MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

 

 

                                                        REGULAMENT

 

privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activități nonprofit de tineret

 

 

CUPRINS

 

CAPITOLUL I – Dispozitii Generale. 3

CAPITOLUL II – Procedura de solicitare a finantarii 5

CAPITOLUL III – Criteriile de acordare a ainantarilor nerambursabile. 6

CAPITOLUL IV – Organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare și selecție. 6

CAPITOLUL VII – Procedura privind derularea contractului de finanțare. 8

CAPITOLUL VIII – Procedura de raportare și control 8

 

 

CAPITOLUL I – Dispozitii Generale

 

A.SCOP ȘI DEFINITII

 

1.   Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice pentru proiectele de tineret, conform prevederilor Legii 350/2006 a tinerilor, art. 28, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Targoviste de tineret.

2.      In intelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) autoritate finantatoare – Consiliul Local al Municipiului Targoviste;

b) beneficiar – solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila în urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;

c)cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabila, conform anexei  la regulament;

d)  contract de finanțare nerambursabila – contract încheiat, în conditiile legii, intre Consiliul Local al Municipiului Targoviste, în calitate de autoritate finantatoare și beneficiar;

e)    finanțare nerambursabila – alocatie financiara directa din fonduri publice, în vederea desfasurarii de catre persoane juridice fără scop patrimonial de/pentru tineret sau fundația județeană pentru tineret a unor activități nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de tineret, la nivelul municipiului Targoviste;

f)     fonduri publice – sume alocate din bugetul local de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste;

g)   solicitant – persoane juridice fără scop patrimonial de/pentru tineret sau fundația județeană pentru tineret care depune o propunere de proiect.

3. Prezentul regulament stabileste procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

4. Solicitanții trebuie sa fie persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații de/pentru tineret înființate în baza O.G. 26/2000 cu completările și modificările ulterioare, precum și fundația județeană pentru tineret constituită în baza Decretului Lege 150/1990, așa cum sunt definite în Legea 350/2006 – a tinerilor.

5. Finantarile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de tineret de interes public inițiate și organizate de către solicitanți (în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub forma de donații și sponsorizari).

 

B.DOMENII DE APLICARE

 

6.    Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Targoviste, având drept scop sprijinirea de acțiuni de tineret în domeniul educației non-formale, culturii, voluntariatului, sănătății, recreerii și petrecerii timpului liber.

7.   Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie în caz de calamitate și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si/sau nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

8.   Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit și nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.

9.    Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului și nici pentru cheltuieli care se constituie intr-o forma sau alta în renumeratie pentru membrii organizatiei.

 

C.PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA

 

10. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila de catre Consiliul Local Municipal Targoviste sunt:

 

a)   libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, în conditiile legii, beneficiar;

b)    eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential și a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor și a specificatiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

c)   transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

d)   tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e)   excluderea cumulului, în sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare în decursul unui an;

f)   neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data încheierii contractului de finanțare;

g)    cofinanțarea, în sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie de minimum 10%, financiară sau valorizată, din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului;

h)   anualitatea, în sensul derularii intregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabila din bugetul local.

11. Finanțarea se acorda pentru acoperirea partiala a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat intre parti, și a anexelor I – cerere de finanțare și II – buget..

12. Din fondul destinat activităților de tineret, un beneficiar nu poate contracta pentru același domeniul decât o singura finanțare nerambursabila în decursul unui an;

13.Propunerile privind acordarea de sprijin nerambursabil solicitantilor acestora vor fi înaintate Consiliului Local Targoviște de către o comisie desemnată de catre Primar

 

D.PREVEDERI BUGETARE

 

14. Programele și proiectele de tineret vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al municipiului Targoviste, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local. Suma maximă alocată unui proiect nu poate depăși 25.000 lei.

