ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

15.10.2019

 

372.      Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Virgil-Ciprian Oprescu

373.      Hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Iolanda Marinescu

374.      Hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale contribuabililor

bugetului Municipiului Târgoviște

375.       Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1

376.       Hotărâre privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante ale

societății UPET S.A.

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Virgil-Ciprian Oprescu

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 15.10.2019, având in vedere:

§ Demisia dlui. Virgil-Ciprian Oprescu din funcția de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 33785 din data de 03.10.2019;

§ Referatul constatator nr. 34173/07.10.2019;

§ Prevederile art. 204 alin. 2 lit. a), prima teză a alineatului (6) și alin. (10) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

     În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Virgil-Ciprian Oprescu, ca urmare a demisiei.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Social Democrat, ocupat până în prezent de domnul Virgil-Ciprian Oprescu.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul General al Municipiului Targoviste.

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   372

Tgv. 15.10.2019

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Iolanda Marinescu

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 15.10.2019, având in vedere:

§  Referatul nr. 35072/11.10.2019;

§  Prevederile HCL nr. 372/15.10.2019 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Virgil-Ciprian Oprescu;

§  Adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 35068 din data de 11.10.2019 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Iolanda Marinescu  pozitia nr. 21 în lista cu supleanți a Partidului Social Democrat, de la alegerile locale din data de 05.06.2016;

§  Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Iolanda Marinescu;

§  Prevederile HCL nr. 10/30.01.2017 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 31, alin. 3 și art. 33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Social Democrat, al doamnei Iolanda Marinescu.   

Art. 2 Începând cu data prezentei, dna. Iolanda Marinescu va deveni membru al comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale și buget-finanțe, programe externe și relatii internaționale și nr. 3 pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală, piețe și comerț pentru activități stiințifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, sportive și de agrement, precum și în celelalte comisii, altele decât cele prevăzute, înlocuindu-l pe dl. Virgil Ciprian Oprescu care fusese desemnat din partea Consiliul Local Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul General al Municipiului Targoviste.

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   373

Tgv. 15.10.2019

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea unor facilități fiscale contribuabililor bugetului Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 15.10.2019, avand in vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 34663/09.10.2019;

§  Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 34664/09.10.2019;

§  Prevederile art. 32 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare (persoane juridice);

§  Prevederile art. 185, alin. (1), lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare (persoane fizice);

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTÃRÃRE:

 

Art. 1 Se aprobă anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului Municipiului Târgoviște de contribuabili persoane juridice.

Art. 2 Se aprobă procedura de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante, datorate bugetulului Municipiului Târgoviște de contribuabili persoane juridice, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale sub forma scutirilor de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului Municipiul Târgoviște  de contribuabili persoane fizice.

Art. 4 Se aprobă procedura privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale sub forma scutirilor de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului Municipiul Târgoviște  de contribuabili persoane fizice, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economic㠖 Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   374

Tgv. 15.10.2019

 Redactat 2 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

Anexa 1 la HCL nr. 374/15.10.2019

 

 

PROCEDURĂ

de anulare a majorărilor de întârziere  

aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Târgoviște

de contribuabili persoane juridice

 

 

Art. 1 Dispoziții generale

(1)   Prezenta procedură se aplică pentru debitorii – persoane juridice, care la data de 31 decembrie 2018 au obligații fiscale principale restante către bugetul Municipiului Târgoviște.

(2)   Prezenta procedură nu se aplică pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2 Sfera de aplicare

(1)   Facilitățile fiscale acordate de către organul fiscal constau în anularea obligațiilor de plată reprezentând majorări de întârziere.

(2)   Obligațiile de plată reprezentând majorări de întârziere, care, potrivit legii, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1), sunt aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local al Municipiului Târgoviște, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv.

(3)   În sensul prezentei proceduri, prin obligații fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, se înțelege:

a.       Obligații de plată pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

b.       Diferențele de obligații de plată principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privbind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

c.        Alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(4)   Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această data, sunt stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

(5)   Pentru obligațiile prevăzute la alin. (4), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrative fiscal pentru a beneficia de anularea majorărilor de întârziere. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrative fiscal până la data de 15 decembrie 2019.

Art. 3 Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local al Municipiului Târgoviște, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv

Se anulează majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al Municipiului Târgoviște, restante la 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)       Toate obligațiile fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembie 2019 inclusiv;

b)      Sunt stinse  prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c)       Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor, după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) – b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Art. 4 Anularea majorărilor de întîrziere aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

Se anulează majorările de întârziere aferente diferențelor de obligații fiscale principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții;

a)       Declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b)      Toate obligațiile fiscale principale individualizate în declarația recitficativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

c)       Sunt îndeplinite în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 3 lit. b) – c)

Art. 5 Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată

Se anulează majorările de întârziere neachitate la momentul adoptării prezentei hotărâri, în măsura în care sunt aferente obligațiilor fiscale principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv, iar obligațiile principale au fost stinse până la această data, dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 3 lit. b) – c).

Art. 6 Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale

(1)   Se anulează majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al Municipiului Târgoviște, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derualre, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)       toate diferențele de obligații fiscale principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

b)      cererea de anulare a majorărilor se depune până la 15 decembrie 2019 inclusiv.

(2)   În situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în scopul acordării anulării majorărilor de întârziere, se iau în considerare doar declarațiile ce duc la modificarea obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor, depuse de către aceștia în termen de maxim 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7 Procedura de acordare a amânării la plată a majorărilor de întîrziere restante la 31 decembrie 2018

(1)   Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor fiscale accesorii potrivit prezentei proceduri pot notifica Municipiul Târgoviște cu privire la intenția lor, până cel mai tîrziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întîrziere prevăzută la art. 3 lit. c).

(2)   Notificarea va cuprinde cel putțin următoarele elemente:

a.       Datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal potrivit legii

b.       Obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea majorărilor de întîrziere prevăzute la art,. 2 alin. (2);

c.        Data și semnătura contribuabilului/reprezentatului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.   

(3)   Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a.       Majorările de întîrziere care pot face obictul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz,  Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale emite decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere, prevăzută în Anexa nr. 1;

b.       Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a).

c.        Obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(4)   Prevederile alin. (3) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întîrziere și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. 9 alin. (1).

(5)   Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

a.       La data emiterii deciziei de anulare a majorărilor întîrziere sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, după caz;

b.       La data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere. În acest caz Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a majorărilor de întârziere, prevăzută în Anexa nr. 2.

(6)   Pentru debitorii care nu au notificat Municipiul Târgoviște potrivit alin. (1) majorările de întîrziere care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost achitate, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Efecte cu privire la popririle instituite de Serviciul de Urmărire și Executare silită a obligațiilor fiscale

(1)   Prin derogare de la prevederile art. 266 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 7 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscal, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2)   Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art. 9 Procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere

(1)   Un contribuabil poate beneficia de anularea majorărilor de întârziere potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 3 – 6 dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulăriii.

(2)   Anularea majorărilor de întîrziere se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat Municipiul Târgoviște potrivit art. 7 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a majorărilor de întîrziere, depuse la Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, fără anexarea de înscrisuri.

(3)   Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 3 – 6.

(4)   Cererea de anulare a majorărilor de întârziere cuprinde următoarele:

a.       Datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal potrivit legii

b.       Obiectul notificării, respective intenția de a beneficia de anularea majorărilor de întîrziere prevăzute la art,. 2 alin. (2);

c.        Data și semnătura contribuabilului/reprezentatului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

(5)   În baza cererii de anulare a majorărilor de întârziere, Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta procedură și emite decizia de anulare a majorărilor de întârziere sau decizia de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, după caz, prevăzute în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4.

(6)   Contribuabilii care nu au notificat Municipiul Târgoviște conform art. 7 alin. (1) pot beneficia de anularea la plată a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 3 – 6.

(7)   Pentru a beneficia de anularea majorărilor de întîrziere prevăzute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice Municipiul Târgoviște potrivit art. 7

Art. 10 Dispoziți finale

(1)   Deciziile prevăzute la art. 7 alin. (3) și alin. (5) lit. b), precum și la art. 9 alin. (5) se emit de către Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

(2)   La solicitarea contribuabililor Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale are obligația să clarifice eventualele neconcordanțe existente între evidența acestora și evidența fiscală, întocmind în acest sens o decizie de modificare a deciziei de amânare, prevăzută în Anexa nr. 5

 

Art. 11 Anexe

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Anexa nr. 1 la procedură

Nr. Reg.   ______/Data _____/________

 

 

 

DECIZIE

de amânare la plată a majorărilor de întârziere

 

 

Denumire contribuabil ………………………………

CNP/CUI ………………………………………………….

Domiciliul/Sediul: România/ ............................... județul ...........................................

Municipiul/orașul/comuna ................................... satul/sectorul ...............................

Str. ....................................................... nr. ............ bl. ........ sc. .............. et. ..... ap. ....

Tel ……………………………. Fax ……………………. E-mail …………………………………………..

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ……………………… la nr. …………………..

Cont IBAN ……………………..…………………….. deschis la ………………………………………..

 

În temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. …/……… privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Târgoviște, având în vedere Notificarea nr ……………………. din data de ………………………., înregistrată la Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale sub nr. ……………………. din data de …………………., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere, se emite următoarea decizie:

 

Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:

 

 

 

Nr.

Crt.

Denumirea obligației de plată

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

 

 

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale

Numele și prenumele ……….

Semnătura și ștampila unității……..

 

Elaborat

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la procedură

Nr. Reg.   ______/Data _____/________

 

 

DECIZIE

de pierdere a valabilității amânării la plată a majorărilor de întârziere

 

 

Denumire contribuabil ………………………………

CNP/CUI ………………………………………………….

Domiciliul/Sediul: România/ ............................... județul ...........................................

Municipiul/orașul/comuna ................................... satul/sectorul ...............................

Str. ....................................................... nr. ............ bl. ........ sc. .............. et. ..... ap. ....

Tel ……………………………. Fax ……………………. E-mail …………………………………………..

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ……………………… la nr. …………………..

Cont IBAN ……………………..…………………….. deschis la ………………………………………..

 

În temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. …/……… privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Târgoviște și procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere, vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere nr. …………………. din data de ………………, și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ………………………………

 

Suma rămasă de plată este în cuantum de ……………. .

 

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii: .........................................................................................

 

Temeiul de drept:

………………………………………………………………………………………………………………………… Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Mențiuni privind audierea contribuabilului

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

 

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale

Numele și prenumele ……….

Semnătura și ștampila unității……..

 

 

 

Elaborat

 

Anexa nr. 3 la procedură

Nr. Reg.   ______/Data _____/________

 

 

DECIZIE

de anulare a majorărilor de întârziere

 

 

Denumire contribuabil ………………………………

CNP/CUI ………………………………………………….

Domiciliul/Sediul: România/ ............................... județul ...........................................

Municipiul/orașul/comuna ................................... satul/sectorul ...............................

Str. ....................................................... nr. ............ bl. ........ sc. .............. et. ..... ap. ....

Tel ……………………………. Fax ……………………. E-mail …………………………………………..

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ……………………… la nr. …………………..

Cont IBAN ……………………..…………………….. deschis la ………………………………………..

 

În temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. …/……… privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Târgoviște,  luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere, și având în vedere cererea dumneavoastră de anulare a majorărilor de întârziere nr ….. din data de …………………,  înregistrată la Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale sub nr. …………. din data de …………………., se emite următoarea decizie:

 

Se acordă anularea majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:

 

Nr.

Crt.

Denumirea obligației de plată

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

 

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

 

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale

Numele și prenumele ……….

Semnătura și ștampila unității……..

 

 

 

 

Elaborat

 

 

 

Anexa nr. 4 la procedură

Nr. Reg.   ______/Data _____/________

 

 

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere

 

 

Denumire contribuabil ………………………………

CNP/CUI ………………………………………………….

Domiciliul/Sediul: România/ ............................... județul ...........................................

Municipiul/orașul/comuna ................................... satul/sectorul ...............................

Str. ....................................................... nr. ............ bl. ........ sc. .............. et. ..... ap. ....

Tel ……………………………. Fax ……………………. E-mail …………………………………………..

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ……………………… la nr. …………………..

Cont IBAN ……………………..…………………….. deschis la ………………………………………..

 

În temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. …/……… privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Târgoviște,  având în vedere cererea dumneavoastră de anulare a majorărilor de întârziere nr ….. din data de …………………, înregistrată la Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale sub nr. …………. din data de …………………., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere se respinge cererea de anulare a majorărilor de întârziere.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a majorărilor de întîrziere.........................................................................................

 

Temeiul de drept:

………………………………………………………………………………………………………………………… Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Mențiuni privind audierea contribuabilului

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

 

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

 

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale

Numele și prenumele ……….

Semnătura și ștampila unității……..

 

 

Elaborat

 

 

 

Anexa nr. 5 la procedură

Nr. Reg.   ______/Data _____/________

 

 

DECIZIE

de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere

 

 

Denumire contribuabil ………………………………

CNP/CUI ………………………………………………….

Domiciliul/Sediul: România/ ............................... județul ...........................................

Municipiul/orașul/comuna ................................... satul/sectorul ...............................

Str. ....................................................... nr. ............ bl. ........ sc. .............. et. ..... ap. ....

Tel ……………………………. Fax ……………………. E-mail …………………………………………..

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ……………………… la nr. …………………..

Cont IBAN ……………………..…………………….. deschis la ………………………………………..

 

În temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr. …/……… privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Târgoviște, având în vedere Notificarea nr ……………………. din data de ………………………., înregistrată la Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale sub nr. ……………………. din data de …………………., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere, se emite următoarea decizie:

 

Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:

 

Nr.

Crt.

Denumirea obligației de plată

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

 

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale

Numele și prenumele ……….

Semnătura și ștampila unității……..

 

 

 

Elaborat

 

 

 

 

Anexa 2 la H.C.L. nr. 374/15.10.2019

 

Procedura

privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale sub forma scutirilor de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice

 din Municipiul Târgoviște

 

Art. 1 Scutirea de la plata majorărilor de întârziere se va acorda contribuabililor din Municipiul Târgoviște pe bază de cerere, la care se va anexa nota de plată (document informativ) emisă de Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale, care va cuprinde toate obligațiile fiscale principale și accesoriile acestora (majorările de întârziere) calculate până la data cererii.

Art. 2 Scutirea prevăzută la art. 1 se va acorda în condițiile în care contribuabilul își achită toate obligațiile fiscale principale datorate și evidențiate în nota de plată, până la data de 15.12.2019 inclusiv. Scutirea nu se acorda și pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Art. 3 Cererea de scutire se depune până la 15.12.2019 inclusiv, la Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale, str. Poet Grigore Alexandrescu bl. E4 parter și va cuprinde:

·     Elementele de identificare ale contribuabilului

·     Natura obligației bugetare pentru care se solicită scutirea

Art. 4 Scutirea de la plata majorărilor de întârziere poate fi solicitată și acordată atât înaintea începerii executării silite cât și în timpul derulării acesteia.

Art. 5 Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale verifică îndeplinirea condițiilor stabilite (depunerea cererii și achitarea integrală a obligațiilor fiscale în termenele stabilite) și întocmește un referat centralizator care va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Târgoviște, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte. În baza referatului aprobat, serviciul de specialitate va scădea din evidențele fiscale majorările de întârziere evidențiate.

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Cerere

scutire majorări de întârziere în conformitate cu

HCL nr. 374/15.10.2019

 

 

         Subsemnat (a/ul) ……………………………………….. domiciliat în ……………………, str. …………………………………..., nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …., județul ……………. având în vedere ________________________________________________________________________________________________________________________________ și în conformitate cu prevederile HCL nr. …../…..10.2019 vă rog să-mi aprobați scutirea de la plată a majorărilor de întârziere datorate în sumă de ………………  lei, evidențiate în nota de plată emisă de Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite și Taxe Locale, anexată.

         Prin prezenta  mă oblig ca până la data de 15.12.2019 să achit toate obligațiile fiscale principale. Am luat la cunoștință faptul că, dacă nu voi respecta această obligație, nu voi beneficia de facilitatea fiscală prevăzută, iar  Serviciul Urmarire si executare silita a obligatiilor fiscale al Municipiului Târgoviște va proceda la acțiuni de executare silită pentru recuperarea creanțelor datorate.

Pentru a beneficia de facilitatea fiscala sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

 

                   Semnătura,                                                                            Data,

 

 

 

 

                                                                Vizat

             Sef Serviciu                                                              Inspector Fiscal

        Ing. Crintescu Iulian                                                  ……………………………

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 15.10.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 35073/15.10.2019;

§Raportul comun nr. 35074/11.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

·Prevederile H.C.L. nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1;

·Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·Prevederile art. 129, alin. (2), lit. e) și alin. (9), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Anexa 2 care cuprinde „Contractul cadru de asociere pentru realizarea obiectivului Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - lotul 1”, prevăzută în articolul 4 al H.C.L. 360/26.09.2019, este înlocuită cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 360/26.09.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   375

Tgv. 15.10.2019

 Redactat 3 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante ale societății UPET S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.10.2019, având in vedere:

§  Adresa societății UPET S.A. înregistrată la Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale cu nr. 40585 din data de 23.09.2019;

§  Referatul de aprobare nr. 35113/14.10.2019;

§  Raportul comun nr. 35152/14.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Referatul „A” nr. 43984/10.10.2019 al Serviciului Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale;

§  Acordul de principiu nr. 43987/10.10.2019;

§  Prevederile  Titlului VII-Capitolul IV  „Înlesniri la plat㔠din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 205/18.08.2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante de către organul fiscal local, contribuabililor din municipiul Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante la bugetul local înregistrate de societatea UPET S.A., în cuantum de 685.552 lei, pe o perioadă de 24 de luni, potrivit Acordului de principiu prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Serviciul Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.   

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   376

Tgv. 15.10.2019

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion

 

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 22.10.2019, având în vedere:

·     Referatul de aprobare nr. 35368/15.10.2019;

·     Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 35368/15.10.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

·     H.G. nr. 752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

·     O.G. nr.12/2019 cu privire la rectificarea de stat pe anul 2019;

·      Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·     Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 29.930 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 12 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 " Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".

·        Majorarea cu suma de 25.728 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale".

·        Majorarea cu suma de 155 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50 " Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități".

·        Majorarea cu suma de 218 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 " Taxe speciale".

·        Majorarea cu suma de 2.375 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 " Diverse Venituri".

·        Majorarea cu suma de 114 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice".

·        Majorarea cu suma de 75 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 " Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ".

·        Majorarea cu suma de 1.253 mii lei a prevederilor la indicatorul 48.02.01 " Sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților efectuate si refinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020" - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

·        Majorarea cu suma 1.140 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·        Majorarea cu suma 1.140 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

           II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 29.930 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 580 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul " Bunuri și servicii " necesare aparatului propriu al Primăriei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 180 mii lei la titlul " Active nefinanciare " necesare aparatului propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.800 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1.800 mii lei la titlul " Rambursări de credite".

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 795 mii lei la capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publica si alte împrumuturi “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 795 mii lei la titlul " Dobânzi".

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 754 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica și siguranța națională“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 350 mii lei la titlul " Bunuri și servicii " din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Politiei Locale cu suma de 250 mii lei.

Ø Majorarea bugetului propriu cu suma de 100 mii lei

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 404 mii lei la titlul "Active nefinanciare", în bugetul propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 3.000 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 90 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 2.910 mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 5.253 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 768 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Direcției Gradina Zoologică cu suma de 120 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Direcției Complex Turistic de Natație cu suma de 478 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 170 mii lei

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 3.940  mii lei la titlul

"Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Direcției Gradina Zoologică cu suma de 140 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 2.000 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Direcției Complex Turistic de Natație cu suma de 700 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Teatrului Municipal cu suma de 700 mii lei.

Ø Majorarea bugetului propriu al Primăriei cu suma de 400 mii lei, din care 300 mii lei pentru asigurarea fondurilor necesare lăcașelor de cult din municipiul Târgoviște

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 500 mii lei la titlul " Alte cheltuieli ", pentru suplimentarea alocațiilor bugetare reprezentând cotizația municipiului la AFC Chindia;

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 45 mii lei la titlul " Active nefinanciare " din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Direcției Gradina Zoologică cu suma de 15 mii lei.

Ø Majorarea bugetului propriu al Primăriei cu suma de 30 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 5.172 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 2.332  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 2.840 mii lei la titlul "Bunuri si servicii", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·        Majorarea cu suma de 5.013 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 270 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " aferente bugetului DAPPP.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 2.800 mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului DAPPP cu suma de 1.000 mii lei.

Ø Majorarea bugetului propriu al Primăriei cu suma de 1.800 mii lei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1253 mii lei la titlul " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 690 mii lei la titlul " Active nefinanciare ".

·        Majorarea cu suma de 2.953 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 953 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" aferente bugetului Direcției de Salubritate  .

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu suma de 2.000 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea  bugetului Direcției de Salubritate  cu suma de 1.000 mii lei.

Ø Majorarea  bugetului propriu  cu suma de 1.000 mii lei

·        Majorarea cu suma de 4.610 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport și comunicații“, din care pe titluri:

Ø Majorarea  prevederilor bugetare cu 3.000  mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

Ø Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.600  mii lei la titlul "Subvenții".

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 10 mii lei la titlul " Active nefinanciare "

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiții actualizat in mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă, finanțate din bugetul local pe anul 2019, este prezentat în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul manifestărilor culturale actualizat este prezentat în anexa nr. 6 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                    jr. Cătălin Rădulescu                                                                                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   377

Tgv. 22.10.2019

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

31.10.2019 

 

378.Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

379.Hotărâre privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului voluntar pentru situații de urgență al Municipiului Târgoviște

380.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

381.  Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

382.  Hotărâre privind aprobarea organigramei Primăriei Municipiului Târgoviște, a statului de funcții al Primăriei Municipiului Târgoviște și al S.P.C.L.E.P. Târgoviște, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

383.  Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și orașul Corbetta, Provincia Milano, Regiunea Lombardia din Republica Italiană

384.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală și împrejmuire teren”, str. Laminorului, nr. 85, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar BEB-TRANS S.R.L.

385.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere activitate – servicii alimentație publică și construire hotel P+2+M”, Aleea Sinaia nr. 6-8, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 19C,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari Casa Gurmandului S.R.L., Căpățână Cristina și Căpățână Marian

386.  Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1”,  str. Crângului, nr. 45, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari Croitoru Daniel-Adrian și Croitoru Mariana

387.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hypermarket și construcții anexe interioare și exterioare-container buffet „IMBISS” și cort, container reciclare ambalaje, post Trafo, bazin rezervă incediu, copertine cărucioare, amenajări exterioare incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, amenajare accese rutiere și pietonale și racorduri la drumurile publice, instalații interioare și rețele/lucrări tehnic edilitare, amenajare împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare și totem publicitar. Organizare de șantier, branșamente, utilități)” Aleea Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar Goldbach Design & Build S.R.L.

388.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, str. Nicolae Dobrin, nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița,     beneficiar Iugulescu Cristina Ileana

389.   Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere pe orizontală și verticală clădire locuință D+P+M – regim de înălțime nou D+P+1+M, modernizare și recompartimentări interioare, refacere finisaje fațadă, refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare”,  str. Mr. Brezișeanu Eugen, nr. 7, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița,  beneficiar Spirea Alina-Claudia

390.  Hotărâre privind stabilirea zonelor de impozitare pentru imobilele care aparțin, conform Sentinței Civile nr. 1022/2018 a Tribunalului Dâmbovița, de Unitatea Administrativ Teritorial㠖 Municipiul Târgoviște

391.  Hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Târgoviște a terenului în suprafață de 2388 m2 situat în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, proprietatea dlui. Grideanu Florin Mircea

392.  Hotărâre  privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

393.  Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială Târgoviște asupra bunurilor imobile Internat cu spălătorie și teren aferent, situate în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii nr. 26 A

394.  Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

395.  Hotărâre privind modul de administrare a imobilelor în care își desfășoară activitatea atât grădinițe cât și creșe din Municipiul Târgoviște

396.  Hotărâre privind valorificarea unor mijloace fixe aprobate la casare, aflate în administrarea Direcției de Salubritate

397.  Hotărâre privind închirierea a două spații în suprafață de 23 m2 fiecare, situate în incinta unui corp de clădire adiacent Pieței Vlad Țepeș din Municipiul Târgoviște

398.  Hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 51 m2 adiacent proprietății din strada Berzei nr. 59, Municipiul Târgoviște

399.  Hotărâre privind închirierea unui teren situat în str. Laminorului,  Municipiul Târgoviște

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 34534/08.10.2019;

§ Raportul comun nr. 34535/08.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 105,  alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

§ Prevederile HCL nr. 154/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;  

§Prevederile art. 129, alin. (2) și d) și alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 din Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 154/2013, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 „Art. 3 Bursele municipale de performanță și bursele municipale de merit se acordă elevilor din unitățile de învațământ de pe raza Municipiului Târgoviște din ciclul gimnazial și liceal, care se încadrează în criteriile prezentului regulament.

         Bursele de ajutor social se acordă elevilor din unitățile de învațământ de pe raza Municipiului Târgoviște din ciclul primar, gimnazial și liceal, care se încadrează în condițiile prezentului regulament”.

Art. 2 Se aprobă înlocuirea la art. 5 a sintagmei ,,conform următoarelor criterii’’ cu sintagma ,,care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii’’.

Art. 3 Se aprobă completarea art. 6 cu un nou alineat, după cum urmează:

„Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei, iar în cazul burselor sociale pentru motive medicale, în funcție de valabilitatea certificatului medical eliberat de medicul specialist.’’

Art. 4 Prin excepție, elevilor care solicită acordarea bursei de ajutor social în luna octombrie 2019 li se acordă bursa și pentru luna septembrie 2019 în măsura în care condițiile de acordare erau îndeplinite și în luna septembrie.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Prin grija Secretarului General al Municipiului Târgoviște, textul Regulamentului se va republica cu modificările aduse de prezenta hotărâre.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistența Socială, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   378

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion                   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului voluntar pentru situații de urgență

al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 35392/15.10.2019;

§ Raportul comun nr. 35393/15.10.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 481 din 2004 privind Protecția Civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307 din 2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 642 din 13.07.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, institutiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în functie de tipurile de riscuri specifice;

§ Prevederile H.G. nr. 1.579 din 8 decembrie 2005, pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;

§ Prevederile H.G. nr. 846 / 2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung;

§ Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 75 din 27.06.2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanță, privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență ;

§ Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 89 din 18.06.2013 privind aprobarea ,,Regulamentului de planificare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire în situații de urgență”, cu modificările și modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 - 49, art. 53, pct. 6, art. 58 lit. k, j  din Ordinul M.A.I. nr. 1475 din 13.10 2006 privind aprobarea ,,Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure ”;

§ Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 163 din 28.02 2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

§ Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 160 din 23.02 2007 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență ;

§ Prevederile Ordinului M.A.P. nr. 459 din 07.03.2019 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale ale cursurilor de apa si poluari marine in zona costiera;

§ Prevederile Ordinului M.A.P.D.R. nr. 14 din 16.03.2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber, cu mofificările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 249/16.07.2008, republicată, privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. h) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei Serviciului voluntar pentru situații de Urgență conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului voluntar pentru situații de urgență din Municipiul Târgoviște conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Serviciul voluntar pentru situații de urgență și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   379

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                         

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la

 COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Raportul nr. 34174/07.10.2019 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Hotărârea  A.D.I. „Apă Dâmbovița” nr. 312/15.10.2019 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre

aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Bogdan-Constantin Stoica și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   380

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion

                                                           

        

         Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                          Anexa la H.C.L nr. 380/31.10.2019

Consiliul Local                                                                                                 

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, dl. Bogdan-Constantin Stoica să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.  Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru anul 2019, conform anexelor la prezentul mandat.

 

 

 

Pentru ____X______  Împotrivă__________    Abținere________

 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 36568/25.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 36569/25.10.2019 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2), lit. a și (3) lit. c) și art. 610 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin schimbarea denumirii  funcției publice de execuție de consilier în consilier achiziții publice, în cadrul Serviciului Financiar Contabil-Compartiment Achiziții.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   381

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei Primăriei Municipiului Târgoviște, a statului de funcții al Primăriei Municipiului Târgoviște și al S.P.C.L.E.P. Târgoviște, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 36521/24.10.2019;

§ Raportul comun ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ nr. 36522/24.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.;

§ Prevederile art. 405, 406, 407, 409, 476, 480, 610, 611, 612, 618 și  art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019;

§  Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa  nr. 12760/2019 a Instituției Prefectului  – Județul Dâmbovița, privind numărul maxim de posturi pentru anul 2019 ;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2), lit. a și (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organigrama Primăriei Municipiului Târgoviște,  statul de funcții al Primăriei Municipiului Târgoviște și al S.P.C.L.E.P. Târgoviște, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Biroul Resurse Umane și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   382

Tgv. 31.10.2019                                                  

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și orașul Corbetta, Provincia Milano,

 Regiunea Lombardia din Republica Italiană

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 34408/08.10.2019;

§ Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 34409/08.10.2019;

§ Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 105894 din data de 09.08.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 28078 din data de 20.08.2019;

§ Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2623 din data de 03.09.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 31517 din data de 17.09.2019;

§  Prevederile art. 41 din Legea privind tratatele nr. 590/2003;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 89 alin. (10) și alin. (11), art. 129, alin. (2), lit. e) și alin. (9), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și orașul Corbetta, Provincia Milano, Regiunea Lombardia din Republica Italiană, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan pentru semnarea Acordului de Cooperare din partea municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   383

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hală și împrejmuire teren”, str. Laminorului, nr. 85,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița,

beneficiar BEB-TRANS S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 36046/22.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 36047/22.10.2019 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic   Zonal „Construire hală și împrejmuire teren”, str. Laminorului, nr. 85,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar BEB-TRANS S.R.L. ;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hală și împrejmuire teren”, str. Laminorului, nr. 85, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar BEB-TRANS S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 37, funcțiunea dominantă mixtă: ID/IS – zonă mixtă de unități industriale, depozite, transport și servicii, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 60%; CUTmax = 1,20; Nr. niv. P+1; Hmax coamă= 12,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   384

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere activitate – servicii alimentație publică și construire hotel P+2+M”, Aleea Sinaia nr. 6-8, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 19C,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari Casa Gurmandului S.R.L., Căpățână Cristina și Căpățână Marian

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 36036/22.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 36037/22.10.2019 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal   „Extindere activitate – servicii alimentație publică și construire hotel P+2+M”, Aleea Sinaia nr. 6-8, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 19C,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari  Casa Gurmandului S.R.L., Căpățână Cristina și Căpățână Marian;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere activitate – servicii alimentație publică și construire hotel P+2+M”, Aleea Sinaia nr. 6-8,

Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 19C,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari  Casa Gurmandului S.R.L., Căpățână Cristina și Căpățână Marian.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 30, funcțiunea dominantă: IS – zonă de instituții și servicii de interes general, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 40%; CUTmax = 1,00; Hmax = 15,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   385

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință S+P+1”,  str. Crângului, nr. 45, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița,

beneficiari Croitoru Daniel-Adrian și Croitoru Mariana

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 36034/22.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 36035/22.10.2019 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal     „Construire locuință S+P+1”, str. Crângului, nr. 45, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari Croitoru Daniel-Adrian și Croitoru Mariana;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1”, str. Crângului, nr. 45, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiari Croitoru Daniel-Adrian și Croitoru Mariana.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă L – zonă rezidențială pentru locuințe P, P+1, P+2, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 35%; CUTmax = 0,36; Nr. niv.= S+P+1; Hmax cornișă=8,0m; Hmax coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   386

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hypermarket și construcții anexe interioare și exterioare-container buffet „IMBISS” și cort, container reciclare ambalaje, post Trafo, bazin rezervă incediu, copertine cărucioare, amenajări exterioare incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, amenajare accese rutiere și pietonale și racorduri la drumurile publice, instalații interioare și rețele/lucrări tehnic edilitare, amenajare împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare și totem publicitar. Organizare de șantier, branșamente, utilități)” Aleea Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița,

beneficiar Goldbach Design & Build S.R.L.

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 34056/04.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 34057/04.10.2019 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

    Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  „Construire hypermarket și construcții anexe interioare și exterioare-container buffet „IMBISS” și cort, container reciclare ambalaje, post Trafo, bazin rezervă incediu, copertine cărucioare, amenajări exterioare incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, amenajare accese rutiere și pietonale și racorduri la drumurile publice, instalații interioare și rețele/lucrări tehnic edilitare, amenajare împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare și totem publicitar. Organizare de șantier, branșamente, utilități)” Aleea Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar Goldbach Design & Build S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 22, funcțiunea dominantă IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general, servicii, comerț,  respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 50%; CUTmax = 1,0; Hmax clădire = 18,00 m, Hmax totem = 12,00 m, Hmax pilon = 22,00 m, Rhmax = Parter înalt + etaj parțial.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   387

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion

  

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M”,  str. Nicolae Dobrin, nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița,  

beneficiar Iugulescu Cristina Ileana

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr.36030/22.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 36031/22.10.2019 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal     „Construire locuință P+M”, str. Nicolae Dobrin, nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar Iugulescu Cristina Ileana;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, str. Nicolae Dobrin, nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar Iugulescu Cristina Ileana.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă L – zonă pentru locuințe individuale, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 30%; CUTmax = 0,48; RHmax = P+M; Hmax = 8,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   388

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

 

 HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere pe orizontală și verticală clădire locuință D+P+M – regim de înălțime nou D+P+1+M, modernizare și recompartimentări interioare, refacere finisaje fațadă, refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare”,  str. Mr. Brezișeanu Eugen, nr. 7, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița,  beneficiar Spirea Alina-Claudia

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 36032/22.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 36033/22.10.2019 al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere pe orizontală și verticală clădire locuință D+P+M – regim de înălțime nou D+P+1+M, modernizare și recompartimentări interioare, refacere finisaje fațadă, refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare”,  str. Mr. Brezișeanu Eugen, nr. 7, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar Spirea Alina-Claudia;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere pe orizontală și verticală clădire locuință D+P+M – regim de înălțime nou D+P+1+M, modernizare și recompartimentări interioare, refacere finisaje fațadă, refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare”,  str. Mr. Brezișeanu Eugen, nr. 7, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, beneficiar Spirea Alina-Claudia.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 9, funcțiunea dominantă L – zonă rezidențială pentru locuințe P, P+1, P+2, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 40%; CUTmax = 1,20; Nr. niv.= D+P+1+M; Hmax cornișă = 8,0 m, Hmax coamă = 10,0 m

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   389

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zonelor de impozitare pentru imobilele care aparțin, conform Sentinței Civile nr. 1022/2018 a Tribunalului Dâmbovița, de Unitatea Administrativ Teritorial㠖 Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 35394/15.10.2019;

§  Raportul comun nr. 35395/15.10.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile art. 453 lit. i), art. 457 alin. (6) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile pct. 9 alin. (1), (2) și (3) din Norma Metodologică de aplicare a art. 453 lit.  i) din Codul fiscal;

§  Prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cu modificările și completările ulterioare;   

§  Sentința civilă nr. 1022/2018, rămasă definitivă la data de 01.03.2019, pronunțată în dosarul nr. 1419/120/2015 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, dosar având ca obiect „obligația de a face grănițuire”;

§  Adresa O.C.P.I. Dâmbovița nr. 8118/09.08.2019;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTÃRÃRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, se stabilesc zonele de impozitare pentru imobilele care aparțin, conform Sentinței Civile nr. 1022/2018 a Tribunalului Dâmbovița, de Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgoviște, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism - Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date - Registrul Agricol, Direcția Economic㠖 Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   390

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea de către Municipiul Târgoviște a terenului în suprafață de 2388 m2 situat în Municipiul Târgoviște,

str. Nicolae Dobrin, proprietatea dlui. Grideanu Florin Mircea

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr.  35490/16.10.2019;

§Raportul comun nr. 35491/16.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Raportul de evaluare înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 32341/23.09.2019;

§Procesul verbal nr. 33285/30.09.2019 al comisiei de negociere;

§Prevederile HCL nr. 335/28.08.2019 referitoare la demararea procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a unui teren în suprafață de 2388 m2, situat Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și art. 7 lit. k) și m) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Târgoviște, a terenului în suprafață de 2388 m2, categoria de folosință drum, identificat prin numărul cadastral 7917, situat în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, proprietatea dlui. Grideanu Florin Mircea, în vederea asigurării accesului facil al autoutilitarelor de intervenție în incinta Stadionului Eugen Popescu.

Art. 2 Terenul va fi achiziționat la prețul de 5euro/m2.

Art. 3 Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului de vânzare (onorariu notar și cele privind intabularea) vor fi suportate de către Municipiul Târgoviște.

Art. 4 Se mandatează Secretarul General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să se prezinte în fața notarului public pentru încheierea contractului de vânzare.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date - Registrul Agricol, Direcția Economică, Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   391

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

 

     HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 35375/15.10.2019;

§ Raportul comun nr. 35376/15.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;                    

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unor locuințe A.N.L. către actualii titulari al contractelor de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul General al Municipiului Târgoviște,  jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   392

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială Târgoviște asupra bunurilor imobile Internat cu spălătorie și teren aferent,

situate în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii nr. 26 A

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 36399/24.10.2019;

§  Raportul comun nr. 36400/24.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;  

§  Prevederile art. 866 - 870 din Codul Civil, republicat;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 298-300 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială asupra bunurilor imobile compuse din construcție Internat cu spălătorie și teren aferent, proprietate publică a Municipiului Târgoviște, situate in Bulevardul Unirii nr. 26A.

Art. 2 Datele de identificare ale imobilelor transmise sunt următoarele:

a) Internat cu spălătorie: Bulevardul Unirii nr. 26A; clădire din zidărie, tip Subsol tehnic + P+3E, suprafața construită 697 m², suprafața desfășurată 2788 , apartamentată în patru unități individuale, înscrisă în cartea funciară 84760 număr cadastral 84760- C1; an PIF 1974; număr inventar 1001158; cod repub. 1.6.2.; valoare de inventar = 1.348.319 lei.

b) Teren Bulevardul Unirii nr. 26A: categoria de folosință Cc – curți construcții; Vecinătăți: Nord- Bulevardul Unirii număr cadastral 75732, Est- teren municipiu, număr cadastral 84761, Sud - teren municipiu număr cadastral 84761, Vest- teren municipiu număr cadastral 84761; carte funciară 84760, număr cadastral 84760; suprafața = 1042 m²; valoare de inventar = 305.410 lei, data PIF 1999.

Art. 3 Bunurile imobile se transmit pentru relocarea temporară a creșelor din subordinea Direcției de Asistență Socială.

Art. 4 Procedura de predare-primire a bunurilor se va efectua pe bază de protocol, în care se vor consemna condițiile de întreținere și folosință, până la data de 15 noiembrie 2019, în evidența patrimonială urmând a se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Asistență Socială Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   393

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion           

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

             

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 36570/25.10.2019;

§ Raportul comun nr. 36571/25.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Referatul nr. 36486/24.10.2019 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri immobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 36501/24.10.2019, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, dată în condițiile art. 289, alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 288 și 289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 1772 – Centrul Speranța, 1883 - Clădire - Gradinița cu program prelungit nr. 13 Târgoviște, corespunzătoare poziției 695 din HG nr. 1350/2001, 1884 - Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 13 Târgoviște, corespunzătoare poziției 833 din HG nr. 1350/2001, 1892 - Clădire - Gradinița cu program prelungit nr. 14 Târgoviște, corespunzătoare poziției 694 din HG nr. 1350/2001, 1893 - Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 14 Targoviste , corespunzătoare poziției 673 din HG nr. 1350/2001, 1895 - Clădire - Grădinița cu program prelungit nr. 16 Târgoviște, corespunzătoare poziției 693 din HG nr. 1350/2001, 1896 - Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 16 Targoviste, corespunzătoare poziției 675 din HG nr. 1350/2001, 2023 - Teren Bulevardul Unirii - Universitatea Valahia, 2257 – Teren Strada Cernăuți, 2616 - Teren Strada Cernăuți, 2935 - Teren Creșa nr. 13 Târgoviște - Pinochio, 2936 - Clădire Creșa nr. 13 Târgoviște - Pinochio, 2937 - Teren Creșa nr. 14 Târgoviște - Neghiniță, 2938 - Clădire Creșa nr. 14 Târgoviște - Neghiniță, 2939 - Teren Creșa nr. 16 Târgoviște - Buburuza, 2940 - Clădire Creșa nr. 16 Târgoviște - Buburuza, 3017 - Teren Creșa Spiriduș, 3817 - Teren Strada Laminorului, 3018 - Clădire Creșa Spiriduș, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 1772 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Cernăuți nr. 1; construcție tip P+1E+M cu structură din elemente prefabricate și BCA, suprafață construită = 390 mp; suprafață desfășurată = 700 mp“,

- la poziția 1883 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tineretului nr. 10; construcție tip S+P+1E, din cărămidă, acoperită cu tablă, în suprafață construită de 714 mp, cotă parte din suprafața totală de 962 mp și suprafață desfăsurată de 1786 mp, cotă parte din suprafața totală de 2034 mp, formată din apartament U1, număr cadastral 83525 - C1- U1 (subsol și parter) în suprafață construită de 52 mp, apartament U2, număr cadastral 83525 - C1- U2 (subsol) în suprafață construită de 44 mp, apartament U3, număr cadastral 83525 - C1- U3 (subsol) în suprafață construită de 56 mp,  apartament U5, număr cadastral 83525 - C1- U5 (parter) în suprafață construită de 687 mp și apartament U6, număr cadastral 83525 - C1- U6 (etaj) în suprafață construită de 947 mp; Carte Funciară nr. 83525 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,942.258 lei“,

- la poziția 1884 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tineretului nr. 10; cvartal 101; parcela 43; suprafață totală = 3883 mp, formată din Lotul 1 în suprafață de 617 mp, Carte funciară nr. 83522 număr cadastral 83522, cotă parte teren 1069/1218 mp din Lotul 4, Carte funciară nr. 83525, număr cadastral 83525 și Lotul 5 în suprafață de 2197 mp, Carte funciară nr. 83526 număr cadastral 83526 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,1.138.107 lei“,

- la poziția 1892 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu nr. 4; construcție tip S+P+1E, din cărămidă, acoperită cu tablă, în suprafață construită de 723 mp, cotă parte din suprafața totală de 973 mp și suprafață desfăsurată de 1803 mp, cotă parte din suprafața totală de 2053 mp, formată din apartament U1, număr cadastral 83518 - C1- U1 (subsol și parter) în suprafață construită de 57 mp, apartament U2, număr cadastral 83518 - C1- U2 (subsol) în suprafață construită de 33 mp, apartament U3, număr cadastral 83518 - C1- U3 (subsol) în suprafață construită de 65 mp,  apartament U5, număr cadastral 83518 - C1- U5 (parter) în suprafață construită de 693 mp și apartament U6, număr cadastral 83518 - C1- U6 (etaj) în suprafață construită de 955 mp; Carte Funciară nr. 83518 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,951.227 lei“,

- la poziția 1893 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu nr. 4; cvartal 102; parcela 26; suprafață totală = 4693 mp, formată din Lotul 1 în suprafață de 3611 mp, Carte Funciară 83517 număr cadastral 83517 și cotă parte teren 1082/1232 mp din Lotul 2, Carte Funciară 83518 număr cadastral 83518 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,1.375.518 lei“,

- la poziția 1895 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu cel Mare nr. 23; construcție tip S+P+1E, din cărămidă, acoperită cu tablă,  în suprafață construită de 713 mp, cotă parte din suprafața totală de 960 mp și suprafață desfăsurată de 1744 mp, cotă parte din suprafața totală de 1991 mp, formată din apartament U1, număr cadastral 83529 - C1- U1 (subsol și parter) în suprafață construită de 64 mp, apartament U2, număr cadastral 83529 - C1- U2 (subsol) în suprafață construită de 65 mp, apartament U4, număr cadastral 83529 - C1- U4 (parter) în suprafață construită de 677 mp și apartament U5, număr cadastral 83529 - C1- U5 (etaj) în suprafață construită de 938 mp; Carte Funciară nr. 83529“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,2.383.917,90 lei“,

- la poziția 1896 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu cel Mare nr. 23; cvartal 42; parcela 1; suprafața totală = 3644 mp, compusă din cotă parte teren 1085/1239 mp din Lotul 3, Carte Funciară 83529 număr cadastral 83529  și Lotul 4 în suprafață de 2559 mp, Carte Funciară 83530 număr cadastral 83530“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,1.068.056 lei“,

- la poziția 2023 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. nr. 26; categoria de folosință Cc – Curți construcții; suprafața 6.984 mp, Carte funciară 84761 număr cadastral 84761, Vecinătăți: Nord - Bulevardul Unirii număr cadastral 75732 și teren municipiu Lot 1 număr cadastral 84760, Est - drum acces,  Sud și Vest -  teren municipiu număr cadastral 75557“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,2.047.011 lei“,

- la poziția 2257 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT – Alte terenuri; cvartal 18; parcela 74; suprafața = 951 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,167.243 lei“,

- la poziția 2616 coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Strada Cernăuți nr. 1“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - TDI; Vecinătăți: Nord - număr cadastral 84007 Strada Soroca, Est și Sud - proprietari particulari, Vest - teren municipiu; suprafața = 682 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,119.937 lei“,

- la poziția 2935 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tineretului nr. 10, categoria de folosință CC - curți construcții, cvartal 101, parcela 43; suprafață totală = 1846 mp, compusă din Lot 2 în suprafață de 1519 mp, Carte funciară nr. 83523, număr cadastral 83523, Lot 3 în suprafață de 178 mp, Carte funciară nr. 83524, număr cadastral 83524 și cotă parte teren 149/1218 mp din Lotul 4, Carte funciară nr. 83525, număr cadastral 83525“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,541.063 lei“,

- la poziția 2936 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tineretului nr. 10, apartamentul U4 din construcție tip S+P+1E, compus din două săli de clasă, debara, trei grupuri sanitare, sală de mese, depozit, cabinet medical, wc, lavoar; suprafața construită = 248 mp din 2034 mp suprafața totală, suprafața utilă = 210,18 mp, Carte Funciară nr. 83525, număr cadastral 83525-C1-U4“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,130.840 lei“,

- la poziția 2937 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu nr. 4, categoria de folosință CC - curți construcții, cvartal 102, parcela 26, suprafața totală = 1763 mp, compusă din cotă parte teren 150/1232 mp din Lotul 2, Carte Funciară 83518 număr cadastral 83518, Lotul 3 în suprafață de 120 mp, Carte Funciară 83519 număr cadastral 83519 și Lotul 4 în suprafață de 1493 mp, Carte Funciară 83520 număr cadastral 83520 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,516.735 lei“,

- la poziția 2938 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu nr. 4, apartamentul U4 din construcție tip S+P+1E, compus din două săli de clasă, debara, trei grupuri sanitare, sală de mese, cabinet medical, wc, două vestiare; suprafața construită = 250 mp din 2053 mp suprafața totală, suprafața utilă = 203,57 mp, Carte Funciară nr. 83518, număr cadastral 83518-C1-U4 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,131.895 lei“,

- la poziția 2939 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu cel Mare nr. 23, categoria de folosință CC - curți construcții, cvartal 42, parcela 1, suprafața totală = 3105 mp, compusă din Lotul 1 în suprafață de 2214 mp, Carte Funciară 83527 număr cadastral 83527, Lotul 2 în suprafață de 737 mp, Carte Funciară 83528 număr cadastral 83528 și cotă parte teren 154/1239 mp din Lotul 3, Carte Funciară 83529 număr cadastral 83529 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,910.075 lei“,

- la poziția 2940 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu cel Mare nr. 23, apartamentul U3 din construcție tip S+P+1E, compus din două săli de clasă, debara, patru grupuri sanitare, sală de mese, cabinet medical, cameră dezinfecție ouă; suprafața construită = 247 mp din 1991 mp suprafața totală, suprafața utilă = 212,96 mp, Carte Funciară nr. 83529, număr cadastral 83529-C1-U3 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,135.603 lei“,

- la poziția 3017, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 10; suprafață totală = 1827 mp compusă din Lot 1 în suprafață de 1.674 mp; Vecinătăți: Nord – Strada George Cair număr cadastral 75961, Est – Strada cpt Stănică Ilie număr cadastral 76001, Sud - Lot 2 și 3 și Vest – număr cadastral 75942, Carte Funciară nr. 84560, număr cadastral 84560 și cotă parte teren 153/1236 mp din Lotul 3 număr cadastral 84562,

- la poziția 3018, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 10; apartamentul U2 din construcție tip S+P+1E, compus din cabinet asistent social, casa scării, cabinet medical, sală de mese și hol, două săli clasă, două debarale și două grupuri sanitare; suprafața construită = 264 mp, suprafața utilă = 227,28 mp, Carte Funciară nr. 84562, număr cadastral 84562-C1-U2,

- la poziția 3817 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Laminorului, categoria de folosință A-arabil; Vecinătăți: Nord - teren municipiu, Est- număr cadastral 85021, Sud și Vest - Strada Laminorului număr cadastral 83863, suprafața = 959 mp, Carte funciară nr. 85213, număr cadastral 85213“.

Art. 2. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a pozițiilor: 1802 - PT 7 Micro VI – strada Tudor Vladimirescu, valoare aferentă 51.043 lei, 2623 - Teren PT 7 Micro VI, valoare aferentă 80.310 lei și 1828 - Spațiu Punct termic PT 1 Micro 2 - Strada Cernăuți (Soroca), valoare aferentă 23.543 lei.

Art. 3. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   394

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind modul de administrare a imobilelor în care își desfășoară activitatea atât grădinițe cât și creșe din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 36519/24.10.2019;

§Raportul comun nr. 36520/24.10.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 43/31.03.2015 privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra unui teren în suprafață de 2310 mp și a clădirii aferente, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 263/30.09.2015 privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile compuse din construcții si teren aferent în care își desfășoară activitatea creșele de copii preluate conform H.C.L. nr. 138/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 178/29.07.2016 privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unei cote-părți din terenul și clădirea Grădiniței nr. 15,  str. George Cair, nr. 10;

§Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 298 - 300 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Datele de identificare ale imobilelor în care funcționează atât grădinițe cât și creșe din Municipiul Târgoviște, așa cum au fost determinate în urma măsurătorilor cadastrale, sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 43/31.03.2015, nr. 263/30.09.2015 și  nr. 178/29.07.2016 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Asistență Socială, Direcția Economică - Compartiment Evidență Patrimoniu și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   395

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 3 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind valorificarea unor mijloace fixe aprobate la casare, aflate în administrarea Direcției de Salubritate

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§       Referatul de aprobare nr. 35116/14.10.2019;

§       Raportul de specialitate nr. 35661/17.10.2019;

§       Prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§      Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Ordinului 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§       Prevederile Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

§       Prevederile HCL nr. 211/19.04.2019 referitoare la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției de Salubritate;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2) și c) și alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

           În temeiul art. 139, alin. alin. (3) lit.  g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației în vederea valorificării mijloacelor fixe aflate în administrarea Direcției de Salubritate, aprobate la casare conform HCL nr. 211/19.04.2019.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de evaluare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ionete George-Florin

Joița Ion

Bercu Adrian

Art. 3 Prețul de pornire al licitației este cel stabilit prin raportul de expertiză tehnică, astfel:

1.  Autoutilitară MICTION tip 3P, an fabricație1990- cu o valoare de 2.600 lei;

2.  Autoutilitară DACIA tip 1305, an fabricație 2000- cu o valoare de 1.300 lei;

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   396

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea a două spații în suprafață de 23 m2 fiecare, situate în incinta unui corp de clădire adiacent Pieței Vlad Țepeș

din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 35475/18.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 35746/18.10.2019 al Direcției de Salubritate;

§ Prevederile Anexei 5h a H.C.L. nr. 283/09.11.2015 republicată în baza  H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 2 ani, a două spații în suprafață de 23 m2 fiecare, situate în incinta unui corp de clădire adiacent Pieței Vlad Țepeș din Municipiul Târgoviște, în vederea desfășurării activității de comerț, având următoarele date de identificare:

                                          I.     Număr de inventar: 1520105;

                                       II.     Date de identificare: spațiu compartimentat în suprafață totală de 46 m2, adiacent Pieței Vlad Țepeș (conform planului de amplasament anexat);

                                    III.     Elemente descriptive: construcție tip P din zidărie elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton, suprafață construită 46 m2;

                                   IV.     Valoare de inventar: 70.000 lei;

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare a ofertelor, din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

Ionete George-Florin

Joița Ion

Bercu Adrian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 19 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   397

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind închirierea terenului în suprafață de 51 m2 adiacent proprietății din strada Berzei nr. 59, Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 35879/21.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 36000/21.10.2019 al D.A.P.P.P.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, în suprafață de 51 m2, adiacent proprietății din strada Berzei nr. 59, Municipiul Târgoviște, în vederea amenajării și întreținerii zonei ca spațiu verde, bun imobil având următoarele date de identificare:

                                          I.     Număr de inventar: 7013162;

                                       II.     Elemente de identificare: strada Berzei colț cu strada Cetății, cvartal 14, parcela 14.1; categoria de folosință - curți construcții;

                                    III.     Valoare de inventar: 14.948 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de evaluare a licitației, din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

Ionete George-Florin

Joița Ion

Bercu Adrian 

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 4 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   398

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 HOTĂRÂRE

privind închirierea unui teren situat în str. Laminorului,  Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 36721/25.10.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 36722/25.10.2019 al D.A.P.P.P.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 23 de ani, până la data de 31.12.2042 a unui teren în suprafață de 959 m2, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, adiacent proprietății din str. Laminorului nr. 52A, în vederea amenajării și întreținerii zonei ca spațiu verde, bun imobil având următoarele date de identificare:

I.                   Număr de inventar: 7013154;

II.                  Elemente de identificare: strada Laminorului, nr. cadastral 85213; categorie de folosință arabil

III.               Valoare de inventar: 65.586 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de evaluare a licitației, din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

      Ionete George-Florin

      Joița Ion

      Bercu Adrian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 3 lei/m2/an, respectiv 0,25 lei m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   399

Tgv. 31.10.2019

 Redactat 2 ex.

         jr. Diana Ion