungirea valabilității certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare și a autorizațiilor de construire/desființare

·         întocmește diferite situații statistice specifice domeniului de activitate

·         arhivează documentele eliberate, clasează corespondența și eliberează duplicate din arhiva serviciului

·         colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei  Municipiului Targoviste, cu organismele  și instituțiile care au atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

·         colaboreaza cu Biroul Contencios - Juridic in cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul constructiilor.

·         colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele de specialitate din aparatul propriu în vederea realizării atribuțiilor serviciului.

·         asigura monitorizarea si urmarirea starii monumentelor de arhitectura, a zonelor de rezervatii si zonelor protejate.

·         respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste.

·         indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

·         asigura informatiile de specialitate, elibereaza formulare tipizate pentru solicitarile de certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize si acorduri;

·         inregistreaza, vizeaza spre neschimbare si elibereaza certificate de urbanism, autorizatii de construire;

·         asigura calcularea taxelor legale  pentru emiterea certificatelor de urbanism si autorizarea constructiilor, taxele pentru timbru de arhitectura;

·         urmareste termenele de punere in functiune pentru obiectivele autorizate si realizate, pentru reglarea taxelor de autorizare de construire, redacteaza scrisori – somatii in vederea incasarii pentru reglarea taxelor de autorizare de construire;

·         asigura arhivarea provizorie a documentelor eliberate in cadrul biroului urbanism;  

 

 

IV.                         DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Directia Managementul Proiectelor este condusă de un director executiv si are urmatoarea structura organizatorica:

1. Serviciul Management proiecte – dezvoltare comunitara

2. Compartiment implementare proiecte

 

Directia Managementul Proiectelor are ca principale atributii specifice urmatoarele:

·         contribuie la elaborarea si prelucrarea listelor obiectivelor de investitii din fonduri europene/internationale nerambursabile, precum si din alte surse externe;

·         solicita elaborarea de studii si proiecte in vederea depunerii cererilor de finantare pe programele si axele prioritare eligibile;

·         identifica surse de finantare interne si externe pentru programele si proiectele necesare dezvoltarii comunitatii locale si promoveaza documentele necesare punerii in valoare a oportunitatilor de finantare 

·         coordoneaza activitatea de elaborare a cererilor de finantare, de implementare si monitorizare a proiectelor;

·         colaboreaza cu directiile si compartimentele specializate ale institutiei in vederea constituirii Echipelor de Implementare a proiectelor;

·         gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, si coordoneaza activitatile de monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar, privind fondurile nerambursabile.

·         urmareste proiectele admise la finantare in Consiliul Local, Agentii de dezvoltare, Ministere

 

Directorul Executiv este subordonat  Primarului Municipiului Târgoviste si are următoarele atribuții principale:

·         Asigura organizarea, coordonarea, conducerea si controlul activitatilor ce se desfasoara in cadrul compartimentelor din cadrul Directiei Managementul Proiectelor  potrivit obiectului de activitate specific;

·         Reprezinta Directia in relatiile cu conducerea Primariei, Consiliul Local, aparatul de specialitate al primarului si celelalte servicii publice locale;

·         Contribuie la elaborarea si prelucrarea listelor obiectivelor de investitii din fonduri europene/internationale nerambursabile, precum si din alte surse externe;

·         Solicita elaborarea de studii si proiecte in vederea depunerii cererilor de finantare pe programele si axele prioritare eligibile;

·         Coordoneaza activitatea de elaborare a cererilor de finantare, de implementare si monitorizare a proiectelor;

·         Colaboreaza cu directiile si compartimentele specializate ale institutiei in vederea constituirii Echipelor de Implementare a proiectelor;

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, si coordoneaza activitatile de monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar, privind fondurile nerambursabile.

·         Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale, obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform prevederilor legale si sesizeaza Comisia de disciplina in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu

·         Elaboreaza raportul privind necesarul de formare profesionala pentru personalul din subordine;

·         Asigura cunoasterea legislatiei specifice si implementarea acesteia;

·         Urmareste solutionarea in termen a corespondentei si o vizeaza;

·         Asigura programarea si efectuarea concediilor de odihna de catre personalul Directiei, astfel incat sa se asigure realizarea activitatii fara disfunctionalitati;

·         Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor

·         Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii  Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.);

·         In indeplinirea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu, precum si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiilele Primarului.

Seful Serviciului Management proiecte – dezvoltare comunitara se subordonează pe linie ierarhică directorului executiv al Direcției Managementul Proiectelor.

 Atributiile sefului serviciului sunt următoarele:

·         Colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din

 

 

cadrul Consiliului Județean precum si cu alte instituții în vederea realizării atribuțiilor serviciului.

·         Identifica surse de finantare interne si externe pentru programele si proiectele necesare dezvoltarii comunitatii locale si promoveaza documentele necesare punerii in valoare a oportunitatilor de finantare ;

·         Asigură întocmirea si realizarea unui portofoliu de proiecte  anuale și pe termen lung ;

·         Contribuie la elaborarea si prelucrarea listelor obiectivelor de investitii din fonduri europene/internationale nerambursabile, precum si din alte surse externe;

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, prin monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si prin alte activitati specifice de coordonare privind fondurile nerambursabile ;

·         Coordoneaza elaborarea proiectului programului anual de investitii pe proiecte cu fonduri externe si asigura definitivarea acestuia pe an si trimestre dupa aprobarea bugetului;

·         Raspunde de intocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii cu fonduri nerambursabile;

·         Asigura direct sau prin intermediul proiectantiilor obtinerea avizelor si acordurilor ce sunt in sarcina beneficiarului si a altor documente necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru proiectele cu finantare nerambursabila;

·         Asigura analiza tehnico-economica a proiectelor elaborate;

·         Verifica documentele primare pentru efectuarea platilor si acorda bun de plata pe facturile furnizorilor.

·         Coordoneaza receptiile la terminarea lucrarilor si predarea investitiilor catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat sau operatorii de utilitati.

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL, dispozitiile Primarului si a sefului ierarhic .

 

 

1. SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE – DEZVOLTARE COMUNITARA

 

Serviciul Management proiecte-dezvoltare comunitara se subordonează pe linie ierarhică sefului de serviciu si directorului executiv al Direcției Managementul Proiectelor.

