ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

07.10.2016

 

273. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

274. Hotărâre privind aprobarea preluării contribuței finanțării de la bugetul de stat la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții “EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”

275. Hotărâre privind aplicarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in și acordul cu privire la contractarea finantarii a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în municipiul Târgoviște

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 07.10.2016, având în vedere:

§  Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 28201/05.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 1.244,59 mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 123 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 " Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal",

·      Majorarea cu suma de 48 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 "Impozit pe teren de la persoane fizice",

·      Majorarea  cu suma de  646  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02-" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București "

·      Majorarea  cu suma de  250,59  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06-" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale "

·      Majorarea cu suma de 25 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.03 " Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare ",

·      Majorarea cu suma de 9  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01" Donații și sponsorizări",

·      Majorarea cu suma de 42 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.31 " Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică ",

·      Majorarea cu suma de 101  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 " Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit "

·      Majorarea  cu suma de 108  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·      Majorarea  cu suma de 108  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.244,59  mii lei, prin:

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 868,90 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ “, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 646  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal",

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 114,90  mii lei la titlul " Bunuri și servicii",

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 108  mii lei la titlul " Active fixe"

·           Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 20 mii lei la capitolul 66.02 “ Sanatate”, din care pe titluri:

ź  Diminuarea prevederilor bugetare cu 20  mii lei la titlul " Active fixe" , din care ;

Ø Diminuarea prevederilor bugetare la  titlul " Active fixe" în bugetul Direcției de Asistenta Sociala  cu suma de 20 mii lei.

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 24,35 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 24,35  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care:

Ø La titlul " Bunuri și servicii" în bugetul Primăriei suplimentarea cheltuielilor pentru Festivalul Ion Dolanescu  cu suma de 50 mii lei prin diminuarea cu 50 mii lei a sumelor alocate pentru evenimentele, 1 Mai în familie, Sărbători Pascale și Ziua Tineretului.

Ø Majorarea cu suma de 15,35 mii lei a prevederilor la titlul " Bunuri și servicii" în bugetul Teatrului Municipal;

Ø Majorarea cu suma de 9 mii lei a prevederilor la titlul " Bunuri și servicii" în bugetul Clubului Sportiv Municipal;

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 59,98 mii lei la capitolul 68.02 “Asistenta Sociala “, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 39,98  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", în bugetul Direcției de Asistenta Sociala,

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 20  mii lei la titlul " Active fixe ", în bugetul Direcției de Asistenta Sociala,

·           Majorarea cu suma de 231  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 - “ Locuințe, servicii și dezvoltare publica  “, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 88  mii lei la titlul " Bunuri și servicii",

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 143 mii lei la titlul " Active fixe"

·           Majorarea cu suma de 80,36  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 - “ Protecția mediului “, din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 80,36 mii lei la titlul " Bunuri și servicii", în bugetul Direcției de Salubritate .

Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

     Programul de investitii finantat din bugetul local este prezentat în anexa nr. 4 ce face parte din prezenta hotarare.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donațiilor și/sau sponsorizărilor primite in anul 2016 este redată în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

Nr.  273

Tgv. 07.10.2016

Red. D.P./2 ex.           

                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării contribuței finanțării de la bugetul de stat la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții “EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 07.10.2016 având în vedere :

§  Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 88316/19.09.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 27107/23.09.2016;

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la aprobarea preluării contribuței finanțării de la bugetul de stat la bugetul local, a sumei de 107.600,96 lei cu TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții “EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 10, alin. 7 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile art. 13, alin. 6 - 9 din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de finantare nr. 12.585/27.08.2015 inregistrat la Municipiul Targoviste cu nr. 23.947/04.09.2015;

§ Prevederile HCL nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste - rest de executat”;

§ Prevederile HCL nr. 68/31.03.2016 referitoare la modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste - rest de executat”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 236/21.09.2016 privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă preluarea contribuției finanțării de la bugetul de stat la bugetul local, a sumei de 107.600,96 lei cu TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții “EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 250/22.09.2015, HCL nr. 68/31.03.2016 și H.C.L. nr. 236/21.09.216 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  274

Tgv. 07.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

HOTĂRÂRE

privind aplicarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in

și acordul cu privire la contractarea finantarii a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în municipiul Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 07.10.2016 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la privind aplicarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in si acordul cu privire la contractarea finantarii a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in in municipiul Targoviste;

§  Prevederile Ordinului nr. 1559/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate public, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă acordul cu privire la contractarea finanțării totale la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în valoare de 1.022.250 lei, din care finanțare nerambursabilă din veniturile Fondului pentru mediu 692.100 lei.

Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Autoritatea va fi dl. Cristinel Popescu, consilier în cadrul Direcției Managementul Proiectelor – Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se aprobă punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a următoarelor  terenuri:

a.     parcare Complex Turistic de Natație, str. Calea Ialomiței, suprafață 1900 mp, poziție Inventar bunuri care aparțin domeniului public nr. 1388;

b.    parcare Stadion Municipal, str. Justiției, suprafață 505 mp, poziție Inventar bunuri care aparțin domeniului public nr. 1315;

c.     parcare Piața 2 Brazi, str. Constantin Brâncoveanu, suprafață 1307 mp, poziție Inventar bunuri care aparțin domeniului public nr. 1290;

d.    parcare zona BRD, str. Stelea, suprafață 350 mp, nr. cadastral 9524.

Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, respectiv:

a)    achiziția a 4 stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in cu putere înaltă în curent continuu, în valoare totală de 787 500 lei;

b)    cheltuieli cu montajul stațiilor de reîncărcare, în valoare totală de 78 750 lei; 

c)     cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea a 4 panouri de informare, în valoare totală de 12000 lei; 

d)    cheltuielile aferente branșamentelor la rețeaua de energie electrică a celor 4 statii de încarcare, in valoare totala de 144 000 lei.

Art. 4. Municipiul Târgoviște se angajează să întocmească documentația de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 5. Se aprobă asigurarea și susținerea unei contribuții financiare proprii la realizarea proiectului în valoare totală de 330 150 lei.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  275

Tgv. 07.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

27.10.2016

 

276. Hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

277. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

278. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviste, ca urmare a promovării      

279. Hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

280. Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

281. Hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare

282. Hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște

283. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între AFC Chindia Târgoviște, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” și Municipiul Târgoviște

284. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea participării la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo în perioada 17 - 20 noiembrie 2016

           285. Hotărâre privind premirea unor sportivi și a antrenorilor acestora care au obținut                    rezultate deosebite la competițiile interne și internaționale

286. Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de tineret, sesiunea octombrie 2016

287. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

288. Hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște

289. Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai municipiului Târgoviște

290. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

291. Hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2016 a obiectivului de investiții ”Reactualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism ale municipiului Târgoviște”

292. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Valul Cetății, nr. 53, beneficiar:  BÂȚU LAURENȚIU - ION

293. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1, garaj, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Stolnicul Cantacuzino, nr. 9 B, beneficiar:  UDROIU IULIAN - NICOLAE și UDROIU FLORINA

294. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 30, beneficiar:  S.C. ACVILA PREST S.R.L.

295. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire sediu social și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Valul Cetății, nr. 25, beneficiar:  S.C. CONVEST GRUP S.R.L.

296. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe înșiruite P+M - 8 locuințe”, municipiul Târgoviște, str. Crișan, nr. 27, beneficiar:  S.C. SUD FLEISCH S.R.L.

297. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Diversificarea activității S.C. VAL FEER PROD S.R.L. prin construcție și dotare hală de fabricare construcții metalice și părți componente”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 33, beneficiar:  S.C. VAL FEER PROD S.R.L.

298. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cabinet stomatologic și laborator de tehnică dentară”, municipiul Târgoviște, str. Rovine, nr. 4,

beneficiar:  CONSTANTINESCU CĂTĂLIN - DRAGOȘ

299. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. Ion Creangă, nr. 4, beneficiar:  RADU IULIANA și SANDU CRISTIAN

300. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 71, beneficiar:  SAVA MIHAI

301. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cabină cântar”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, beneficiar:  S.C. ASO CROMSTEEL S.A.

302. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de producție industrială: hală producție și depozitare parter, clădire birouri P+2, clădire birouri P+1și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar:  S.C. ELIA COM S.R.L.

303. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire stație de betoane”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 12, beneficiar:  S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.

304. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire amfiteatru în aer liber și spațiu comercial studențesc”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, beneficiar:  UNIVERSITATEA „VALAHIA” TÂRGOVIȘTE

305. Hotărâre privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”

306. Hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Târgoviște a imobilului situat în Bulevardul Unirii, bloc 44, parter

307. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

308. Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobiliul Restaurant Parc Chindia, situat în Târgoviște, zona centrală, Parc Chindia, parte componentă a Ansamblului ”Situl Urban Calea Domnească”, cod DB-II-a-A-17262 și a Sitului Arheologic ”Vatra Orașului Târgoviște”, cod DB-I-s-A-16954

309. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

310. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/13.10.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

311. Hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Laura Stoica, nr. 13, către dna. Cocoș Angela Cristina, conform Legii nr. 15/2003

312. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafață de 7,30 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

313. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

314. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

315. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

316. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

317. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

318. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

319. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

320. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

321. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

322. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

323. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

324. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște,  Parcul Chindia

325. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

326. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

327. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

328. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

329. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

330. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

331. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

332. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

333. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 695 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Laminorului, cvartal 258, parcela 24

334. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 134 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

335. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 200 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 3

336. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 1992 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Laminorului, cvartal 258, parcela 24

337. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova-Moreni-Gura Ocniței-Răzvad-Ulmi-Târgoviște-Comișani-Bucșani-Băleni-Dobra-Finta–Bilciurești-Cojasca-Cornești-Butimanu-Niculești-limită județ Ilfov"

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului burselor

pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 154/09.07.2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 1 și art. 115, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu anul școlar 2016 - 2017, cuantumul burselor municipale acordate elevilor din ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, se stabilesc după cum urmează:

a)   Burse municipale de performanță - 400 lei;

b)   Burse municipale de merit - 100 lei;

Art. 2 Angajarea la plată a sumelor necesare acordării burselor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri se face din bugetul local de la capitolul 65.10 - Învățământ.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                  

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  276

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                          

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Prevederile art. 107, alin. 2, lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, a 2 (două) funcții publice de execuție,vacante, după cum urmează:

v o funcție publică de “consilier, clasa I, grad profesional superior” se transformă în funcție publică de „consilier, clasa I, grad profesional asistent”

v o funcție publice de “consilier, clasa I, grad profesional superior” se transformă în funcție publică de “consilier, clasa I, grad profesional principal”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  277

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

 

                                    

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul

Poliției Locale a Municipiului Târgoviste, ca urmare a promovării

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice în cadrul Poliției Locale;

§ Prevederile art. 64 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă, ca urmare a promovării, transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Tîrgoviște, după cum urmează :

     un post de polițist local, clasa III, grad profesional superior, se transformă în post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent;

     15 (cincisprezece) posturi de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, se transformă în posturi de polițist local, clasa I, grad profesional principal;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  278

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                       

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul

              Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții publice specifice, vacante, de polițist local;

§ Prevederile art. 107, alin. 2, lit. “b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții publice vacante de “polițist local, clasa I, grad profesional superior” în funcție publică de “polițist local, clasa I, grad profesional asistent”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  279

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și

a regulamentului de organizare și funcționare

ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  280

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, aprobarea organigramei, a statului de funcții  și  a regulamentului de organizare și funcționare

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, modificarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare;

§ Prevederile art. 41, alin. 1, 3, 4 și 5 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,  cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Începând cu data de 01.11.2016 se reorganizează Direcția de Asistență Socială ca direcție în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 2 Începând cu aceeași dată se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Personalul angajat în cadrul Direcției de Asistență Socială la data prezentei va fi reîncadrat începând cu data de 01.11.2016 potrivit organigramei și statului de funcții aprobate prin prezenta.

Art. 4 Începând cu data prezentei, orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.      

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  281

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                            

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică

 al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică;

§ Procesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Publică;

§ Prevederile art. 29, lit. c și art. 30, lit. g din Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

§ Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliția Locală, Poliția Municipiului Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  282

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între AFC Chindia Târgoviște, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” și Municipiul Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Adresa AFC Chindia înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27997 din data de 04.10.2016;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între AFC Chindia Târgoviște, Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” și Municipiul Târgoviște având ca obiect implementarea programului de selecție, pregătire și dezvoltare a sportului de performanță- activitate fotbalistică ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre AFC Chindia Târgoviște, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” și Municipiul Târgoviște, având ca obiect implementarea programului de selecție, pregătire și dezvoltare a sportului de performanță.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezentul parteneriat intră în vigoare după însușirea lui de către unitățile școlare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, AFC Chindia Târgoviște, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

Nr.  283

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                         

                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea participării la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo în perioada

17 - 20 noiembrie 2016

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea participării la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo în perioada 17 - 20 noiembrie 2016;

§  Prevederile HCL nr. 241/21.09.2016 privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo în perioada 17 - 20 noiembrie 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea participării la Târgul de Turism al României 2016, ediția de toamnă, ce se va desfășura la Romexpo în perioada 17 - 20 noiembrie 2016.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Consiliul Județean Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  284

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

 

                                                                       

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind premirea unor sportivi și a antrenorilor acestora care au obținut  rezultate deosebite la competițiile interne și internaționale

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune premierea unor sportivi și ai antrenorilor acestora ce au obținut rezultate deosebite;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se premiază cu suma de 3000 lei/sportiv și 2000 lei/antrenor următorii sportivi și antrenori care au obținut rezultate deosebite la competițiile interne și internaționale:

 

Club Sportiv Municipal Târgoviște- Secția Box:

Cătălin Cristea – sportiv

Nicu Tamaș – antrenor

 

Clubul Sportiv Școlar Târgoviște- Secția Lupte libere:

Maria Cioclea- sportiv

Cornel Cornea- antrenor

 

Marin Marius Mihai Martial Art- Secția Wushu Kung-Fu:

George Mihai Marin- sportiv

Marius Marin -antrenor

 

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare ale capitolului 67.02- Cultură, recreere și religie, titlul II – Bunuri și servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  285

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de tineret, sesiunea octombrie 2016

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 2/21.10.2016  al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Procesul verbal nr. 3/27.10.2016  al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§ Prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 164/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activități nonprofit de tineret;

§ Prevederile HCL nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului pentru anul 2016;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit.d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de tineret, sesiunea octombrie 2016, a proiectelor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  286

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

             

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  la

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§ Prevederile Ordinului nr. 20/2016 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile HCL nr. 16/26.01.2016 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.,  în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  287

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                     Anexa 1 la HCL nr. 287/27.10.2016

Consiliul Local                                                                                                                    

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.Să aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2016, prevăzut în anexele la prezentul mandat.

 

   Pentru  ______X_____         Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.10.2016, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§  Prevederile art. 185, alin. 1, lit. „b” și alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTÃRÃRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 04.11.2016 se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere a contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște, care își achită integral toate obligațiile fiscale principale restante către Consiliul Local Municipal Târgoviște, până la data de 29.11.2016, inclusiv.

Art. 2 Scutirea majorărilor de întârziere se va face conform procedurii stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Serviciul Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  288

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

 

Anexa 1 la H.C.L. nr. 288/27.10.2016

 

 

Procedura

privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale

sub forma scutirilor de la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local

de contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgoviște

 

 

Art. 1 Scutirea majorărilor de întârziere se va acorda contribuabililor din Municipiul Târgoviște pe bază de cerere, la care se va anexa nota de plată (document informativ) emisă de Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale, care va cuprinde toate obligațiile fiscale principale și accesoriiile acestora (majorările de întârziere) calculate până la data cererii.

Art. 2 Scutirea prevăzută la art. 1 se va acorda dacă contribuabilul își achită toate obligațiile fiscale principale datorate și evidențiate în nota de plată, până la data de 29.11.2016. Scutirea nu se acorda și pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 3 Cererea de scutire se depune la Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale, str. Poet Grigore Alexandrescu bl. E4 parter, în perioada 04.11.2016 -29.11.2016 și va cuprinde:

·      Elementele de identificare ale contribuabilului

·      Natura obligației bugetare pentru care se solicită scutirea

Art. 4 Scutirea majorărilor de întârziere poate fi solicitată și acordată atât înaintea începerii executării silite cât și în timpul executării acesteia.

Art. 5 Serviciul de Impozite și Taxe, verifică îndeplinirea condițiilor stabilite (depunerea cererii și achitare integrală a obligațiilor fiscale în termenele stabilite) și întocmește un referat centralizator care va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Târgoviște, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte. În baza referatului aprobat, serviciul de specialitate va scădea din evidențele fiscale majorările de întârziere evidențiate.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea                                    

 

 

Cerere

scutire majorări de întârziere în conformitate cu HCL  ………….

 

Subsemnatul ………………………………… domiciliat în ………………………, str. …………………………………..., nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …., județul ……………. având în vedere situația financiară generată de criza economico-financiară pe care o străbatem și în conformitate cu prevederile HCL ……………………. vă rog să-mi aprobați scutirea de la plată a majorărilor de întârziere datorate în sumă de ………………  lei, evidențiate în nota de plată emisă de Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale, anexată.

Prin prezenta  mă oblig ca până la data de 29.11.2016 să achit toate obligațiile fiscale principale. Am luat la cunoștință faptul că, dacă nu voi respecta această obligație, nu voi beneficia de facilitatea fiscală prevăzută, iar  Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale al Municipiului Târgoviște va proceda la acțiuni de executare silită pentru recuperarea creanțelor datorate.

 

 

            Semnătura,                                                                            Data,

                                                                                                                     Vizat

Sef Serviciu Impozite si Taxe                                                 Inspector Fiscal

        Ing. Crintescu Iulian                                                                  ……………………………

 

                                                          

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale

datorate bugetului local de către persoanele juridice

care au calitatea de contribuabili ai  municipiului Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

·      Raportul de specialitate nr. 24723/31.08.2016 întocmit de Direcția Economică prin Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale, aprobat de Primarul Municipiului Târgoviște;

·      Prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, precum și O.U.G. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutoarelor de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

·      Avizul Consiliului Concurenței nr. 14751/26.10.2016;

·      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște;

·       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b) și alin. 4, lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 04.11.2016, se aprobă Schema de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică prin Serviciul Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște. 

                                                                                  

            

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

Nr.  289

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Rapoartele de specialitate ale Direcției Economice nr. 29661/20.10.2016 și nr. 30126/26.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 943  mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 943 mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 " Impozit pe profit de la agenți economici",

·      Diminuarea  cu suma de 350  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·      Diminuarea  cu suma de 350  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 943  mii lei, prin:

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 127 mii lei la capitolul 51.02 “Autoritati executive si legislative  “, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 127 mii lei la titlul " Bunuri și servicii" in vederea suplimentarii cheltuielilor necesare functionarii aparatului propriu al Primariei, din care suma de 15 mii lei necesară asigurarii cheltuielilor ocazionate de vizita delegatiei municipalitatii Karadeniz Eregli ( Turcia).

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 500 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 500  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", prin majorarea cu suma de 500  mii lei a prevederilor în bugetul Clubului Sportiv Municipal,

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 350 mii lei la capitolul 68.02 “Asistenta Sociala “, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 350 mii lei la titlul " Asigurari si asistenta sociala ", în bugetul Direcției de Asistenta Sociala,

·      Diminuarea cu suma de 34 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 - “ Locuințe, servicii și dezvoltare publica  “, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 316  mii lei la titlul " Bunuri și servicii",

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu 350 mii lei la titlul " ”Proiecte cu finanțare  din fonduri externe nerambursabile”

Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

     Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă rectificată în mod corespunzător este redată în anexa nr. 4 ce face parte din prezenta hotarare.

     Programul de investiții rectificat în mod corespunzător este prezentat în anexa nr. 5 ce face parte din prezenta hotarare.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  290

Tgv. 27.10.2016

Red. D.P./2 ex.           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2016 a obiectivului de investiții ”Reactualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism ale municipiului Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Urbanism, nr. 27248/26.09.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2016 a obiectivului de investiții ”Reactualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism ale municipiului Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 9/1998 referitoare la aprobare P.U.G. al municipiului Târgoviște și al Regulamentului de aplicare al acestuia;

§  Prevederile HCL nr. 11/2013 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgoviște;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b,c și d, alin. 4, lit. d, alin. 5 lit. c si alin. 6, lit. a, pct. 11 din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2016 și finanțarea din bugetul local a obiectivului de investiții ”Reactualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism ale municipiului Târgoviște”     

Art. 2 Valoarea estimată a cheltuielilor este de 720.000,00 lei inclusiv TVA.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  291

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște,

str. Valul Cetății, nr. 53, beneficiar:  BÂȚU LAURENȚIU - ION

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Valul Cetății, nr. 53, beneficiar:  BÂȚU LAURENȚIU - ION;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Valul Cetății, nr. 53, beneficiar: BÂȚU LAURENȚIU - ION.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 19, funcțiunea dominantă: LMu1 – zona rezidențială cu clădiri de tip P, P+1, P+2 (până la 10,0 m) și următorii indicatori urbanistici: POT = 30%; CUT = 0,78; Regim maxim de înălțime: Hmaxim= 8,0 m, aferente unui imobil S+P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  292