 

E. TRANSPARENTA PUBLICA ȘI  DECIZIONALA

 

15. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantarile nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare și selecție, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila, contractele de finanțare nerambursabila semnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de executie bugetara privind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

16. La finalul exercitiului bugetar, autoritatea finantatoare, prin compartimetul de specialitate, are obligatia intocmirii unui raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila incheiate in cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finantate, beneficiarii si rezultatele contractului. Raportul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, precum si pe site-ul propriu al autoritatii finantatoare.

 

 

CAPITOLUL II – Procedura de solicitare a finantarii

 

1.    Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face pe baza selectiei publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie desemnata de Primar/Consiliul Local, cu respectarea principiilor prevazute.

2.    Anual va exista o singură sesiune de selecție a proiectelor de tineret.

3.   Procedura de selectie de proiecte, organizata de Primaria și Consiliul local Targoviste va cuprinde urmatoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile; b) publicarea anuntului de participare;

c) inscrierea candidatilor;

d) transmiterea si verificarea documentației;

e) prezentarea propunerilor de proiecte;

f) verificarea eligibilitatii, inregistrarii și a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica și financiara;

g) evaluarea propunerilor deproiecte;

h) comunicarea rezultatelor;

i) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila.

Documentația de solicitare a finantarii se va depune în doua exemplare (original și copie) precum și în format electronic la registratura Consiliului Local al municipiului Targoviste, la sediul Primăriei, situat în str. Revoluției nr. 1-3.

4.  Documentația va fi intocmita în limba română.

5.   Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al continutului și trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.

6.    Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) și va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

7.    In vederea organizarii competitiei de selecție, pentru a primi finanțare, documentatiile prevazute la pct. 8 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

8.  Documentația solicitantilor va contine actele prevazute mai jos:

a)   formularul de solicitare a finantarii conform anexei 1;

b)   bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului;

c)  declaratia consiliului director al organizatiei fără scop lucrativ solicitante;

d)   actul constitutiv, statutul și certificatul de inregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului organizatiei solicitante și actele aditionale, după caz;

e)     situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la administratia finantelor publice a municipiului Târgoviște. În cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior.

f)    documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizatii guvernamentale și neguvernamentale, daca este cazul;

g)   CV-ul coordonatorului de proiect

h)   certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat și bugetul local

i)   declaratia de impartialita

alte documente considerate relevante de catre aplicant.

 

 

CAPITOLUL III – Criteriile de acordare a ainantarilor nerambursabile

 

1.  Vor fi supuse evaluarii comisie de analiză desemnată de Primar conform Cap. IV, pct.1, numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii de selecție:

a) programele și proiectele sunt destinate cu precădere tinerilor cu vârsta între 14 și 35 de ani, participanții trebuind să se încadreze în proporție de peste 50% în această categorie de vârstă;

b) este dovedita capacitatea organizatorica și functionala a beneficiarului finantarii prin: - experienta în domeniul administrarii altor programe și proiecte similare

- caile și modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetatenii, comunitatea);

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

- experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale și neguvernamentale din tara și din străinatate, după caz.

2.   Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluarii. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

3.  Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre urmatoarele situatii:

a)   documentația prezentată este incompleta și nu respecta prevederile pct. 9 și 10 din capitolul II;

b)   au conturile bancare blocate;

c)    solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior ;

d)   solicitantii au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara.

e)      solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor și contributiilor catre bugetul stat, bugetul local, precum și bugetul asigurarilor sociale de stat.

f)       Solicitantii nu au inscrisa în statutul organizatiei,activitatea corespunzatoare domeniului pentru care doresc finanțare ;

 

 

CAPITOLUL IV – Organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare și selecție

 

1.   Evaluarea și selecția solicitărilor se va face de către comisia de evaluare și selecție stabilita de Primar.

2.    Comisia de evaluare și selecție va fi formata din minimum 5 persoane, numita prin dispoziție a primarului.

3.    Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

4.   Președintele comisiei va asigura convocarea și prezenta membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenta comisiei.

5.   Comunicările secretarului comisiei vor fi înaintate în scris și pe mail la adresele stabilite de comun acord cu președintele comisiei.