 

Serviciul Management proiecte-dezvoltare comunitara are urmatoarele atributii principale:

·         Identifica surse de finantare interne si externe pentru programele si proiectele necesare dezvoltarii comunitatii locale;

·         Elaboreaza si promoveaza documentele necesare punerii in valoare a oportunitatilor de finantare;

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte,  prin monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si prin alte activitati specifice de coordonare privind fondurile nerambursabile;

·         Participa la organizarea procedurilor de achizitie prevazute in contractele de finantare, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, intocmirea, negocierea si incheierea contractului, in colaborare cu Serviciul Investitii-Achizitii si Directia Economica;

·         Urmareste proiectele admise la finantare in Consiliul Local , Agentii de dezvoltare, Ministere.

·         Asigură contractarea documentatiei tehnico-economice si finantarea lucrarilor conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare.

·         Asigura implementarea proiectelor prin echipele de proiect desemnate.

·         Intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii proiectelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor;

·         Asigura comunicarea cu Organismele Intermediare si cu Autoritatile de Management responsabile de derularea programelor cu finantare internationala, pastrand legatura intre finantatori si institutie;

·         Verificarea facturilor pentru serviciile executate stipulate in contractele de lucrari, servicii si bunuri si pastrarea unei evidente financiare a contractelor;

·         Participă la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul “Cheltuieli de investitii” pe baza documentatiei de cofinantare .

·         Întocmeste  anexa la bugetul de venituri si cheltuieli cu încadrarea în creditele aprobate pe fiecare ordonator de credite si pe feluri de surse, cu respectarea prevederilor legale,completeaza surse de investitii cu obiectivele care obtin cofinantare U.E.

·         Monitorizeaza realizarea activitatilor in cadrul fiecarui proiect .

·         Participa la toate fazele de proiect.

·         Pentru obiectivele de investitii cu fonduri externe urmareste realizarea si predarea urmatoarelor documente :  fisa lucrarii, procese verbale de receptie a lucrarilor, cartea tehnica a constructiei.

·         Colaboreaza cu organele de audit si monitorizare ale fiecarui finantator, pune la dispozitie documentele pe toata perioada de monitorizare .

·         Verifica documentatiile de executie

·         Asigura monitorizarea pe toata perioada dupa incheierea proiectelor (ex-post)

·         Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte

·         Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din H.C.L. si dispozitiile Primarului

 

2.      COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE

 

Compartimentul Implementare Proiecte se subordonează directorului Directiei Managementul Proiectelor.

Compartimentul  Implementare Proiecte are urmatoarele atributii principale:

·         Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea  de proiecte, prin monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si prin alte activitati specifice de coordonare privind fondurile nerambursabile ;

·         Participa la organizarea procedurilor de achizitie prevazute in contractele de finantare, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, intocmirea, negocierea si incheierea contractului, in colaborare cu Serviciul Investitii-Achizitii si Directia Economica ;

·         Urmareste proiectele admise la finantare in Consiliul Local , Agentii de dezvoltare, Ministere.

·         Asigură contractarea documentatiei tehnico-economice si finantarea lucrarilor conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare.

·         Asigura implementarea proiectelor prin echipele de proiect desemnate.

·         Intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii proiectelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor;

·         Asigura comunicarea cu Organismele Intermediare si cu Autoritatile de Management responsabile de derularea programelor cu finantare internationala, pastrand legatura intre finantatori si institutie;

·         Verificarea facturilor pentru serviciile executate stipulate in contractele de lucrari, servicii si bunuri si pastrarea unei evidente financiare a contractelor;

·         Participă la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul “Cheltuieli de investitii” pe baza documentatiei de cofinantare .

·         Întocmeste anexa la bugetul de venituri si cheltuieli cu încadrarea în creditele aprobate pe fiecare ordonator de credite si pe feluri de surse, cu respectarea prevederilor legale, completeaza surse de investitii cu obiectivele care obtin cofinantare U.E.

·         Monitorizeaza realizarea activitatilor in cadrul fiecarui proiect .

·         Participa la toate fazele de proiect.

·         Pentru obiectivele de investitii cu fonduri externe urmareste realizarea si predarea urmatoarelor documente :  fisa lucrarii, procese verbale de receptie a lucrarilor, cartea tehnica a constructiei.

·         Colaboreaza cu organele de audit si monitorizare ale fiecarui finantator, pune la dispozitie documentele pe toata perioada de monitorizare .

·         Verifica documentatiile de executie

·         Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte

·         Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului;

 

 

 

V.                DIRECTIA  ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

 

Directia Administratie Publica Locala  este condusa de un director executiv si are urmatoarea structura organizatorica:

1.                          Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu publicul

1.1.       Compartiment Resurse Umane și Asigurarea Calității

1.2.       Compartiment Relații Externe

1.3.       Compartiment Relații cu Publicul, Asociațiile de Proprietari

1.4.       Compartiment -  Centru Informare și îndrumare cetățeni

2. Compartiment Autoritate Tutelara

3. Compartiment Administratie Locala, Arhiva, Registratura.

Directorul executiv se subordoneaza pe linie ierarhica Primarului si Secretarului Municipiului Targoviste.

Directorul executiv are urmatoarele atributii principale:

·         Indeplineste in lipsa secretarului municipiului Targoviste atributiile ce-i  revin acestuia;

·         Contribuie alături de secretar la intocmirea rapoartelor de specialitate, a proiectelor de hotărâri, precum și la pregatirea ședințelor Consiliului Local,  în termenele prevăzute de lege;

·         Participa la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate ;

·         In vederea recuperarii creantelor bugetare colaboreaza cu Serviciul Taxe si Impozite si transmite in termen util toate documentele si informatiile necesare pentru inscrierea creantelor la executorul judecatoresc, in cazul bunurilor supuse executarii silite ce apartin persoanelor ce inregistraza datorii la bugetul local;

·         Asigura managementul activitatilor ce se desfasoara in cadrul  Directiei Administratie Publica Locala, potrivit obiectului sau de activitate;

·         Reprezinta directia in relatiile cu conducerea Primariei, Consiliul Local, Aparatul de specialitate al primarului si celelalte servicii publice locale;

·         Organizeaza, urmareste si verifica activitatea Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe, Relatii cu Publicul;

·         Organizeaza,  urmareste si verifica activitatea Compartimentului Autoritate Tutelara;

·         Organizeaza, urmareste si verifica activitatea Compartimentului Administratie Locala, Arhiva, Registratura;

·         Organizeaza, urmareste si verifica activitatea privind liberul acces la informatiile de interes public;

·         Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluarilor anuale, fiselor de post ale salariatilor, acorda calificativul conform prevederilor legale si raspunde de aplicarea masurilor cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicarea masurilor in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;

·         Organizeaza, urmareste si opereaza modificările survenite in Registrul Electoral pe baza comunicărilor făcute de poliție, biroul de stare civilă, instanțele judecătorești etc .

