Anexa nr. 2 la HCL nr. 190/30.07.2015

 

 

ROMÂNIA

                                                 MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

            

R E G U L A M E N T U L

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

                                                          

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

        

Art. 1 - Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului  Târgoviște denumit în continuare serviciu public comunitar, este organizat în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgoviște în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, modificată si completată.

Art. 2 - (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competențele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor și de stare civilă.

(2) Activitatea serviciului public comunitar se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii, a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Târgoviște precum și a dispozițiilor Primarului municipiului Târgoviște.

Art. 3 - Serviciul public comunitar este organizat la nivel de serviciu și are în componență compartimente având ca principale atribuții: evidența persoanelor și eliberarea cărților de identitate și a celor de alegător, înregistrarea actelor și eliberarea certificatelor de stare civilă, informatică, furnizare date, secretariat, arhivă și relații cu publicul.

Art. 4 - Șeful serviciului public comunitar este numit sau eliberat din funcție de către primar.

Art. 5 - În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar cooperează cu celelalte structuri ale autorității locale, ale Ministerului Afacerilor Interne și colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu instituții și servicii publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice.

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SERVICIULUI

 

Art. 6 – Serviciul public comunitar este organizat la nivel de serviciu și are în componență următoarele structuri organizatorico - funcționale :

-     Compartimentul evidență și eliberare acte identitate

-     Compartimentul stare civilă

-     Compartimentul informatic, verificare și valorificare date

-     Compartimentul secretariat, relații cu publicul

-     Compartimentul arhivă

-     Compartimentul administrativ.

Art. 7 - (1) Numărul de posturi, natura acestora și nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin organigrame și statele de funcții aprobate de Consiliul Local al municipiului Târgoviște și cele prevăzute în actele normative care reglementează materia.

(2) Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor este în Târgoviște, B-dul Mircea cel Bătrân, nr. 2, jud. Dâmbovița.

(3) Antetul documentelor și corespondența Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor va avea următorul conținut:,, România, Municipiul Târgoviște, Consiliul Local al municipiului Târgoviște, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor". Serviciul dispune de ștampilă proprie.

Art. 8 - (1) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar și structurile subordonate acestuia în scopul menținerii, păstrării și perfecționării stării de funcționalitate a serviciului. Același tip de relații se stabilesc între șef și personalul subordonat acestuia.

(2) În cadrul serviciului sunt organizate compartimente, fără a fi prevăzute funcții de conducere.  

Art. 9 - La nivelul serviciului public comunitar, activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează direct,  prin intermediul șefului de serviciu. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, conducerea serviciului poate angrena și alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

Art. 10 - Serviciul public comunitar primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din localitatea în care funcționează serviciul, cât și din unele comune învecinate, din raza de competență,  la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare, respectiv comunele: Văcărești, Ulmi, Tătărani, Șotânga, Răzvad, Raciu, Perșinari,  Ocnița, Nucet, Lucieni, Gura Ocniței, Doicești, Dobra, Comișani,  Bucșani,   Băleni, Aninoasa.

 

                                                             CAPITOLUL III                                                     

CONDUCEREA SERVICIULUI

 

Art. 11 - (1) Conducerea serviciului public comunitar este asigurată de șeful serviciului.

(2) Șeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu comandanții (șefii) unităților din Ministerul Afacerilor Interne, cu instituțiile și organismele din afara sistemului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competențelor legale.

(3) În aplicarea actelor normative, șeful serviciului public comunitar emite decizii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(4) În condițiile legii și reglementărilor specifice, șeful serviciului public comunitar poate delega atribuții din competența sa personalului din subordine.

Art. 12 – (1) Șeful serviciului public comunitar răspunde în fața consiliului local și a primarului de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit prevederilor fișei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară, în fața șefului serviciului.

Art. 13 - Șeful serviciului are următoarele principale atribuții:

-       asigură managementul serviciului public comunitar prin organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității în vederea îndeplinirii tuturor atribuțiilor ce revin serviciului;

-        repartizează sarcinile, activitățile și lucrările personalului din subordine în funcție de necesitățile care se impun și de atribuțiile ce le revin prin fișa postului;

-       organizează și desfășoară audiențele;

-       semnează corespondența serviciului;

-       ia măsuri pentru soluționarea în termen a petițiilor;

-       reprezintă serviciul în relațiile cu terții în limitele prevăzute de lege;

-       prezintă informări cu privire la activitatea serviciului;

-       analizează și evaluează activitatea desfășurată de personalul din subordine, verifică în mod constant calitatea muncii și executarea lucrărilor la termenele stabilite;

-       întocmește raportul de evaluare și acordă calificative personalului din subordine;

-       propune recompensarea, promovarea sau sancționarea personalului în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

-       întocmește fișele posturilor personalului din subordine;

-       asigură executarea hotărârilor Consiliului Local al municipiului Târgoviște și a dispozițiilor Primarului;

-       asigură cooperarea cu alte persoane juridice;

-       întocmește documentele privind dotarea serviciului cu mijloace fixe și obiecte de inventar;

-       formulează puncte de vedere și propuneri referitoare la acte normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor și stare civilă;

-       avizează cererile și documentele depuse în vederea eliberării actelor de identitate.

 

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI

 

Art. 14 - Serviciul public comunitar are următoarele atribuții principale:

a)        Întocmește, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă ;

b)        Înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

c)         Întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

d)        Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă, în condițiile legii;

e)         Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

f)         Furnizează datele necesare pentru actualizarea Registrului National de Evidența a Persoanelor;

g)        Furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă ale persoanei;

h)        Asigură soluționarea petițiilor pe probleme specifice ;

i)          Constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

j)          Primește cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate și cărților de alegător;

k)        Primește cărțile de identitate, cărțile de alegător;

l)          Ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

m)      Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE

 

SECȚIUNEA I

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE

 

Art. 15. În domeniul evidenței persoanelor și eliberării actelor de identitate, serviciul  public comunitar are următoarele principale atribuții:

a)        Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate și a cărților de alegător, sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum și - acordarea vizei de reședință, în conformitate cu prevederile legale;

b)        Pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea dispozițiilor legale care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

c)         Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d)        Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

e)         Colaborează cu formațiunile de poliție, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a populației, precum și a celor urmărite în temeiul legii;

f)         Identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

g)        Actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informațiile din cererile cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de lege;

h)        Preia imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;

i)          Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora și operează în bază data înmânării documentelor;

j)          Desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

k)        Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

l)          Formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru ;

m)      Întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul compartimentului;

n)        Răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

o)        Organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale;

p)        Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate;

q)        Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități  sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

r)         Asigură securitatea documentelor serviciului.

 

 

 

SECȚIUNEA II

COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

 

             Art. 16. Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuții:

a) Întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces    și eliberează certificatele doveditoare;

b) Înscrie mențiuni, în condițiile legii și a metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă

aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I

sau II, după caz;

c)  Înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile

străine, în registrele de stare civilă române, în condițiile legii;

d) Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;

e) primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în

străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume

 și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

f) eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie;

g) pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linie de stare civilă;

 h) înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 i) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formulare;

 j) trimite, structurilor de evidență a persoanelor, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate;

k) trimite centrelor militare, până la data de 5 (cinci) ale lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverința de recrutare a persoanei supuse obligațiilor militare;

l) întocmește buletinele statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu        normele Institului Național de Statistică pe care le trimite lunar Direcției Județene de Statistică Dâmbovița;

m)  ia măsuri de păstrare în condiții corespunzătoare a registrelor și certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariția acestora;

n) atribuie codul numeric personal (CNP), pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate;

o)  propune, anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, spre aprobare;

p) se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parțial sau total–după exemplarul existent certificând exactitatea datelor înscrise;

q) ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

r)  înaintează Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, exemplarul II al registrului de stare civilă, în termen de 30 de zile, de la data când toate filele din registru au fost completate, după care au fost operate toate mențiunile din exemplarul I;

s ) sesizează imediat Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special;

t)primește cererile și eliberează livretele de familie, iar în cazul căsătoriilor se eliberează din oficiu;

u) primește cererile și efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă și transcrierea certificatelor de stare civilă procurate în străinătate și, în cazul aprobării acestor cereri, operează mențiunile în registrele de stare civilă;

v) primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propuneri de aprobare sau respingere și le înaintează Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor , pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primar;

w)  la solicitarea instanțelor judecătorești efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea morții pe cale judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;

x)  asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce revin în temeiul legii;

y) formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea  metodologiilor de lucru;

z) întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile pe linie de stare civilă desfășurate lunar, trimestrial și anual;

aa) răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

bb) colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați, a persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată;

cc)  pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

dd) primește cererile de divorț pe cale administrativă și constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților.

 

 

                                                             SECȚIUNEA III

COMPARTIMENTUL INFORMATIC, VERIFICARE ȘI

VALORIFICARE DATE

 

Art. 17 - Pe linie informatică, verificare și valorificare date serviciul public comunitar are următoarele atribuții principale:

a)        Actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

b)        Preia în Registrul Național de Evidență a Persoanelor datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, precum și actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate, mențiuni referitoare la căsătoria sau desfacerea căsătoriei cetățenilor români;

c)  Actualizează datele în vederea producerii, eliberării cărților de identitate;

d)        Colaborează cu autoritatea locală în vederea actualizării listelor electorale;

e)         Execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

f)         Evidențiază incidentele de hard-soft și de aplicație;

 

g)        Rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

h)        Furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județe și locale, agenții economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

i)          Administrează rețeaua și domeniul sistemului informatic pe probleme de competența serviciului public comunitar;

j)          Desfășoară activități de studiu și documentare tehnică, în scopul cunoașterii tehnologiilor în domeniul informatic și a posibilităților de implementare a acestora;

k)        Colaborează cu specialiștii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

l)          Execută operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local și participă la depanarea și repunerea în funcțiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiștii firmei care asigură asistența tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicație și software;

m)      Asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu.

 

 

SECȚIUNEA IV

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, RELAȚII CU PUBLICUL

 

 

Art. 18 - În domeniul secretariat și relații cu publicul, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuții:

a)   Primește, înregistrează și ține evidența ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

b)   Verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor clasificate;

c)    Asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării acestora;

d)   Repartizează corespondența, o predă după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

e)    Expediază corespondența;

f)    Asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

g)   Organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

h)   Centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

i)     Transmite Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor sintezele și analizele întocmite;

j)     Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

 

 

SECȚIUNEA V

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

 

Art. 19 – Pe linie de arhivă, serviciul public comunitar are următoarele atribuții:

a)        inițiază si organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic in cadrul serviciului;

b)        asigură legătura cu Arhivele Naționale in vederea verificării și confirmării Nomenclatorului Arhivistic;

c)         urmărește modul de aplicare a nomenclatorului arhivistic pentru constituirea corectă a arhivei curente;

d)        efectuează operațiunile necesare constituirii,  inventarierii și  pregătirii pentru predarea la arhiva serviciului a unităților arhivistice;

e)         verifică si preia anual documentele create la compartimente, conform unei programări prealabile, pe baza de inventare si proces verbal;

f)         asigură evidența tuturor documentelor intrate si ieșite din depozitele de arhiva, pe baza Registrului de evidentă curentă; efectuează operațiuni de ordonare si inventariere a documentelor neordonate si fară evidență aflate in depozit, indiferent de proveniența lor;

g)        întocmește formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare;

h)        cercetează documentele din depozite în vederea eliberării copiilor si certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi in conformitate cu legile in vigoare;

i)          pune la dispoziția compartimentelor documentele solicitate, pe baza de semnătură, consemnat in Registrul de depozit;

j)          pregătește documentele permanente și inventarele acestora, în vederea depunerii la Arhivele Naționale;

k)        organizează depozitul de arhivă si sistematizează documentele, după criterii stabilite in prealabil, conform prevederilor legislației arhivistice;

l)          pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale cu ocazia operațiunii de control, a tuturor datelor, informațiilor si documentelor solicitate privind situația fondurilor și colecțiilor create și deținute;

m)      eliberează adeverințe și certificate la solicitarea persoanelor, în baza documentelor din depozit;

n) certifică, pentru conformitate cu originalul, copiile documentelor aflate în depozitul de arhivă;

o) comunică organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești, documente din depozitul de arhivă. 

 

SECȚIUNEA VI

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV

 

             Art. 20 - În domeniul administrativ, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuții:

a)se ocupă de primirea bunurilor necesare serviciului și verifică dacă acestea  corespund datelor înscrise în actele însoțitoare, identifică viciile aparente si semnează de primirea acestora;

b)   gestionează bunurile din patrimoniul serviciului;

c) răspunde pentru lipsurile efective a bunurilor sau valorilor din gestiune, precum și degradarea și deprecierea lor;

d)   întocmește decont de cheltuieli pentru sumele primite ca avans spre decontare, răspunzând de autenticitatea documentelor anexate la decont;

e) completează actele de primire pentru bunurile achiziționate și le înregistrează în evidențe;

f) previne sustragerea bunurilor si orice formă de risipă,  având obligația să le ferească de degradare și să le păstreze potrivit prescripțiilor tehnice si celor igienico-sanitare;

g)comunică plusurile si minusurile din gestiune, cazurile în care constată că bunurile sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase;

h)   planifică, coordonează și controlează activitatea personalului administrativ(pază și curățenie);

i)  supervizează activitatea de colectare și de evacuare a deșeurilor industriale și neindustriale;

j)  asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea ștampilelor, folosirea și evidența ștampilelor.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 21 - Atribuțiile referitoare la activitatea economică, juridică, resurse umane, salarizare, achiziții publice, securitate și sănătate în muncă sunt aduse la îndeplinire de structurile funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 22 - (1) Atribuțiile șefului serviciului public comunitar și ale personalului cu funcții   de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar, fișele posturilor   vor fi reactualizate, cu aprobarea șefului ierarhic.

Art. 23 - Personalul serviciului public comunitar este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părțile ce-l privesc.

Art. 24 - Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative noi, ce reglementează materia.

Art. 25 - Modificările aduse prezentului regulament se vor face cu aprobarea  Consiliului Local al municipiului Târgoviște.