Anexa nr. 5 la HCL nr. 252/27.09.2016

 

 

 

CONSILIUL LOCAL TÂRGOVIȘTE

UNIVERSITATEA „VALAHIA”

DIN TÂRGOVIȘTE

ASOCIAȚIA INVESTITORILOR

TRANSPORT  TÂRGOVIȘTE  S.R.L.

Nr.____________________

Nr.____________________

Nr.____________________

 

 

 

 

                       

Acord de parteneriat

 

privind implementarea proiectului:

 

Transport local gratuit pentru studenții Universității „Valahia” din Târgoviște care locuiesc in Municipiul Targoviste

 

 

 

I. Obiectul Acordului de parteneriat:

Art.1.   (1) Acordul de parteneriat are ca obiect asocierea în vederea asigurării transportului local gratuit pentru studenții  Universității „Valahia” din Târgoviște care locuiesc in Municipiul Targoviste.

             (2) Prezentul acord se întemeiază pe dispozițiile art. 205 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

 

 

II. Părțile Acordului de parteneriat:

Art.2. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie între:

 

CONSILIUL LOCAL TÂRGOVIȘTE cu sediul în Str. Revoluției nr. 1-3, cod poștal 130011, Târgoviște, Dâmbovița,

Tel: , Fax: , reprezentată prin domnul jr. Daniel Cristian STAN, în calitate de Primar,

 

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Bd. Carol I, Nr. 2, 130024, Târgoviște, Dâmbovița, Tel: +40/245/206101, Fax: +40/245/217692, reprezentată de domnul conf. univ. dr. Călin D. OROS, în calitate de Rector

 

și

 

S.C. ASOCIAȚIA INVESTITORILOR TRANSPORT  TÂRGOVIȘTE  S.R.L (denumită în continuare AITT) cu sediul în Bd. Unirii Nr. 6, Targoviște, jud. Dambovița, RO 17526787, J15/504/2005, Tel/Fax: 0245.212.881, www.aitt.ro – office@aitt.ro, reprezentată prin domnul Lucian POPOIAG, în calitate de Director.

 

 

III. Perioada Acordului de parteneriat:

Art.3    Acordul se încheie pentru o perioada nedeterminată, începând cu anul universitar 2016-2017, intrând în vigoare de la data semnării de către toate cele trei părți.

 

IV. Scopul Acordului de parteneriat:

Art.4.   Prin încheierea acestui Acord de parteneriat se pun în aplicare de către Universitatea „Valahia” din Târgoviște prevederile  art. 205, alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011: „În timpul anului școlar, studenții beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval.” De asemenea, prin acest acord, Consiliul Local Târgoviște vine în sprijinul studenților Universității “Valahia” din Târgoviște care locuiesc in Municipiul Targoviste, suportând cealaltă jumătate din prețul abonamentelor.

 

 

V. Derularea Acordului de parteneriat:

 

Art.5.   (1) Începând cu data de 01.10.2016 studenții Universității „Valahia ” din Târgoviște (UVT), care locuiesc in Municipiul Targoviste, vor beneficia de facilitățile prevăzute de lege și vor circula în interiorul Municipiului Târgoviște cu abonamente, pe mijloacele de transport în comun aparținând AITT.

             (2) Eliberarea abonamentului lunar/urban/2 călătorii/zi valabil pentru mijloacele de transport local de călători (cu o valoare de 78 de lei, conform HCLM Târgoviște nr.336/31.10.2013) se va face după următoarea procedura:

a) Pentru eliberarea abonamentului, studentul va achita la casieria AITT jumătate din prețul abonamentului, eliberându-i-se, în acest sens, bonul fiscal aferent. Pentru a beneficia de facilitate, va depune o cerere însoțita de xerocopia actului de identitate, xerocopie a actului de student, vizat la zi de către UVT si alte acte doveditoare ca locuieste in Municipiul Targoviste (contract de inchiriere, contract de comodat, adeverinta eliberata de catre Universitatea ,,Valahia” din care sa reiasa ca locuieste intr-un camin al Universitatii ,,Valahia”).

b) Pentru a-și recupera contravaloarea prețului plătit, studentul va depune la UVT o cerere la care va anexa xerocopie de pe abonamentul eliberat de AITT și bonul fiscal eliberat de AITT la momentul achiziționării abonamentului.

c) În vederea decontării sumei reprezentând 50% din valoarea abonamentului, AITT va depune lunar la Direcția de Asistență Socială o situație cuprinzând abonamentele eliberate, anexând la aceasta, pentru fiecare abonament eliberat,  xerocopia de pe abonamentul eliberat și cuponul statistic al abonamentului.

 

Art.6.   (1) Abonamentul lunar/urban/2 călătorii/zi valabil pentru mijloacele de transport local de călători de (cu o valoare de 78 de lei, conform HCLM Târgoviște nr.336/31.10.2013) acordat gratuit studenților va conține următoarele elemente:

a)        numărul și data emiterii abonamentului;

b)       datele de identificare ale studentului beneficiar: numele și prenumele persoanei, seria și numărul actului de identitate;

c)        luna pentru care se eliberează abonamentul;

d)       emitentul, semnătura reprezentantului și ștampila acesteia;

e)        pe fața abonamentului se vor tipări următoarele:

"Abonament de transport  lunar/urban/2 călătorii/zi acordat gratuit studenților Universității „Valahia” din Târgoviște care locuiesc in Municipiul Targoviste, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgoviște nr. 203/18.08.2016 republicata”.

f)        pe verso-ul abonamentului se vor tipări următoarele: „Abonamentul este netransmisibil; abonamentul se prezinta organelor abilitate pentru control; Odată cu prezentarea abonamentului veți prezenta organelor de control și actul de identitate; orice modificare, ștersătură, înscriere neautorizată făcută abonamentului conduce la anularea acestuia.”

g)       în partea din dreapta a abonamentului va fi cuponul statistic al abonamentului în care vor fi menționate în mod obligatoriu elementele precizate la lit. a), b), c) si d). Cuponul statistic va fi reținut de către taxatorul/șoferul operatorului de transport.

      (2) Abonamentul este nominal, netransmisibil și este valabil pe perioada pentru care a fost eliberat.

 

Art.7.   Operatorul de transport public local, AITT SRL are următoarele drepturi și obligații:

a)        să asigure tipărirea și costurile emiterii abonamentelor;

b)       să retina cuponul statistic al abonamentului de călătorie;

c)        să aplice viza firmei/semnătura reprezentantului pe verso-ul abonamentului de călătorie;

d)       să verifice identitatea studenților beneficiari, în acest sens, beneficiarii urmând să prezinte actul de identitate și abonamentul de călătorie;

e)        să transmită, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna expirată, către Direcția  de Asistență Socială documentele în baza cărora se va deconta contravaloarea serviciilor prestate, respectiv, centralizatorul însoțit de cupoanele statistice ale abonamentelor de călătorie, pe suport de hârtie și în  format electronic;

f)        să încaseze contravaloarea serviciilor prestate.

 

Art.8.   Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și Direcția de Asistență Socială au următoarele drepturi și obligații:

a)        să verifice, în termen de 10 zile de la primirea din partea AITT, centralizatorul însoțit de cupoanele statistice ale abonamentelor de călătorie. În acest sens, se va verifica și dacă cupoanele statistice înaintate de către AITT SRL au corespondent în matca abonamentelor eliberate;

b)       să verifice, prin împuterniciții săi, modul în care se pune în aplicare această hotărâre, atât de către operator cat și de către studenții beneficiari. În acest sens, uzând de dispozițiile Art. 45 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, Primarul Municipiului Târgoviște  va desemna, prin dispoziție, persoanele împuternicite cu efectuarea controlului.

c)        să achite lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna expirată, contravaloarea serviciilor prestate de către AITT SRL, prin virament în contul RO78 TREZ 2715070XXX004842 deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște.

 

Art.9.   În derularea prezentului acord, Universitatea „Valahia” din Târgoviște va deconta studentului beneficiar 50% din contravaloarea abonamentului eliberat de AITT.

 

Art.10. Universitatea „Valahia” din Târgoviște și AITT vor face publică existența parteneriatului pe toată perioada de implementare.

 

VI. Modificarea Acordului de parteneriat:

 

Art.11. Prezentul Acord va putea fi modificat și completat pe perioada angajată, numai cu acordul părților.

 

VII. Dispoziții finale:

 

Art.12. Orice problemă întâmpinată de una dintre părți pe parcursul valabilității Acordului va fi comunicată și celorlalte părți.

 

Art.13. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 

Prezentul Acord va fi încheiat și se va semna în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

 

Data:________________

 

 

 

CONSILIUL LOCAL TÂRGOVIȘTE

UNIVERSITATEA „VALAHIA”

DIN TÂRGOVIȘTE

ASOCIAȚIA INVESTITORILOR

TRANSPORT  TÂRGOVIȘTE  S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru Cătălin Cristea