·         Stabileste, completeaza si reactualizeaza, ori de cate ori este cazul, sarcinile si atributiile de serviciu ale salariatilor din subordine ;

·         Stabileste sarcinile salariatilor, repartizeaza corespondenta spre solutionare, avizeaza si semneaza documentele eliberate in cadrul directiei ;

·         Rezolvă corespondența repartizată de șefii ierarhici superiori;

·         Indeplineste  sarcinile de serviciu trasate de catre sefii ierarhici superiori ;

·         Îndeplinește orice alte activități rezultate din Hotărârile Consiliului Local și Dispozițiile Primarului ;

·         Respecta cerintele sistemului de management al calitatii implementat la nivelul Primariei Municipiului Targoviste.

 
 

1.      SERVICIUL RESURSE UMANE, RELATII EXTERNE,
RELATII CU PUBLICUL

 

Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe, Relatii cu Publicul are in componenta sa patru compartimente:

1.1.Compartiment Resurse Umane și Asigurarea calității

1.2.Compartiment Relații Externe

1.3.Compartiment  Relații cu Publicul, Asociațiile de proprietari

1.4.Compartiment -  Centru Informare și îndrumare cetățeni

 

Seful serviciului se subordoneaza pe linie ierarhica directorului executiv al Directiei Administratie publica Locala. 

Seful serviciului are urmatoarele atributii principale:

·         Raspunde de  managementul domeniului sau de activitate;

·         Conduce serviciul subordonat si raspunde de organizarea si functionarea acestuia in conditii de eficienta;

·         Reprezinta Serviciul Resurse Umane, Relații externe, Relații cu publicul in relatiile cu conducerea Primariei, Consiliul Local, Aparatul de specialitate al primarului si celelalte servicii publice locale ;

·         Intocmește rapoarte de specialitate/referate pentru susținerea proiectelor de hotărâri și  dispozițiilor primarului în domeniul său de activitate, aferent serviciului si participa la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate in vederea sustinerii acestora ;  

·         Soluționează scrisorile și sesizările persoanelor fizice și juridice care intră în sfera de competență a Serviciul Resurse Umane, Relații externe, Relații cu publicul;

·         Asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților ce se desfășoară în cadrul compartimentelor subordonate Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul, potrivit obiectului de activitate specific;

·         Coordonează elaborarea strategiei și politicii de resurse umane pe funcții publice, funcții de specialitate pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

·         Urmărește respectarea criteriilor de recrutare și selecție a personalului;

·         Asigură aplicarea prevederilor Statutului funcționarilor publici, Codului Muncii și legislației specifice;

·         Urmărește evaluarea activității și cariera funcționarilor publici, în sistemul de evaluare a performanțelor la nivelul instituției;

·         Monitorizează respectarea standardelor sistemului de management al calității și urmărește ca activitatea desfășurată în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului să fie în conformitate cu aceste standarde, în vederea menținerii certificării calității;

·         Coordonează operațiunile privind încadrarea, detașarea, pensionarea, încetarea raportului de muncă/serviciu, precum și activitățile privind avansarea în grade/trepte profesionale ale personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului, Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

·         Coordonează aplicarea Programului de perfecționare prin participarea la cursuri a salariaților din Aparatul de Specialitate al Primarului, Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și verifică modul de desfășurare a formelor de perfecționare, analizează rezultatele obținute și face propuneri de îmbunătățire a pregătirii profesionale;

·         Urmărește întocmirea fișelor posturilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Aparatului Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și asigură gestionarea acestora;

·         Coordonează activitatea Centrului de informare și îndrumare cetățeni;

·         Coordonează planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor, în colaborare cu celelalte departamente și urmărește efectuarea acestora, conform planificării;

·         Coordonează și gestionează întocmirea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului, Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

·         Colaborează cu direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele Aparatului de Specialitate al Primarului precum și cu celelalte servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local Municipal;

·         Promovează imaginea municipiului Târgoviște pe plan intern și extern,  identifică și stabilește oportunități de parteneriat cu organizații, asociații, rețele naționale și internaționale și gestionează relațiile de colaborare cu primăriile orașelor înfrățite;

·         Coordonează activitatea de îmbunătățire a condițiilor de sănătate și securitate în muncă;

·         Coordonează derularea activității de relații  cu publicul și asociațiile de proprietari;

·         Coordonează relațiile cu asociațiile si organismele internaționale în care Municipiul Târgoviște este partener, prezintă rapoarte și informări privitoare la relațiile internaționale ale administrației locale, la cererea Consiliului Local și a Primarului;

·         Colaborează la organizarea de seminarii, conferințe internaționale, acțiuni culturale și sportive organizate de autoritățile publice locale;

·         Participă la pregătirea materialelor de protocol pentru delegațiile din țară și străinătate;

·         Exercită alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

 

1.1.COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI ASIGURAREA CALITĂȚII

 

Compartimentul Resurse Umane și Asigurarea Calității se subordoneaza pe linie ierarhica sefului de serviciu si directorului executiv al Directiei Administratie Publica Locala.

Atributii principale:

·         Implementează atribuțiile cu privire la organizarea și gestionarea resurselor umane, precum și cele referitoare la salarizarea personalului, cu respectarea actelor normative în vigoare;

·         Elaborează proiectul organigramei și statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor (SPCEP ) și Aparatul Permanent al Consiliului Local;

·         Elaborează pe baza propunerilor tuturor departamentelor instituției, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Aparatul de Specialitate al Primarului și pentru SPCEP pe care le supune aprobării Consiliului Local Municipal;

·         Realizează și organizează, împreună cu membrii comisiilor de concurs sau de examinare, după caz, desfășurarea, conform actelor normative în vigoare, a procedurilor concursurilor și examenelor privind recrutarea și promovarea personalului;

·         Coordonează activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Aparatului Permanent al Consiliului Local;

·         Elaborează planul anual de perfecționare profesională și planul de măsuri privind pregătirea profesională  pe care le transmite la Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

