Anexa nr. 3 la HCL nr. 252/27.09.2016                

 

PROCEDURĂ DE SISTEM

privind acordarea abonamentelor lunare elevilor din localitatea Priseaca si cartierul Sagricom ce urmeaza invatamantul preuniversitar

 

 

 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI SAU, DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI PROCEDURII DE SISTEM

 

Nr.

crt.

Elemente privind responsabilii/

operatiunea

Numele si prenumele

 

Functia

 

Data

 

Semnatura

0

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

Ene Constantin Cristian

Sef serviciu

 

 

1.2.

Verificat

 

Iordache Marcela

 

Director adjunct

 

 

1.3.

Verificat

Badea Ionela

Director economic adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII  DE SISTEM

Nr.

crt.

Editia sau, dupa caz,

 revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

0

1

2

3

4

2.1.

Editia I

 

 

 

 

 

3.  LISTA CUPRINZAND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA EDITIA SAU, DUPA CAZ, REVIZIA DIN CADRUL PROCEDURII DE SISTEM

Nr.

crt.

Scopul difuzarii

Ex. nr.

Compartiment/birou

Functia

Nume si prenume

Data

Semnatura

0

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.2

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.3

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.4

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.5

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.6

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.7

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

4.  Scopul procedurii de sistem

Serviciul de transport public local de persoane se organizează de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea mai multor principii, printre care si cel care se refera la asigurarea si stimularea frecventarii cursurilor unei forme de invatamant organizate potrivit legii, prin suportarea costului transportului de la bugetul local. La aceasta data gestiunea serviciilor de transport public local pe raza municipiului Targoviste este asigurata de SC AITT SRL.

 

5.  Domeniul de aplicare al procedurii de sistem

Prezenta procedură se referă la distribuirea abonamentelor lunare elevilor ce locuiesc in cartierele Priseaca - Sagricom si urmeaza invatamantul preuniversitar, cu conditia sa nu beneficieze de transport scolar organizat de Primaria Municipiului Targoviste.

Procedura se aplică de catre Biroul de Servicii Comunitare din cadrul Serviciului financiar contabil al Directiei de Asistenta Sociala.

 

6.  Documente de referință

6.1. Acte normative

-   Legea 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

-   Legea 273/2006 a finantelor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

-   HCL nr. 203/18.08.2016 privind acordarea unor facilitati la transportul public de calatori in Municipiul Targoviste;

 

6.2. Alte documente ale DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE

·      Regulamentul de organizare și funcționare

·      Regulamentul intern al Institutiei

 

7.  Definiții și abrevieri ale termenilor

7.1. Definiții ale termenilor

 

Nr.crt.

Termenul

Definiția

1.

Elev

Persoana care urmeaza cursurile unei unitati de invatamant preuniversitar

 

7.2.Abrevieri ale termenilor

 

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

HCL

Hotarare a Consiliului Local

2.

Nr.

numar

3.

Ex.

exemplar

4.

RU

Resurse umane

5.

PS

Procedură de sistem

6.

DAS

Directia de Asistenta Sociala

7.

A.I.T.T.

Asociatia Investitorilor Transport Targoviste

8.

P.M.T.

Primaria Municipiului Targoviste

9.

C.I.

Carte de identitate

10.

B.I.

Buletinul de identitate

 

8.  Roluri și responsabilități:

8.1. Cele 5 persoane cu studii medii din cadrul Biroului de servicii comunitare au obligatia de:

-  a pune la dispozitie cererea si declaratia pe propria raspundere;

-  a primi cererea si  declaratia tip impreuna cu documentul/documentele care atesta calitatea de elev (carnet de elev vizat/adeverinta de elev) si copie CI/BI (valabil) care sa ateste faptul ca elevul sau reprezentantul legal al elevului locuieste in cartierul Priseaca sau Sagricom;

-  a inregistra cererea in registrul DAS;

- a elibera abonamentele lunare si a inregistra intr-un borderou care cuprinde: numele și prenumele persoanei căreia i s-a distribuit abonamentul, seria și numărul CI/BI al solicitantului, seria și numărul abonamentului eliberat;

-  a verifica daca pe formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere beneficiarul a semnat ca a primit tichetele de calatorie.

