Anexă la H.C.L. nr. 191/30.07.2015                                                                              

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

 

 

      Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1. În conformitate cu HCL 107/2001, începând cu data de 1 iulie 2001 a fost înființată Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat- serviciu public de interes local organizat în scopul administrării, gestionării și întreținerii  patrimoniului public și privat al  Municipiului Târgoviste.

Art. 2. Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și a prevederilor legale în vigoare, dispunând de cod fiscal, cont bancar și ștampilă proprie.

Art. 3. Sediul Direcției este Târgoviște, str. Revoluției nr. 2-5.

Art. 4. Obiectul de activitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat îl constituie:

Ø administrarea, gestionarea și întreținerea patrimoniului public și privat al municipiului Târgoviste;

Ø administrarea și  gestionarea fondului locativ și a spațiilor cu altă destinatie, conform legislației in vigoare;

Ø administrarea și întreținerea corespunzătoare a rețelei stradale și trotuarelor municipiului Târgoviste;

Ø administrarea taxelor si a altor sume datorate bugetului local al Consiliului Local Târgoviște provenite din activitățile gestionate;

Ø administrarea și întreținerea corespunzătoare a rețelei de iluminat, semaforizare și semnalizare rutieră a municipiului Târgoviște;

Ø propunerea, stabilirea, urmărirea și încasarea taxelor corespunzătoare domeniului de activitate al DAPPP;

Ø întreținerea și repararea clădirilor unităților de învațământ preuniversitare;

Ø organizarea activității de transport și circulație rutieră în Municipiul Târgoviște, desfășurarea normală a acestuia, asigurarea fluidizării circulației și semnalizarea rutieră;

Ø organizarea activității pentru refacerea și protecția mediului, pentru implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor, monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;

Ø  activitatea de întreținere și reparații curente și capitale din piețele municipiului;

Ø asigură desfășurarea în condiții optime a activității din piețele municipiului, din târgul și oborul săptămânal;

Ø administrează spațiile și terenurile aferente piețelor municipiului Târgoviște

 

Capitolul II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚII

 

Art. 5. Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și  Privat are următoarea structură organizatorică:

1.         Serviciul Administrare Patrimoniu

1.1.   Compartiment Instituții Publice

1.2.   Compartiment Fond Locativ

1.3.   Compartiment Administrativ

2.         Compartiment Autorizații

3.         Compartiment Juridic

4.         Serviciul Rețele Locale

4.1.   Compartiment Rețele

4.2.   Compartiment Monitorizare Utilități

4.3.   Compartiment Transport,Autorizații,Control

5.         Compartiment Resurse Umane

6.         Serviciul Financiar Economic

6.1.   Compartiment  Financiar

6.2.   Compartiment Casierie

6.3.   Compartiment Contracte

7.         Serviciul Piețe

8.         Compartiment  Mediu

 

Art. 6. Posturile prevăzute în organigrama  Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat aprobată prin HCL 164/26.07.2013, sunt funcții publice, cu excepțiile prevăzute de lege, respectiv activitățile de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întretinere-reparații și deservire. Personalului care ocupă funcțiile publice îi este  aplicabilă Legea 188/1999, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Art. 7. Organele ierarhic superioare, de coordonare ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat sunt:

-    Consiliul Local al Municipiului Târgoviște

-       Primarul Municipiului Târgoviște

-       Viceprimarul  Municipiului Târgoviște

Art. 8. Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat este condusă de 1 director executiv. În exercitarea atribuțiilor care îi revin emite decizii.

 

Directorul executiv are următoarele sarcini și  atribuții principale:

1.    Organizează si coordonează activitatea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

2.    Propune soluții si inițiative in vederea imbunătățirii activităților din subordine.

3.    Elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al D.A.P.P.P.

4.    Răspunde de administrarea legală si eficientă a intregului patrimoniu.

5.    Propune investitiile ce urmează a fi realizate din surse proprii si alocații bugetare.

6.    Reprezintă Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat in relațiile cu instituțiile publice, persoanele fizice și  juridice, in limitele competenței stabilite prin dispoziția primarului sau alte acte normative.

7.    Angajează Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin semnatură, in relațiile cu terții.

8.    Controlează și răspunde de lucrările din domeniul financiar-contabil.

9.    Urmărește ca atribuirea, închirierea, concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Consiliului Local  să se facă conform procedurilor legale.

10.     Urmărește creșterea calității serviciilor realizate de Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

11.     Aprobă măsuri, potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților.

12.      Aprobă măsurile de sancționare asupra personalului din subordine in situațiile de incălcare a disciplinei muncii, potrivit legii si regulamentelor in vigoare.

13.     Coordonează activitatea de personal, asigură respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către personalul din subordine.

14.     Organizează activitatea de formare si perfecționare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică  conform activitatii desfasurate.

15.     Participa la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansarea personalului.

16.     Stabileste și asigură luarea la cunoștintă în scris a sarcinilor de serviciu și a obiectivelor individuale pentru personalul din subordine.

17.     Asigură întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparații la unitățile de învățământ preuniversitar, organizarea licitațiilor, contractarea lucrărilor de execuție și urmărirea în execuție a acestora până la recepția finală.

18.     Asigură contractarea documentațiilor tehnico-economice și finanțarea lucrărilor de reparații capitale la unitățile de învățământ preuniversitar, conform prevederilor legale și altor normative în vigoare.

19.     Verifică situațiile de lucrări și calitatea lucrărilor executate la unitățile de învățământ preuniversitar.

20.     Solicită anual de la unitățile de învățământ preuniversitar propunerile privind reparațiile curente și necesarul de materiale de întreținere și funcționare.

21.     Întocmește programul de priorități privind reparațiile curente și capitale la unitățile de învățământ preuniversitar, cu încadrarea în creditele aprobate în buget la capitolul învățământ.

22.     Coordoneaza activitatea administratorilor  de blocuri.

23.     Raspunde de gestiunea contractelor de inchiriere pentru apartamentele construite din fondul statului.

24.     Raspunde de gestiunea apartamentelor  ramase in fondul de stat.

25.     Raspunde de gestiunea caselor nationalizate.

26.     Raspunde de intocmirea contractelor de inchiriere, urmareste incasarea si reactualizarea chiriilor pentru fondul locativ.

27.     Raspunde de gestiunea spatiilor cu alta destinatie aflate in proprietatea Primariei aflate la parterul blocurilor, caselor nationalizate.

28.     Raspunde de intocmirea contractelor  de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie, urmareste incasarea si reactualizarea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie.

29.     Verifică si confirmă situatiile de lucrari de intretinere, reparatii efectuate la fondul locativ sau spatiilor cu alta destinatie.

30.     Raspunde de  vanzarea apartamentelor din fondul de stat, a caselor nationalizate si a spatiilor cu alta destinatie, ca urmare a aprobarii in Consiliul Local.

31.     Organizeaza, indrumă, coordonează activitatea de reparații străzi, iluminat public, semafoare,   lucrări de semnalizare rutieră.

32.     Raspunde de executarea la termen si de calitate a lucrărilor de întreținere și reparare a străzilor, trotuarelor, parcurilor, participă la recepția acestor lucrări, inclusiv a celor ascunse.

33.      Verifică și avizează documentele de execuție pentru lucrările de reparații străzi.

34.      Răspunde de contractele încheiate între Primăria Târgoviște și firmele specializate, privind activitatea de iluminat public, semafoare, reparații străzi, parcuri, trotuare.

35.     Verifică eliberarea autorizațiilor de spargere pe domeniul public pentru rețelele subterane  (canalizare, apa, telefon, electrice, gaze, reabilitare retele apa, canalizare) si urmareste aducerea terenului la starea initiala in vederea restituirii garantiilor de buna executie, in caz contrar   virarea lor se va face in contul de reparatii strazi al Consiliului Local.

36.     Organizeaza si indruma activitatea de transport in municipiul Targoviste.

37.     Verifica si analizeaza, conform legislatiei in vigoare,documentele privind circulatia pe drumurile publice, inregistrarea in circulatie a vehiculelor pentru lucrari , mopede si tractoare agricole.

38.     Coordoneaza actiunile  pentru refacerea și protecția mediului.

39.     Urmăreste îndeplinirea prevederilor din planurile regionale și județene de gestionare a deșeurilor.

40.     Coordonează activitatea din pietele și oboarele Municipiului Târgoviște.

 

Art. 9. Serviciile din structura organizatorică a Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și  Privat au următoarele atribuții:

 

 

1.    SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

Seful Serviciului are următoarele sarcini si atribuții principale:

1.    Organizează și coordonează activitatea următoarelor compartimente:

1.1  Compartiment Instituții Publice

1.2  Compartiment Fond Locativ

1.3     Compartiment Administrativ

2.    Urmărește ca atribuirea, închirierea, concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Consiliului Local  să se facă conform procedurilor legale.

3.  Intocmeste rapoartele de specialitate pe care le sustine in comisiile Consiliului Local Targoviste pentru activitatile din compartimentele ce le coordoneaza.

4.  Face propuneri de  taxe locale conform legilor in vigoare.

5.  Intocmeste proiectul de buget pentru partea de venituri si evaluarea cheltuielilor pentru administrarea locuintelor sociale, cheltuieli de intretinere si functionare, reparatii curente pentru institutiile de invatamant preuniversitare.

6. Tine evidenta solicitarilor de locuinte, pe categorii, participa la sedintele de fond locativ punand la dispozitia comisiei documentele prevazute de lege pentru repartizarea locuintelor

7.  Coordoneaza, indruma si verifica administratorii de blocuri.

8.  Verifica pe teren starea fizica a locuintei aflate in proprietatea Primariei Targoviste si ia masurile ce se impun pentru repararea, consolidarea si eventual demolarea.

9. Asigura contractarea documentatiei tehnice-economice pentru reparatii conform prevederilor legale si actelor normative in vigoare.

10. Urmareste realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor de reparatii curente si capitale aprobate prin buget.

11. Avizeaza plata facturilor ce reprezinta utilităti, lucrari si prestarii de servicii.

12.Urmareste intocmirea procedurii de executare silita conform OG 92/2003,cu modificarile ulterioare, pentru recuperarea debitelor.

13.Urmareste intocmirea documentatiei necesara actionarii in instanta pentru nerespectarea obligatiilor contractuale si le transmite Biroului Contencios Juridic

 

1.1.            Compartimentul Instituții Publice

 

             Indeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

1.    Solicită anual de la unitățile de învățământ propuneri privind reparațiile curente și capitale

2.    Urmărește respectarea legislației în vigoare privind decontarea lucrărilor de reparații din programul anual al Primăriei Municipiului Târgoviște,  pentru unitățile de învățământ.

3.    Asigură contractarea documentației tehnico-economice și finanțarea lucrărilor de reparații curente și capitale pentru unitățile de învățământ preuniversitar, conform prevederilor legale în vigoare.

4.    Urmărește derularea lucrărilor de reparații capitale, decontarea făcându-se pe baza stadiilor fizice de execuție, asigură recepția lucrărilor conform actelor normative în vigoare.

5.    Întocmește programul de priorități pentru reparații curente.

6.    Participă la elaborarea bugetului Primăriei pe anul în curs, la capitolul „ Învătamânt” pe baza programelor de reparații aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local.

7.    Urmărește realizarea programelor de reparații la unitățile de învățamânt, asigurând dirigenție de șantier, decontarea lucrărilor pe baza stadiilor fizice de execuție și recepția lucrărilor, conform legislației în vigoare.

8.    Întocmește caiete de sarcini, organizează cereri de ofertă sau licitație pentru lucrările de reparații la unitățile de învățământ preuniversitar, conform legislației în vigoare.

9.    Verifică situațiile de lucrări și calitatea lucrărilor executate la unitățile de învățământ preuniversitar.

10.     Respectă și aplică cerintele sistemului de management al calității.

 

1.2.            Compartimentul Fond Locativ

 

Indeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

1.    Gestionează contractele de inchiriere pentru apartamentele construite din fondul statului;

2.    Gestionează apartamentele ramase in fondul de stat;

3.    Gestionează casele nationalizate;

4.    Intocmeste contracte de inchiriere, urmareste incasarea si reactualizarea chiriilor pentru fondul locativ si transmite Serviciului Economic orice modificare intervenita .

5.    Gestionează spatiile cu alta destinatie aflate in proprietatea Primariei, caselor nationalizate;

6.    Intocmeste contracte de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie, urmareste incasarea si reactualizarea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie;

7.    Verifică si confirmă situatiile de lucrari de intretinere, reparatii efectuate la fondul locativ sau spatiilor cu alta destinatie.

8.    Efectuează vanzarea apartamentelor din fondul de stat, a caselor nationalizate si a spatiilor cu alta destinatie, ca urmare a aprobarii in Consiliul Local;

9.    Urmareste incasarea ratelor pentru vanzarile efectuate;

10.     Aplică Ordonanta 19/1994 privind constructia de locuinte pentru tineri casatoriti sau alte dispozitii aparute.

11.     Pregateste documentatia pentru licitatia spatiilor cu alta destinatie;

12.     Evidentiază si urmareste solicitarile de locuinte, analizeaza si propune ordinea de prioritate a categoriilor de persoane care solicita locuinta in functie de normele metodologice de aplicare a Legii 114/1996;

13.     Gestioneaza fondul locativ de stat.

14.     Intocmeste somatii, instiintari si  actele necesare pentru actionarea in instanta in vederea recuperarii debitelor a rau platnicilor;

15.     Tine evidenta contractelor la apartamentele sociale, a celor vandute cu plata in rate, conform OG 19/1994, spatii cu alte destinatie, a caselor nationalizate, recalculeaza chiriile conform procedurilor legale;

16.     Tine evidenta solicitarilor de locuinte pe tipurile acestora, punand la dispozitia comisiilor desemnate documente in vederea repartiilor;

17.     Respectă si aplică cerintele sistemului de management al calitatii.

18.      Declara in aplicatia AvanTax chiriasii locuintelor  construite din fondurile statului, locuinte ANL si sociale, precum si patrimoniului acestora in vederea stabilirii obligatiei de plata.

19.     Opereaza in aplicatia AvanTax orice modificare intervenita in patrimoniul chiriasilor,respectiv  schimburi locuinta, reinnoiri contracte, incetari contracte etc.

20.     Tine evidenta chiriasilor urmarind fisa de cont fiscal, pentru stabilirea corecta a obligatiei de plata si stingerea acesteia.

21.     Emite facturi la termenele prevazute in contract pentru spatii cu alta destinatie, asigurand transmiterea lor.

22.     Urmareste derularea si incasarea chiriilor, comunicand sefilor neregulile sesizate.

23.     Intocmeste procedura de executare silita conform OG 92/2003,cu modificarile ulterioare, in vederea recuperarii debitelor.

24.     Întocmeste documentatia necesara actionarii in instanta pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, recuperarea debitelor provenite din chirii, redevente, alte taxe locale si le transmite Biroului  Contencios Juridic din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

25.     Aplica legislatia cu privire la vanzarea locuintelor A.N.L.

   

  1.3. Compartimentul Administrativ

 

Indeplineste urmatoarele sarcini si atribuții principale:

1.         Asigura activitatea de secretariat-registratura la sediul direcției.

2.         Asigura gospodarirea si intretinerea cladirii in care Directia isi desfasoara activitatea.

3.         Raspunde de buna desfasurare a activitatii de exploatare, intretinere si reparații a mijloacelor   auto din dotare.

4.         Verifica starea de intreținere a fiecarui apartament social, precum si a spațiilor de folosința comuna.

5.         Verifica menținerea curațeniei de pe casa scarii si a holurilor la blocurile sociale.

6.         Calculeaza, afiseaza si incaseaza costurile de intretinere la blocurile sociale si ANL.

7.         Depune la caseria DAPPP in  baza borderourilor de incasare, verificate sumele provenite din chirii locuinte si cheltuieli cu utilitati datorate de  chiriasi.

8.         Intocmeste contractele de furnizare a utilităților pentru energie electrică și termică, apă, canal, gaze.

9.         Colaboreaza cu Compartimentul Fond Locativ  si Serviciul Economic in vederea intocmirii somatiilor, instiintarilor si a documentatiei pentru actionarea in instanta a datornicilor din blocurile sociale si ANL.

10.     Colaborează cu compartimentul Fond Locativ pentru buna administrare a fondului de locuințe sociale si A.N.L.

11.     Verifică și răspunde pentru inventarul blocurilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgoviște.

12.     Tine evidenta chiriasilor urmarind fisa de cont fiscal, pentru stabilirea corecta a obligatiei de plata si stingerea acesteia.

13.     Urmareste derularea contractelor privind incasarea chiriilor si utlitatilor de la chiriasii blocurilor ANL si sociale comunicand sefilor neregulile sesizate.

14.     Intocmeste procedura de executare silita conform OG 92/2003,cu modificarile ulterioare, in vederea recuperarii debitelor.

15.     Intocmeste documentatia necesara actionarii in instanta pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, recuperarea debitelor provenite din chirii si utilitati, si le transmite Biroului  Contencios Juridic din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

16.     Respectă si aplică cerintele sistemului de management al calitatii.

 

 

2.    COMPARTIMENTUL AUTORIZAȚII

 

Indeplineste urmatoarele sarcini si atribuții principale:

1. Primeste solicitarile si documentatia necesara eliberarii autorizatiei pentru circulatie pe strazile Municipiului Targoviste a autovehiculeleor care transporta marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.5 tone, conform HCL in vigoare.

2. Elibereaza autorizatiei pentru circulatie pe strazile Municipiului Targoviste a autovehiculelor care transporta marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.5 tone, conform HCL in vigoare.

3. Declara in aplicatia AvanTax agentii economici noi, precum si patrimoniului acestora in vederea stabilirii obligatiei de plata.

4. Tine evidenta clientilor si debitorilor urmarind fisa de cont fiscal, urmarind stabilirea corecta a obligatiei de plata si stingerea acesteia.

5. Urmareste incasarea taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru transport persoane in regim de taxi, a taxelor de libera trecere a autovehiculeleor care transporta marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.5 tone conform HCL in vigoare.

6. Primeste documentele prevazute de OUG 44/2008 privind autorizarea desfasurarii unor activitati economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile  familiale si intreprinderile individuale, colaborand cu institutiile abilitate in vederea autorizarii.

7. Primeste notificari, insotite de listele de inventar al marfurilor cu pret redus, intocmite de comercianti conform Ordonantei 99/2000, cu modificarile ulterioare.

8. Elibereaza adresa de confirmare, in urma notificarilor depuse, conform HG 333/2003 privind Normele Metodologice pentru aplicare a OG 99/2000.

9. Intocmeste procedura de executare silita, conform OG 92/2003, cu modificarile ulterioare, pentru recuperarea debitelor din taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru transport persoane in regim de taxi.

10. Prezinta sefilor propunerile de taxe conform legilor in vigoare.

11. Respectă si aplică cerintele sistemului de management al calitatii.

 

 

3.    COMPARTIMENT JURIDIC

 

Indeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

1. Redacteaza si avizeaza de legalitate decizii care privesc organizarea si desfasurarea activitatilor specifice institutiei.
2. Asigura asistenta juridica de specialitate compartimentelor din cadrul Directiei de Administrarea a Patrimoniului Public si Privat.
3. Coordoneaza, indruma si avizeaza documentatia privind achizitiile publice, conform legislatiei in vigoare.
4. Avizeaza legalitatea contractelor de achizitie publica care angajeaza patrimoniul institutiei.
5. Urmareste aparatia dispozitiilor cu caracter normativ (legi, norme, ordonante, ordine, etc.) si informeaza conducerea executiva si compartimentele care au legatura cu aceste prevederi.
6. Redictioneaza petitiile gresit indreptate, catre autoritatile si institutiile competente, in termenul legal.
7. Reprezinta interesele institutiei in litigii.
8. Asigura participarea institutiei publice locale la concilieri.
9. Avizeaza legalitatea contractelor de inchiriere/concesiune, contractelor de munca, altor acte cu efect juridic care poate angaja raspunderea patrimoniala a institutiei.
10. Se ingrijeste de clasarea si arhivarea petitiilor in conditiile legii.
11. Asigura colaborarea la intocmirea unor regulamente (R.O.I, R.O.F) si a altor acte cu caracter normativ.
12. Promoveaza actiuni judecatoresti pentru recuperarea debitelor rai platnicilor.
13. Intocmeste proceduri operationale respectand standardul SREN-ISO-9001/2008 “Manualul Calitatii” si prevederile OMF 946/2005.
14. Exercita caile de atac prevazute de lege in sustinerea intereselor institutiei. 
 

 

4. SERVICIUL REȚELE LOCALE

 

Seful Serviciului are următoarele sarcini si atribuții principale:

1. Organizează și coordonează următoarelor compartimente:

4.1 Compartiment Rețele

4.2.Compartiment Monitorizare Utilitati

4.3.Compartiment Transport-Autorizații și Control

 

2. Organizeaza, indrumă, coordonează activitatea de reparații străzi, iluminat public, semafoare. 

3. Raspunde de executarea la termen si de calitate a lucrărilor de întreținere și reparare a străzilor, trotuarelor, parcurilor, participă la recepția acestor lucrări, inclusiv a celor ascunse.

4. Verifică și avizează documentele de execuție pentru lucrările de reparații străzi.

5. Întocmeste, urmărește și răspunde de contractele încheiate între Primăria Târgoviște și firmele specializate, privind activitatea de iluminat public, semafoare, reparații străzi, parcuri, trotuare,sisteme de supraveghere video, televiziune cu circuit inchis.

6. Propune necesarul și achiziționarea de produse, lucrări, servicii pentru activitatea de iluminat   public, reparații străzi, parcari,parcuri, trotuare,mobilier stradal, locuri de joaca,reparatii la retelele de apa si canalizare  de pe domeniul public.           

7. Verifică eliberarea avizelor si autorizațiilor de spargere pe domeniul public pentru rețelele subterane  (canalizare, apa, telefonie, electrice, gaze, reabilitare retele apa si  canalizare, internet, sisteme de supravegere video, televiziune cu circuit inchis si urmareste  aducerea terenului la starea initiala in vederea restituirii garantiilor de buna executie, in caz contrar sumele vor fi   virate in contul de reparatii strazi al Consiliului Local.

8. Verifica intocmirea dispozitiilor de plata pentru avizele de principiu si autorizatiile de spargere domeniul public.

9. Urmareste respectarea tuturor lucrarilor de reabilitare retele si  reparatii executate de catre SC Termica, SC Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A , SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA, SC Filiala de Distributie a Energiei Electrice  Electrica Distributie Muntenia Nord SA, ROMTELECOM SA , societatile de INTERNET si sisteme de  supraveghere video si televiziune circuit inchis , corelarea acestor lucrari si  aducerea terenului la starea initiala dupa interventii pe domeniul public;

10. Urmareste si coordoneaza activitatea de dirigentie, pregatire, executie si receptie a  lucrarilor.

11. Intocmeste si propune spre aprobare Consiliului Local taxele aferente Serviciului Retele, pentru anul in curs.

12. Intocmeste programul anual de lucrari in functie de bugetul alocat Serviciului Retele.

13. Intocmeste caietele de sarcini si documentatia necesara  desfasurarii achizitiilor publice de produse ,servicii si lucrari aferente Serviciului Retele.

14. Solutioneza sesizarile,  solicitarile si reclamatiile cetatenilor din domeniile de activitate.

15. Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a procedurilor referitoare la calitate .

16.Verifică  conform  legislatiei  in  vigoare, documentele  privind  circulatia  pe  drumurile  publice, depuse  de  catre  persoanele  fizice  sau  juridice, cu  privire  la  autorizarea  in  regim  de  taxi, inregistrarea  in  circulatie  a  vehiculelor  autopropulsate  pentru  lucrari, a  mopedelor, a  tractoarelor  agricole  si  a  altor  tipuri  de  vehicule  care  se  inregistreaza  de  catre  autoritatile  publice  locale.

17. Urmărește elaborarea  logistici  pentru  înregistrarea  in  circulatie  a  vehiculelor și coordoneaza eliberarea de  avize  si  autorizatii, provizorii  sau  permanente, pentru  activitatile  de  transport  rutier  si  semnalizare  rutiera.

18. Colaboreaza  cu  organele  de  politie  si  firmele  specializate, pentru semnalizarea  rutiera  pe  arterele  de  circulatie  din  municipiu, inclusiv  pe  strazile  de  centura, prin  indicatoare  rutiere, panouri  de  orientare  rutiera  si  marcaje  rutiere, conform  legislatiei     in  vigoare.

19. Propune  necesarul  si  achizitionarea  de  produse, servicii  si  lucrari, pentru  activitatile  de  transport, circulatie  si  semnalizare  rutiera.

20. Verifica  situatiile  de  lucrari  privind  semnalizarea  rutiera, efectuate  de  catre  Formatia  Semnalizare  Rutiera.

21. Urmareste, impreuna  cu  organele  locale  de  politie, modul  cum  unitatile  ce  detin  mijloace  de  transport  rutier, asigura  deplasarea  acestora  pe  domeniul  public  si  privat  al  municipiului  Targoviste, pentru  mentinerea  curateniei  tramei  stardale  si  aplica  sanctiunile  prevazute  in  legislatia  in  vigoare, in  cazul  nerespectarii  acesteia.

22. Urmareste  respectarea  contractelor, incheiate  intre  Primaria  Municipiului  Targoviste  si  firmele  specializate, privind  activitatile  de  transport  si  semnalizare  rutiera (pe  orizontala  si  verticala), conform  legislatiei  in  vigoare.

23. Analizeaza  si  elaboreaza  propuneri  pentru  rezolvarea  solicitarilor  si  sesizarilor  primite  de  la  persoanele  fizice  sau  juridice, conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare.

24. Colaboreaza  cu  institutiile  abilitate  pentru  depistarea, somarea, ridicarea, transportul, depozitarea, eliberarea  vehiculelor  fara  stapan  sau  abandonate  si  trecerea  de  drept  in  proprietatea  unitatii  administrativ-teritoriale  din  raza  careia  a  fost  ridicat, daca  in  termen  de  30  zile  de  la  data  anuntului, proprietarul  sau  detinatorul  legal  nu  se  prezinta  in  vederea  ridicarii, precum  si  a  celor  expuse  la  vanzare, fara  autorizare, pe  domeniul  public  si  privat  al  municipiului, cu  respectarea  legislatiei  in  vigoare.

25. Urmareste  si  participa  la  recuperarea  unor  debite  fiscale  neachitate  in  termen (taxe  privind  utilizarea  locurilor  publice  pentru  parcare  taxi  pe  raza  municipiului   Targoviste).

26. Asigura  transmiterea de schite  instantelor  de  judecata, la  solicitarea  acestora, in  vederea  solutionarii  cauzelor  din  dosarele  existente  pe  roluri, privind  modul  de  semnalizare  cu  marcaje  si  indicatoare  rutiere  pe  anumite  sectoare  de  drum  din  municipiul  Targoviste  si  zone  invecinate  acestora.

27. Coordoneaza logistica  privind  eliberarea  ecusoanelor (tichete) pentru  parcarea  autoturismelor  de  catre  proprietarii/detinatorii  acestora, care  solicita  atribuirea  unor  locuri  de  parcare  rezervate, cu  numar  de  ordine, in  spatiile  special  amenajate, situate  in  zona  blocurilor  unde  locuiesc, denumite  parcari  de  resedinta.

28. Coordoneaza  logistica  necesara  eliberarii “cardului-legitimatie” pentru  locuri  gratuite  de  parcare, precum  si  amenajarea, semnalizarea  si  montarea  acestora, conform  Legii  nr. 448/2006, privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.

29. Controleaza si monitorizeaza, impreuna cu ceilalti membrii ai Comisiei Municipale pentru Siguranta Rutiera, activitatea de sistematizare a circulatiei pe drumurile publice administrate de Consiliul Local Targoviste, definind conditiile si modalitatile care trebuie indeplinite pentru asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei rutiere in municipiu.

30. Intocmeste referate, rapoarte privind activitatea serviciului in vederea promovarii lor in  Consiliul Local, precum si a emiterii  Dispozitiilor Primarului.

31. Urmareste  incasarea taxelor provenite din avize si autorizatii.

32. Intocmeste informari sau  raportari la solicitarea Consiliului Local sau a Primarului.

 

4.1 Compartimentul Rețele

 

Indeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

1.    Verifică si avizează situatiile de lucrari pentru reparatii strazi, parcuri, amenajari trotuare, parcari, iluminat public, semafoare, sisteme de supraveghere video si televiziune cu circuit inchis, reparatii la retele de  apa si canalizare.

2.    Intocmeste, urmăreste si răspunde de respectarea contractelor încheiate între Primăria Târgoviste si firmele specializate  privind activitatea de  iluminat public, de reparatii strazi, parcuri, amenajari trotuare, parcari, semafoare, sisteme de supraveghere video si televiziune cu circuit inchis, reparatii la retele de  apa si canalizare.

3.    Propune necesarul și achizitia de produse, servicii, lucrari pentru iluminat public,  reparatii strazi, parcuri, amenajari trotuare, parcari, semafoare, sisteme de supraveghere video si televiziune circuit inchis, reparatii la retele de apa si canalizare, în conformitate cu  bugetul de cheltuieli aprobat.

4.    Eliberează avize si autorizatii de spargere domeniu public pentru reparatii si reabilitare retele subterane (canalizare, apa,  telefoane, electrice, gaze,sisteme de supraveghere video si televiziune cu circuit inchis) si urmareste aducerea terenului la starea initiala in vederea restituirii garantiilor de buna executie, in caz contrar virarea acestora efectuindu-se in contul de reparatii strazi al Consiliului Local.

5.    Urmareste respectarea termenelor lucrarilor de reparatii (avarii) executate de catre SC Termica, SC Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A , SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA, SC Filiala de Distributie a Energiei Electrice  Electrica Distributie Muntenia Nord SA, ROMTELECOM SA , societatile de INTERNET si sisteme de  supraveghere video si televiziune circuit inchis si corelarea acestor lucrari.

6.    Introduce in aplicația Avantax datele de identificare a contribuabililor persoane fizice/juridice în vederea eliberării avizelor de principiu si autorizatiilor  de spargere a  domeniului  public.

7.    Urmareste  incasarea taxelor provenite din avize si autorizatii.

8.    Raspunde de executarea la termen si de calitate a lucrarilor de întretinere si reparatii a strazilor, trotuarelor, parcurilor, parcari, sisteme de supraveghere video si televiziune cu circuit inchis, locuri joaca, mobilier stradal, participa la receptia acestor lucrari, inclusiv cele ascunse, semneaza procesul verbal de receptie si avizeaza la plata facturile.

9.    Participa la intocmirea programului anual in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

10.     Solutioneza sesizarile, solicitarile si reclamatiile cetatenilor din domeniile de activitate.

11.     Intocmeste procedurile operationale aferente Serviciului Retele.

12.     Intocmeste si asigura aducerea la indeplinire a programului de masuri Protectie Stingere Incendiu.

13.     Respectă si aplică prevederile sistemului de management al calitatii.

14.     Intocmeste referate, rapoarte privind activitatea serviciului in vederea promovarii lor in Consiliul Local, precum si a emiterii  Dispozitiilor Primarului.

15.     Intocmeste informari sau  rapoartari la solicitarea Consiliului Local sau a Primarului.

 

 

 

 

 

4.2. Compartiment monitorizare utilitati

 

Îndeplineste urmatoarele sarcini si atributii:

1.    Asista operatorii si autoritatile administratiei publice locale in procesul de accesare si atragere a fondurilor pentru investitii.

2.    Pregatesc si transmit rapoarte de activitate catre  birourile prefecturale , Unitatea centrala de monitorizare precum si autoritatilor de management care gestioneaza instrumentele structurale si programele operationale in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, dupa caz.

3.    Urmareste respectarea actelor cu caracter normativ in probleme de gospodarie comunala emise de organele care au asemenea competenta, aplica potrivit legii sanctiuni in cazurile de contraventii constatate.

4.    Intocmeste si asigura aducerea la indeplinire a programului de masuri de protectia muncii.

5.    Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii.

6.    Intocmeste dispozitiile de plata pentru avizele de principiu si autorizatiile de spargere domeniul public.

7.    Introduce in aplicația Avantax datele de identificare a contribuabililor persoane fizice/juridice în vederea eliberării avizelor de principiu si autorizatiilor  de spargere a  domeniului  public.

8.    Urmareste  incasarea taxelor provenite din avize si autorizatii.

 

 

4.3. Compartimentul transport, autorizații, control

 

Îndeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

1.    Verifica  si  analizeaza, conform  legislatiei  in  vigoare, documentele  privind  circulatia  pe  drumurile  publice, depuse  de  catre  persoanele  fizice  sau  juridice, cu  privire  la  autorizarea  in  regim  de  taxi, inregistrarea  in  circulatie  a  vehiculelor  autopropulsate  pentru  lucrari, a  mopedelor, a  tractoarelor  agricole  si  a  altor  tipuri  de  vehicule  care  se  inregistreaza  de  catre  autoritatile  publice  locale.

2.    Elaboreaza  logistica  pentru  inregistrarea  in  circulatie  a  vehiculelor, intocmeste  si  propune  eliberarea  de  avize  si  autorizatii, provizorii  sau  permanente, pentru  activitatile  de  transport  rutier  si  semnalizare  rutiera.

3.    Constata  si  sanctioneaza  nerespectarea  prevederilor  legislatiei  in  vigoare  cu  privire   la  inregistrarea  in  circulatie  a  vehiculelor, stationari  si  parcari  neregulamentare             ale  vehiculelor  in  municipiu, impreuna  cu  Politia  Rutiera  Targoviste, Politia    Locală  Targoviste  si  alte  institutii  si  servicii  abilitate  in  domeniu (ARR, RAR,  Jandarmerie, etc.).

4.    Asigura, in  colaborare  cu  organele  de  politie  si  firmele  specializate, semnalizarea  rutiera  pe  arterele  de  circulatie  din  municipiu, inclusiv  pe  strazile  de centura, prin  indicatoare  rutiere, panouri  de  orientare  rutiera  si  marcaje  rutiere, conform  legislatiei     in  vigoare.

5.    Propune  necesarul  si  achizitionarea  de  produse, servicii  si  lucrari, pentru  activitatile  de  transport, circulatie  si  semnalizare  rutiera.

6.    6.Verifica  situatiile  de  lucrari  privind  semnalizarea  rutiera, efectuate  de  catre  Formatia  Semnalizare  Rutiera.

7.    Urmareste, impreuna  cu  organele  locale  de  politie, modul  cum  unitatile  ce  detin  mijloace  de  transport  rutier, asigura  deplasarea  acestora  pe  domeniul  public  si  privat  al  municipiului  Targoviste, pentru  mentinerea  curateniei  tramei  stardale  si  aplica  sanctiunile  prevazute  in  legislatia  in  vigoare, in  cazul  nerespectarii  acesteia.

8.    Urmareste  respectarea  contractelor, incheiate  intre  Primaria  Municipiului  Targoviste  si  firmele  specializate, privind  activitatile  de  transport  si  semnalizare  rutiera (pe  orizontala  si  verticala), conform  legislatiei  in  vigoare.

9.    Analizeaza  si  elaboreaza  propuneri  pentru  rezolvarea  solicitarilor  si  sesizarilor  primite  de  la  persoanele  fizice  sau  juridice, conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare.

10.     Colaboreaza  cu  institutiile  abilitate  pentru  depistarea, somarea, ridicarea, transportul, depozitarea, eliberarea  vehiculelor  fara  stapan  sau  abandonate  si  trecerea  de  drept  in  proprietatea  unitatii  administrativ-teritoriale  din  raza  careia  a  fost  ridicat, daca  in  termen  de  30  zile  de  la  data  anuntului, proprietarul  sau  detinatorul  legal  nu  se  prezinta  in  vederea  ridicarii, precum  si  a  celor  expuse  la  vanzare, fara  autorizare, pe  domeniul  public  si  privat  al  municipiului, cu  respectarea  legislatiei  in  vigoare.

11.     Urmareste  si  participa  la  recuperarea  unor  debite  fiscale  neachitate  in  termen (taxe  privind  utilizarea  locurilor  publice  pentru  parcare  taxi  pe  raza  municipiului   Targoviste).

12.     Intocmeste  si  transmite  schite  instantelor  de  judecata, la  solicitarea  acestora, in  vederea  solutionarii  cauzelor  din  dosarele  existente  pe  roluri, privind  modul  de  semnalizare  cu  marcaje  si  indicatoare  rutiere  pe  anumite  sectoare  de  drum  din  municipiul  Targoviste  si  zone  invecinate  acestora.

13.     Pregateste  si  intocmeste  logistica  privind  eliberarea  ecusoanelor (tichete) pentru  parcarea  autoturismelor  de  catre  proprietarii/detinatorii  acestora, care  solicita  atribuirea  unor  locuri  de  parcare  rezervate, cu  numar  de  ordine, in  spatiile  special  amenajate, situate  in  zona  blocurilor  unde  locuiesc, denumite  parcari  de  resedinta.

14.     Asigura  logistica  necesara  eliberarii “cardului-legitimatie” pentru  locuri  gratuite de  parcare, precum  si  amenajarea, semnalizarea  si  montarea  acestora, conform Legii  nr. 448/2006, privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.

15.     Controleaza si monitorizeaza, impreuna cu ceilalti membrii ai Comisiei Municipale pentru Siguranta Rutiera, activitatea de sistematizare a circulatiei pe drumurile publice administrate de Consiliul Local Targoviste, definind conditiile si modalitatile care trebuie indeplinite pentru asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei rutiere in municipiu.

16.     Respecta  si  aplica  prevederile  documentatiei  sistemului  de  management  al      calitatii.

 

5. COMPARTIMENT RESURSE UMANE

 

Indeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

1.    Elaboreza proiectul organigramei și  statului  de functii  pentru Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

2.    Elaborează pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituției, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pe care îl supune aprobării Consiliului Local Municipal.

3.    Elaborează Regulamentul Intern.

4.    Asigură selectarea și recrutarea de personal, intocmeste lucrarile necesare pentru selectia si angajarea personalului.

5.    Coordoneaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si personalului contractual.

6.     Intocmeste si pastreaza dosarele personale ale salariatilor –personal contractual si dosarele profesionale ale functionarilor publici.

7.     Intocmeste programul anual al instruirilor profesionale si asigura monitorizarea cursurilor de perfectionare profesionala, efectuata de salariati.

8.     Asigura legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru constituirea si reactualizarea  bazei de date unitare a functionarilor publici.

9.     Aplica prevederile Legii188/1999, modificată și completată si a legislatiei specifice privind statutul functionarilor publici (numire, evidenta, etc.).

10.  Asigura organizarea concursurilor si a examenelor pentru promovarea personalului, in conditiile legii.

11.  Intocmeste lucrarile necesare pentru suspendarea, transferarea si incetarea raporturilor de serviciu/de munca ale salariatilor.

12.  Actualizează Registrul General de Evidență a Salariaților și il transmite în format electronic la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

13.  Eliberează adeverințe privind calitatea de salariat al instituției, la cererea personalului.

14.  Ține evidența vechimii în muncă a salariaților.

15.  Tine evidența prezenței la serviciu, planificarea concediilor și efectuarea acestora  pentru personalul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat.

16.  Întocmește pontajul lunar pentru Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

17.  Primeste, inregistreaza declaratiile de avere si declaratiile de interese si elibereaza imediat depunatorului o dovada la primire.

18.  Evidentiaza declaratiile de avere si declaratiile de interese in registre speciale, cu caracter public,denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese.

19.  Asigura publicarea si mentinerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, in termen de cel mult 30 de zile de la primire.

20.  Trimite Agentiei Nationale de Integritate, in termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese primite.

21.  Publica pe pagina de internet a institutiei sau la avizierul propriu, numele si functia persoanelor care nu depun declaratia de avere sau de interese in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere.

22.  Raporteaza Agentiei Nationale a Functionarilor Publici anexele Ordinului 4500/2008 privind normele de conduita profesionala.

23.  Aplică prevederile privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.

24.  Completeaza registrul electronic de evidenta al personalului contractual din cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si  transmite  datele Inspectoratului Teritorial al Muncii.

25.  Asigura la solicitarea sefului incasarea creantelor  in intervalul de depunere  a numerarului la Trezorerie.

26.  Respecta si aplica cerințele sistemului de management al calitatii.

27.  Intocmeste planul anual de functii publice și il transmite Primariei Municipiului Targoviste.

 

6. SERVICIUL FINANCIAR ECONOMIC

 

Seful Serviciului Financiar Economic are ca sarcini si atributii principale:

 

1.     Organizează si coordonează activitatea urmatoarelor compartimente:

6.1.Compartiment Financiar

6.2.Compartiment  Casierie

6.3.compartiment Contracte

2.     Elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al DAPPP.

3.     Verifica utilizarea conform destinatiei, a creditelor bugetare  repartizate.

4.      Intocmeste si transmite trimestrial forului tutelar, bilantul, contul de profit si pierdere si fluxul de trezorerie, potrivit prevederilor legale.

5.    Intocmeste si transmite lunar forului tutelar, situatii financiare conform legislatiei in vigoare.

6.    Organizeaza si exercita controlul financiar preventiv.

7.     Verifica plata la termen a sumelor care constituie obligatia institutiei fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondurilor speciale, bugetul local si alte obligatii fata de terti.

8.     Stabileste masurile necesare pentru aplicarea corecta a reglementarilor in domeniul financiar-contabil.

9.     Răspunde de organizarea și evidența valorilor patrimoniale.

10. Verifica efectuarea inregistrarilor contabile privind : mijloace fixe, mijloace circulante si a investitiilor, conform legislatiei in vigoare.

11. Organizeaza, potrivit legii, inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale.

12. Verifica si raspunde de efectuarea calculului si respectarea drepturilor salariale ale personalului angajat.

13. Verifica intocmirea in termen a situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal.

14. Verifica intocmirea balantei de verificare, a contului de executie bugetara.

15. Verifica intocmirea statelor de plata .

16. Verifica situatia recapitulativa privind drepturile de personal  pe fiecare luna.

17.  Verifica intocmirea situatiei privind  cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale.

18. Verifica intocmirea dosarelor salariatilor care au in intretinere una sau mai multe persoane in vederea deducerii suplimentare.

19.  Verifica incasarea creantelor bugetare provenite din contractele de inchiriere/concesionare terenuri si spatii aflate in administrarea DAPPP precum si din taxe locale.

20. Primeste solicitarile si documentele legale ale agentilor economici care desfasoara activitatea de alimentatie publica, in vederea stabilirii cuantumului taxei conform HCL.

21. Vizeaza autorizatia de functionare.

22. Primeste solicitarile de la persoane fizice/juridice privind inchirierea/ concesionarea terenurilor si spatiilor aflate in administrarea DAPPP si a Municipiului Targoviste .

23.  Intocmeste documentatia (studiul de oportunitate/raport de specialitate) necesara dezbaterii in sedintele Cosiliului Local, in vederea inchirierii/concesionarii spatiilor/ terenurilor de catre persoane fizice/juridice.

24. Verifica intocmirea caietelor de sarcini si coordoneaza organizarea licitatiilor in vederea inchirierii/concesionarii terenurilor/spatiilor conform HCL.

25. Verifica intocmirea contractele de inchiriere/concesionare, precum si acte aditionale conform legislatiei in vigoare.

26. Urmareste intocmirea procedurii de executare silita conform OG 92/2003,cu modificarile ulterioare, pentru recuperarea debitelor.

27. Urmareste intocmirea documentatiei necesara actionarii in instanta pentru nerespectarea obligatiilor contractuale si le transmite Serviciului Contencios Juridic

28. Verifică documentația privind procedura de atribuire a achizitiilor publice.

29. Urmărește intocmirea programului anual al achizitiilor publice .

30. Rezolva corespondenta transmisa de conducerea institutiei.

31. Respectă si aplică cerintele documentatiei sistemului de management al calitatii.

 

 

 

 

6.1. Compartimentul Financiar

 

Indeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

1.    Elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al DAPPP.

2.    Executa controlul financiar preventiv asupra cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale si cheltuielilor de capital ale institutiei, in conformitate cu legislatia in vigoare, acordand viza pe toate documentele care stau la baza angajarii platilor de catre institutie, precum si pe alte documente care necesita aceasta viza.

3.    Intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale si cheltuielilor de capital ale institutiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

4.    Intocmeste ordine de plata pentru efectuare plati catre furnizori, creditori, remuneratii salariati,etc.

5.     Inregistreaza in contabilitate documentele care au stat la baza operatiilor contabile, in mod sistematic si cronologic.

6.     Urmareste si inregistreaza primirea facturilor de la furnizori.

7.     Urmareste primirea la timp a extraselor de cont ale institutiei, precum si verificarea acestora, a documentelor insotitoare, si intocmeste note contabile.

8.     Centralizeaza referatele cu privire la necesarul de materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe propuse a fi achizitionate.

9.     Tine evidenta intrarilor si iesirilor privind mijloace fixe si obiecte de inventar.

10. Primeste si inregistreaza in contabilitate documentele care au stat la baza intrarilor si iesirilor din evidenta contabila.

11. Efectueaza operatiuni de inregistrare privind miscarile intervenite in patrimoniul public si privat al institutiei sau in urma inventarierii acestuia.

12. Intocmeste situatia privind  cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale lunar.

13. Intocmeste balanta de verificare lunar.

14. Intocmeste contul de executie lunar.

15. Verifica deconturile in urma deplasarilor in tara sau strainatate, la cursuri de perfectionare  profesionala ale salariatilor institutiei sau sume date in avans spre justificare.

16. Intocmeste dispozitii de plata si incasare, privind acordare avansuri spre decontare, urmarirea decontarii acestora, restituiri garantii buna executie, garantii participare licitatii, restituirii chirii, taxe, etc., conform prevederilor legale.

17. Intocmeste documentele necesare catre Directia Economica pe baza solicitarilor persoanelor fizice/juridice,  pentru restituirea sumelor provenite din taxe si chirii incasate eronat sau nedatorate conform legislatiei in vigoare.

18. Intocmeste statele de plata.

19. Intocmeste dosarele salariatilor care au in intretinere una sau mai multe persoane in vederea deducerii suplimentare.

20. Efectueaza retineri pe statul de plata provenite din  rate, popriri, CAR-uri  ale salariatilor , in urma borderourilor, titlurilor executorii de infiintare a popririi primite de la creditori, lunar.

21. Intocmeste documentele de plata si tine evidenta concediilor medicale de boala, maternitate, ingrijire copil.

22. Intocmeste situatia recapitulativa privind drepturile de personal  pe fiecare luna.

23. Intocmeste situatia platilor planificate  pentru fiecare decada a lunii.

24. Intocmeste documentele de plata, darile de seama lunare si ordinele de plata privind obligatiile de plata catre creditori, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale.

25. Intocmeste situatii statistice referitoare la cheltuieli cu salariile.

26. Intocmeste si transmite fisele fiscale f1 si f2 in vederea regularizarii impozitului pe  venitul  din salarii.

27. Intocmeste decontul privind taxa pe valoarea adaugata in baza documentelor legale, virarea in teremen catre bugetul de stat la termenul stabilit de lege.

28. Intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal.

29. Tine registrele de contabilitate obligatorii : Registrul jurnal, Registrul inventar si Cartea mare , conform prevederilor legale

30. Inregistreza platile efectuate de catre clienti/debitori/creditori in aplicatia AvanTax/AvanCont, urmarind extrasele de cont, in vederea recuperarii creantelor in evidentele fiscale/contabile.

31. Verifica preluarea platilor derulate prin casa, banca, din aplicatia AvanTax si transpunerea lor in aplicatia AvanCont prin schema de mapare.

32.  Asigura preluarea corecta a notelor contabile automate din aplicatiile informatice.

33. Vireaza in termen legal veniturile incasate sub forma de chirie sau alte venituri la bugetul local intrate eronat.

34. Intocmeste note de compensare atunci cand veniturile nu sunt incadrate conform clasificatie bugetare.

35. Urmareste primirea extraselor de cont de la unitatile bancare si tine evidenta pe fiecare gestionar a garantiei depusa.

36. Organizeaza activitatea de incasare si plati cu numerar, cat si activitatea de colectare a taxelor, chiriilor, redeventelor,etc.  prin casierie.

37. Verifica borderoul de incasari, registrul de casa, predat de Compartimentul Casierie, zilnic.

38. Intocmeste foile de varsamant zilnic , in vederea depunerii, de catre Compartimentul Casierie, a sumelor incasate provenite din chirii, taxe forfetare si alte venituri .

39. Primeste si verifica lunar fisa activitatii zilnice pentru autovehicule.

40. Intocmeste notele de intrare –receptie a materialelor, a obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe intrate in magazie precum si bonuri de consum.

41. Verifica borderoul de incasare-depunere a chiriilor ANL si sociale, a cheltuielilor de intretinere, intocmit de administrator, in vederea inregistrarii corecte a creantelor bugetare.

42. Introduce in aplicatia informatica AvantTax, costurile datorate de chiriasi pe baza situatiilor transmise de administratori, precum si orice modificare intervenita in evidenta analitica a chiriasului.

43. Verifica si arhiveaza chitantierele predate de administratori si casieri pe baza de proces verbal.

44. Tine evidenta si elibereaza facturi, chitantiere, autorizatii de functionare si procese verbale de constatare a contraventiei, intrate si iesite pe fise cu regim special.

45. Intocmeste documentatia privind procedura de atribuire a achizitiilor publice de bunuri, servicii si lucrari, din bugetul institutiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

46. Intocmeste programul anual al achizitiilor publice.

47. Intretine si administreaza aplicatiile informatice aflate in exploatare.

48. Asigura corectia eventualelor erori survenite in aplicatii.

49. Primeste si rezolva corespondenta repartizata de seful ierarhic.

50. Respectă si aplică cerintele documentatiei sistemului de management al calitatii.

 

 

 

 

 

 

6.2. Compartiment Casierie

 

Indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:

1.    Asigura incasarea veniturilor la bugetul local provenite din chirii spatii/ teren, redeventii spatii/chirii, taxa parcare, cai acces, taxa alimentatie publica, taxa viza autorizatie de functionare, taxa incarcare-descarcare pe domeniul public, taxa comert ambulant, chirii locuinta, rate apartament, chirii spatii, taxe forfetare, taxe aviz principiu, taxa bransament, taxa spargere strazi, taxa autorizatie transport taxi, transport RENT CAR, transport marfa, dispecerat taxi, taxa viza la perioade de cinci ani, autorizatie transport taxi, transport RENT CAR, transport marfa, dispecerat taxi, taxa eliberare certificate de inregistrare si eliberare numere de inregistrare pentru troleibuze, mopede, tractoare si remorci agricole , taxe de timbru judiciar, taxe de examinare auto si alte taxe stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local si a legislatiei in vigoare.

2.    Efectueaza operatii de incasare in numerar,  pe baza de dizpozitii de incasare emise de catre compartimentele cu atributii de stabilire, urmarire si incasare a veniturilor  la bugetul local, precum si pe baza de borderou de la casierii din cadrul Serviciului Piete si de la administratorii blocurilor ANL si sociale.

3.    Efectueaza operatii de plata in numerar, pe baza de dispozitie de plata intocmita de Compartimentul Financiar, provenite din taxe  si chirii nedatorate ( restituri), precum si avansuri acordate salariatilor institutiei.

4.    Intocmeste borderoul de incasari si urmareste incadrarea corecta pe sursa de  venit .

5.    Intocmeste Registrul de casa.

6.    Conduce evidenta iesirilor  si intrarilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta   zilnic soldul din registrul de casa cu cel faptic existent in casierie.

7.    Verifica, numara si impacheteaza corespunzator numerarul incasat.

8.    Preda zilnic borderoul de incasari si registrul de casa Compartimentului Financiar, pentru verificare.

9.    Indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii.

10.     Ridica numerar de la Trezorerie pentru plata unor cheltuieli materiale, avansuri spre decontare acordate salariatilor instituiei, garantii gestionari, garantii participare licitatii,restituri garantii contract, restituiri taxe judiciare de timbre, etc.

11.     Depune la Trezorerie, conform prevederilor legale, veniturile incasate pe baza foilor de varsamant.

12.     Asigura integritatea, securitatea numerarului existent  in casierie in timpul zilei operative, precum si sigilarea banilor si depunerea lor in casa de bani.

13.     Respectă si aplică cerintele documentatiei sistemului de management al calitatii

 

6.3. Compartiment Contracte

 

Indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:

1.    Urmareste incasarea creantelor bugetare provenite din contractele de inchiriere/concesionare terenuri si spatii aflate in administrarea DAPPP si taxe locale.

2.    Primeste solicitarile si documentele legale ale agentilor economici care desfasoara activitatea de alimentatie publica, in vederea stabilirii cuantumului taxei conform HCL.

3.    Elibereaza autorizatia de functionare agentilor economici care desfasoara activitatea de alimentatie publica.

4.    Primeste autorizatia de functionare agentilor economici care desfasoara activitatea de alimentatie publica in vederea vizarii anuale.

5.    Primeste solicitarile de la persoane fizice/juridice privind inchirierea/ concesionarea terenurilor si spatiilor aflate in administrarea DAPPP si a Municipiului Targoviste (unitati de invatamant)

6.    Primeste solicitarile si intocmeste documentatia (studiul de oportunitate/raport de specialitate) necesara dezbaterii in sedintele Cosiliului Local, in vederea inchirierii/concesionarii spatiilor/ terenurilor de catre persoane fizice/juridice.

7.    Intocmeste caiete de sarcini si organizeaza licitatii in vederea inchirierii/concesionarii terenurilor/spatiilor conform HCL.

8.    In baza procesului verbal de adjudecare  a terenului/spatiului intocmeste contractul de inchiriere/concesionare, precum si acte aditionale conform legislatiei in vigoare.

9.    Inregistreaza contractele de inchiriere/concesiune in registrul “Oferte”, registrul “Contracte” si registrul CFP.

10.     Elibereaza avize/acorduri de ocupare a domeniului public pentru desfasurarea activitatii de comert, in urma solicitariloe

11.     Declara in aplicatia AvanTax agentii economici noi, precum si patrimoniului acestora in vederea stabilirii obligatiei de plata.

12.     Opereaza in aplicatia AvanTax orice modificare intervenita in patrimoniul agentilor economici.

13.     Tine evidenta clientilor si debitorilor urmarind fisa de cont fiscal, pentru stabilirea corecta a obligatiei de plata si stingerea acesteia.

14.     Emite facturi la termenele prevazute in contract si in HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, asigurand  transmiterea lor.

15.     Urmareste derularea si incasarea contractelor comunicand sefilor neregulile sesizate.

16.     Intocmeste procedura de executare silita conform OG 92/2003,cu modificarile ulterioare, in vederea recuperarii debitelor.

17.     Intocmeste documentatia necesara actionarii in instanta pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, recuperarea debitelor provenite din chirii, redevente, alte taxe locale si le transmite Biroului  Contencios Juridic din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

18.     Primeste si rezolva corespondenta repartizata de seful serviciului.

19.     Intocmeste proceduri operationale respectand standardul SREN-ISO 9001/2008 conform Manualului Calitatii.

20.     Respectă si aplică cerintele documentatiei sistemului de management al calitatii.

 

7.      SERVICIUL  PIEȚE

 

Seful Serviciului Piețe are ca sarcini si atributii principale:

 

1.    Coordonează activitatea din piețe.

2.    Propune soluții și inițiative pentru îmbunătățirea activității.

3.    Răspunde de administrarea Pietelor, în condițiile legii.

4.    Propune investiții ce urmează a fi realizate în beneficiul Pietelor.

5.    Urmărește încasarea taxelor de la utilizatorii piețelor, în conformitate cu prevederile legale și cu normativele în vigoare.

6.    Urmărește încasarea taxelor provenite din comerțul de întâmpinare in piețe.

7.    Stabilește normele de muncă potrivit specificului locului de muncă și normativelor în vigoare.

8.    Asigură echipamentul de protecție și de lucru, dotarea cu instrumente, unelte și alte accesorii necesare activității.

9.    Asigură condițiile necesare pentru întreținerea și buna utilizare a bunurilor din dotarea piețelor.

10.     Asigură necesarul de materiale pentru buna desfășurare a activităților.

11.     Asigura  activitatea de repartizare a locurilor de vanzare din piete.

12.     Propune lucrari de întreținere și reparații pentru menținerea în condiții bune a patrimoniului.

13.     Coordoneaza activitatea de igienizare si efectuarea curățeniei zilnice în piețele din Municipiul Târgoviște.

14.     Pastreaza situații statistice privind preturile practicate în piețe de către comercianți.

15.     Propune tarife pentru serviciile puse la dispozitia utilizatorilor pietelor.

16.     Ia măsuri pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice din  piețe (zăpadă, gheață, apă, etc.).

17.     Colaborează cu Serviciul Economic, pentru rezolvarea oricăror probleme intervenite in derularea activitatii de incasare și depunere.

18.     Coordonează activitatea privind repararea, intreținerea și păstrarea mijloacelor de măsurare a maselor cu funcționare manuală și semiautomată.

19.     Verifica situatiile de lucrari si calitatea acestora executate in pietele publice.

20.     Intocmeste note de fundamentare pentru achizitii de produse, servici si lucrari necesare in pietele publice ( curatenie, maturat, spalat, reparatii cladirii, servici de intretinere  si reparare grupuri de refrigerare, servicii de deratizare, dezinfenctie, dezinsectie, etc.)

21.     Redacteaza comenzi catre prestatorii de servicii.

22.     Avizeaza plata facturilor ce reprezinta lucrari si prestarii de servicii ( energie electrica, gaze, paza, servicii de reparatii si curatenie, etc).

23.     Respecta si aplica cerintele  sistemului de management al calitatii.

 

Casierii  din piețe au următoarele atribuții:

1.    Efectueaza si raspund de taxarea zilnica a tuturor comerciantilor, care folosesc locurile de vanzare din piata, conform prevederilor legale in vigoare.

2.    Respecta toate prevederile legale privind desfasurarea unui comert civilizat in piete.

3.    Colaboreaza cu organele de paza si ordine in vederea sanctionarii acelor    comercianti care dau dovada de rea credinta privind respectarea prevederilor legale referitoare la exercitarea unui comert civilizat in piete.

4.    Efectueaza operatii  de incasare in numerar pe baza de bilete de taxare.

5.    Intocmesc borderoul de incasari, in dublu exemplar, care sa cuprinda datele de identificare ale platitorului, numarul, seria biletuilui, valoarea si felul taxei.

6.    Verifica, numara si impacheteaza corespunzator numerarul incasat.

7.    Depun pe baza de borderou, sumele provenite  din taxele forfetare.

8.    Incaseaza pe baza de chitanta , taxele provenite din comertul de intampinare in fata spatiilor comerciale din piete.

9.    Incaseaza pe baza de chitanta, taxele provenite din folosinta boxelor engros, abonamente parcare si spatii flori din incinta pietelor.

10.     Intocmesc  borderoul de incasari, in dublu exemplar, care sa cuprinda datele de identificare ale platitorului, numarul, seria chitantei, suma incasata si ceea ce reprezinta ea.

11.     Indosariaza  si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii.

 

    Muncitorii necalificati au urmatoarele atributii:

1. Efectueaza si intretin curatenia in piata, in zonele adiacente acesteia si la rampa de gunoi.

2. Participa la actiuni de igienizare, reparatii si intretinere a mijloacelor din dotarea pietei.

3. Participa la actiuni de inlaturare a efectelor fenomenelor meteorologice din piete.

 

Muncitorul  calificat - metrolog are urmatoarele atributii:

1.    Repara, intretine, vopseste mijloacele de masurare a masei cu functionare manuala si semiautomata cu precizie medie.

2.    Repara si etaloneaza greutatile de lucru  cu clasa de precizie M2 si M3.

3.    Intocmeste documentatia privitoare la activitatea metrologica si anume: fisele de monitorizare, evidenta mijloacelor de masurare a masei  verificate si reparate.

4.    Efectueaza citirea contoarelor si intocmeste procese verbale in vederea recuperarii utilitatilor de la clientii pietelor.

 

 

8. COMPARTIMENT  MEDIU

 

Îndeplinește următoarele sarcini și atribuții principale:

1.    Actioneaza pentru refacerea și protectia mediului pe baza principiilor și elementelor strategice ce stau la baza legislației în vigoare.

2.    Urmărește respectarea legislației și actelor normative în vigoare privind protecția mediului și o aplică.

3.    Verifică pe teren, soluționează și răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice și juridice (cereri, sesizări, reclamații, note interne), conform atribuțiilor din legislația în vigoare.

4.    Pune la dispoziția publicului informații privitoare la activitățile specifice protectiei mediului.

5.    Colaborează cu diferite instituții și organisme privind schimbul de informații referitoare la calitatea factorilor de mediu  în domeniul protecției mediului.

6.    Colaborează cu celelalte compartimente, servicii, sau direcții din cadrul administrației publice locale, pentru rezolvarea atribuțiilor specifice.

7.    Participă la ședințele și întrunirile ce au ca temă măsuri de protecția mediului organizate de Primăria Municipiului Târgoviște sau alte instituții nonguvernamentale.

8.    Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituții / autoritati, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

9.    Asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localității.

10.     Pune la dispoziția publicului informații privitoare la activitățile de colectare, transport deșeuri și alte activități specifice salubrizarii si protectiei mediului.

11.     Verifică și controlează colectarea selectivă, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a celorlalte categorii de deșeuri, transportul și depozitarea controlată a acestora.

12.     Verifică spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice,  dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora.

13.     Colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice locale și centrale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice in conditiile prevazute de lege.

14.     Tine evidența cantității, naturii, originii și după caz a destinației DEEE-urilor transmisă de operatorii de salubrizare si/sau asociațiile care au ca scop colectarea acestora.

15.     Asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din cadrul localității.

16.     Supravegheaza agentii economici de pe raza Municipiului Târgoviște pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti, depozitarii necontrolate de deseuri, reziduri menajere sau vegetale si dezvolta sisteme de colectare a deseurilor refolosibile.

17.     Colaborează cu direcțiile de servicii publice si agentii economici responsabili în luarea masurilor de salubrizare stradala de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice.

18.     Monitorizează arborii și arbuștii din Municipiul Târgoviște aflați într-o stare avansată de degradare fiziologică precum și arborii depreciați care, prin factorul de risc pe care-l implică, constituie reale surse de pericol pentru locuitori, clădiri și utilități de interes public și în același timp, conferă aspect inestetic imaginii de ansamblu a orașului.

19.     Monitorizeaza și identifică  în vederea protejării arborilor seculari de pe raza Municipiului Targoviste.

20.     Identifică producătorul/detinătorul  necunoscut de deseuri,abandonate pe domeniul public si recuperează creanțele bugetare privind curătarea și refacerea mediului precum și cele legate de transport,valorificare,recuperare/reciclare si eliminare a acestora.

21.     Inițiază, organizează și urmărește desfășurarea de acțiuni pe linie de protecție a mediului cuprise în calendarul evenimentelor ecologice, în școli, instituții și societăți economice și comerciale - elaborează materiale educaționale și informative în domeniul protecției mediului.

22.     Colaborează cu Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, la efectuarea de determinări periodice privind calitatea mediului – aer, apă, sol, zgomot.

23.     Transmite către autoritățile competente pentru protecția mediului informațiile și documentele solicitate.

24.     Participă la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul regulament.

25.     Respectă și aplică prevederile documentației sistemului calitătii Primariei municipiului Targoviste, respecta ROF si  ROI.

26.     Întocmește și asigură aducerea la îndeplinire a programului de măsuri de protecția muncii și PSI.

 

Capitolul III – FINANTELE DIRECTIEI DE ADMINISTRARE  A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

 Art. 10. (1)  Finanțarea cheltuielilor de personal, de bunuri si servicii și de capital ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat se asigură integral din bugetul local.

(2) Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat virează în termen la bugetul local toate veniturile încasate.

(3) În sensul alin. (2) prin venituri încasate se înțelege venituri provenind din : chirii spatii/terenuri, redevente spatii/terenuri, taxa parcare, cai acces, taxa alimentatie publica, taxa viza autorizatie de functionare, taxa incarcare-descarcare pe domeniul public, taxa comert ambulant, chirii locuinta, rate apartament, chirii spatii cu alta destinatie, taxe aviz princiupiu, taxa bransament, taxa spargere strazi, taxa autorizatie transport taxi, transport RENT CAR, transport marfa, dispecerat taxi, taxa viza la perioade de cinci ani ,autorizatie transport taxi, transport RENT CAR, transport marfa, dispecerat taxi, taxa eliberare certificate de inregistrare si eliberare numere de inregistrare pentru troleibuze, mopede, tractoare si remorci agricole , taxe de timbru judiciar, taxe de examinare auto si alte taxe stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local si legislatiei in vigoare.

 (4) Pentru activitatile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata DAPPP are obligatia de a deschide cont in banca separat pentru colectarea si virarea la termenele legale a TVA-ului.

 

 

 

 

Art. 11. Pentru corecta înregistrare și contabilizare a chiriilor și a altor venituri obținute din desfășurarea activității se autorizează Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat să încaseze veniturile bugetului local de natura celor menționate la art.10, alin.(3)  în conturile de venituri ale forului tutelar.

Art. 12. Finanțarea cheltuielilor din bugetul local se asigură prin deschideri de credite de către ordonatorul principal, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul local și potrivit destinației stabilite în raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispoziție anterior cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.

Art. 13. Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative care să confirme angajamentele contractuale sau din convenții, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executare de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare, precum și a altor obligații.

Art. 14. Directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat are calitate de ordonator terțiar de credite.