·         Elaborează Regulamentul Intern și asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese pentru funcționarii publici și personalul contractual, prin persoana desemnată din carul serviciului;

·         Întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției;

·         Asigură selectarea și recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcții și specialități și corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Aparatul Permanent al Consiliului Local;

·         Asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor  în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din subordine;

·         Rezolvă corespondența repartizată, asigură eliberarea și evidența legitimațiilor de serviciu, întocmește dosare în vederea suspendării activității sau pensionării salariaților;

·         Asigură desfășurarea relațiilor cu publicul potrivit domeniului de competență;

·         Gestionează dosarele profesionale ale salariaților din Aparatul de Specialitate al Primarului și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

·         Asigură legătura cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru constituirea și reactualizarea bazei de date unitare a funcționarilor publici;

·         Urmărește respectarea legalității privind încadrarea, salarizarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Aparatul Permanent al Consiliului Local;

·         Urmărește modul de acordare a sporurilor, indemnizațiilor și altor drepturi acordate de legislația muncii, personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Aparatul Permanent al Consiliului Local;

·         Ține evidența vechimii în muncă a salariaților;

·         Întocmește formalitățile specifice încadrării, promovării, suspendării și încetării activității personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Aparatul Permanent al Consiliului Local;

·         Actualizează Registrul General de Evidență a Salariaților și îl transmite în format electronic la Inspectoratul Teritorial de Muncă;

·         Întocmește pontajul lunar pentru Aparatul de Specialitate al Primarului,  Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Aparatul Permanent al Consiliului Local;

·         Eliberează adeverințe privind calitatea de salariat al instituției, la cererea personalului ;

·         Ține evidența prezenței la serviciu, planificarea concediilor și efectuarea acestora pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Aparatul Permanent al Consiliului Local;

·         Implementează prevederile legale privind declarațiile de avere și de interese la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

·         Întocmește rapoarte și situații statistice privind activitatea de personal, solicitate de Institutul Național de Statistică;

·         Aplică prevederile privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.

 

Atributii in activitatea de Asigurarea Calității

·         Elaborează, implementează, actualizează și tine sub control documentația sistemului de management al calității din Primăria Municipiului Târgoviște și direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal (manualul calității, procedurile de sistem și procedurile operaționale);

·         Elaborează și pune în practică programul anual de auditare internă a sistemului de managementul calității din Primăria Municipiului Târgoviște și direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal;

·         Elaborează și implementează programul anual de pregătire în domeniul calității;

·         Asigură condițiile necesare echipelor de audit pentru ca acestea să-și atingă scopul - diagnosticarea obiectivă a stării sistemului de management al calității;

·         Identifică și urmărește rezolvarea, în termenul prescris, a acțiunilor corective;

·         Pregătește, împreună cu Viceprimarul RMQ analiza sistemului de management al calității, la intervale definite și suficiente pentru a se asigura continua adecvare și eficiență a acestuia în satisfacerea condițiilor standardului SR EN ISO 9001/2008;

·         Pregătirea și participarea la auditurile de supraveghere și certificare organizate de Societatea Română de Asigurare a Calității;

·         Participă la identificarea cauzelor potențiale ce determină apariția neconformităților și propune soluții pentru eliminarea acestora, inclusiv preventiv;    

·         Face cunoscute politica și obiectivele în domeniul calității declarate de Primar în întreaga instituție;

·         Transmite periodic informări conducerii instituției referitoare la stadiul implementării acțiunilor corective rezultate în urma efectuării auditurilor interne;

·         Transmite și centralizează chestionarele de evaluare a activității administrației publice locale de către cetățenii municipiului Târgoviște;

 

1.2. COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE

 

Compartimentul Relații Externe se subordoneaza pe linie ierarhica sefului de serviciu si directorului executiv al Directiei Administratie Publica Locala.

 Atributii principale:

·         Întreținerea relațiilor cu primăriile orașelor înfrățite, cu instituții și organizații din străinătate;

·         Redactarea corespondenței externe a Municipiului Târgoviște, corespunzător domeniului de activitate, primirea și arhivarea rapoartelor de activitate ale delegațiilor în străinătate ale Municipiului Târgoviște și Consiliului Local Municipal Târgoviște, la întoarcerea în țară;

·         Redactarea mandatelor de deplasare în străinătate, pe baza invitațiilor primite;

·         Redactarea corespondenței pentru Ministerul Afacerilor Externe, în vederea avizelor asupra proiectelor Acordurilor de colaborare dintre Municipiul Târgoviște și alte localități din străinătate;

·         Menține legătura și întreține relații cu misiunile diplomatice/oficiile consulare, misiunile organismelor internaționale acreditate în România în organizarea unor activități din sfera dreptului internațional public;

·         Asigură și urmărește relațiile cu asociațiile și organismele în care Primăria municipiului Târgoviște este membru;

·         Întocmirea proiectelor de hotărâri, rapoartelor de specialitate și expunerilor de motive, în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în ședințele Consiliului Local Municipal;

·         Prezentarea unor rapoarte și informări, la cererea Consiliului Local și a Primarului;

·         Colaborarea la organizarea de seminarii, conferințe internaționale, acțiuni culturale și sportive;

·         Manifestă preocupare pentru întregirea fondului documentar al serviciului, prin întocmirea de referate privind achiziționarea de materiale de studiu și documentare (cărți, manuale, lucrări de specialitate, repertorii de practică etc.);

·         Asigurarea materialelor de protocol pentru delegațiile din țară și străinătate;

·         Compartimentul Relații Externe exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

·         Respecta cerințele sistemului de management al calității.

 

1.3. COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL,
ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

Compartimentul Relații cu publicul, asociațiile de proprietari se subordoneaza pe linie ierarhica sefului de serviciu si directorului executiv al Directiei Administratie Publica Locala.

 Atributii principale:

·         Întocmirea lucrărilor de specialitate pe probleme de relații cu publicul;

·         Urmărirea realizării unui program de relații publice ale Primăriei Municipiului Târgoviște;

·         Dezvoltarea unei culturi comunicaționale a  Primăriei Municipiului Târgoviște bazată pe legalitate, echidistanță politică, obiectivitate și imparțialitate;

·         Raspunde de activitatea privind transparenta decizionala conform Legii 52/2003.

·         Îndrumarea și sprijinirea asociațiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință în scopul înființării asociațiilor  de proprietari, în condițiile legii;

·         Îndrumarea și sprijinirea asociațiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu;

·         Organizarea, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru președinții și administratorii de condominii;

·         Îndrumarea și sprijinirea asociațiilor de proprietari în vederea efectuării controlului financiar – contabil și gestionar prin intermediul experților contabili și contabililor autorizați;

·         Verifica si controleaza activitatea financiar contabila si de gestiune a asociatiilor de proprietari, ca urmare a solicitarilor proprietarilor sau altor institutii.

·         In urma controlului constata contraventiile savarsite de persoane fizice si juridice si aplica sanctiunile contraventionale corespunzatoare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

·         Verificarea documentelor și înaintarea către Comisia de Atestare a administratorilor de imobile a dosarelor solicitanților;

·         Verifică situațiile deosebite semnalate de membrii asociațiilor de proprietari, constată și aplică contravenții date în competență, întocmește procese verbale de constatare și/sau contravenție, după caz;

·         Organizează și participă la audiențele susținute de primar, viceprimari, secretarul primăriei și urmărește soluționarea cererilor celor care au fost în audiență;

·         Înregistrează și ține evidența sesizărilor, reclamațiilor, propunerilor și scrisorilor cetățenilor, instituțiilor, asigură transmiterea lor, potrivit repartizării făcute și urmărește rezolvarea și comunicarea răspunsului în termen legal;

·         Îndeplinește și alte sarcini date de către conducerea instituției în legătură cu obiectul și natura activității desfășurate.

·         Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

1.4. COMPARTIMENTUL CENTRU  INFORMARE SI INDRUMARE  CETĂȚENI

Compartimentul Centru Informare și îndrumare cetățeni se subordoneaza pe linie ierarhica sefului de serviciu si directorului executiv al Directiei Administratie Publica Locala.

 Atributii principale:

·         Promovarea imaginii Municipiului Târgoviște prin programe interne de relații publice;

·         Formulează propuneri de strategii de promovare a serviciilor oferite cetățenilor de către primărie;

·         Dezvoltarea unei culturi comunicaționale a  Primăriei Municipiului Târgoviște bazată pe legalitate, echidistanță politică, obiectivitate și imparțialitate;

·         Pune la dispoziția cetățenilor materiale informative, editate de Municipiul Târgoviște sau de alte autorități publice locale/centrale;

·         Oferă informații cu privire la activitatea Municipiului Târgoviște și Consiliului Local;

·         Asigură îmbunătățirea comunicării dintre cetățean și administrația locală;

·         Oferă informații privind modalitatea de a obține diverse documente, avize, acorduri, autorizații, aprobări, care intră în competența Municipiului Târgoviște;

·         Sprijină cetățenii în rezolvarea unor probleme care sunt în aria de competență a Municipiului Târgoviște;

·         Asigură promovarea transparenței decizionale în administrația publică locală;

·         Colaborează cu celelalte compartimente ale aparatului de specialitate, compartimentul informatică, asigurând, la solicitare, accesul la informațiile publice prin intermediul mijloacelor informatice;

·         Asigură informarea și consilierea directă sau intermediată de mijloacele tehnice de comunicare;

·         Respectă cerințele sistemului de management al calității.

 

2.      COMPARTIMENTUL AUTORITATE  TUTELARA

 

 Compartimentul este în  subordinea  directorului executiv al Direcției Administratie Publica Locala.

 Atribuții principale :

·         Întocmește lucrările necesare pentru instituirea tutelei bolnavului interzis în cazurile prevăzute de lege si curatelei pentru minori si majori, în cazurile prevăzute de lege;

·         Urmărește modul în care se gestionează patrimoniul bolnavilor interziși și minorilor cărora li s-a instituit tutelă si pretinde anual sau ori de câte ori este cazul tutorilor să prezinte dări de seamă pentru descărcarea de gestiune, urmărește modul cum sunt îngrijite persoanele puse sub tutelă, ține evidența dispozițiilor  de descărcare de gestiune;

·         Întocmește lucrările necesare pentru instituirea curatelei și numirea unui curator pentru minori și bolnavii majori în cazurile prevăzute de lege;

·         Întocmește lucrările necesare pentru asistarea persoanei vârstnice, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparțin în scopul întreținerii și îngrijirii sale, conform art.30 din Legea nr.17/2000, republicată și urmărește executarea obligatorie de întreținere a persoanei vârstnice și ține evidența actelor juridice încheiate într-un registru special;

·         In caz de neexecutare obligatorie de întreținere, efectuează ancheta socială a cazului în termen de 10 zile de la sesizare și în situația în care se constată că cele sesizate sunt reale, va propune măsurile necesare de executare legale a dispozițiilor înscrise în actul juridic încheiat.

·         Întocmește referate la solicitarea unităților de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr.487/2002;

·         Întocmește lucrările necesare eliberării dispoziției Primarului în cazurile de încuviințare a acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieșire din indiviziune, donației, uzucapiune, în favoarea minorilor sau bolnavilor puși sub interdicție;

·         Întocmește, pe baza investigațiilor efectuate în teren, anchete sociale în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, privind încredințarea minorilor spre creștere, îngrijire și educare, reîncredințarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinți, stabilirea contribuției de întreținere, tăgada paternității, stabilirea paternității, încuviințarea purtării numelui, divorțul etc.;

·         Întocmește, la solicitarea organelor de cercetare penală, anchetele sociale pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18-21 ani cu probleme de comportament;

·         Asistă minorii care urmează să dea declarație cu privire la faptele penale săvârșite de aceștia la cererea organelor de cercetare penală;

·         La cererea Judecătoriei, Birourilor Notarilor Publici, a persoanelor interesate sau din oficiu, încuviințează în numele minorului acceptarea unei succesiuni, încuviințează vânzări, cumpărări, donații, ținând cont de interesul acestora și numind o persoană curator pentru a-i reprezenta, respectiv asista pe minori;

·         Efectuează anchete sociale în vederea autorizării căsătoriei  pentru minorele care au împlinit vârsta de 16 ani și întocmește dosare în acest sens, ce sunt înaintate spre aprobare Consiliului județean Dâmbovița - D.G.A.S.P.C. D-ța;

·         Încuviințează minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învățăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinți sau să aibă locuință pe care o cere desăvârșirea învățăturii sau pregătirii profesionale.

·         Încuviințează tutorelui posibilitatea de a face acte de dispoziție referitoare la bunurile minorului;

·         Întocmește lucrările necesare aprobării inventarului bunurilor minorului și majorului în condițiile legii;

·         Propune ridicarea tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părintești, conform legii;

·         Întocmește lucrările necesare aprobării, la solicitarea părinților sau tutorilor, lichidarea depozitelor bancare, sau a libretelor  CEC, înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicție, în vederea achiziționării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicție);

·         Întocmește și verifică dosarele pentru alocația de stat pentru minorii născuți până la data de 31.12.2006;

·         Întocmește anchete sociale ori de câte ori este cazul;

·         Întocmește anchete sociale la cererea persoanei sau familiei în vederea obținerii atestatului ca persoană/familie potențial adoptivă;

·         Transmite lunar dosarele de alocație Direcției de Muncă și Protecție Socială Dâmbovița;

·         Soluționează sesizările, scrisorile, memoriile, etc. cetățenilor date spre soluționare compartimentului;

·         În rezolvarea atribuțiunilor specifice colaborează cu Direcția de Muncă și Protecție Socială Dâmbovița, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru persoanele cu Handicap, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Dâmbovița, Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Județean Dâmbovița, Parchet, Politie, culte, alte primării din țară, diverse instituții, etc.;

·         Ține evidenta problematicii din cadru biroului în registre operând lunar modificările ce se ivesc;

·         Efectuează descărcarea documentelor instrumentate în cadrul biroului;

·         Ia masuri de arhivare si predare a documentelor create, la arhiva instituției publice;

·         Deservește publicul conform programului aprobat și afișat la sediul compartimentului.

·         Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

 

3.      COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE LOCALA, ARHIVA, REGISTRATURA

 

         Compartimentul este în subordinea directorului executiv al Direcției Administratie Publica Locala si are următoarele atribuții:

Activitatea de administratie locală

·         Organizeaza, urmareste si opereaza modificările survenite in Registrul Electoral pe baza comunicărilor făcute de poliție, biroul de stare civilă, instanțele judecătorești etc .

·         Redactează proiectele de dispoziții ale primarului si ține registrul de evidență al acestora;

·         Transmite dispozițiile primarului în termenele prevăzute de Legea 215/2001; 

·         Contribuie, alături de secretar, la pregătirea proiectelor de hotărâri și a ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Local în termenele prevăzute de lege;

·         Colaborează cu serviciile publice locale;

·         Participa la sedintele de avizare a adunarilor publice si elibereaza avize in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 60/1991;

·         Asigura si raspunde de rezolvarea în termenul legal a corespondentei repartizată de șefii ierarhici superiori;

·         Întocmește procese-verbale privind publicațiile de vânzare;

·         Întocmește anchete sociale ori de câte ori este cazul;

·         Îndeplinește orice alte activități rezultate din Hotărârile Consiliului Local și Dispozițiile Primarului.

·         Îndeplinește atribuțiile legale care revin Consiliului Local privind munca în folosul comunității;

·         Indeplinește și alte sarcini date de către sefii ierarhici  superiori in legatura cu obiectul și natura activității desfășurate

·         Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

Atribuții privind informațiile publice

·         Înregistrează în registrul special cererile privind liberul acces la informațiile de interes public.

·         Are obligația de a răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public (conform Legii nr. 544/2001), în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt, în termen de 10 zile.

·         Motivează și comunică în termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicării informațiilor solicitate.

·         Asigura accesul la informații și în format electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicită și vor să obțină informații de interes public.

·         Precizează, pentru informațiile solicitate verbal, condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și poate furniza pe loc informațiile solicitate.

·         Comunica imediat sau în cel mult 24 de ore informațiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa.

·         Transmite și prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informațiile de interes public care sunt solicitate în scris sau în format electronic.

·         Tine evidenta răspunsurilor informatiilor de interes public solicitate, prin inregistrarea acestora  intr-un registru special;

·         Asigură împreună cu celelalte servicii disponibilitatea în format scris (la fișier, sub forma de broșuri sau electronic-dischete, CD, pagina de internet) a informațiilor comunicate din oficiu.

·         Întocmește anual, în cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informațiile de interes public, care va fi supus spre aprobare Primarului și apoi dat publicității ;

·         Indeplinește și alte sarcini date de către sefii ierarhici superiori in legatura cu obiectul și natura activității desfășurate ;

·         Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

             Activitatea de arhivare a documentelor întocmite în cadrul serviciilor publice locale:

·         Întocmeste, împreuna cu celelalte compartimente, nomenclatorul dosarelor, indicativul termenelor de pastrare si supravegheaza aplicarea acestora;

·         Urmareste clasarea corespondentei, a celorlalte documente si predarea lor anual în arhiva Primariei de catre serviciile publice;

·         Ia masuri cu privire la conservarea, selectionarea arhivei si predarea materialelor selectate la arhivele statului, dupa caz, la agentii economici de colectare a deseurilor;

·         Elibereaza compartimentelor documente din arhiva pastrând evidenta predarii si restituirii acestora;

·         Verifica si cerceteaza în arhivă existența datelor și eliberează copii de pe documentele solicitate de catre cetateni;

·         Pregateste si prezinta propunerile de expertizare a documentelor din arhiva;

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului;

·         Indeplinește și alte sarcini date de către sefii ierarhici superiori in legatura cu obiectul și natura activității desfășurate.

·         Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

Activitatea de registratura

·         Înregistrează și ține evidența documentelor primite la registratura generală și le transmite, după caz, primarului, viceprimarilor, administratorului public sau secretarului municipiului în raport de conținutul și destinația actului;

·         In raport de rezolutia primarului, viceprimarilor, administratorului public sau secretarului municipiului  asigura predarea corespondentei spre soluționare, serviciilor menționate în rezoluție, sub luare de semnătură și cu operarea corespunzătoare în condicile interne ;

·         Opereaza in Registrul de intrare-iesire corespondenta solutionata si asigura expedierea acesteia;

·         Intocmeste borderourile de expediere a corespondentei  prin posta;

·         Asigura ridicarea zilnica a corespondentei  de la posta.

·         Tine o evidenta separata a scrisorilor recomandate;

·         Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

 

VI.             BIROUL ADMINISTRATIV

 

Seful Biroului Administrativ se subordoneaza pe linie ierarhica Primarului Municipiului Targoviste.