8.2. Economistul are obligatia:

-  la sfarsitul lunii va intocmi un centralizator (la sediul DAS) cu privire la numarul de abonamente distribuite in luna respectiva pentru luna viitoare si va transmite cate un exemplar la AITT si PMT;

-  va solicita prin adresa lunara borderoul privind abonamentele utilizate de la AITT, care se vor primi pe baza de borderou de predare primire;         

8.3. Coordonatorul biroului  are obligația de:

·      a stabili atribuțiile aferente fiecărei persoane implicate in procesul de distribuire a abonamentelor lunare elevilor ce locuiesc in cartierele Priseaca - Sagricom si urmeaza invatamantul preuniversitar;

·      a transmite compartimentului Resurse Umane sau responsabilului cu RU fisele de post modificate cu atributiile in acest sens;

·      a distribui personalului din subordine, sub semnătură de primire prezenta procedura;

·      a respecta prevederile prezentei proceduri referitoare la întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post.

8.4. Biroul Resurse Umane administrează fișele de post si are următoarele responsabilități:

·      de a furniza, ori de câte ori este necesar, consultanță pentru elaborarea, actualizarea și revizuirea fișelor de post;    

·      de a verifica corectitudinea fișelor de post din punct de vedere al formei conform prevederilor legale în vigoare și pe fond conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a institutiei și actul normativ de infiintare si functionare a institutiei, cu modificările și completările ulterioare;

·      de a transmite conducătorilor de compartimente, în format electronic sau de hârtie, după caz, fișele de post aprobate ale angajaților pentru a fi distribuite personalului din subordine;

·      de a ține evidența fișelor de post pentru angajații institutiei și de a furniza copii după fișele postului ori de câte ori este necesar;

 

9.  Descrierea procedurii operaționale

9.1.  Generalitati

Prezenta procedură urmărește definirea operațiunilor specifice fiecărei etape privind distribuirea abonamentelor lunare elevilor ce locuiesc in cartierele Priseaca - Sagricom si urmeaza invatamantul preuniversitar.

Procedura de acordare:

1. Cine poate beneficia? Orice elev care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: are domiciliul in Municipiul Targoviste, cartierele Priseaca – Sagricom si este inscris la o unitate de invatamant din raza Municipiului Targoviste, poate beneficia în baza Hotărârii Consiliului Local 203/18.08.2016, la cerere, de abonament lunar pentru transportul public in comun.

2. Abonamentele lunare vor fi distribuite la cererea beneficiarilor, în baza documentului/documentelor care atesta calitatea de elev (carnet de elev vizat/adeverinta de elev) si copie CI/BI (valabil) care sa ateste faptul ca elevul sau reprezentantul legal al elevului locuieste in cartierul Priseaca sau Sagricom.

3. Cererea trebuie formulata la sediul DAS din Targoviste, Calea Domneasca nr. 216, la sediul Centrului de zi pentru adulti cu dizabilitati din Targoviste, Calea Bucuresti bloc O3, parter si la sediul Cantinei de ajutor social din Targoviste, strada Tudor Vladimirescu nr. 1-3, personal − completarea și semnarea de către reprezentantul legal al elevului în fața inspectorului a cererii și declarației pe proprie raspundere  conform modelului atasat prezentei proceduri.

4. Verificarea actelor de identitate CI/BI/CNP și consemnarea numărului și seriei de CI/BI pe listele responsabilului cu distributia abonamentului.

Solicitarea de documente justificative în original în ceea ce privește calitatea de elev si domiciliul. Aceste documente justificative vor fi atașate la cererea și declarația pe proprie răspundere.

5. Beneficiarul va semna de primirea abonamentului pe cererea tip, cu mentiunea am primit  abonamentul lunar aferent lunii, in fata inspectorului DAS.

6. Cererea și declarația pe proprie răspundere (tip) vor fi înregistrate in registrul de corespondenta al DAS si va fi aplicat numarul de inregistrare.

7. Dosarul privind acordarea facilitatii, se primeste pana la data de 15 a fiecarei luni, astfel incat pana pe 25 sa se procedeze la verificarea dosarelor, aprobarea acestora si tiparirea abonamentelor.

8. Abonamentele lunare se vor elibera, la cerere, cu semnătură de primire pe cererea si declaratia tip, pentru luna urmatoare, pana la data de 25 a fiecarei luni in curs.

9. Se va intocmi un borderou unde se vor menționa în scris obligatoriu: - numele și prenumele persoanei căreia i s-a distribuit abonamentul - seria și numărul CI/BI al reprezentantului legal al elevului - seria și numărul abonamentului eliberat – data eliberarii.

10.   indosarierea in folii protectoare individuale se va face la sediul DAS, la sfarsitul fiecarei luni, in ordinea alfabetica a beneficiarilor.

11.   AITT va colabora cu DAS in vederea asigurarii abonamentelor lunare si vor comunica in scris prin adrese si procese verbale.

Lunar se vor intocmi centralizatoare ce vor fi comunicate catre AITT si PMT.

12.   Plata acestor abonamente se va efectua de catre P.M.T.

 

9.2.  Resurse necesare

9.2.1.  Resurse umane necesare:

Coordonatorul biroului responsabil cu întocmirea, revizuirea și aprobarea fișelor de post aferente personalului din subordine in functie de responsabilitatile mentionate in prezenta procedura.

Personalul Biroului Resurse Umane instruit și responsabil cu administrarea fișelor de post.

Personalul de execuție responsabil cu respectarea prevederilor fișelor de post.

9.2.2. Resurse materiale necesare:

·      Calculatoare în vederea întocmirii bazei de date si a documentelor care stau la baza distribuirii  abonamentelor lunare.

·      Imprimante și consumabilele aferente în vederea imprimării listelor.

·      Copiatoare în vederea efectuării de copii după acte de identitate (la nevoie).

·      Folii protectoare individuale în vederea îndosarierii tuturor documentelor ce stau la baza eliberarii abonamentelor lunare catre elevii ce locuiesc in cartierele Priseaca - Sagricom si urmeaza invatamantul preuniversitar.

·      Cererea si declaratia pe propria raspundere (tip); capse, pixuri.

9.2.3.  Resurse financiare necesare:

Prevederea în bugetul instituției a sumelor necesare pentru cheltuielile de funcționare și personal.

9.3. Modul de lucru

·      punerea la dispozitie a cererii si a declaratiei tip;

·      primirea cererii si a declaratiei tip impreuna cu documentul/documentele care atesta calitatea de elev (carnet de elev vizat/adeverinta de elev) si copie CI/BI (valabil) care sa ateste faptul ca elevul sau reprezentantul legal al elevului locuieste in cartierul Priseaca sau Sagricom;

·      eliberarea abonamentelor se va face pana pe data 25 a lunii, pentru luna viitoare;

·      cererile se pot primi la sediul DAS, la sediul Centrului de zi pentru adulti cu dizabilitati si la Cantina de ajutor social;

·      inregistrarea cererii in registrul DAS;

·      eliberarea abonamentului lunar prin inregistrarea intr-un borderou care cuprinde: numele și prenumele persoanei căreia i s-a distribuit abonamentul, seria și numărul CI/BI al reprezentantului legal, seria și numărul abonamentului eliberat;

·      pe formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere beneficiarul va mentiona ca a primit abonamentul si va semna in fata inspectorului DAS;

·      indosarierea se va face in ordine alfabetica, la fiecare sfarsit de luna, la sediul DAS;

·      la sfarsitul lunii se va intocmi un centralizator cu privire la numarul de abonamente distribuite in luna respectiva si se va transmite cate un exemplar la AITT si PMT;

·      plata abonamentelor se va efectua de PMT pe baza centralizatorului.

 Abonamentul lunar/urban/2 calatorii/zi valabil pentru mijloacele de transport local de calatori (cu o valoare de 78 lei, conf. HCL nr. 336/31.10.2013), acordat gratuit elevilor, va conține următoarele elemente:

a) seria/numarul si data emiterii abonamentului;

b) datele de identificare ale beneficiarului: numele și prenumele persoanei, seria și numărul actului de identitate.

c) luna pentru care se elibereaza abonamentull;

d) emitentul, respectiv Direcția de Asistență Socială, semnătura reprezentantului și ștampila acesteia;

e) pe fața abonamentului se vor tipări următoarele:

    "  Abonament de transport lunar/urban/2 calatorii/zi acordat gratuit elevilor din Municipiul Targoviste, conform Hotararii Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 203/18.08.2016”.

f) pe verso-ul abonamentului se vor tipari urmatoarele:

abonamentul este netransmisibil; abonamentul se prezinta organelor abilitate pentru control;

odata cu prezentarea abonamentului veti prezenta organelor de control si actul de identitate;

  orice modificare, stersatura, inscriere neautorizata facuta abonamentului conduce la anularea acestuia.

g) in partea din dreapta a abonamentului va fi cuponul statistic al abonamentului in care vor fi mentionate in mod obligatoriu elementele precizate la lit. a), b), c) si d).

            Cuponul statistic va fi retinut de catre taxatorul/soferul operatorului de transport.

            Abonamentul este nominal, netransmisibil și este valabil pe perioada pentru care a fost eliberat.

 

 

 

10. Anexe

Anexa PS_01_01 – cerere si declaratie pe propria raspundere privind eliberarea abonamentului lunar.

 

Cerere si declaratie pe propria raspundere

 

 

 

 

Subsemnatul_________________________________________________________________

domiciliat in Mun. Targoviste, str. ___________________________________________________, nr. __________, bl. ___________, sc. ________, ap. __________, jud. Dambovita, posesor al actului de identitate CI/BI seria________, nr. ___________________, eliberat de ________________________, la data de _________________,CNP___________________________________,parinte/reprezentant legal al elevului/ei ___________________________________________________________________ inscris/a la Scoala Generala/Liceul ______________________________________________________

in clasa a ________________, CNP ______________________________________, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, declar pe propria raspundere ca elevul se deplaseaza spre si dinspre institutia de invatamant utilizand mijloace de transport in comun ale AITT si solicit eliberarea unui abonament lunar, conform prevederilor HCL Targoviste nr. 203/18.08.2016.

               

            Data ____________________                  Semnatura _____________________________       

 

            Am primit abonamentul lunar aferent lunii _________________ anul ___________

 

Semnatura de primire ____________________________________

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

 

1. Formular avizare și aprobare procedură.............................................................................................. 2

2. Evidența modificărilor procedurii........................................................................................................ 2

3. Listă de difuzare a procedurii.............................................................................................................  2

4. Scopul procedurii de sistem................................................................................................................. 3

5. Domeniul de aplicare al procedurii de sistem...................................................................................... 3

6. Documente de referință.......................................................................................................................  3

6.1. Acte normative.................................................................................................................................. 3

6.2. Alte documente ale institutiei .........................................................................................................  3

6.3. Alte documente utilizate................................................................................................................... 3

7. Definiții și abrevieri ale termenilor...................................................................................................... 3

7.1. Definiții ale termenilor...................................................................................................................... 3

7.2. Abrevieri ale termenilor.................................................................................................................... 3

8. Roluri și responsabilități.......................................................................................................................4

9. Descrierea procedurii operaționale...................................................................................................... 5

9.1. Generalități........................................................................................................................................ 5

9.2. Resurse necesare................................................................................................................................6

9.3. Modul de lucru.................................................................................................................................. 6

10. Anexe................................................................................................................................................. 8

CUPRINS ................................................................................................................................................ 9

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea