Inapoi

PROGRAMUL NATIONAL DE REABILITARE TERMICA

 

A fost initiat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (actualmente Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei) in scopul cresterii performantei energetice a cladirilor construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990.

 

 

LEGISLATIE:

 

- OUG nr. 18/2009 - privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

- Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009

 

 

 

MASURI DE REABILITARE TERMICA

 

a) izolarea termică a pereţilor exteriori;

b) înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;

c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei;

d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

e) lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

 

Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenţie se pot executa şi următoarele lucrări de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau în auditul energetic:

            a) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie;

b) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

 

FINANTAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE INTERVENTII, se asigură astfel:

              a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

             b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;

             c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

 

ETAPELE necesare implementării programelor locale sunt următoarele:

 

   a) identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe

   b) înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către coordonatorii locali privind înscrierea în programul local;

               c) hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat;

               d) proiectarea lucrărilor de intervenţie;

   e) executarea lucrărilor de intervenţie;

   f) recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;

               g) recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.

 

Asociaţiile de proprietari se pot înscrie în programul local prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local în a cărui arie de competenţă este amplasat blocul de locuinţe (Primaria Municipiului Targoviste).

SOLICITAREA ASOCIATIEI  DE PROPRIETARI este însoţită de:

 a) contractul de mandat semnat;

b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor;

c) lista proprietarilor din imobil.

 

OBLIGATIILE SI  RASPUNDERILE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI:

 

a)  aprobă în adunarea generală a proprietarilor înscrierea în programul local;

b) semnează contractul de mandat cu coordonatorul local, prin care îl mandatează pe acesta să stabilească măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe;

c) constituie fondul de reparaţii pentru asigurarea finanţării cotei-părţi care îi revine în vederea executării lucrărilor de intervenţie;

d)  participă la recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi la recepţia finală.

 

 

CONSILIUL LOCAL aprobă, la propunerea coordonatorilor locali:

a) indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

b)  programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

 

AVANTAJELE REABILITARII TERMICE:

 

 

 

 

 

 

 

 

         reducerea facturii la incalzire si apa calda cu  40-60%

         inbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic in interior

         recuperare investitiei in 5-7 ani

         cresterea preturilor apartamentelor izolate termic cu 10-15 %

         inlocuirea instalatiilor vechi de incalzire si apa calda de consum din subsol (reducerea pierderilor)

         achitarea a 20 % din costurilor executiei lucrarilor de reabilitare termica

         ameliorarea aspectului urbanistic al imobilului

 

Exemple de blocuri de locuinte supuse reabilitarii termice

 

Bloc 68, B-dul Unirii, As. de proprietari nr. 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inainte de reabilitare

 

 

 

Dupa reabilitare

 

 

 

 

 

Bloc 38 B-dul Unirii, As. de proprietari nr. 210

 

 

Inainte de reabilitare

 

 

 

In timpul reabilitarii

 

 

 

Bloc 41 B-dul Unirii, As. de proprietari nr. 198

 

 

Inainte de reabilitare

 

 

 

In timpul reabilitarii

 

 

Bloc 55, Str. Aleea Radu Gioglovan, As. de proprietari nr. 219

 

 

 

Inainte de reabilitare

 

 

 

In timpul reabilitarii

 

              Inapoi