 Atributii principale ale biroului:

·         Coordoneaza activitatea de secretariat;

·         Coordonează activitatea de întreținere și reparații a imobilelor și a instalațiilor aferente;

·         Face propuneri pentru planul de investiții și reparații a imobilelor și a instalațiilor aferente;

·         Întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare al instituției și verifică depozitarea, gestionarea și distribuirea bunurilor achiziționate;

·         Efectuează instructajul general și periodic de protecția muncii și instructajul general privind prevenirea și stingerea incendiilor la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului, Aparatul Permanent al Consiliului Local și Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

·         Calculează consumurile de carburanți auto și întocmește FAZ-lunar;

·         Asigură activitatea de încheiere și reînoire a asigurărilor atât auto cât și pentru bunuri și imobile;

·         Organizează efectuarea curățeniei în sediile administrative;

·         Coordonează activitatea de colectare selectivă a deșeurilor;

·         Asigură respectarea legislației în vigoare aplicabilă în cadrul biroului ;

 

Activitati principale :

·         Asigura secretariatul cabinetelor Primar, Viceprimari,

·         Raspunde de utilizare rationala si evidenta imobilelor, instalatiilor aferente, celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar aflate în administrarea Primariei în colaborare cu serviciile specializate ale CLMT

·         Raspunde de buna desfasurare a activitatii de exploatare, întretinere si reparatii a mijloacelor din dotare, asigurând folosirea rationala a acestora, inclusiv parcul auto.

·         Asigura derularea contractelor pentru energie electrica, apa si diverse prestari de servicii si ia masuri pentru gospodarirea rationala a acestora si a altor materiale de consum

·         Face propuneri pentru planul de investitii si reparatii privind imobilele, instalatiile aferente si celelalte mijloace fixe aflate în administrarea Primariei

·         Întocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întretinere, piese de schimb, inventar gospodaresc si rechizite de birou pentru serviciile publice si raspunde de depozitarea, gestionarea si distribuirea acestora prin magazia instituției, intocmind documentele necesare.

·         Asigura aprovizionarea institutiei cu bunuri, materiale si consumabile conform comenzilor si contractelor incheiate de catre institutie.

·         Propune  masurile pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si pentru protectia muncii si asigura aplicarea si respectarea lor în institutii; propune asigurarea dotarilor necesare

·         Efectueaza instructajul general de protectia muncii și asigură evidenta fiselor de protectia muncii pentru personalul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent si al SPCEP .

·         Efectueaza instructajul general privind apararea împotriva incendiilor la nivelul aparatului permanent, al aparatului de specialitate al primarului si al SPCEP si asigura dotarea si mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor aferente sediilor administrative,

·         Calculeaza consumurile de carburanti auto si intocmeste F.A.Z. lunar

·         Asigura conditiile pentru primiri de oaspeti straini la sediul Primariei si alte actiuni de protocol.

·         Asigură respectarea legislației în vigoare aplicabile in cadrul biroului;

·         Organizează si asigură accesul publicului în sediul Primăriei, asigură paza generală a imobilelor din administrarea Primăriei în colaborare cu Politia Locala Targoviste si SC Municipal Security.

·         Organizează si asigură efectuarea curățeniei în spațiile Primăriei, întreținerea căilor de acces si deszăpezirea acestora,  în colaborare cu directiile abilitate.

·         Asigură activitatea de curierat pe raza municipiului.

·         Asigură exploatarea centralei telefonice si a aparatului de fotocopiere.

·         Asigură in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor.

·         Organizeaza si desfasoara programe turistice de informare si promovare  a turismului prin intermediul Centrului de Informare Turistica Targoviste.

·         Colaboreaza cu institutiile locale pentru desfasurarea in comun a unor proiecte in domeniul turismului.

·         Insoteste delegatiile straine prezente in institutie, asigurind comunicarea intre acestea si executiv - ghid, translator, traduceri text .

·         Cu ocazia primirii unor delegatii sau derularea manifestarilor si actiunilor initiate sau sustinute de catre institutie participa la realizarea cadrului ambiental necesar desfasurarii acestora.

·         Asigura colectarea selectiva a deseurilor conform Legii nr. 132/ 2010.

·         Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

·         Indeplineste orice alte atributii rezultate din H.C.L. si dispozitiilele Primarului.

 

 

 

 

VII.          SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

 

Activitatea de prevenire se planifică, se organizează si se realizează în concordantă cu reglementările existente în documentele privind dreptul international umanitar la care România este parte.

         Serviciul situatii de urgenta se subordonează direct Primarului Municipiului Târgoviste.

         Atributii principale:

·         Face propuneri prin reglementarea unor activități specifice, prin hotărâri ale Consiliului Local, controlul și informarea preventivă a populației, precum și pregătirea acesteia pentru situații de urgență, constatarea și sancționarea încălcărilor procedurilor legale .

·         Verifică respectarea actelor normative și reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor și a legislației de protecție civilă la directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste si institutiilor din subordinea Consiliului Local .

·         Intocmește si actualizează permanent, planurile de protecție civilă și de apărare împotriva dezastrelor .

·         Intocmește si actualizează permanent, planurile de evacuare în caz de situatii de urgente civile si în caz de confilct armat .

·         Execută acțiuni de evacuare sau alte măsuri de protecție a persoanelor și a bunurilor, dispuse de către primarul municipiului, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

·         Actualizează permanent Planul de analiză si acoperire a riscurilor al municipiului Târgoviste.

·         Intocmește în conformitate cu prevederile art. 9 alin. ( 4 ) și ale art. 11 alin. ( 2 ) din Hotărârea Guvernului nr. 1204 / 2007, privind asigurarea fortei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare si pe timpul stării de război, cereri de mobilizare pentru angajatii primăriei municipiului Târgoviste si pentru directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste.

·         Asigurarea capacității operative și de intervenție, pregătire, planificare și desfășurare a activităților conform ,,Planului de pregătire și intervenție anual al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste“.

·         Asigură măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințarea și aducerea personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgențe civile sau la ordin.

·         Conduce procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacității de intervenție, potrivit documentelor întocmite în acest scop .

·         Organizează și asigură starea de operativitate și capacitatea de intervenție optimă cu organisme specializate cu atribuții în domeniu .

·         Asigură studierea și cunoașterea de către personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste a particularităților localității și clasificării din punct de vedere al protectiei civile și P.S.I., precum și principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influența urmările situațiilor de urgență din zona de competență .

·         Organizează cooperarea și colaborarea privind protecția civilă .

·         Organizează cooperarea și a colaborarea privind activitatea P.S.I. .

·         Urmărește asigurarea bazei materiale a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, pe baza normelor și instructiunilor de dotare .

·         Răspunde de menținerea în stare de funcționare a utilajelor și instalațiilor de intervenție pe care le deservește .

·         Informează primarul, despre stările de pericol constatate pe teritoriul localității .

·         Verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate și regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste .

·         Întocmește și actualizează permanent documentele operative ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, informându-1 pe primar despre acestea, ține evidența participării la pregătire profesională și calificativele obținute de către membrii serviciului voluntar .

·         Tine evidența aplicațiilor, exercițiilor și intervențiilor la care a participat Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste .

·         Participă la instructaje, schimburi de experiență, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situații de urgență .

·         Participă la verificarea cunoștințelor membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, la încadrare, trimestrial și la sfârșitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare .

·         Planifică activități de prevenire, prin Graficul de control și Graficul de informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenței pentru prevenirea situațiilor de urgență la gospodăriile populației și evidenței operatorilor economici din subordinea Consiliului Local și a instituțiilor publice din sectorul de competență .

·         Face propuneri privind îmbunătățirea activității de prevenire și eliminarea stărilor de pericol .

·         Prezintă în sedintetele Comitetului Local pentru Situații de Urgență sau ale Consiliului Local al municipiului Târgoviste, situatia adăposturilor publice de Protectie Civilă aflate în administrarea Consiliului Local .

·         Întretine, exploatează și menține în stare de funcționare sistemele de transmisiuni și alarmare, în scopul înștiințării și alarmării populației municipiului Târgoviste .

·         Stabileste posibilitati de suplimentare a fondului de adapostire prin folosirea galeriilor edilitare, pasajelor, constructiilor subterane de interes public precum si folosirea proprietatilor naturale ale terenului si intocmesc documentatiile tehnice pentru amenajarea acestora ca spatii de adapostire pentru protectia civila in timp de razboi sau la dezastre .

·         Prezinta propuneri de asigurare cu mijloacele materiale si financiare necesare construirii, amenajarii, modernizarii si intretinerii punctelor de comanda, adaposturilor .

·         Prezintă propuneri cu privire la clasificarea agentilor economici, pe baza criteriilor stabilite de I.G.S.U.;

·         Organizează și avizează structurile de protecție civilă și P.S.I., planurile aferente în domeniul situatiilor de urgentă, de la directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste si institutiilor din subordinea Consiliului Local .

·         Soluționează petițiile și sesizările în domeniul specific, împreună cu specialiști ai I.S.U. jud. Dâmbovița;

·         Pregătește și asigură desfășurarea activităti de ,,Evaluare a pregătirii în domeniul situatiilor de urgentă .

 

 

 

 

 

 

 

VIII.       COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

Compartimentul de audit public intern se subordonează direct Primarului Municipiului Târgoviste.

Atributii principale:

·         Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate,eficiență și eficacitate;

·         Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

·         Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

·         Elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, cu  avizul UCAAPI;

·         Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

·         Elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

·         În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;

·         Desfășoară activități de consiliere menite să aducă plusvaloare și să îmbunătățească administrarea entității publice, gestiunea riscului și controlul intern, fără ca auditorii interni să își asume responsabilități manageriale;

·         Compartimentul de Audit Public Intern auditează cel puțin o dată la 3 ani următoarele:

Ø  angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

Ø  plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

Ø  vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al  unităților administrativ-teritoriale;

Ø  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

Ø  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

Ø  alocarea creditelor bugetare;

Ø  sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

Ø  sistemul de luare a deciziilor;

Ø  sistemele informatice;

Ø  sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme.

 

IX.             BIROUL CONTENCIOS–JURIDIC

 

Biroul Contencios-Juridic se subordoneaza ierarhic  Primarului si Secretarului Municipiului Targoviste.

Seful biroului  are urmatoarele atributii principale:

·         Raspunde de  managementul domeniului sau de activitate;

·         Conduce biroul subordonat si raspunde de organizarea si functionarea acestuia in conditii de eficienta si eficacitate;

 

Activitati principale :

·         Intocmeste si redacteaza actiuni in justitie, in numele Unitatii administrativ teritoriale Municipiul Targoviste si/sau a Primarului Municipiului Targoviste, pe baza inscrisurilor inaintate de catre serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate, urmare a masurilor dispuse de catre Primar, in acest sens.

·         Formuleaza intampinari, cereri reconventionale si toate actele procedurale in cauzele in care unitatea administrativ teritoriala sau Primarul este parte.

·         Reprezinta interesele autoritatii publice locale sau ale unitatii administrativ teritoriale, pe baza imputernicirii data de Primar, in fata instantelor judecatoresti, notariale, parchet si politie.

·         Exercita caile de atac prevazute de lege in sustinerea intereselor autoritatii publice locale ori unitatii administrativ teritoriale, ca urmare a deciziei Primarului, in acest sens.

·         Formuleaza actiuni pentru obtinerea titlurilor executorii in vederea recuperarii creantelor bugetare, pe baza documentelor inaintate de celelalte servicii/birouri/compartimente din Aparatul de Specialitate al Primarului, cu aprobarea acestuia precum si cereri de admitere a creantelor, in cadrul procedurii de insoventa reglementata de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insoventa, urmarind incasarea sumelor datorate bugetului local.

·         Analizeaza si avizeaza contractele transmise de catre serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

·         Asigura asistenta juridica de specialitate Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targoviste.

·         Raspunde in termenul legal la scrisorile, sesizarile si notele de audienta formulate de catre cetateni si repartizate de conducerea institutiei, spre competenta solutionare.

·         Asigura evidenta cauzelor in curs de judecata si solutionate definitiv, in care autoritatea publica locala ori unitatea administrativ teritoriala este parte.

·         Colaboreaza cu toate Serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local Municipal precum si cu Aparatul de Specialitate al Primarului, la solicitarea acestora, in vederea asigurarii legalitatii actelor emise in exercitarea atributiilor ce le revin.

·         Propune actualizarea si completarea bibliotecii juridice din dotarea primariei precum si achizitionarea sau actualizarea programelor legislative necesare desfasurarii activitatii.

·         Estimeaza anual cheltuielile necesare functionarii Biroului contencios juridic, solicitand compartimentului de specialitate al Primariei, materialele necesare bunei desfasurari a activitatii.