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință S+P+1, garaj, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Stolnicul Cantacuzino, nr. 9 B,

beneficiar:  UDROIU IULIAN - NICOLAE și UDROIU FLORINA

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință S+P+1, garaj, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Stolnicul Cantacuzino, nr. 9 B, beneficiar:  UDROIU IULIAN - NICOLAE și UDROIU FLORINA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1, garaj, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Stolnicul Cantacuzino, nr. 9 B, beneficiar:  UDROIU IULIAN - NICOLAE și UDROIU FLORINA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă: L – zona rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 30%; CUT = 0,90; Regim maxim de înălțime: Hmaxcornișă= 8,0 m, Hmax coamă=10,0 m,  aferente unui imobil S+P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  293

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1”, municipiul Târgoviște,

str. Nicolae Dobrin, nr. 30, beneficiar:  S.C. ACVILA PREST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 30, beneficiar:  S.C. ACVILA PREST S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 30, beneficiar:  S.C. ACVILA PREST S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă: L – zona rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare. Se lotizează terenul în 5 (cinci) loturi cu suprafețe între 471 mp - 800 mp pentru construire locuințe cuplate/izolate și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,70; Regim maxim de înălțime: Hmaxcornișă= 8,0 m, Hmax coamă=11,0 m,  aferente unor imobile P - P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  294

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire sediu social și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște,

str. Valul Cetății, nr. 25, beneficiar:  S.C. CONVEST GRUP S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire sediu social și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Valul Cetății, nr. 25, beneficiar:  S.C. CONVEST GRUP S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire sediu social și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Valul Cetății, nr. 25, beneficiar:  S.C. CONVEST GRUP S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă: IS – zona instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT = 47%; CUT = 1,2; Regim maxim de înălțime: Hmaxim= 10,0 m,  aferente unui imobil P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  295

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuințe înșiruite P+M - 8 locuințe”, municipiul Târgoviște,

str. Crișan, nr. 27, beneficiar:  S.C. SUD FLEISCH S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuințe înșiruite P+M - 8 locuințe”, municipiul Târgoviște, str. Crișan, nr. 27, beneficiar:  S.C. SUD FLEISCH S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe înșiruite P+M - 8 locuințe”, municipiul Târgoviște, str. Crișan, nr. 27, beneficiar:  S.C. SUD FLEISCH S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 4, funcțiunea dominantă: L – zona rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare. Se realizează 8 (opt) locuințe, regim de construire - înșiruit și următorii indicatori urbanistici: POT = 30%; CUT = 0,60; Regim maxim de înălțime: Hmaxcornișă= 6,0 m, Hmax coamă=8,50 m,  aferente unor imobile P+M.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  296

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Diversificarea activității S.C. VAL FEER PROD S.R.L. prin construcție și dotare hală de fabricare construcții metalice și părți componente”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 33, beneficiar:  S.C. VAL FEER PROD S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Diversificarea activității S.C. VAL FEER PROD S.R.L. prin construcție și dotare hală de fabricare construcții metalice și părți componente”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 33, beneficiar:  S.C. VAL FEER PROD S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Diversificarea activității S.C. VAL FEER PROD S.R.L. prin construcție și dotare hală de fabricare construcții metalice și părți componente”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 33, beneficiar:  S.C. VAL FEER PROD S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 36, funcțiunea dominantă: I – zona industrială, de depozitare și transport și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,80; Regim de înălțime hală producție =10,0 m,  regim de înălțime sediu birouri = 12,0 m, aferente unor imobile P – P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  297

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

 

                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire cabinet stomatologic și laborator de tehnică dentară”,

municipiul Târgoviște, str. Rovine, nr. 4,

beneficiar:  CONSTANTINESCU CĂTĂLIN - DRAGOȘ

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire cabinet stomatologic și laborator de tehnică dentară”, municipiul Târgoviște, str. Rovine, nr. 4, beneficiar: CONSTANTINESCU CĂTĂLIN - DRAGOȘ;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire cabinet stomatologic și laborator de tehnică dentară”, municipiul Târgoviște, str. Rovine, nr. 4, beneficiar: CONSTANTINESCU CĂTĂLIN - DRAGOȘ.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 19, funcțiunea dominantă: IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT = 15,60% - 50%; CUT = 0,31 - 1,5, Nr. niv. Max. = 3; Regim maxim de înălțime: 10,0 m, aferente unui imobil P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

Nr.  298

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. Ion Creangă, nr. 4,

beneficiar:  RADU IULIANA și SANDU CRISTIAN

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. Ion Creangă, nr. 4, beneficiar: RADU IULIANA și SANDU CRISTIAN;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. Ion Creangă, nr. 4, beneficiar: RADU IULIANA și SANDU CRISTIAN.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 9, funcțiunea dominantă: LMu – zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 45%; CUT = 0,90, Nr. niv. max. = S+P+1; Regim de înălțime S+P+1, înălțime maximă a clădirii: Hcornișă = 7,0 m, Hcoamă = 10,0 m, aferente unui imobil S+P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  299

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 71,

beneficiar:  SAVA MIHAI

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 71, beneficiar: SAVA MIHAI;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 71, beneficiar: SAVA MIHAI.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: LMr1 – zonă rezidențială cu clădiri de tip P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT = 30%; CUT = 0,60, Nr. niv. max. = P+1; Regim de înălțime Hcornișă = 6,50 m, Hcoamă = 9,0 m, aferente unui imobil P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  300

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire cabină cântar”, municipiul Târgoviște,

str. Laminorului, nr. 16, beneficiar:  S.C. ASO CROMSTEEL S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire cabină cântar”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, beneficiar:  S.C. ASO CROMSTEEL S.A.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire cabină cântar”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, beneficiar:  S.C. ASO CROMSTEEL S.A.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 33, funcțiunea dominantă: I – zonă de unități industriale, depozite și transport și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,40. Se realizează o cabină cântar, regim de înălțime parter; înălțimea maximă: Hcornișă = 3,0 m, Hcoamă = 5,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  301

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire ansamblu de producție industrială: hală producție și depozitare parter, clădire birouri P+2, clădire birouri P+1și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar:  S.C. ELIA COM S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de producție industrială: hală producție și depozitare parter, clădire birouri P+2, clădire birouri P+1și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar:  S.C. ELIA COM S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de producție industrială: hală producție și depozitare parter, clădire birouri P+2, clădire birouri P+1și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar:  S.C. ELIA COM S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 33, funcțiunea dominantă mixtă: I ”zona de industrie, depozitare și transport” și Is- ”zona instituții publice și servicii de interes general” și următorii indicatori urbanistici: POT max = 50%; CUT max = 0,75;

            Mobilarea parcelei se va realiza etapizat astfel:

Etapa I: Hală producție și depozitare P (parter înalt): H max. cornișă: 10,00 m; H max. coamă: 16,00 m; clădire birouri: P+2: H max. cornișă: 18,00 m; H max. coamă: 20,00 m;

Cabină poartă P (parter): H max. cornișă: 3,00 m; H  max. coamă:4,00 m; cabine posturi de transformare, parter: H max. cornișă: 3,00 m; H max. coamă: 4,00; alte echipări și utilități necesare funcționării ansamblului;

Etapa II : Clădire birouri P+1: H max. cornișă: 10,00 m; H max. coamă: 16,00 m;

Etapa III: extinderi sau alte clădiri industriale fără a depăși RHM (max P+2) și indicatorii urbanistici maximi

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  302

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire stație de betoane”, municipiul Târgoviște,

str. Lămâiței, nr. 12, beneficiar:  S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire stație de betoane”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 12, beneficiar:  S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire stație de betoane”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 12, beneficiar:  S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 31, funcțiunea dominantă: I - zonă de unități industriale, depozite și transport și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,40, Nr. niv. max. = P+1. Se realizează o stație de betoane (depozit agregate, depozit ciment, dozatoare, malaxor, etc.), regim de înălțime parter și sediu birouri P+1; regim maxim de înălțime (depozite și birouri) 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                         

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  303

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire amfiteatru în aer liber și spațiu comercial studențesc”,

municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13,

beneficiar:  UNIVERSITATEA „VALAHIA” TÂRGOVIȘTE

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire amfiteatru în aer liber și spațiu comercial studențesc”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, beneficiar:  UNIVERSITATEA „VALAHIA” TÂRGOVIȘTE;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire amfiteatru în aer liber și spațiu comercial studențesc”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, beneficiar:  UNIVERSITATEA „VALAHIA” TÂRGOVIȘTE.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 21, funcțiunea dominantă: ISi - zonă pentru construcții de învățământ și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 30%; CUT = 1,50. Se realizează un amfiteatru și un spațiu comercial, regim de înălțime parter, Hmax = 10 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  304

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

 

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei

de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 29441 din data de 19.10.2016;

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§  Raportul A.D.I. 6512/14.10.2016;

§  Hotararea A.D.I. nr. 188/07.09.2016 privind infiintarea postului de Administrator Public al  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”;

§  Prevederile art. 114 alin 1 asi 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Decizia nr. 85/13.10.2016 a Consiliului Director privind aprobarea criteriilor, procedurii si bibliografiei pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. f din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba criteriile pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”, dupa cum urmeaza:

       I) Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public, sunt:

       a) are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

       b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

       c) are capacitate deplina de exercitiu;

       d) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

       e) indeplineste criteriile specifice pentru ocuparea functiei;

       f) nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

       g) nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

       II) Criteriile specifice pentru ocuparea postului de administrator public, sunt:

       a) absolventi cu diploma de licenta, ai invatamantului universitar de lunga durata in domeniul stiintelor juridice sau economice;

       b) experienta in functii de conducere in administratia publica sau in servicii publice de minim 5 ani;

       c) capacitatea de exprimare ( vorbit, scris, citit ) in cel putin o limba de circulatie internationala – cel putin nivel mediu;

       d) aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare, de analiza si sinteza, control si depistare deficiente, rezolvare operativa si eficienta a problemelor, capacitate de observatie, capacitate relationala cu superiorii, colegii, subordonatii si publicul, de consiliere si indrumare, gandire logica si clara, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare efecienta a resurselor alocate.

       III) Documente necesare pentru inscrierea la concurs:

-       Cerere de inscriere la concurs;

-       Curriculum vitae;

-       Copia actului de identitate

-       Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

-       Copie documente care sa asteste vechimea in munca, dupa caz, in specialitate;

-       Cazier judiciar;

-       Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

IV) Obligatoriu, o data cu depunerea dosarelor, candidatii vor depune si un plan de management (criterii si performanta, de dezvoltare a serviciului de salubritate in judetul Dambovita).

 

Art. 2 Se aproba procedura privind desfasurarea concursului in vederea ocuparii functiei de administrator public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”, dupa cum urmeaza:

Dispozitii generale

ART. 1

            Ocuparea functiei de administrator public se face pe baza unui concurs, care va avea in vedere criteriile de evaluare, cuprinse in prezenta procedura.

ART. 2

            La concursul organizat pentru ocuparea functiei de administrator public poate participa orice persoana care indeplineste criteriile generale si criteriile specifice.

Publicitatea concursului

ART. 3

       (1) Anuntul privind concursul pentru ocuparea functiei de administrator public, se va publica intr-un ziar national si unul local, se va afisa la sediul Asociatiei pe site-ul institutiei, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data desfasurarii concursului.

       (2) Anuntul va cuprinde obligatoriu, urmatoarele elemente:

       a) denumirea functiei pentru care se organizeaza concursul;

       b) documentele solicitate pentru intocmirea dosarului, data limita si ora pana la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele, cu precizarea persoanelor si datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfasurarii concursului;

       c)  plan de management;

       d) criteriile generale si specifice necesare pentru ocuparea functiei de administrator public;

       e) locul, data si ora desfasurarii concursului;

       f) bibliografia;

       (3) La anunt se vor anexa conditiile de participare si conditiile de desfasurare ale concursului, bibliografia, tematica si alte date necesare desfasurarii concursului. Informatiile prezentate se mentin la locul de afisare pana la finalizarea concursului.

       (4) In conditiile modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfasurarea concursului se face publicitatea modificarii respective prin aceleasi mijloace prin care s-a facut publicitatea concursului.

Constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor

ART. 4

       (1) Cu cel putin 10 zile calendarisitice inainte de data desfasurarii concursului se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor prin decizia Consiliului Director. Membrii comisiilor vor face parte din cadrul Consiliului Director ( 3 membri ) si din cadrul Aparatului tehnic al A.D.I. (2 membri in afara de secretar ).

       (2) Cele doua comisii au in componenta cate un presedinte, 4 membri si cate un secretar.

       (3) Secretariatul comisiilor se asigura de catre Aparatul tehnic al Asociatiei.

       (4) Secretarul comisiei de concurs poate fi si secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor. Acesta va fi desemnat prin Actul de constituire al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor.

ART. 5

        Persoanele desemnate in comisia de concurs si cea de solutionare a contestatiilor trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

       a) sa aiba o probitate morala recunoscuta;

       b) sa nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese;

ART. 6

       (1) Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de concurs sau in cea de solutionare a contestatiilor, persoana a fost sanctionata disciplinar iar sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.

       (2)  Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

ART. 7

       Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de concurs sau in cea de solutionare a contestatiilor, persoana care se afla in urmatoarele situatii:

       a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interese patrimoniale ale sale sau ale sotului/sotiei, pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii;

       b) este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al 4 –lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau a celei de solutionare a contestatiilor.

ART. 8

       (1) Situatiile prevazute la art. 6 si art. 7 se sesiseaza de catre persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii, ori de orice alte persoana interesata, in orice moment al organizarii si desfasurarii concursului.

       (2) Membrii comisiei de concurs sau de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanelor care i-au desemnat despre aparitia oricarei situatii dintre cele prevazute la art. 6 si 7. In aceste cazuri, membrii comisiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luare vreunei decizii cu privire la concurs.

       (3) In cazul constatarii existentei uneia dintre situatiile prevazute la art. 6 si 7, Actul de numire al comisiilor se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie cu o alta persoana care sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5.

       (4) In cazul in care oricare dintre situatiile prevazute la art. 6 si 7 se constata ulterior desfasurarii concursului, rezultatul probei desfasurate se recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurarii valididatii evaluarii a cel putin 2/3 din numarul membrilor comisiei de concurs.

       (5) In situatia in care nu este asigurata validitatea evaluarii a cel putin 2/3 din numarul membrilor comisiilor, procedura de organizare si desfasurare a concursului, se va relua.

Atributiile comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilor

ART.9

       Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:

       a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;

       b) stabileste testele grila pentru proba scrisa;

       c) stabileste planul concursului si realizeaza interviul;

       d) noteaza pentru fiecare candidat, proba scrisa si interviul;

       e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor;

       f) semneaza procesele verbale intocmite de secretarul comisiei dupa fiecare etapa de concurs precum si raportul final.

ART. 10

       Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:

a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea probei scrise si a interviului;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor;

ART. 11

       Secretarul comisiei de concurs si a celei de solutionare a contestatiei are urmatoarele atributii principale:

       a) primeste dosarele pentru concurs, respectiv contestatiile, dupa caz;

       b) convoaca membrii comisiilor la solicitarea presedintelui acestora;

       c) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisii intreaga documentatie privind activitatea specifica a acestora, respectiv procesul verbal al selectiei dosarelor si raportul concursului, care vor fi semnate de toti membrii comisiilor;

       d) asigura transmiterea/afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestatii;

       e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

Desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator public

ART. 12

Ocuparea functiei de administrator public consta in 3 etape succesive dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de inscriere;

b) proba scrisa – test grila;

c) interviu – prezentare plan management si intrebari din bibliografie.

ART. 13

       (1) In vederea participarii la concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data afisarii anuntului, candidatii depun dosarul de concurs si planul de management.

       (2) In termen de maxim 3 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele pe baza indeplinirii criteriilor de participare la concurs.

       (3) Dupa finalizarea selectiei dosarelor se va incheia un proces verbal, care va fi semnat de catre toti membrii comisiei.

ART.14

       (1) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs cu mentiunea „ADMIS” sau „RESPINS”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul Asociatiei.

       (2) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor in termen de cel mult 24 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de concurs.

       (3) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul Asociatiei in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere.

ART. 15

       (1) Proba scrisa consta in rezolvarea unui test grila.

       (2) Prin proba scrisa se testeaza cunostiintele teoretice necesare ocuparii functiei de administrator public.

       (3) Testul grila pentru proba scrisa se stabileste pe baza bibliografiei de concurs, de catre comisia de concurs.

       (4) Comisia de concurs va alcatui 3 seturi de teste grila, a cate 50 de intrebari fiecare, cu 3 variante de raspuns dintre care doar una va fi cea corecta.

       (5) Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse.

       (6) Seturile de teste grila se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate, purtand stampila asociatiei.

       (7) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face pe baza buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea sunt considerati absenti.

       (8) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.

       (9) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de teste grila si invita un candidat sa extraga un plic.

       (10) Dupa inceperea comunicarii testului grila este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfasurarii probei.

       (11) In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este pemisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.

       (12) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. 11 atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea anulat pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul verbal.

       (13) Fiecare pagina a testului grila va purta antetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „R.C.T.D.P.D.S.D.”

       (14) Prima pagina a testului grila, dupa inscrierea numelui si prenumelui in coltoul din dreapta sus, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila Asociatiei, cu exceptia situatiei in care exista un singur candidat, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.

       (15) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs testul grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

       (16) Candidatul care a obtinut la testul grila, minim 70 de puncte din 100, va putea sustine interviul.

       (17) Durata probei scrise va fi de 3 ore.

ART. 16

       (1) Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati ADMISI la proba scrisa.

       (2) Proba interviului va consta in prezentarea planului de management de catre candidati si a formularii unor intrebari din bibliografie, de catre membrii comisiei. 

       (3) Proba interviului se sustine, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor de la proba scrisa si rezolvarii contestatiilor, daca este cazul.

       (4) Data si ora sustinerii probei interviului se afiseaza obligatoriu, o data cu rezultatele la proba scrisa si a rezolvarii contestatiilor, daca este cazul.

       (5) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

       (6) Intrebarile si raspunsurile la proba interviului se inregistreaza si se consemneaza in scris in anexa la raportul final al concursului intocmita de secretarul comisiei de concurs si se semneaza de membrii acesteia si de candidat.

Notarea concursului si comunicarea rezultatelor

ART 17

       Pentru concurs, punctajul maxim este de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte, la fiecare proba.

ART. 18

       (1) Corectarea testului grila se va face pe baza cheii.

       (2) Nu se acorda puncte din oficiu, iar fiecare varianta corecta va fi notata cu 2 puncte, raspunsurile gresite nefiind notate.

       (3) Punctajele se acorda de comisia de concurs, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.

       (4) Notarea concursului se face in termen de 24 de ore de la finalizarea probei

       (5) Testul grila, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat, se corecteaza sigiliat.

ART. 19

       (1) Membrii comisiei de concurs acorda pentru proba de interviu punctaje pentru fiecare candidat si se noteaza in borderoul de notare.

       (2) Notarea probei interviului se face in termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

       (3) Punctajele finale ale probei interviului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal, in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul obtinut la proba interviului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina, de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

       (4) Se considera admis pentru ocuparea functiei de administrator public, cadidatul care a obinut, la concurs, cel mai mare punctaj, calculat pe baza mediei aritmetice dintre proba scrisa si proba interviului.

       (5) Candidatii care au obtinut acelasi punctaj, vor fi invitati la un nou interviu.

       (6) Comunicarea rezultatelor concurslui se face in maxim 2 zile lucratoare de la data sustinerii interviului, prin mentionarea punctajului final al fiecarui candidat si a sintagmei „ADMIS” – „RESPINS”, prin afisarea la sediul Asociatiei si pe site-ul institutiei.

Solutionarea contestatiilor

ART. 20

       (1) Dupa afisarea rezultatelor obinute la selectia dosarelor, la proba scrisa sau la proba  interviului, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului la proba scrisa sau la proba interviului, la sediul Asociatiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

       (2) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

       (3) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise sau probei interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza testul grila sau consemnarea raspunsurilor la interviu, in termen de maximum 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

ART. 21

       Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand rezultatul selectiei dosarelor, respectiv punctajul acordat pentru proba scrisa si proba interviului, in situatia in care:

       a) candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;

       b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit cheii de la testul grila, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;

       c) ca urmare a recorectarii testului grila, respectiv a analizarii consemnarii raspunsurilor la interviu, camndidatul declarat initial respins obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea testului grila sau probei interviului.

ART. 22

       (1) Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:

a) candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la concurs;

b) punctajele au fost acordate potrivit cheii testului grila, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;

       (2) Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Asociatiei.

ART. 23

       Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

ART. 24

       (1) Autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului pune la dispozitia candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidentalitatii datelor care fac referire la ceilalti candidati, inclusiv a datelor cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legii.

       (2) Se excepteaza de la prevederile alin 1 documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care contin date cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legii.

       (3) Orice candidat isi poate consulta, la solicitarea sa, testul grila, dupa corectarea si notarea acestuia in prezenta secretarului comisiei de concurs.

Prezentarea la post

ART. 25

       (1) Candidatul declarat admis la concursul pentru ocuparea functiei de administrator public este obligat sa se prezinte la post, in termen de maximum, 15 zile calendaristice de la data afisarii.

       (2) Intre candidatul declarat admis la concursul pentru ocuparea functiei de administrator public si autoritate se va incheia un contract de management.

       (3) Prin exceptie de la prevederile alin 1, in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat admis poate solicita in termen de 3 zile lucratoare, de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 30 de zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului.

       (4) In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit la alin 1 si lipsa unei instiintari potrivit alin 2, postul este declarat vacant.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  305

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Târgoviște

a imobilului situat în Bulevardul Unirii, bloc 44, parter

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Adresa Direcției de Asistență Socială Târgoviște - Serviciul Strategii, Proiecte, Achiziții, nr. 2137/14.10.2016, înregistrată la Primăria municipiului Târgopviște cu nr. 29423/19.10.2016;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în administrarea direcției a imobilului situat în Bulevardul Unirii, bloc 44, parter;

§ Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 861, alin. 3, art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Codul Civil;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea și actualizarea datelor pentru imobilul înscris la poziția 3041 - Centru medical - Direcția de Salubritate, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 3041, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.6.2.“;

- la poziția 3041, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru medical - Direcția de Asistență Socială Târgoviște“;

- la poziția 3041, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bdul. Unirii, bloc 44, parter, suprafață - 93,26 mp”.

Art. 2 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială Târgoviște asupra imobilului cu destinația Cabinet Medicina Muncii, situat în Bulevardul Unirii, bloc 44, parter, conform planului anexat, cu următoarele date de identificare:.

- Denumire:           Cabinet medical - Direcția de Asistență Socială Târgoviște;

- Adresa:               Bulevardul Unirii, bloc 44, parter, suprafața = 93,26 mp;

- Număr inventar                                      100589;

- Valoare:                                                75.000 lei;

- An PIF :                                                 1999.

Art. 3 Transmiterea imobilului se va efectua pe bază de protocol în care vor fi prevăzute condițiile de administrare.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția de Salubritate, Compartimentul Evidența Patrimoniului  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  306

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./4 ex.         

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 861, art. 863 lit. e)  si lit. f) și art. 866 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la pozitia 476, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Parcul Mitropoliei; categoria de folosință - curți construcții; vecini: Nord – Bulevardul Libertății, Sud - Bulevardul Mircea cel Bătrân; Est – cale acces proprietate municipiu, Vest - proprietate municipiu număr cadastral 82547; suprafața = 26.567 mp; Carte funciară număr 83026 număr cadastral 83026 ”

- la poziția 478, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Grup sanitar Parc Mitropolie ”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Parcul Mitropoliei; construcție din cărămidă S+P; suprafața construită = 40 mp, suprafața desfășurată = 112 mp; Carte funciară număr 83026 număr cadastral 83026 ”

 - la poziția 856, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Revoluției nr. 1; clădire din cărămidă S + D + P+ 1E + M, invelită cu tablă; suprafața construită = 907 mp; suprafața desfășurată = 1996 mp; Carte funciară număr 82644 număr cadastral 82644; cod LMI DB-II-m-A-17308/ Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 ”

- la poziția 857, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Revoluției nr. 3; clădire din cărămidă P+ 1E + M, învelită cu tablă; suprafața construită = 286 mp; suprafața desfășurată = 850 mp; Carte funciară număr 82645 număr cadastral 82645 ”

- la poziția 1045, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Casa Fusea Pârvulescu “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Domnească nr. 208; construcție zidărie tip S+P+1E, formată din 21 încăperi, în suprafață construită de 345 mp, suprafața desfășurată = 720 mp; Carte funciară număr 83080 număr cadastral 83080; cod LMI DB – II – m – A – 17248/ Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Contract de vânzare cumpărare nr. 1222/27.04.2006 “

- la poziția 1046, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Casa Fusea Pârvulescu “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Domnească nr. 208; categoria de folosință - curți construcții; vecini: Nord – Calea Domnească, Est - Strada Alexandru Ioan Cuza și cale de acces, Sud- cale de acces, Vest – cale de acces; suprafața = 1514 mp; Carte funciară număr 83080 număr cadastral 83080 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Contract de vânzare cumpărare nr. 1222/27.04.2006, Act de alipire nr. 3780/30.09.2016 “

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  307

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./3 ex.

 

 

                                                                                  Anexă la Hotărârea nr. 307 /27.10.2016

 

            Datele de identificare a bunurilor  care completeaza Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. inreg

 

 

 

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1805

1.6.2.

Clădire Cinematograf Independența

Bulevardul  Libertății  nr. 2 C; clădire din cărămidă subsol + parter + parțial 1E, , acoperiș terasă bitumată; suprafața construită = 1445 mp;  Carte funciară număr 76204 număr cadastral 625

2010

1.039.500

Domeniul public al Municipiului Târgoviște Legea nr. 303/2008; Legea nr. 213/1998

1806

1.6.2.

Teren Clădire Cinematograf Independența

Bulevardul Libertății nr. 2 C; categoria de folosință - curți construcții; vecinătăți: Nord – proprietate municipiu nr. cadastral 83032, Sud - proprietate municipiu nr. cadastral 83030, Est – bulevardul Libertății, Vest - proprietate municipiu nr. cadastral 83030; suprafața = 2.066 mp; Carte funciară număr 76204 număr cadastral 625

2010

619.800

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

1807

 

 

Teren Bulevardul Libertății nr. 2

(Lot 1)

Categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – bulevardul Libertății, Sud - proprietate municipiu nr. cadastral 83032, Est – bulevardul Libertății, Vest – număr cadastral 5104; suprafața = 568 mp; Carte funciară 83031 număr cadastral 83031;

2001

170.400

Domeniul public al Municipiului Târgoviște;  Legea nr. 213/1998

 

1808

 

 

 

Teren Bulevardul Libertății nr. 2

( Lot 2 )

Categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – număr cadastral 5104, Sud - proprietate municipiu nr. cadastral 83030, Est – bulevardul Libertății, Vest – număr cadastral 5104; suprafața = 840 mp; Carte funciară 83032 număr cadastral 83032

2001

252.000

Domeniul public al Municipiului Târgoviște;  Legea nr. 213/1998

 

 

 

1809

 

Teren Bulevardul Libertății nr. 2

( Lot 3 )

Categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – proprietate municipiu nr. cadastral 83032, Sud – bloc locuințe A1, Est – proprietate municipiu nr. cadastral 625, Vest – Piața Tricolorului număr cadastral 74327; suprafața = 1747 mp; Carte funciară 83030 număr cadastral 83030

2001

524.100

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

1810

1.5.14

Clădire Parc Mitropolie

Parc Mitropolie, construcție din cărămidă tip P, suprafața = 20 mp; Carte funciară 83026 număr cadastral 83026

1955

2.393

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

1811

1.6.2

Ruine paraclis

Parc Mitropolie; componentă a Ansamblului Mitropolia Veche a Țării Românești, cod LMI- DB- II- m- A- 17283.02/ Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004; suprafața = 47 mp; Carte funciară 83026 număr cadastral 83026

2011

100,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

1812

1.6.2

Ruinele palatului mitropolitan

Parc Mitropolie; componentă a Ansamblului Mitropolia Veche a Țării Românești, cod LMI- DB- II- m- A- 17283.03/ Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004; suprafața = 131 mp; Carte funciară 83026 număr cadastral 83026

2011

100,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

1813

1.6.2

Ruine chilii

Parc Mitropolie; componentă a Ansamblului Mitropolia Veche a Țării Românești, cod LMI- DB- II- m- A- 17283.04/ Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004; suprafața = 469 mp; Carte funciară 83026 număr cadastral 83026

2011

100,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

1814

1.6.2

Ruinele turnului de poartă

Parc Mitropolie; componentă a Ansamblului Mitropolia Veche a Țării Românești, cod LMI- DB- II- m- A- 17283.05/ Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004; suprafața = 427 mp; Carte funciară 83026 număr cadastral 83026

2011

100,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

1815

1.6.4.

Teren Strada Revoluției nr. 1 - Sediu Primăria Municipiului

Categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – teren proprietate municipiu, Sud – strada Revolutiei, Est – teren proprietate municipiu, Vest – strada poet Grigore Alexandrescu; suprafața = 1167 mp; Carte funciară 82644 număr cadastral 82644

1999

350.100

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

1816

1.6.4.

Teren Strada Revoluției nr. 3 - Sediu Primăria Municipiului Corp B

Categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – strada IC Vissarion, Sud – teren proprietate municipiu, Est – teren proprietate municipiu, Vest – teren proprietate municipiu; suprafața = 384 mp; Carte funciară 82645 număr cadastral 82645

1999

115.200

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

                                                                                                                                                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

                         

 

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobiliul Restaurant Parc Chindia, situat în Târgoviște, zona centrală, Parc Chindia, parte componentă a Ansamblului ”Situl Urban Calea Domnească”, cod DB-II-a-A-17262 și a Sitului Arheologic ”Vatra Orașului Târgoviște”, cod DB-I-s-A-16954

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, avand in vedere:

§  Adresa Ministerului Culturii înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27643/29.09.2016;

§  Adresa Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița, înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 28034/04.10.2016;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidență Patrimoniului nr. 28878/13.10.2016;

§  Prevederile art. 4, pct. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                 În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște nu își exercită dreptul de preempțiune asupra imobiliul Restaurant Parc Chindia, situat în Târgoviște, zona centrală, Parc Chindia, parte componentă a Ansamblului ”Situl Urban Calea Domnească”, cod DB-II-a-A-17262 și a Sitului Arheologic ”Vatra Orașului Târgoviște”, cod DB-I-s-A-16954, la pretul de 185.000 Euro.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

Nr.  308

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2016

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 3 din data de 11.10.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2425/11.08.2016;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 11.10.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă criteriile și punctajele în vederea repartizării locuințelor sociale, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă prelungirea unui număr de 13 contracte de închiriere până la data de 30.06.2017, după cum urmează:

·         GIUGLEA MARIANA – Aleea Grivița, bl.1, ap.12

·         TATUTA TATIANA – str. Laminorului, bl.1A, ap. 20

·         PANAIT AUREL – Aleea Grivița, bl.1, ap. 6

·         RADOI ANA – str. I.E. Florescu, bl. 8, ap. 48

·         SOLOMON EDUARD MARIUS – str. C-tin Brâncoveanu, bl. B02, ap.7

·         IONESCU LUMINITA – str. I. E. Florescu, bl. 8, ap.16

·         VARGA ADRIAN – str. Laminorului, căminul 1B, ap.37

·         MARIN MARISANDA – str. Laminorului, căminul 1A, ap.10

·         MARIN MARTA MARIA – str. Laminorului, căminul 1A, ap. 11

·         VARGA BETA – str. Laminorului, căminul 1B, ap. 39,

·         BANICA TUDORA – str. C-tin Brâncoveanu, bl.B02, ap. 2

·         BRAGA ANTONIO VLADIMIR – str. C-tin Brâncoveanu, bl.B02, ap.17

·         DAVID CRISTINA VASILICA – B-dul Unirii, bl. 2, ap. 6.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unui număr de 4 locuințe sociale din recuperări, până la data de 30.06.2017, după cum urmează:

·         VOINEA NELA – garsoniera nr. 41 din bl.1B, str. Laminorului

·         PETRE SANDA – garsoniera nr. 55, din bl.1B, str. Laminorului.

·         IANCU MARIANA DANIELA – garsoniera nr. 57 din bl.1B, str. Laminorului.

·         BALACEANU GEORGE – garsoniera nr. 46 din bl.1, Aleea Grivita.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  309

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/13.10.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 2 din data de 13.10.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr. 2424/11.08.2016;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 13.10.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că data de modificare a chiriei este 01.11.2016 și nu se aprobă prelungirea contractelor de închiriere ai căror titulari înregistrează debite și nu au angajamente de plată încheiate în condițiile legii.

Art. 2 Se aprobă anularea unui număr de 35 de repartiții, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă criteriile restrictive și criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj ce se vor aplica în stabilirea ordinii de prioritate, în analiza și soluționarea cerereilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  310

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Laura Stoica, nr. 13, către dna. Cocoș Angela Cristina, conform Legii nr. 15/2003

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, avand in vedere:

§ Solicitarea dnei. Cocoș Angela Cristina (fostă Casandra, fostă Stan) înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 23030 din data de 12.08.2016;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind vânzarea directă a terenului atribuit în folosință, conform Legii nr. 15/2003, dnei. Cocoș Angela Cristina (fostă Casandra, fostă Stan);

§ Prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de evaluare întocmit de S.C. REAL S.R.L.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 76/31.03.2016 privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște, atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă a terenului, în suprafață de 239 mp, situat în str. Laura Stoica, nr. 13 către dna. Cocoș Angela Cristina (fostă Casandra, fostă Stan), conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un preț de 13,41 euro/mp cu TVA.

Art. 2 Primarul Municipiului Târgoviște va desemna un funcționar public care să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a actului de vânzare – cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză și repartizare a loturilor cămin de casă și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  311

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./3 ex.         

                       

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 7,30 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7,30 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A1, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7,30 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A1), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  312

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A2, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A2), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  313

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                               

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A3, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A3), în vederea desfășurării activității de comerț alimentar (automat cafea).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  314

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

 

                                                                                               

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A4, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A4), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  315

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                                                               

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A5, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A5), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  316

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                          

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A6, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A6), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  317

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                                      

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A7, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A7), în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  318

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A8, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A8), în vederea desfășurării activității de comerț alimentar (automat cafea).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  319

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                           

                                                                                               

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A9, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A9), în vederea desfășurării activității de comerț alimentar (automat cafea).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  320

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                                                               

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A10, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A10), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  321

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                           

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Mitropoliei

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, A11, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei (A11), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  322

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                       

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A1, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A1), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  323

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

 

                                                                      

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A2, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A2), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  324

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                               

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A3, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A3), în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  325

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                          

                                                                                               

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A4, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A4), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  326

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                               

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A7, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A7), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  327

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A8, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A8), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  328

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

                                                          

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A9, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A9), în vederea desfășurării activității de comerț alimentar (automat cafea).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  329

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A10, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A10), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  330

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

      2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, A12, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia (A12), în vederea desfășurării activității de comerț alimentar (automat cafea).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian - Gheorghe

Ilie Monica Cezarina

Nicolae Ana - Maria

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Nr.  331

Tgv. 27.10.2016

Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Piața Bucegi

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi, în vederea amplasării unei construcții provizorii destinată desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi, în vederea amplasării unei construcții provizorii destinată desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Păunescu Mihai - Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     Cosmin-Petruț Bozieru                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.  332

Tgv. 27.10.2016

Red. U.M./2 ex.         

                                                 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 695 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

str. Laminorului, cvartal 258, parcela 24

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.10.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 695 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Laminorului, cvartal 258, parcela 24, având destinația de spațiu verde cu rol ambiental și de protecție;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin.