ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

07.09.2016

 

231. Hotărâre privind stabilirea oportunității, după caz, a aprobării de către Consiliul local

 al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmboviț

232. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

233. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠓Profesor Paul Bănic㔠din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

234. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

          235. Hotărâre privind aprobarea intrării gratuite, cu ocazia deșșurării Zilelor Cetății Târgoviste, în perioada 08-11 septembrie 2016, în incinta Complexului Turistic de Natație

                                                          

                                                                                               

HOTĂRÂRE

              privind stabilirea oportunității, după caz, a aprobării de către

              Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice

de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmboviț

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 07.09.2016, având în vedere:

§ Adresa nr. 24071 din data de 25.08.2016 a S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. privind necesitatea contractării de servicii de consultanță și reprezentare juridică în instanță;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă achiziționarea, în anul 2016, de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, în condițiile legislației privind achizițiile publice, pentru litigiile izvorând din încheierea și/sau executarea contractelor de proiectare și/sau execuție lucrări și/sau servicii din cadrul proiectului POS Mediu, precum și în litigiile izvorâte din încheierea/executarea/încetarea/revocarea contractelor de mandat încheiate de societate.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 40/29.02.2016 și HCL nr. 100/31.03.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

   

                                                                                  

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   231

 Tgv. 07.09.2016

 Red. D.I./ 2 ex

                                     

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  la

S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 07.09.2016,  având în vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Majorarea de capital se va face efectiv cu acțiunile subscrise și plătite, urmând ca acțiunile nesubscrise și neplătite să fie anulate.

Art. 3 Prezentul mandat este valabil sub condiția obținerii avizului favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                             

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   232

Tgv. 07.09.2016

Red. D.I./2 ex

 

 

Municipiul Târgoviște                                          Anexa la HCL nr. 232/07.09.2016

Consiliul Local                                                                                                                   

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare a

 S.C. Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A.

 

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.      Să aprobe majorararea capitalului social al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A cu suma de 2.007.465 lei, prin emisiunea a 2.007.465 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune și o primă de emisiune de 7,605lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de  15.266.771,32 lei)

 

   Pentru  ____X______           Împotrivă____________       Abținere___________

 

2. Să aprobe participarea actualilor actionari la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale “COMPANIA DE APA TÂRGOVISTE – DÂMBOVITA” S.A dupa cum urmeaza:

1. Judetul Dambovita- participa la majorarea capitalului social cu suma de 58105 lei, reprezentand 58105 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 441888,525);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel:

- Pana la 31.03.2017  se vor subscrie si plati un numar de 19368 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19368 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147293,64 lei);

-Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 19368 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19368 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147293,64 lei);

-Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 19369 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19369 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147301,245 lei);

2. Municipiul Targoviste - participa la majorarea capitalului social cu suma de 90000 lei, reprezentand 90000 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 684450lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel:

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 30000 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 30000 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  228150 lei);

-Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 30000 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 30000 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  228150 lei);

-Pana la 30.06.2018   se vor subscrie si plati un numar de 30000 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 30000 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  228150 lei);

3. Municipiul Moreni - participa la majorarea capitalului social cu suma de 58105 lei, reprezentand 58105 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 441888,525lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel:

- Pana la 31.03.2017   se vor subscrie si plati un numar de 19368 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19368 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147293,64 lei);

-Pana la 30.06.2017   se vor subscrie si plati un numar de 19368 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19368 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147293,64 lei);

-Pana la 30.06.2018   se vor subscrie si plati un numar de 19369 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19369 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147301,245 lei);

4. Orasul Pucioasa - participa la majorarea capitalului social cu suma de 58105 lei, reprezentand 58105 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 441888,525lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel:

- Pana la 30.06.2016   se vor subscrie si plati un numar de 19368 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19368 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147293,64 lei);

-Pana la 30.06.2017   se vor subscrie si plati un numar de 19368 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19368 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147293,64 lei);

-Pana la 30.06.2018   se vor subscrie si plati un numar de 19369 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19369 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune ( totalul primelor de emisiune fiind de  147301,245 lei);

5. Orasul Fieni - participa la majorarea capitalului social cu suma de 58105 lei, reprezentand 58105 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 441888,525lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel:

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 19368 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19368 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147293,64 lei);

-Pana la 30.06.2017   se vor subscrie si plati un numar de 19368 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19368 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune( totalul primelor de emisiune fiind de  147293,64 lei);

-Pana la 30.06.2018   se vor subscrie si plati un numar de 19369 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 19369 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  147301,245 lei);

6. Comuna Aninoasa - participa la majorarea capitalului social cu suma de 46484 lei, reprezentand  46484 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 353510,82 lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 15494 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15494lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117831,87 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 15494 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15494lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117831,87 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 15496 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15496lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117847,08 lei);

7. Comuna Gura Ocnitei - participa la majorarea capitalului social cu suma de 46484 lei, reprezentand  46484 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 353510,82 lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 15494 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15494lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117831,87 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 15494 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15494lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117831,87 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 15496 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15496lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117847,08 lei);

8. Comuna Sotanga - participa la majorarea capitalului social cu suma de 46484 lei, reprezentand  46484 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 353510,82 lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 30.06.2016 se vor subscrie si plati un numar de 15494 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15494lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117831,87 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 15494 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15494 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117831,87 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 15496 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15496lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117847,08 lei);

9.     Comuna Ulmi - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

10. Comuna Branesti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune ( total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

11. Comuna Buciumeni - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 30.06.2016 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 31.03.2017se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

12. Racari - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

13. Comuna Razvad - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

14. Comuna Moroeni - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

15. Comuna Vulcana Bai - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

16. Comuna Dragomiresti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

 

Pentru  ____X______              Împotrivă____________       Abținere___________

 

3.Să aprobe intrarea in actionariatul Societatii Comerciale “COMPANIA DE APA TÂRGOVISTE – DÂMBOVITA” S.A a următoarelor localități, prin participarea la majorarea capitalului social al societatii, dupa cum urmeaza:

 

1.    Comuna Petresti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune(totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

2. Comuna Visina - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

3. Comuna Niculesti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

4. Comuna Produlesti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 46484 lei, reprezentand  46484 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 353510,82 lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 30.06.2016 se vor subscrie si plati un numar de 15494 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15494lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117831,87 lei);

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 15494 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15494 lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117831,87 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 15496 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 15496lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  117847,08 lei);

5. Comuna Morteni - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

6.    Comuna Pietrosita - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

7.    Comuna Malu cu Flori - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

8.         Comuna Valea Lunga - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

9.    Comuna Vulcana Pandele - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

10.     Comuna Glodeni - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

11.     Comuna Iedera - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

12.     Comuna Ocnita - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

13.     Comuna Tatarani - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

14.     Comuna Manesti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

15.     Comuna Ludesti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

16.     Comuna Lucieni - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

17.     Comuna Baleni - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

18.     Comuna Vacaresti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

19.     Comuna Nucet - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

20.     Comuna Persinari - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

21.     Comuna Dragodana - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

22.         Comuna Cobia - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

23.     Comuna Gura Foii - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

24.     Comuna Mogosani - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

25.     Comuna Matasaru - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

26.     Comuna Butimanu - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

27.      Comuna Contesti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

28.     Comuna Lunguletu - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

29.     Comuna Corbii Mari - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

30.     Comuna Branistea - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

31.     Comuna Ciocanesti- participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

32.     Comuna Finta- participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

33.     Comuna Hulubesti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

34.     Comuna Odobesti - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

35.     Comuna Selaru - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

       Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

36. Comuna Potlogi - participa la majorarea capitalului social cu suma de 34863 lei, reprezentand 34863 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune, achitand si o primă de emisiune de 7,605 lei/acțiune (totalul primelor de emisiune va fi de 265133,115 lei);

Subscrierea si plata actiunilor se va realiza astfel :

- Pana la 31.03.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2017 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

- Pana la 30.06.2018 se vor subscrie si plati un numar de 11621 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune (total 11621lei) si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (totalul primelor de emisiune fiind de  88377,705 lei);

 

  Pentru  _______X______      Împotrivă____________       Abținere___________

 

4. Să aprobe renunțarea la dreptul de preferință al acționarilor actuali pentru subscrierea acțiunilor emise in vederea intrarii in actionariat a localitatilor aratate la pct. 3, în temeiul art. 217 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare

 

Pentru  _______X______       Împotrivă____________       Abținere___________

 

5. Se împuternicește dl. Niță Laurențiu, în calitate de secretar al Consiliului de Administrație, să semneze documentele necesare privind înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestei hotărâri

 

  Pentru  _______X______     Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠓Profesor Paul Bănic㔠din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 07.09.2016, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 24111/25.08.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠔Profesor Paul Bănic㔠din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locala în valoare de 223.256 lei (TVA inclus).

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠔Profesor Paul Bănic㔠din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare de 223.256 lei (TVA inclus).

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.   233

Tgv. 07.09.2016

Red. U.M./2ex.

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 07.09.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 861, art. 863 lit. e)  si lit. f) și art. 866 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică suprafața de 1000 mp, aferentă imobilului proprietate publică Teren Casa de Cultură, numar cadastral 7562, cu suprafața de 895 mp, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului anexat.

Art. 2 Pozițiile 1820 Casa de Cultură a Municipiului  și 1823 Teren Casa de Cultură, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, se modifică după cum urmează:

- la poziția 1820 înscrisă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 1045 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Casa Fusea - Pârvulescu“

- la poziția 1820 înscrisă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 1045 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Domnească nr. 208; construcție zidărie S+P+1E; suprafața construită = 356 mp, suprafața desfășurată = 1140 mp“

- la poziția 1823 înscrisă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 1046 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Casa Fusea - Pârvulescu“

- la poziția 1823 înscrisă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 1046 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Domnească nr. 208; categoria de folosință CC - curți construcții; cvartal 71, parcela 4; suprafața = 1514 mp, din care 619 mp corespunzătoare numărului cadastral 5898 și 895 mp corespunzătoare numărului cadastral 7562“

- la poziția 1823 înscrisă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 1046 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “454.200“.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.   234

Tgv. 07.09.2016

            Red. U.M./2ex

 

 

 

HOTĂRÂRE

              privind aprobarea intrării gratuite, cu ocazia deșșurării Zilelor Cetății Târgoviste,  în perioada 08-11 septembrie 2016,

              în incinta Complexului Turistic de Natație

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 07.09.2016, având în vedere:

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Cu ocazia deșșurării Zilelor Cetății Târgoviste, în perioada 8-11 septembrie 2016, se aprobă intrarea gratuită în incinta Complexului Turistic de Natație.

Accesul în Bazinul olimpic acoperit se va face în limita capacității disponibile.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Complexul Turistic de Natație și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

   

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

                          

Nr.   235

Tgv. 07.09.2016

Red. D.I./2 ex.

 

 

              ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

        21.09.2016

236. Hotărâre privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

237. Hotărâre privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, republicat în baza HCL nr. 163/29.07.2016

238. Hotărâre privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016

239. Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile, sesiunea a II-a, august 2016

240. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților autorității locale în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgoviște

241. Hotărâre privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo în perioada 17 - 20 noiembrie 2016

242. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

243. Hotărâre privind modificarea HCL 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”

                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și

a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul:

„ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 21.09.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§   Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Contractul de finantare nr. 12.585/27.08.2015 inregistrat la Municipiul Targoviste cu nr. 23.947/04.09.2015;

§   Prevederile HCL nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§   Prevederile HCL nr. 68/31.03.2016 referitoare la modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data prezentei, indicatorii economici aprobați prin HCL nr. 250/22.09.2015 și modificați prin H.C.L. nr. 68/31.03.2016 pentru obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRADINIȚA NR. 9 Târgoviște” (rest de executat) se modifică astfel:

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.044.102,91 lei din care:

·      Finanțare de la bugetul de stat: 925.632,91 (reprezentând suma de 251.834,91 lei decontată în perioada 2008-2015, la care se adaugă suma de 673.798,00 lei rest de decontat) ;

·      Finanțare de la bugetul local: 118.470,00 lei (reprezentând suma de 89.186,00 lei decontată în perioada 2008 - 2016, la care se adaugă suma de 29.284,00 lei rest de decontat). 

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 250/22.09.2015 rămân neschimbate și HCL nr. 68/31.03.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   236

 Tgv. 21.09.2016

 Red. U.M. /3 ex

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, republicat în baza HCL nr. 163/29.07.2016

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 21.09.2016, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Comisiei de evaluare și selecție constituită prin Dispoziția Primarului nr. 3343/11.09.2014, modificată prin dispoziția nr. 2294/01.08.2016;

§   Prevederile HCL nr. 163/29.07.2016 referitoare la modificarea și completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§      Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea punctului 1 din Capitolul V al Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, republicat în baza HCL nr. 163/29.07.2016, după cum urmează:

“1. Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi comunicate de urgență, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare și selecție. Secretariatul comisiei va verifica existența în cadrul documentației depuse a tuturor documentelor prevăzute la art. 8 și /sau 9 din Capitolul II - Procedura de solicitare a finanțării. În cazul în care se constată că documentația este incompletă, secretariatul comisiei va pune în vedere solicitantului o singură dată să o completeze cu documentele lipsă, dar numai în interiorul termenului stabilit de depunere a cererilor de finanțare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentrațiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanțare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, republicat în baza HCL nr. 163/29.07.2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Comisia de evaluare și selecție și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   237

 Tgv. 21.09.2016

 Red. I.D. /2 ex.        

                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 21.09.2016, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Comisiei de evaluare și selecție constituită prin Dispoziția Primarului nr. 2695/05.09.2016;

§   Prevederile HCL nr. 164/29.07.2016 referitoare la aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016;

§      Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea punctului 1 din Capitolul V al Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016, după cum urmează:

“1. Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi comunicate de urgență, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare și selecție. Secretariatul comisiei va verifica existența în cadrul documentației depuse a tuturor documentelor prevăzute la art. 8 din Capitolul II - Procedura de solicitare a finanțării. În cazul în care se constată că documentația este incompletă, secretariatul comisiei va pune în vedere solicitantului o singură dată să o completeze cu documentele lipsă, dar numai în interiorul termenului stabilit de depunere a cererilor de finanțare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentrațiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanțare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Comisia de evaluare și selecție și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   238

 Tgv. 21.09.2016

 Red. I.D. /2 ex.                                            

                                                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile, sesiunea a II-a, august 2016

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 21.09.2016, având în vedere:

§   Procesul verbal nr. 4/01.09.2016  al Comisiei de evaluare și selecție;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§   Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 163/29.07.2016 privind modificarea și completarea Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§    Prevederile HCL nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului pentru anul 2016;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit.d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea a II-a, august 2016, a proiectelor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   239

 Tgv. 21.09.2016

 Red. I.D. /2 ex.                                            

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților autorității locale în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgoviște

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 21.09.2016, având în vedere :

§   Prevederile art. 257, 258 și 259, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 5080/2016 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. “d” și alin. 6, lit. “a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se desemnează persoanele prevăzute în anexă, ca reprezentanți ai autorității locale, în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, de pe raza municipiului Târgoviște.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, persoanele desemnate și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   240

 Tgv. 21.09.2016

 Red. I.D. /2 ex.                                            

Anexă la H.C.L. nr. 240/21.09.2016

Reprezentanții autorității locale în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgoviște

Nr.

crt.

Denumirea

unității școlare

Numele și prenumele reprezentanților autorității locale

1.

PALATUL COPIILOR

TÂRGOVIȘTE

STĂNILĂ NICOLETA

ANDREESCU VLĂDUȚ

2.

COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO”

STANCU FEREZIA

NEDELCU CLAUDIA

3.

COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CARABELLA”

RĂDULESCU CĂTĂLIN

IONIȚĂ STEFAN

4.

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”

BEJU IONUȚ

IONETE GEORGE-FLORIN

5.

COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”

VLĂDUCĂ OANA SILVIA

CRISTEA CHIRU CĂTĂLIN

6.

CLUB SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE

BĂSCEANU OVIDIU

7.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2

SANDU NICULINA

DUMITRU IRENA

8.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3

ONCESCU DORU

DINCĂ CEZAR

9.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13

SOARE ALEXANDRINA

OLARU LUMINIȚA

10.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14

MARINESCU IOLANDA

DINIȚOIU ROXANA - GABRIELA

11.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA GHEORGHIU”

GRECU COSMINA

BUGYI ALEXANDRU

12.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1

BADEA ION

SANDU NICOLAE

13.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15

HARAM MONICA - MARIA

CEPARU ILARIE

14.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALEXANDRINA S. GHICA”

AMUZA - PETRUȘ DUMITRU - CIPRIAN

DRUICĂ GHEORGHE

15.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16

CHIRIAC DELIA

FOCȘAN CRISTIAN

16.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SOARE”

VASILE ANDREI

BOBOACĂ DOINA

17.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”

ANDREESCU CĂTĂLINA

BURLAN ALEXANDRU

18.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. PAUL BĂNICÔ

CIOCÂRLAN ADRIAN

STĂNESCU MONICA

19.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CÂRLOVA”

NECULAESCU LAURENȚIU - ADRIAN

MIHAI MIHAELA - CEZARINA

20.

LICEUL TEORETIC”ION HELIADE RĂDULESCU”

OPREA IONUȚ

PĂTRAȘCU EUGEN

21.

LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL”

MIHAI VALENTIN

IORDACHE DANA

22.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN GURĂ DE AUR”

STANCA SILVIA

PATIC PAUL - CIPRIAN

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„CORESI”

ERICH AGNES - TEREZIA

PĂUNESCU MIHAI - ANDREI

24.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION ALEXANDRU BRĂTESCU - VOINEȘTI”

OPRESCU VIRGIL CIPRIAN

GHEORGHE - PĂTRAȘCU VASILE

25.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU”

CIOBANU AUREL

PUCHIANU DAN

26.

LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA”

BADEA FLORIN - EMIL - NICOLAE

CUCUI ION

27.

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO „SCARLAT LĂZUREANU”

STĂNESCU CIPRIAN

CIUREZU DOINIȚA

28.

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

IVANOVICI TRAIAN - DANIEL

ANGELESCU NICOLETA

29.

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU

APOSTOL VASILE

COJANU ALINA

30.

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE MIHĂESCU”

MAICAN DORIN

DOBRE IZABELA

31.

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”

NEDELCU OTILIA

DUDESCU MARIA

32.

LICEUL

„VOIEVODUL MIRCEA”

IORDACHE MARCELA

ARMULESCU MARCEL

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”

ILIE MONICA

BOCIN STELIANA - EMILIA

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE”

POPA DANIELA

CÂRCIUMARU MARIN

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo în perioada

17 - 20 noiembrie 2016

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 21.09.2016, având în vedere :

§   Raportul de specialitate al Cabinetului Primarului Municipiului Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo în perioada 17 - 20 noiembrie, precum și a sumelor necesare participării;

§   Prevederile H.C.L. nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. “d” și alin. 6, lit. “a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo, în perioada 17 - 20 noiembrie 2016.

Art. 2 Suma destinată participării la eveniment este de 60.000 lei și este prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște la Capitolul 67.02. - Cultură, recreere, religie.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   241

 Tgv. 21.09.2016

 Red. U.M. /2 ex.                                         

                                                   

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

              Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 21.09.2016, având în vedere:

§       Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 26387/16.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

§       Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 7.497  mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 103 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 "Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal";

·      Majorarea cu suma de 259 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 "Impozit pe teren de la persoane fizice";

·      Majorarea  cu suma de  3.905  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02-"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București";

·      Majorarea cu suma de 16 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.03 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare";

·      Majorarea cu suma de 3.044 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50 "Alte amenzi, penalități si confiscări";

·      Majorarea cu suma de 47 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.31 "Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică";

·      Majorarea cu suma de 123  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 "Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit";

·      diminuarea cu suma de 31 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local";

·      diminuarea  cu suma de 31  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”.

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 7.497  mii lei, prin:

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 10 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale“, titlul "Cheltuieli de personal“;

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 63 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica si siguranță națională”, din care pe titluri:

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 43  mii lei la titlul "Bunuri și servicii" , din care ;

Ø        Majorarea prevederilor bugetare la  titlul "Bunuri și servicii" in bugetul Primăriei cu suma  de 43  mii lei pentru finanțarea SVSU.

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 20  mii lei la titlul "Active fixe", din care ;

Ø        Majorarea prevederilor bugetare la  titlul "Active fixe" in bugetul Politiei Locale cu suma de 20 mii lei.

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 4.551 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 3.905  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal",

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 400  mii lei la titlul "Bunuri și servicii",

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 100  mii lei la titlul "Alte cheltuieli - Burse",

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 146  mii lei la titlul "Active fixe"

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 231 mii lei la capitolul 67.02 “Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź       La titlul "Bunuri și servicii" în bugetul Primăriei suplimentarea cheltuielilor pentru Ziua Orașului cu suma de 30 mii lei si alocarea sumei de 60 mii lei pentru participarea la Târgul de Turism prin diminuarea cu 90 mii lei a sumelor alocate pentru evenimentele Ora Pământului, 1 Mai în familie, Sărbători Pascale si Ziua Tineretului.

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 231  mii lei la titlul "Active fixe" , din care;

Ø        Majorarea prevederilor bugetare la  titlul "Active fixe" in bugetul Direcției Complex Turistic de Natație cu suma de 181 mii lei.

Ø        Majorarea prevederilor bugetare la  titlul "Active fixe" in bugetul Direcției  Gradina Zoologica cu suma de 50 mii lei.

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.500 mii lei la capitolul 68.02 “Asistenta Sociala“, din care pe titluri:

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 700  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal",

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 800  mii lei la titlul "Asistenta sociala",

·           Majorarea cu suma de 1.324  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 - “Locuințe, servicii si dezvoltare publica“, din care pe titluri:

ź       Majorarea  prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care;

Ø        Majorarea prevederilor bugetare la  titlul "Bunuri și servicii" in bugetul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat cu suma de 120 mii lei.

Ø        Majorarea prevederilor bugetare la  titlul "Bunuri și servicii" in bugetul Primăriei Târgoviște  cu suma de 280 mii lei pentru lucrări de întreținere si reparații instalații  iluminat public.

ź       Majorarea prevederilor bugetare cu 924 mii lei la titlul "Active fixe"

·           Diminuarea cu suma de 182  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 - “Transporturi“, din care pe titluri:

ź       Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.000 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", pentru lucrări de întreținere și reparații străzi si drumuri.

ź       Diminuarea prevederilor bugetare cu 1.182  mii lei la titlul "Active fixe"

Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

     Programul de investitii finantat din bugetul local este prezentat in anexa nr.4  ce face parte din prezenta  hatarare

     Programul de investitii finantat din bugetul creditelor interne este prezentat in anexa nr.5 ce face parte din prezenta hotarare.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   242

 Tgv. 21.09.2016

 Red. D.P /2 ex.                                            

                                                                                                                                                         HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 21.09.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 26392/16.09.2016 privind modificarea HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale Domeniul de intervenție 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructii/ reabilitarea șoselelor de centură;

§  Instructiune nr. 92 a AM POR;

§  Prevederile HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”;

§  Prevederile HCL nr. 362/2008 referitoare la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” și a Proiectului Tehnic revizuit pentru acest obiectiv;

§  Prevederile HCL nr. 58/28.03.2013 referitoare la modificarea HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”;

§  Prevederile HCL nr. 227/29.08.2016 modificarea HCL 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”

§   Prevederile art. 36, alin. 2  lit. b și alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data prezentei, HCL nr. 359/2007 și HCL nr. 362/2008 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”, COD SMIS 1098, se modifică astfel:

Art. 2 din HCL nr. 359/12.12.2007, respectiv art. 1 din HCL nr. 362/25.09.2008  vor avea următorul cuprins:

Indicatori tehnici:

Lungimea drumului de centura: 13,808 km

Indicatori economici:

„Valoarea totală a bugetului proiectului (inclusiv TVA) este de 93.722.964,60 lei

Din această valoare a fost deja plătită de către MDLPL suma de 883.311,00 lei (inclusiv TVA) consultantului care a întocmit Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic si Detaliile de execuție, deci suma necesară derulării proiectului va fi de 92.839.653,60 lei (inclusiv TVA)”

     

            Art. 2  din HCL nr. 362/ 25.09.2008  va avea următorul cuprins:

“Se aprobă proiectul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște” și finanțarea acestuia din bugetul local, respectiv cu o suma de 92.539.653,60 lei (inclusiv TVA), structurată dupa cum urmează:

-                     Se aprobă finanțarea cu valoarea contribuției proprii in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului – 275.058,08 lei;

-                     Se aprobă finanțarea cu valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (exclusiv TVA și plata consultantului conform prevederilor HG nr. 811/2006) – 62.971.414,17 lei;

-        Se aprobă finanțarea cu valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate, care a fost alocată de la bugetul local până la rambursarea de către Autoritatea de Management a POR – 13.477.846,13 lei, conform legislatiei în vigoare, respectiv Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 – Axa prioritară 2, Domeniul major de interventie 2.1;

-        Se aprobă finanțarea cu valoarea TVA stabilită conform prevederilor legale și aferentă tuturor cheltuielilor proiectului, care va fi suportată integral de la bugetul local.”

      Art. 5  din HCL nr. 362/ 25.09.2008  va avea urmatorul cuprins:

“Se aprobă Documentația tehnică de execuție pentru obiectivul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Targoviste”, revizuită în anul 2008, respectiv Proiectul tehnic și Detaliile de execuție, Documentația tehnică de execuție întocmită pentru lucrări rest de executat – PT revizuit 2013 și Documentația tehnică de execuție întocmită pentru lucrări rest de executat – PT revizuit 2016”

            Se aprobă actul adițional nr. 1 la Acordul  de parteneriat cu Comuna Răzvad privind contribuția fiecarui partener la finanțarea proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” conform anexei.

Art. 2 Prevederile art. 1, 6 si 7 ale HCL nr. 359/12.12.2007 și art. 3, 4 si 6 ale HCL nr. 362/25.09.2008 rămân neschimbate, iar HCL nr. 227/29.08.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   243

 Tgv. 21.09.2016

 Red. D.P /2 ex.                                            

 

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

27.09.2016

 

244. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Prisăcaru Ciprian

245. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Gherghescu Constantin

246. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/28.06.2016 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

247. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/29.07.2016 referitoare la reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Târgoviște

248. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 163/29.07.2016 referitoare la modificarea și completarea Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

249. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

250. Hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Direcția Economică - Compartimentul Executare Silită

251. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

252. Hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 203/18.08.2016 și aprobarea procedurilor referitoare la acordarea de facilități pentru elevii din localitatea Priseaca și cartierul Sagricom și pentru studenții Universității „Valahia” Târgoviște

203 republicată/27.09.2016 Hotărâre privind acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște

253. Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

254. Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

255. Hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

256. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 301/26.11.2015 referitoare la includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206 și scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a acesteia

257. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/24.05.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET

258. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulație ale transportului în comun în Municipiul Târgoviște și a caietelor de sarcini

259. Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 83017 în imobilele cu numerele cadastrale 83030, 83031 și 83032

260. Hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona străzii Laminorului

261. Hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriași

262. Hotărâre privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

263. Hotărâre privind includerea în proprietatea municipiului Târgoviște a obiectivului “Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște“

264. Hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Biblioteca Județean㠓Ion Heliade Rădulescu” asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Târgoviște - Punct termic PT 1, micro III, str. Lt. Dragomirescu Liviu

265. Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

266. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

267. Hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște, a spațiilor verzi situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar

268. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște

269. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a spațiului cu altă destinație din imobilul naționalizat, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A

270. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 5,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 184, în curtea Școlii Gimnaziale ”Vasile Cârlova”

271. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

272. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 32,77 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, nr. 4, bl. 9 – parter

 

                                                                                                        

                                                                                                                                       HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Prisăcaru Ciprian

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având in vedere:

§    Demisia dlui. Prisăcaru Ciprian din funcția de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 24970 din data de 02.09.2016;

§    Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 și ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Muncipal Târgoviște;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Prisăcaru Ciprian.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea PNL, ocupat până în prezent de domnul Prisăcaru Ciprian.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.   244

Tgv. 27.09.2016

Red. U.M./2 ex.        

                                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al dlui. Gherghescu Constantin

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 244/27.09.2016 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Prisăcaru Ciprian;

§  Adresa Partidului Național Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 25158 din data de 05.09.2016 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Gherghescu Constantin - pozitia nr. 10 în lista cu supleanți a Partidului Național Liberal, de la alegerile locale din data de 05.06.2016;

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Gherghescu Constantin;

§  Prevederile art. 31, alin. 3 și art. 33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

       În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Național Liberal, al dlui. Gherghescu Constantin.        

Art. 2 Începând cu data prezentei, dl. Gherghescu Constantin va deveni membru al comisiei de specialitate nr 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale și buget-finanțe, programe externe și relatii internaționale, HCL nr. 123/28.06.2016 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște modificându-se în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

                    

 

Nr.   245

Tgv. 27.09.2016

Red. D.I./2 ex.                                        

                                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 117/28.06.2016 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016,  având in vedere:

§    Demisia din funcția de consilier local a dlui. Prisăcaru Ciprian înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 24970 din data de 02.09.2016;

§    Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 4 alin. 2 și 3 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 117/28.06.2016 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 31, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, se înlocuiește dl. Ciprian Prisăcaru cu dna. cons. Neli Ion, membru în comisia de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 117/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dna. Neli Ion și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.   246

Tgv. 27.09.2016

Red. D.I./2 ex.                                              

                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 154/29.07.2016 referitoare la reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016,  având în vedere:

§  Demisia dlui. Ciprian Prisăcaru din funcția de consilier local, înregistrată la Primăria municipiului Târgoviște cu nr. 24970 din data de 02.09.2016;

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 154/29.07.2016 referitoare la reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 28, alin 1 și alin. 2 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 30/31.01.2011 privind înființarea Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 154/29.07.2016 referitoare la reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 7 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se înlocuiește dl. Ciprian Prisăcaru cu dna. cons.Neli Ion, membru în Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul municipiului Târgoviște.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 154/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, dna. Neli Ion și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                               

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.   247

Tgv. 27.09.2016

Red. D.I./2 ex.                                              

           

                       

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 163/29.07.2016 referitoare la modificarea și completarea Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având in vedere:

§    Demisia din funcția de consilier local a dlui. Prisăcaru Ciprian înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 24970 din data de 02.09.2016;

§    Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 163/29.07.2016 referitoare la modificarea și completarea Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, se înlocuiește dl. Ciprian Prisăcaru cu dl. cons. Constantin Gherghescu, membru în Comisia de evaluare și selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes local, art. 6 al HCL nr. 163/2016 modificându-se în mod corespunzător.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 163/29.07.2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Constantin Gherghescu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.   248

 Tgv. 27.09.2016

 Red. D.I./2 ex.                                             

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a 3 (trei) funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional;

§    Prevederile art. 64, alin. 2 și art. 107, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 1173/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

§    Procesul verbal final al examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional, a 3 (trei) funcții publice, după cum urmează:

v    o funcție publică de “ consilier, clasa I, grad profesional asistent” se transformă în funcție publică de „consilier, clasa I, grad profesional principal”

v    o funcție publice de “consilier juridic, clasa I, grad profesional principal” se transformă în funcție publică de “consilier juridic, clasa I, grad profesional superior”

v    o funcție publică de “consilier, clasa I, grad profesional principal” se transformă în funcție publică de “consilier, clasa I, grad profesional superior”;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

             Nr.   249

  Tgv. 27.09.2016

  Red. U.M./2 ex.                                         

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

Direcția Economică - Compartimentul Executare Silită

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016,  având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea funcției publice de execuție vacante în cadrul Direcției Economice - Compartiment Executare Silită ;

§   Prevederile art. 57, alin. 5 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Direcția Economică - Compartimentul Executare Silită, după cum urmează:

v    transformarea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional  principal.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

                                                       

 

 Nr.   250

 Tgv. 27.09.2016

 Red. U.M./2 ex.                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale

Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

 

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 25611 din data de 08.09.2016;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște, prin transformarea unor posturi vacante, în vederea ocupării prin concurs, după cum urmează:

·      două posturi de „paznic” în două posturi de „mânuitor decor III”;

·      un post de „șef secție Teatru pentru copii” în post de „șef formație muncitori II”;

·      un post de „croitor”I în post de „artist plastic S debutant”;

·      un post de „economist S I” în post de „economist S III”;

·      un post de „referent S I” în post de „referent S debutant”;

·      un post „actor S II” în post de „actor S debutant”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

  Nr.   251

  Tgv. 27.09.2016

  Red. U.M./2 ex.                                         

                                                             

HOTĂRÂRE

privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 203/18.08.2016 și aprobarea procedurilor referitoare la acordarea de facilități pentru elevii din localitatea Priseaca și cartierul Sagricom și pentru studenții Universității „Valahia” Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială;

§   Prevederile art. 17, alin. 1, lit. „o” din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 203/18.08.2016 privind acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea privind Administratia Publica Locala, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, în tot cuprinsul hotărârii nr. 203/18.08.2016 referitoare la acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște, sintagma „studenților Universității Valahia Târgoviște” se înlocuiește cu sintagma „studenților Universității Valahia Târgoviște, care locuiesc în municipiul Târgoviște”.

Art. 2 Începând cu data prezentei, în tot cuprinsul hotărârii nr. 203/18.08.2016 referitoare la acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște, sintagma „legitimații de călătorie” se înlocuiește cu sintagma „tichete de călătorie”.

Art. 3 Începând cu data prezentei, Regulamentul privind acordarea tichetelor de călătorie către pensionarii din Municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei, aprobat prin H.C.L. nr. 203/18.08.2016 se modifică și se completează conform anexei.

Art. 4 Se completează H.C.L. nr. 203/18.08.2016 cu Anexa nr. 3 referitoare la aprobarea procedurii de sistem privind acordarea abonamentelor lunare elevilor din localitatea Priseaca și cartierul Sagricom, ce urmează învățământul preuniversitar.

Art. 5 Se completează H.C.L. nr. 203/18.08.2016 cu Anexa nr. 4 referitoare la aprobarea procedurii de sistem privind acordarea abonamentelor lunare studenților Universității Valahia Târgoviște, care locuiesc în municipiul Târgoviște.

Art. 6 Se mandatează primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel - Cristian Stan, să semneze acordul de parteneriat între Municipiul Târgoviște, Universitatea „Valahia” Târgoviște și S.C. A.I.T.T. S.R.L., conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își incetează aplicabilitatea.

Art. 8 După aprobarea prezentei, H.C.L. 203/18.08.2016 va fi republicată în temeiul modificărilor menționate anterior.

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, S.C. A.I.T.T. S.R.L. Târgoviște, Universitatea „Valahia” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                              

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

  Nr.   252

  Tgv. 27.09.2016

  Red. D.I./2 ex.                                            

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități la transportul public de călători

în municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§   Adresa nr. 26451/14.07.2016, înregistrată la Casa Județeană de Pensii cu nr.  24033/14.07.2016;

§   Adresa S.C. A.I.T.T. S.R.L., înregistrată la Direcția de Asistență Socială cu nr. 26442/14.07.2016;

§   Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială;

§   Prevederile art. 17, alin. 1, lit. „o” din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 203/18.08.2016 referitoare la acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște;

§   Prevederile HCL nr. 252/27.09.2016 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 203/18.08.2016 și aprobarea procedurilor referitoare la acordarea de facilități pentru elevii din cartierul Priseaca și cartierul Sagricom și pentru studenții Universității „Valahia” Târgoviște;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea privind Administratia Publica Locala, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.10.2016 se aprobă acordarea de facilități pentru mijloacele de transport public de călători, constând în tichete de călătorie cu două călatorii/zi, pensionarilor cu domiciliul în municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei.

Art. 2 Începând cu data de 01.10.2016 se aprobă acordarea de facilități pentru mijloacele de transport public de călători, constând în abonamente lunare cu două călătorii/zi, în cuantum de 78 lei/lună - TVA inclus, elevilor din localitatea Priseaca și cartierul Sagricom, ce urmează învățământul preuniversitar, cu condiția ca aceaștia să nu beneficieze de transportul școlar organizat de Primăria Municipiului Târgoviște.

Art. 3 Începând cu data de 01.10.2016 se aprobă acordarea de facilități pentru mijloacele de transport public de călători, constând în 50% din prețul unui abonament lunar cu două călătorii/zi, în cuantum de 78 lei/lună - TVA inclus, studenților Universității „Valahia” Târgoviște, care locuiesc în municipiul Târgoviște.

            Începând cu data de 01.10.2016 Universitatea Valahia Târgoviște va acorda studenților, care locuiesc în municipiul Târgoviște, facilități pentru mijloacele de transport public de călători, constând în 50% din prețul unui abonament lunar cu două călătorii/zi.

Art. 4 Se aprobă Procedura privind acordarea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Regulamentul privind acordarea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Procedura de sistem privind acordarea abonamentelor lunare elevilor din localitatea Priseaca și cartierul Sagricom, ce urmează învățământul preuniversitar, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă Procedura de sistem privind acordarea abonamentelor lunare studenților Universității Valahia Târgoviște, care locuiesc în municipiul Târgoviște, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se mandatează primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel - Cristian Stan, să semneze acordul de parteneriat între Municipiul Târgoviște, Universitatea „Valahia” Târgoviște și S.C. A.I.T.T. S.R.L., conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, S.C. A.I.T.T. S.R.L. Târgoviște, Universitatea „Valahia” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

 Nr.   203 republicată

 Tgv. 27.09.2016

 Red. D.I./ 4 ex.                                                        

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște

în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște privind necesitatea alegerii unui reprezentant al municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§   Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în Societatea Comercial㠄COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA” S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile atr. 5, capitolul IV și art. 11, capitolul VII - Încetarea contractului, din contractul de mandat încheiat de municipiul Târgoviște, reprezentat de primar și dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru;

§   Prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA” S.A.;

§       Prevederile H.C.L. nr. 213/14.08.2014 privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA” S.A, urmare a cererii de demisie inaintate de domnul Gheorghe Pătrașcu Vasile;

§  Prevederile OUG nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§       Prevederile art. 36 alin. 3, lit. „c” și art. 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează  dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru, legitimat cu C.I. seria DD, nr. 514357, CNP 1891104152517, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște să semneze contractul de mandat dintre Municipiul Târgoviște și dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 213/14.08.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   253

Tgv. 27.09.2016

Red. D.I./3 ex.                                              

                                                          

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016,  având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște privind necesitatea alegerii unui reprezentant al municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§   Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înființarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§   Prevederile art. 5, capitolul IV și art. 11 - expirarea termenului din contractul de mandat încheiat între municipiul Târgoviște, reprezentat de primar și dl. Sandu Mihai - Silviu;

§   Prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§   Prevederile OUG nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§   Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „c” și art. 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează dl. Sandu Mihai - Silviu, identificat cu C.I., seria DD nr. 586523, CNP 1880416152472, în calitate de reprezentant al municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A..

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște să semneze contractul de mandat dintre Municipiul Târgoviște și dl. Sandu Mihai - Silviu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 44/28.02.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dl. Sandu Mihai - Silviu, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

Nr.   254

Tgv. 27.09.2016                     

Red. U.M./3 ex.                                           

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în

Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

 

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind împuternicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;

§         Prevederile art. 40, alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 244/2008, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile HCL nr. 146 din 30.05.2007 privind aprobarea participării Municipiului Targoviste în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE "CIVITAS TÂRGOVIȘTE";

§       Prevederile H.C.L. 121/28.06.2016 privind alegerea doamnei Holban Georgeta  - Carmen în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște;

§       Prevederile H.C.L. nr. 162/29.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§    Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

           

Art. 1 Se împuternicește dna. viceprimar Holban Georgeta - Carmen, în calitate de reprezentant al municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”, să semneze modificări și completări ale actului constitutiv  și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dna. Holban Georgeta - Carmen, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Civitas Târgoviște » și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                      

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

                       

  Nr.   255

  Tgv. 27.09.2016

  Red. U.M./3 ex.                                         

           

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 301/26.11.2015 referitoare la includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206 și scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a acesteia

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 301/26.11.2015 referitoare la includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 4 al H.C.L. nr. 301/26.11.2015 referitoare la includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206 și scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a acesteia, astfel:

„Art. 4 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Vlăducă Oana - Silvia.”

            Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 301/26.11.2015 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   256

Tgv. 27.09.2016 

Red. U.M./2 ex.                                           

                                                          

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 169/24.05.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 169/2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET ;

§  Prevederile Legii nr. 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Regulamentului de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă modificarea HCL nr. 169/24.05.2012 astfel :

Se aprobă împărțirea pachetului 4 prin includerea străzilor George Coșbuc, parcare Muntenia, Virgil Drăghiceanu și Ecoului, în programul de reparații curente pe anul 2017 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

 

Art. 2  Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 4”, astfel :

 

Indicatori tehnici:

                        Rețeaua stradală care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 1,764 km și o suprafață de  9.480 mp, din care:

Denumire stradă

Lungime ( m)

țime (m)

Suprafață (mp)

Nicolae Filipescu

905

7,00

7632

Intrare Teiș

859

3,50

1858

TOTAL

1.764

 

9.480

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt :

Ø      Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ø      rectificări ale pantelor transversale;

Ø      reparații în zona locurilor de parcare;

Ø      frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate pe strada Nicolae Filipescu;

Ø      decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzător ;

Ø      refacerea infrastructurii drumului considerat necorespunzător;

Ø      reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ø      lucrări privind siguranța circulației;

Ø      asigurarea scurgerii apelor;

Ø      amenajarea intersecțiilor de străzi;

Ø      amenajarea acceselor la proprietăți;

Ø      adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 

Durata de execuție a proiectului este de 12 luni.

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

Valoare totală proiect  :  3.046,779 mii lei din care :

C+M : 2.692,387 mii lei

 

            Strada Dinu Lipatti (poziția 7 în HCL nr. 169/2012) a fost cuprinsă în programul de reparații curente pe anul 2016 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat , în prezent aceasta fiind finalizată.

 

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt : bugetul local și alte surse atrase.

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 169/2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

Nr.   257

Tgv. 27.09.2016

Red. U.M./2 ex.                                

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulație ale transportului în comun în Municipiul Târgoviște și a caietelor de sarcini

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulație ale transportului în comun în Municipiul Târgoviște și a caietelor de sarcini;

§      Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulație ale transportului în comun în Municipiul Târgoviște și a caietelor de sarcini;

§      Prevederile HCL nr. 30/26.02.2015 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la traseele de circulație ale transportului în comun din Municipiul Târgoviște;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”a” și alin.3, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea H.C.L nr. 315/27.08.2009 privind traseele de circulație ale transportului în comun din Municipiul Târgoviște, în sensul introducerii unui nou traseu - Traseul  nr. 1B), Class  Park – Micro XI:

 

Class  Park – Piața  2 Brazi – Micro IV – Micro III – Calea  Câmpulung – Spitalul  Județean – Col. Băltărețu – Mitropolie – Muntenia – Kaufland – Catedral㠖 Minion – Micro XI și modificarea următoarelor trasee:

 

♦ Traseu  nr. 5, Piata  2 Brazi – Complexul  de  Natație:

 

Piața  2 Brazi – Micro IV – Micro III – Polivalent㠖 Autogara  AITT – Bd. Unirii – Pavcom – Gara – Bd. Carol I – Mitropolie – Piața  1 Mai – Caraiman – Catedral㠖 Minion – Micro XI – Complexul  Turistic  de  Natație.

(COMPLEXUL  TURISTIC  DE  NATAȚIE, Calea  Ialomiței, Nr. 9-15, pe  sensul  de  deplasare  dinspre  Calea  București  către  Str. Gimnaziului, 1  stație)

 

♦ Traseu  nr. 13, Cromsteel – Micro XI:

 

Cromsteel – Romlux – Calea  Câmpulung – Direcția  Muncii – Spitalul  Județean –    Col. Băltărețu – Mitropolie – Muntenia – Caraiman – Catedral㠖 Minion – Micro XI.

(CROMSTEEL, Str. Laminorului, Nr. 16, pe  sensul  de  deplasare  dinspre  Șoseaua  Găești  către  Calea  Câmpulung, 1  stație)

 

♦ Traseu  nr. 6, Piața  2 Brazi – Biserica  Ulmi:

 

Piața  2 Brazi – Micro IV – Micro III – Polivalent㠖 Bd. Unirii – Pavcom – Gar㠖     Bd. Carol I – Mitropolie – Muntenia – Caraiman – Catedral㠖 Minion – Micro XI – Fabrica  de  Spirt – Peco – Oborul  Vechi – Betania – Cartierul  ANL – Intrare  Matraca – Biserica  Ulmi.

 

  Traseu  nr. 16 (dus-intors):

 

- dus: Piața  2 Brazi – Micro IV – Micro III – Calea  Câmpulung – Direcția  Muncii – Spitalul  Județean – Col. Băltărețu – Mitropolie – Piața 1 Mai – Caraiman – Catedral㠖 Minion – Fabrica  de  Spirt – Peco – Oborul  Vechi – Betania – Cartierul  ANL – Matraca.

- întors: Matraca – Cartierul  ANL – Betania – Oborul  Vechi – Peco – Fabrica  de  Spirt – Minion – Catedral㠖 Caraiman – Muntenia – Mitropolie – Col. Băltărețu –      Spitalul  Județean – Direcția  Muncii – Calea  Câmpulung – Micro III – Micro IV – Piața  2 Brazi.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HC.L. nr. 315/27.08.2009, completată prin HCL nr. 30/26.02.2015 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Transport, S.C. Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.   258

Tgv. 27.09.2016

Red. D.I./3 ex.                                              

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 83017

în imobilele cu numerele cadastrale 83030, 83031 și 83032

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcției Tehnice privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 83017 în imobilele cu numerele cadastrale 83030, 83031 și 83032;

§   Prevederile Legii nr. 7/1996  a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

§   Certificatul de urbanism nr. 618/13.09.2016;

§   Extras carte funciară și încheiere pentru imobilul cu nr. cadastral 83017;

§   Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 83017;

§   Referat admitere dezmembrare imobil 54843/11.08.2016;

§   Plan de amplasament – propunere dezlipire;

§   Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 83030;

§   Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 83031;

§   Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 83032

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 83017, în suprafata totală de 3.155 mp, după cum urmează:

§       lot 1 cu nr. cadastral 83031 în suprafață de 568 mp;

§       lot 2 cu nr. cadastral 83032 în suprafata de 840 mp;

§       lot 3 cu nr. cadastral 83030 în suprafață de 1.747 mp, conform documentelor cadastrale atașate.

Art. 2.  Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze actele de dezmembrare la Biroul Notarial.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economic㠖 Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   259

 Tgv. 27.09.2016

 Red. D.I./3 ex.                                             

 

                                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona străzii Laminorului

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona străzii Laminorului-fostele sere;

§  Prevederile art. 2 lit. d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Dispozițiile art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

                                                                             

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada ILFOVULUI, drumului de acces DE 377, care începe din strada Laminorului și se înfundă, cu o lungime de 500 m, identificat conform planului anexat.

Imobilele de pe strada ILFOVULUI vor fi incluse in zona de impozitare C.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnică, Serviciul Taxe și Impozite, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.   260

 Tgv. 27.09.2016    

 Red. D.I./3 ex.                                             

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat,

către actualii chiriași

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.09.2016,  având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile H.G. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§    Prevederile art. 2 al HCL nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 2 (două) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

    

 Nr.   261

 Tgv. 27.09.2016

 Red. U.M./4 ex.                                          

 

Anexa la HCL nr. 261/27.09.2016

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu locuințele (apartamentele) din fondul locativ de stat ce vor fi vândute chiriașilor conform prevederilor

Decretului - lege nr. 61/1990 și Legii nr. 76/1994

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt

 

 

 

 

Nr. înregistrare

 

 

 

 

Numele și prenumele solicitantului

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

Nr. și data contractului de închiriere

 

 

 

 

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Decretului-lege nr. 61/1990 și Legii nr. 76/1994

 

 

 

 

1.

 

 

 

20657/

18.07.2016

 

 

 

MAGHIRAN

FLORINA

Str.

Petru Cercel, nr. 20, bl. 48 D, parter, ap. 3, M XII, Su - 83,07 mp - 4 camere

 

 

 

1692a/

30.01.2004