6.   Secretarul comisiei va fi desemnat de Primar, prin dispoziție, din cadrul,aparatului de specialitate. Secretarul nu are drept de vot.

7.     Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexele Regulamentului.

Comisiile hotărăsc prin votul majoritătii simple membrilor

 

 

CAPITOLUL V – Procedura evaluării și a selecționării proiectelor

 

1.   Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi comunicate de urgenta, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare și selecție. Secretariatul comisiei va verifica existenta in cadrul documentatiei depuse a tuturor documentelor prevazute la art. 8 din Capitolul II – Procedura de solicitare a finantarii. In cazul in care se constata ca documentatia este incompleta, secretariatul comisiei va pune in vedere solicitantului o singura data sa o completeze cu documentele lipsa, dar numai in interiorul termenului stabilit de depunere a cererilor de finantare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentațiile înregistrate după termenul limita corespunzător sesiunii de finanțare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.

2.   Documentația de solicitare a finanțării este analizata de către membrii comisiei de evaluare și selecție în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notata potrivit criteriilor de evaluare.

3.     Comisia de evaluare și selecție înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor câștigătoare a procedurii de selecție Aparatului Permanent al Consiliului Local în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

4.    In termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisiei comunica în scris aplicanților, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

 

Criteriu

pondere (%)

- capacitate de realizare, relevanta, voluntariat

25

- consistenta tehnica

10

- parteneriate și participarea parților

15

- soliditate și coerenta financiara/susținere economica

15

- oportunitate și rezultate așteptate

10

- durabilitatea programului / proiectului

25

 

 

CAPITOLUL VI – Încheierea contractului de finanțare

 

 

1.    Contractul se încheie intre Consiliul Local al municipiului Târgoviște și solicitantul selecționat, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție pe site-ul Primăriei Târgoviște(www.pmtgv.ro).

2.   La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanțării precum și bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului.

 

 

CAPITOLUL VII – Procedura privind derularea contractului de finanțare

 

 

1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza unui contract de finanțare nerambursabila numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului.

2.     Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cuprinse în anexele la prezentul regulament.

3.   Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar să se facă în transe, în raport cu faza proiectului și cheltuielile aferente.

4.    Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzuta de Legea  nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII – Procedura de raportare și control

 

1.   Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația sa prezinte Consiliului local al municipiului Târgoviște  următoarele raportări:

1a. raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei transe intermediare, în vederea justificării transei anterioare.

1b. raportare finala: depusa în termen de 15 zile de la încheierea activității și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzand atât finanțarea proprie cat și contribuția Consiliului Local Târgoviște.

1.2 Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexele la regulament  și vor fi însotite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

2.    Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea transei finale și vor urma procedurile specifice.

3.    Comisia de Evaluare și Selecție va stabili duratele contractelor de finanțare astfel încât sa asigure derularea procedeului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei transe în anul calendaristic în care s-a acordat finanțarea.

4.    Pentru justificarea cheltuielilor eligibile efectuate, se vor prezenta și vor fi acceptate doar documente justificative conform prevederilor legale în vigoare.

5.    Data documentelor justificative trebuie sa fie în concordanta cu perioada desfăsurarii acțiunii.

6.    Autoritatea finanțatoare își rezerva dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat și ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

5.     Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Biroului Audit din cadrul Primăriei Târgoviște de a exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fondurile publice.

Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenți/comisii de evaluare. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior

 

CAPITOLUL IX – Sancțiuni

 

1.    Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătura cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Primăriei Târgoviște, str. Revolutiei,nr. 1-3. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.

2.  Prezentul regulament se completează cu prevederile legale, generale și specifice, în vigoare.

3.    Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finantarilor nerambursabile acordate din bugetul local incepand cu data aprobarii prezentului regulament;

4.   Prezentul regulament ramane în vigoare pana la aparitia normelor metodologice aferente Legii nr.350/2005.

5.  Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul regulament.

a)      Anexa 1 – formular cerere de finanțare

b)      Anexa 2 – declarație pe propria răspundere

c)      Anexa 3 – bugetul de venit și cheltuieli

d)     Anexa 4 – declarație de imparțialitate a membrilor Comisiei Evaluare și Selecție

e)      Anexa 5 – cheltuieli eligibile și neeligibile

f)       Anexa 6 – Model contract de finantare

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

ANEXA 1

 

FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE

(Orice modificare în textul original al formularului  atrage după sine respingerea cereri.)

A) Aplicantul

1.Solicitant:

Numele complet:                    

Acronimul (daca exista):        

Adresa:

Cod fiscal:

Telefon:                                                           Fax :   

E-mail:            

 

2.Date bancare:

Denumirea băncii:                  

Numărul de cont:       

Titular:            

 

3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul legal*):

Nume:            

Tel./Fax:                                                                      ………………………..……………..

E-mail:                                                                                   ....................................................                                                                                                                Semnătura

 

4.Responsabilul de proiect(daca este diferit de persoana de la punctul 3):

Nume:                        

Tel./Fax:

E-mail:                                                                                                                                                               .......................................................                                                                                                                     Semnătura

 

5.Descrierea activității, a resurselor și a obiectivelor solicitantului. Descrierea  experienței în scrierea și managementul  proiectelor

 

 

* Reprezentant  legal – conducătorul instituției, organizației, menționat în statut sau persoana din cadrul organizației împuternicita legal  printr-un document atașat la cererea de finanțare

B. Proiectul

 

6.Titlul proiectului:

 

7.Locul desfășurării proiectului (localitate):

 

8.Durata proiectului:  de la    ...........          până la    ............

9.Rezumatul proiectului , structurat astfel:

- titlul

- scopul

-obiective

- grupuri țintă, beneficiari

- activitãțile principale

- rezultatele estimate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Suma solicitata:

11. Echipa Proiectului:

 12. Partenerul (-ii) proiectului(daca este cazul):

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site)

- scopurile și obiectivele prevăzute în statut

- scurta descriere a activităților derulate (max 10 rânduri)

13. Ordinea de prioritate (in cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la aceasta runda va rugam sa precizați ordinea importantei lor pentru dumneavoastră, luând în considerare procedura de aplicare):

14. Domeniul pentru care se aplica:

 

Data:............................

 

Semnătura reprezentantului legal                                Semnătura coordonatorului de proiect

 

Stampila instituției / organizației


 

ANEXA 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul .................. , domiciliat în localitatea ................ , str........... nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/județul ............ , codul poștal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria ........ nr........ , codul numeric personal .............. , în calitate de reprezentant al asociației/fundației/organizației ........…... ,declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 

a) în incapacitate de plată;

b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

e) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

g) nu am beneficiat în cursul acestui an fiscal pentru activitatea mentionata în cererea de finanțare (Anexa 1 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Targoviste alocate pentru activitati nonprofit de interes local) de o alta finanțare de la bugetul local;

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

 

 

 

Semnătura

..........................

 

 

Data

..................

 

 

 

 

ANEXA 3

 

 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

 

 

 

 

 

Organizația/Persoana fizica

Proiectul

Perioada și locul desfășurării

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Denumire indicatori

TOTAL

OBSERVAȚII 1

I.

VENITURI – TOTAL,         din care:

0,00

 

1

 Contributia beneficiarului (a+b+c+d)

0,00

 

a).

contributie proprie

0,00

 

b).

donații

0,00

 

c).

sponsorizari

0,00

 

d).

alte surse

0,00

 

2

 Finanțare nerambursabila din bugetul local

0,00

 

II.

CHELTUIELI – TOTAL,     din care:

0,00

 

1

Închirieri

0,00

 

2

Onorarii / fond premiere

0,00

 

3

Transport

0,00

 

4

Cazare și masă

0,00

 

5

Consumabile

0,00

 

6

Echipamente

0,00

 

7

Servicii

0,00

 

8

Administrative

0,00

 

9

Tipărituri

0,00

 

10

Publicitate

0,00

 

11

Alte cheltuieli (se vor nominaliza):

0,00

 

 

TOTAL

0,00

 

 

PROCENT - %

100

 

 

 

 

 

 

Detalierea cheltuielilor cu evidetierea surselor de finanțare pe fiecare categorie de cheltuiala:

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Categoria
bugetara

Contribuția UATM Targoviste

Contributia Beneficiarului

Total
buget

1

Închirieri

 

 

0,00

2

 Onorarii /fond premiere

 

 

0,00

3

Transport

 

 

0,00

4

Cazare și masă

 

 

0,00

5

Consumabile

 

 

0,00

6

Echipamente

 

 

0,00

7

Servicii

 

 

0,00

8

Administrative

 

 

0,00

9

Tipărituri

 

 

0,00

10

Publicitate

 

 

0,00

11

Alte cheltuieli (se vor nominaliza):

 

 

0,00

 

TOTAL

0,00

0,00

0,00

 

PROCENT - %

#DIV/0!

#DIV/0!

100

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal                                                    

 

 ..............................

 

 

(numele, prenumele și semnătura)                         

 

         Data ...................

 

 

         Ștampila

 

 

 

 

 

 

 

[1] La veniturile obținute din donații, sponsorizari și alte surse, la rubrica de observații se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanțarea, inclusiv datele de identificare ale acesteia (sediu, cod fiscal, reprezentant legal pentru persoane fizice și respectiv domiciliu, date carte de identitate pentru persoane fizice).

 

 

 

 

 


ANEXA 4

                                      

 

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

 

            Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar în orice moment sa actioneze în conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum și situatia în care executarea obiectiva și impartiala a functiilor oricarei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.

            Subsemnatul…………………………………………………., ca persoana fizică sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante în ceea ce priveste implementarea proiectului………………………………………………………………………………………….., ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

    Numele și prenumele:

 

    Functia:

 

    Semnatura și stampila:

 


ANEXA 5

 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

-          Administrative: chirie sediu, apa, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de incalzire

(se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 30% din valoarea finanțării)

-          Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sali de activitati (seminarii, cursuri, expozitii, etc.);

-          Onorarii, fond premiere pentru personalul de specialitate direct implicat în proiect, altii decat cei permanenti;

-          Transport: bilete și abonamente transport, transport echipamente și materiale, bonuri de benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua;

-          Cazare și masa: cazarea și masa aferenta persoanelor implicate în derularea proiectului, conform H.G. 1860/2006.

-          Consumabile: hartie, toner, cartus imprimanta, markere, etc.;

-          Achiziții echipamente

-          Achiziții servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu se incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari filme foto, comisioane bancare, montaje filme, reparatii, intretinerea aparaturii, etc.;

-          Tiparituri: brosuri, pliante, fluturasi, manuale, afise, etc.;

-          Publicitate: actiuni promotionale ale proiectului/programului, costuri legate de diseminarea informatiilor despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promotionale, etc;

-          Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra în categoriile mai sus mentionate, dar care se justifica pentru activitatile proiectului.

-    cheltuielile cu reparațiile clădirilor aparținând cultelor .

                                                                

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6

MODEL:

CONTRACT DE FINANTARE

a activitatilor/ actiunilor din cadrul programului de finantari nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de tineret in anul ……………………………..

Nr……………………………..

 

Cap. 1 Partile contractante

            MUNICIPIUL TARGOVISTE cu sediul in Targoviste, str. Revolutiei nr. 1-3, reprezentata prin PRIMAR……………………… si DIRECTOR EXECUTIV………………………….., avand cont nr. RO08TREZ24A675000203030X, deschis la Trezoreria Targoviste, cod fiscal: 4279944 denumita in continuare institutie finantatoare

si Asociatia/ Societatea/ Dl/.................................................., cu sediul in localitatea...................................................., str..........................., nr............., jud. ....................................., cod fiscal..............................., cont bancar nr..........................................................................., deschis la Trezoreria/ Banca comerciala..........................................., denumita in continuare beneficiar, in baza dispozitiilor Legii nr. 350/2006, actualizata, a tinerilor si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targoviste nr. …………………………….. au convenit incheierea prezentului contract.

Cap.2 Obiectul si valoarea contractului        

Art.1. Obiectul prezentului contract il constituie finantarea proiectului ,, ……………………………………, conform HCL nr. .......................................

Art.2. Institutia finantatoare repartizeaza suma de …………………………. lei pentru finantarea proiectului sus mentionat astfel:

-transa I- 30% avans inainte cu 5 zile de inceperea proietului

- transa II- 40% in timpul derularii proiectului

- transa III- 30%- dupa validarea raportului final de activitate si a raportului financiar

Cap. 3 Durata contractului                                    

Art.3. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pentru perioada de desfasurare a proiectului conform Cererii de finantare atasata.

Cap. 4 Drepturile si obligatiile partilor

Art.4. Asociatia/ Societatea/.................................................., are urmatoarele drepturi si obligatii:

a)      Sa utilizeze suma prevazuta la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectului mentionat la art. 1, in conformitate cu prevederile Cap. VII- Procedura privind derularea contractului de finantare si Anexei 5- Categorii de  cheltuieli eligibile din Regulamentul finantarilor nerambursabile si potrivit prevederilor Legii 350/2006 a tinerilor;

b)      Sa realizeze actiunile/activitatile prevazute in Cererea de finantare, obiectivele si indicatorii prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli depus la dosarul de finantare;

c)      Sa promoveze imaginea Municipiului Targoviste;

d)     Sa permita persoanelor delegate de institutia finantatoare sa efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevazute la art. 2;

e)      Sa finanteze proiectul cu contributia proprie asa cum este prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli;

f)       Sa respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului propriu;

g)      Sa intocmeasca si sa transmita institutiei  raportul final de activitate si raportul financiar insotit de documente justificative de cheltuieli conform modalitatilor de decontare stabilite de finantator, in conformitate cu prevederile Cap. VIII- Procedura de raportare si control din Regulamentul finantarilor nerambursabile;

h)      Sa restituie, in situatia nerespectarii dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului contract, in termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei de plata din partea organului de control, sumele primite, precum si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare:

i)        Sa respecte Conditiile si criteriile de finantare stabilite de finantator;

j)        Sa permita accesul gratuit la manifestarile organizate conform proiectului;

   Art.5. Institutia finantatoare are urmatoarele drepturi si obligatii:

a)      Sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum si modul de respectare a dispozitiilor legale;

b)      Sa plateasca suma prevazuta la art. 2, in conformitate cu perioada de desfasurare a proiectului, asa cum este detaliata in Cererea de finantare .

c)      Sa analizeze raportul final de activitate si sa dispuna diminuarea valorii contractului in cazul nerealizarii obiectivelor

Cap. 5 Raspunderea contractuala

Art.6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa raspunde in conditiile prezentului contract si ale dispozitiilor legale in vigoare.

Art.7. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

Cap. 6 Litigii

Art.8. Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul derularii prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabila. In situatia in care aceasta nu s-a realizat, partea nemultumita se poate adresa instantei de judecata competente, in conditiile legii.

Cap. 7 Dispozitii finale

Art.9. Regimul de gestionare a sumelor alocate si controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate in baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finantele publice.

Art.10. Biroul de Audit din cadrul Primariei Targoviste poate exercita controlul financiar asupra derularii activitatilor non profit finantate din fonduri publice.

Art.11. Prevederile contractului au putere deplina pentru parti si se constituie in norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.

Art.12. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor si se consemneaza intr-un act aditional.

Art.13. Prezentul contract se incheie in 3 exemplare, dintre care doua exemplare pentru institutia finantatoare si un exemplar pentru beneficiar.

 

 

MUNICIPIUL TARGOVISTE                                               ASOCIATIA …………………………………..

Primar                                                                                Presedinte/Director

                                                                                                                   

Directia Economica

 

Birou Juridic,