ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

16.05.2017

 

164. Hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - limită Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită Județ Ilfov”

165. Hotărâre privind modificarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

                                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - limită Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești –

limită Județ Ilfov”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 16.05.2017, având în vedere:

§ Adresa Consiliului Județean Dâmbovița - Direcția Programe Europene nr. 11918/10.05.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 13803/10.05.2017;

§ Scrisorile Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 3604/09.05.2017 și nr. 3605/09.05.2017;

§ Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020;

§ Prevederile HCL nr. 114/25.04.2016 referitoare la  transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție;

§ Prevederile H.C.L. nr. 337/27.10.2016 referitoare la aprobarea Acordului de  parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani -Băleni - Dobra - Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”

§ Prevederile art. 36, alin. 7, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit f din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică Acordul de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani -Băleni - Dobra - Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Honorius Moțoc                                                                                                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   164

Tgv. 16.05.2017                       

Red. U.M./3ex

 

 

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 164/16.05.2017                                                            

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

pentru realizarea proiectului

< Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - Limită Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – Limită Județ Ilfov >

 

 

Părțile

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu sediul în municipiul Târgoviște, Piața Tricolorului, nr.1, județul Dâmbovița, cod poștal 130060, tel.0245- 212303, fax 0245-212230, codul fiscal 4280205, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)

              Cod IBAN: RO54TREZ24A840301710101X

         Denumire/adresa Trezoreriei:

         Sucursala:  Trezoreria Târgoviște

              Adresa: Calea Domnească nr. 196, Târgoviște,  cod 130003, jud. Dâmbovița

           

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Târgoviște, cu sediul în municipiul Târgoviște, str. Revoluției, nr. 1-3, jud. Dâmbovița, cod poștal 130011, cod fiscal 4279944, având calitatea de Partener 2

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni, cu sediul în municipiul Moreni, str. A.I. Cuza, nr. 15, jud. Dâmbovița, cod poștal 135300, cod fiscal 4344597, având calitatea de Partener 3

 

au convenit următoarele:

 

Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: < Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin  modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - Limită Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești - Limită Județ Ilfov >, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 6.1, Apel de proiecte P.O.R. 2016/6/6.1/1,  precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.

 

Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

 

Organizația

Roluri și responsabilități

Valoarea estimată a fiecărei activități

(lei, cu TVA inclus)

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița (Partener 1) - Lider parteneriat

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activitatea  I.1. - Pregătirea documentației de atribuire a contractului și derularea procedurii de achiziție publică în vederea selectării ofertantului câștigător care va presta serviciile privind elaborarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție, Expertize tehnice, Studii de specialitate, Documentații tehnice obținere avize și acorduri solicitate prin C.U., aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră

A. I.1.1. Pregătirea documentației de achiziție.

A. I.1.2. Derularea procedurii de achiziție publica în vederea selectării ofertantului câștigător care va presta serviciile privind elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Expertize tehnice, Studii de specialitate, Documentații tehnice obținere avize și acorduri solicitate prin C.U., aferente proiectului de modernizare infrastructura rutieră.

0,00 lei

Activitatea I.2. Obținerea Certificatului de urbanism aferent proiectului de modernizare infrastructura rutieră

0,00 lei

Activitatea  I.3. Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a Expertizelor tehnice și Studiilor de specialitate și a Documentațiilor tehnice pentru Obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin CU, aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră

157.080,00 lei

Activitatea .I.4. Pregătirea documentației de atribuire  a contractului și derularea procedurii de achiziție publica in vederea selectării ofertantului câștigător care va presta serviciile de elaborare a studiilor topografice, înscrierea drumurilor in cartea funciara și completarea cadastrului existent, pentru sectoarele de drumuri județene aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră

A  I.4.1 Pregătirea documentației de achiziție

A I.4.2 Derularea procedurii de achiziție publică în vederea selectării ofertantului câștigător care va presta serviciile de elaborare a studiilor topografice, înscrierea drumurilor în cartea funciară și completarea cadastrului existent, pentru sectoarele de drumuri județene aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră

0,00 lei

Activitatea I.5. Elaborarea studiilor topografice, înscrierea drumurilor în cartea funciară și completarea cadastrului existent, aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră

103.159,60 lei

Activitatea I.6. Pregătirea documentației de atribuire a contractului și derularea procedurii de achiziție publică în vederea selectării ofertantului câștigător care va presta serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră

A  I.6.1.  Pregătirea documentației de achiziție

A I.6.2. Derularea procedurii de achiziție publică în vederea selectării ofertantului câștigător care va presta serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră

0,00 lei

Activitatea I.7. Elaborarea cererii de finanțare aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră

46.856,25 lei

Activitatea I.8. Obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism și a altor avize specifice solicitate prin Ghidul specific priorității de investiții 6.1 din cadrul P.O.R

155.681,00 lei

Activitatea I.9 Contractarea serviciilor de elaborare a Raportului de audit de siguranță rutieră în concordanta cu Legea 265/07.11.2008 și elaborarea Raportului de audit pentru proiectul preliminar (etapa DALI)

A  I.9.1 Contractarea Serviciului de elaborare a auditului de siguranță rutiera  pentru proiectul preliminar (corespunzător etapei DALI a documentației tehnico- economice)

 A I.9.2 Realizarea Raportului de audit de siguranță corespunzător etapei DALI a documentației tehnico- economice

 

191.730,40 lei

Activitatea  I.10. Activitatea de pregătire a documentelor solicitate prin Ghidul General P.O.R, precum și prin Ghidul specific P.O.R., Axa 6.1.

0,00 lei

Activitatea  I.11. Depunerea documentației de finanțare în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă la A.D.R. Sud Muntenia

0,00 lei

Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

 

Activitatea II. 1. Pregătirea documentației de atribuire a contractului,  derularea procedurii de achiziție publica in vederea selectării ofertantului câștigător care va presta serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice - faza proiect tehnic si elaborarea proiectului tehnic

A.II.1.1 Pregătirea documentației de achiziție

A II.1.2 Derularea procedurii de achiziție publica in vederea selectării ofertantului câștigător care va presta serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice - faza proiect tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrării

0,00 lei

Activitatea II.2 Elaborarea Proiectului tehnic de către prestatorul specializat contractat

209.816,04 lei

Activitatea II.3 Contractarea serviciilor de elaborare a Raportului de audit de siguranță rutieră in concordanta cu Legea nr.265/2008, pentru PT - proiectul tehnic detaliat si realizarea raportului de audit de siguranță corespunzător etapei Proiect tehnic (PT) a documentației tehnico- economice;

A II.3.1 Contractarea Serviciului de elaborare a auditului de siguranță rutieră  pentru proiectul detaliat (corespunzător etapei P.T. a documentației tehnico- economice)

A II.3.2 Realizarea Raportului de audit de siguranță corespunzător etapei PT a documentației tehnico-economice

 

479.326,00

Activitatea II.4. Obținerea Autorizației de Construire

0,00 lei

Activitatea II. 5. Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului

A II.5.1 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului:

A II.5.2 Însușirea atribuțiilor incluse în  fișele de  post pentru echipa de monitorizare a proiectului;

A II.5.3  Analiza graficului de desfășurare a activităților proiectului, cu stabilirea responsabilităților pentru fiecare activitate.

0,00 lei

Activitatea II.6. Lansarea proiectului         

A II.6.1 Stabilirea locației și a datei de desfășurare a seminarului de lansare a proiectului;

A II.6.2 Stabilirea listei de invitați la lansarea proiectului

A II.6.3  Stabilirea agendei de desfășurare a conferinței de lansare a proiectului;

A II.6.4 Transmiterea către Organismul Intermediar, spre avizare, a comunicatului de presă și a mapei de prezentare a proiectului;

A II.6.5 Transmiterea comunicatului de presă către mass media locală;

A II.6.6 Transmiterea invitațiilor către toți participanții;

A II.6.7. Derularea conferinței de lansare a proiectului

 

 

 

952,00 lei

 

(cost realizare comunicat presă lansare proiect)

Activitatea II.7. Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de achiziție publica pentru contractarea serviciului de management al proiectului;

A II.7.1 Pregătirea documentației de atribuire

 A II.7.2 Derularea efectivă a procedurii de achiziție publică

0,00 lei

Activitatea II.8. Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de achiziție publică de lucrări

A II.8.1 Pregătirea documentației de atribuire

A II.8.2 Derularea procedurii de achiziție publică de lucrări

0,00 lei

Activitatea II.9 Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de achiziție publică privind serviciile de dirigenție  de șantier

A II.9.1 Pregătirea documentației de atribuire.

A II.9.2 Derularea procedurii de achiziție publică privind serviciile de dirigenție  de șantier

0,00 lei

Activitatea II.10. Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de achiziție publică a serviciului de audit financiar extern.

A II.10.1 Pregătirea documentației de atribuire

A II.10.2 derularea procedurii de achiziție a serviciului de audit financiar extern

0,00 lei

Activitatea II.11. Realizarea activității de monitorizare a proiectului

0,00 lei

 Activitatea II.12. Realizarea activității de management a proiectului.

1.977.434,90 lei

Activitatea  II.13. Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de achiziție publică a produselor de informare și publicitate

A II.13.1 Pregătirea documentației de achiziție

A II.13.2 derularea procedurii de achiziție a produselor de informare și publicitate

0,00 lei

Activitatea II.14. Execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor județene vizate de proiect

A II.14.1 Predarea amplasamentului către Constructor;

A II.14.2 Modernizarea DJ 711  Km 0+000 - 40+830,59

A II.14.3 Modernizarea DJ km 720  2+130.00 – 7+417.161 și Km 13+440.060 – 15+535.672

A II.14.4 Modernizarea DJ 720 B Km 0+572.23 – 6+384.47

A II.14.5 Modernizarea DJ101 B Km 0+000 -8+135.49

A II.14.6 Pod pe D.J. 720B, km 3+865, în localitatea Nisipurile, comuna Ulmi, județul Dâmbovița

A II.14.7 Pod pe D.J. 720, km 3+350, în comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița

A II.14.8  Pod pe D.J. 711, km 16+050, peste pârâul Racovița, în localitatea Băleni, județul Dâmbovița

A II.14.9 Pod pe D.J. 711, km 35+414, peste Canal, în  comuna Cojasca, județul Dâmbovița

A II.14.10 Recepția la terminarea lucrărilor și predarea construcției către beneficiar

A II.14.11 Testarea lucrării de modernizare realizate

A II.14.12 Emiterea certificatului de conformitate

Nota : Lungimile drumurilor sunt în concordanță cu planurile de situație

207.864.377,42 lei

 

(însumare capitole bugetare 1+3+4)

Activitatea II.15. Derularea activității de supraveghere a lucrărilor (dirigenția de șantier)

100.570,47 lei

Activitatea II.16. Derularea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrării de modernizare a drumurilor județene ;

82.284,93 lei

Activitatea II.17. Contractarea serviciilor de elaborare a Raportului de audit de siguranță rutieră in concordanță cu Legea nr.265/2008 și realizarea Raportului de audit de siguranță rutiera pentru stadiul anterior dării în exploatare, a drumurilor județene modernizate

A II.17.1 Contractarea Serviciului de elaborare a auditului de siguranță rutieră pentru  stadiul anterior darii in exploatare a drumurilor județene modernizate

A II.17.2 Realizarea Raportului de audit de siguranță corespunzător stadiului anterior dării în exploatare  a drumurilor județene modernizate

 

191.730,40 lei

Activitatea II.18. Realizarea auditului financiar extern al proiectului

69.416,66 lei

Activitatea II.19. Organizarea și susținerea campaniei de informare și publicitate.

91.392,00 lei

Activitatea II.20. Activitatea de închidere a proiectului

A II.20.1. Stabilirea locației și a datei de desfășurare a conferinței de închidere a proiectului;

A II.20.2 Stabilirea listei de invitați la conferința de închidere a proiectului

A II.20.3  Stabilirea agendei de desfășurare a  conferinței de închidere a proiectului;

A II.20.4 Transmiterea către Organismul Intermediar, spre avizare, a comunicatului  de presă final ;

A II. 20.5  Transmiterea comunicatului de presă către mass media locală;

A II.20.6  Transmiterea invitațiilor către toți participanții;

A II.20.7. Desfășurarea conferinței de închidere a proiectului

 

 

 

952,00 lei

 

(cost realizare comunicat presă închidere proiect)

Activitatea II.21  Contractarea serviciilor de elaborare a Raportului de audit de siguranță rutieră în concordanță cu Legea 265/07.11.2008 si elaborarea Raportului de audit de siguranță rutiera pentru stadiul imediat după darea în exploatare a drumurilor județene modernizate

A II.21.1 Contractarea Serviciului de elaborare a auditului de siguranță rutieră pentru stadiul imediat după darea în exploatare a drumurilor județene modernizate

 A II.21.2 Realizarea Raportului de audit de siguranță corespunzător stadiului imediat după darea în exploatare a drumurilor județene modernizate

 

 

 

95.865,20 lei

Activitatea II.22. Activitatea de raportare în cadrul proiectului

0,00 lei

Activitatea II.23. Activitatea de întocmire a cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului

0,00 lei

Activitatea II.24. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale

0,00 lei

În cazul obținerii finanțării și după implementarea proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale:

-    menține investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare),

-    nu realizează o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii și

-    nu realizează o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

- Pentru tronsonul aferent D.J. 720 în lungime de 2418,96 km reabilitat prin proiectul privind "Reabilitarea/Modernizarea și extinderea spatiilor publice urbane, străzi și spatii verzi, în Municipiul Moreni" finanțat prin P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urban㔠și pentru tronsonul aferent D.J. 720 în lungime de 3,685 km, în curs de executare din alte surse de finanțare (O.G. nr.28/2013) Liderul de parteneriat  își va asuma, prin Hotărâre a Consiliului Județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T.

- Va monitoriza modul cum este întreținută infrastructura pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale;

- Alte roluri și responsabilități ce vor fi identificate in perioada de implementare a proiectului sau care vor fi determinate de adoptarea de corrigendum-uri, instrucțiuni sau legislație națională sau europeană care se aplică Axei 6, P.I. 6.1, Apel de proiecte P.O.R. 2016/6/6.1/1 sau întregului P.O.R. 2014-2020;

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Târgoviște

(Partener 2)

Valoarea estimată a fiecărei activități

(lei, cu TVA inclus)

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

0,00  lei

Tronsonul de drum aferent DJ 711 aflat în proprietatea U.A.T. Județ Dâmbovița, cu numărul de carte funciară 82735, cuprins între km 0+000 – km 1+106, este aferent străzii Silviu Stănculescu situată în intravilanul Municipiului Târgoviște și se află în administrarea U.A.T Târgoviște. Pe acest tronson de drum se vor executa lucrări de modernizare prin prezentul proiect.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște își va asuma, prin Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a acordului de parteneriat, faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T.

0,00 lei

Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

0,00 lei

- Predarea  amplasamentului aferent tronsonului de drum aferent DJ 711 cuprins între km 0+000 – km 1+106, aferent străzii Silviu Stănculescu situată în intravilanul Municipiului Târgoviște, către Liderul de parteneriat (partener 1), respectiv către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița.

- Pune la dispoziția partenerului 1 (Liderului de parteneriat) și/sau instituției finanțatoare orice informație relevantă de care dispune pentru implementarea/menținerea sustenabilității proiectului;

 

Rolul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiul Târgoviște in cadrul prezentului parteneriat constă în predarea amplasamentului tronsonului de drum aferent DJ 711 aflat in intravilanul municipiului Târgoviște (aferent străzii Silviu Stănculescu) in vederea modernizării acestuia in cadrului prezentului proiect de finanțare, in scopul asigurării continuității traseului vizat de investiție, fără a avea alte activități de derulat și fără a avea alocare financiară sau contribuție proprie  în bugetul prezentei cereri de finanțare.

 Alte roluri și responsabilități ce vor fi identificate in perioada de implementare a proiectului sau care vor fi determinate de adoptarea de corrigendum-uri, instrucțiuni sau legislație națională sau europeană care europeană care se aplică Axei 6, P.I. 6.1, Apel de proiecte P.O.R. 2016/6/6.1/1 sau întregului P.O.R. 2014-2020;

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni

(Partener 3)

 

Valoarea estimată a fiecărei activități

(lei, cu TVA inclus)

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

0,00  lei

- Pentru tronsonul aferent DJ 720 în lungime de 2418,96 km reabilitat prin proiectul privind "Reabilitarea/ Modernizarea și extinderea spatiilor publice urbane, străzi și spatii verzi, în Municipiul Moreni" finanțat prin P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urban㔠și pentru tronsonul aferent DJ 720 în lungime de 3,685 km, în curs de executare din alte surse de finanțare (O.G. nr.28/2013) Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Moreni își va asuma, prin Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a acordului de parteneriat, faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T.)

 

Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

0,00 lei

- Pune la dispoziția partenerului 1 (Liderului de parteneriat) și/sau instituției finanțatoare orice informație relevantă de care dispune pentru implementarea/ menținerea sustenabilității proiectului;

 

Rolul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiul Moreni in cadrul prezentului parteneriat constă în asigurarea continuității traseului vizat de investiție, fără a avea nicio activitate de derulat și nicio alocare în bugetul prezentei cereri de finanțare.

- Alte roluri și responsabilități ce vor fi identificate in perioada de implementare a proiectului sau care vor fi determinate de adoptarea de corrigendum-uri, instrucțiuni sau legislație națională sau europeană care se aplică Axei 6, P.I. 6.1, Apel de proiecte P.O.R. 2016/6/6.1/1 sau întregului P.O.R. 2014-2020;

 

Contribuția la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

 

Organizația

Contribuția

(unde este cazul)

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița

(Partener 1)

-          Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile este de 4.214.744,64 lei inclusiv TVA aferent, procent 2%;

-          Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile este de 1.081.393,46 lei inclusiv TVA aferent, procent 100%;

-          Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului este de 5.296.138,10 lei inclusiv TVA aferent,  procent 2,50 % ;

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Târgoviște

 (Partener 2)

 

 

Nu este cazul

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni

 (Partener 3)

 

 

Nu este cazul

 

Plăți

Decontările între liderul de parteneriat și parteneri se vor efectua conform prevederilor legale în vigoare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – nu este cazul.

Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat si toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice  derulate de aceștia – nu este cazul.

Liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3(2) din acordul de parteneriat.

Liderul de parteneriat își va cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de angajament și a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

 

Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 23.09.2016 ora 0001 și data închiderii oficiale a P.O.R. 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare dintre acestea intervine ultima.

 

Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

 

Drepturile liderului de proiect

Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

Obligațiile liderului de proiect

Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar P.O.R.

Liderul de parteneriat va înainta O.I. cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat. cheltuielile afectate de nereguli conform legislației în vigoare.

Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 

Drepturile și obligațiile Partenerului 2

Drepturile Partenerului 2

Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare – dacă este cazul.

Obligațiile Partenerului 2

Tronsonul de drum aferent DJ 711 aflat in proprietatea U.A.T. Județ Dâmbovița, cu numărul de carte funciară 82735, cuprins între km 0+000 – km 1+106, este aferent străzii Silviu Stănculescu situată în intravilanul Municipiului Târgoviște și se afla în administrarea U.A.T. Târgoviște. Pe acest tronson de drum se vor executa lucrări de modernizare prin prezentul proiect.

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Târgoviște va preda  amplasamentul aferent tronsonului de drum aferent DJ 711 cuprins între km 0+000 – km 1+106, aferent străzii Silviu Stănculescu situată în intravilanul Municipiului Târgoviște, către Liderul de parteneriat (partener 1), respectiv către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița.

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște își va asuma, prin Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a acordului de parteneriat, faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T.

Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.   

Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

 

Drepturile și obligațiile Partenerului 3

Drepturile Partenerului 3

Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare – dacă este cazul.

 

Obligațiile Partenerului 3

Pentru tronsonul aferent D.J. 720 în lungime de 2418,96 km reabilitat prin proiectul privind "Reabilitarea/ Modernizarea și extinderea spatiilor publice urbane, străzi și spatii verzi, în Municipiul Moreni" finanțat prin P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urban㔠și pentru tronsonul aferent D.J. 720 în lungime de 3,685 km, în curs de executare din alte surse de finanțare (O.G. nr.28/2013) Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Moreni își va asuma, prin Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a acordului de parteneriat, faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T.

Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.   

Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

 

Proprietatea

Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului modernizat/extins și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale/dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin P.O.R. 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale.

De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

 

Dispoziții finale

Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 

Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

 

            Semnături

                                                                                                 Semnătura  Data și locul semnării

Partener 1

jr. dr. OPREA Alexandru –

Președinte  Consiliul Județean Dâmbovița

 

 

Partener 2

Jr. STAN Daniel Cristian –

Primar Municipiul Târgoviște

 

 

Partener 3

ing. DINU Constantin –

Primar Municipiul Moreni

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Honorius Moțoc                                                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind modificarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedința extraordinară, astăzi, 16.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor 2693 Teren aferent Bulevardul Mircea cel Bătrân, 2694 Teren aferent Bulevardul Regele Carol I, 2699 Teren aferent Strada 1 Mai, 2719 Teren aferent Strada Bastionului, 2722 Teren aferent Strada Brașovului, 2733 Teren aferent Strada Ciocârliei, 2762 Teren aferent Strada Gimnaziului, 2778 Teren aferent Strada Ioan Alexandru Brătescu Voinești, 2756 Teren aferent Fundătura maior Coravu Ion, 2764 Teren aferent Strada Gării, 2765 Strada Herța, 2794 Teren aferent Strada Macarie, 2798 Teren aferent Strada Mihai Bravu, 2803 Teren aferent Strada Miron Costin, 2813 Teren aferent Strada Nifon, 2816 Teren aferent Strada Oituz,  2815 Teren aferent Strada Oilor, 2820 Teren aferent Strada Plevnei, 2829 Teren aferent Strada Radu Petrescu, 2835 Teren aferent Strada Rovine, 2847 Teren aferent Strada Sârbilor, 2839 Teren aferent Strada Smaranda Gheorghiu, 2845 Teren aferent Strada Stupilor, 2869 Teren aferent Strada Zorilor, 2879 Teren aferent Strada căpitan Tudorică Popescu, 2647 Teren Strada locotenent Viorel Mărceanu, 2890 Teren aferent Strada locotenent Stancu Ion, 2895 Teren aferent Strada maior Coravu Ion, 2897 Teren aferent Strada maior Oprescu Adrian, 2906 Teren aferent Strada profesor Cornel Popa, 2907 Teren aferent Strada Nicolae Radian, 2911 Teren aferent Strada stolnicul Constantin Cantacuzino, 2760 Teren aferent Strada George Enescu, 2896 Teren aferent Strada maior Ion Alexandrescu, 2874 Teren aferent Strada colonel Stan Zătreanu, 2791 Teren aferent Strada Liniștei, 2742 Teren aferent Strada Crișan, 2846 Teren aferent Strada Suseni, 2772 Teren aferent Strada Iazului, înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

 

- la poziția 2693, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 23322 mp“

- la poziția 2694, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 26255 mp“

- la poziția 2699, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4590 mp; Carte Funciară nr. 83477, număr cadastral 83477“

- la poziția 2719, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 960 mp“

- la poziția 2722, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 364 mp; Carte Funciară nr. 83479, număr cadastral 83479“

- la poziția 2733, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 613 mp“

- la poziția 2762, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 2172 mp și Lotul 2 în suprafață de 10388 mp; suprafața totală = 12560  mp“

- la poziția 2778, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 856 mp; Carte Funciară nr. 83472, număr cadastral 83472“

- la poziția 2756, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 827 mp“

- la poziția 2764, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 14362 mp“

- la poziția 2765, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafață = 3470 mp; Carte Funciară nr. 83469, număr cadastral 83469“

- la poziția 2794, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 597 mp“

- la poziția 2798, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 8606 mp“

- la poziția 2803, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1084 mp“

- la poziția 2813, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3229 mp“

- la poziția 2816, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2587 mp“

- la poziția 2815, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2091 mp“

- la poziția 2820, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3871 mp“

- la poziția 2829, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1261 mp; Carte Funciară nr. 83476, număr cadastral 83476“

- la poziția 2835, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 904 mp“

- la poziția 2847, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 10114 mp“

- la poziția 2839, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 448 mp“

- la poziția 2845, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 5052 mp“

- la poziția 2869, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2408 mp“

- la poziția 2879, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 10660 mp“

- la poziția 2647, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent strada locotenent Viorel Mărceanu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 280 mp“

- la poziția 2890, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum;  suprafața = 10889 mp“

- la poziția 2895, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4732 mp; Carte Funciară nr. 83474, număr cadastral 83474  “

- la poziția 2897, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum;  suprafața = 6070 mp “

- la poziția 2906, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 18718 mp“

- la poziția 2907, coloana 2 va avea următorul cuprins : “Teren aferent Strada Nicolae Radian“; coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lot 1 suprafața de 4676 mp și Lot 2 în suprafața de 759 mp; suprafața totală = 5435 mp“

- la poziția 2911, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lot 1 în suprafața  de 827 mp și Lot 2 în suprafața de 881 mp; suprafața totală = 1708 mp “

- la poziția 2742, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lot 1 în suprafață de 545 mp și Lot 2 în suprafață 1267 mp; suprafața totală  = 1812 mp“

- la poziția 2760, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1534 mp“

- la poziția 2772, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1380 mp“

- la poziția 2791, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lot 1 în suprafață de 2286 mp și Lot 2 în suprafață 2852 mp; suprafața totală  = 5138 mp“

- la poziția 2846, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2013 mp“

- la poziția 2874, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2446 mp“

- la poziția 2896, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lot 1 în suprafață de 3735 mp și Lot 2 în suprafață 708 mp; suprafața totală  = 4443 mp“.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Honorius Moțoc                                                                                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   165

Tgv. 16.05.2017                       

Red. U.M./2ex

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

30.05.2017

 

 

166. Hotărâre privind modificarea statului de funcții, a organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și a regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități

167. Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică

168. Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, mai 2017

169. Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activități nonprofit de tineret

170. Hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2017

171. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Reabilitare și consolidare clădire Primărie - Municipiul Târgoviște”

172. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”

173. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

174. Hotărâre privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

175. Hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviște pentru perioada 2017 - 2021

176. Hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul  2016 și a indicatorilor de performanță economică pentru anul 2017

177. Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

178. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

179. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2017

180. Hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică în vederea recuperării debitelor nerecuperate din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite

181. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16, Municipiul Târgoviște”

182. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiție: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, județul Dâmbovița”

183. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 89/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

184. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

185. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

186. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 48/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

187. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

188. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „COMPLEX SPORTIV – MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar: Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița

189.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. Maior Spirescu, nr. 5, beneficiar: Municipiul Târgoviște

190. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, beneficiar: Municipiul Târgoviște

191. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial P+1 etaj”, municipiul Târgoviște, str. Calea București, nr. 100, beneficiar: Dumitru Ion

192.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 8 H, beneficiar: Nedelcu Elena - Ana

193. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 din data de 05.05.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

194. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 2 din data de 22.05.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

195. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile situate în Bdul. Regele Carol I, nr. 51

196. Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în str. poet Grigore Alexandrescu, nr. 6

197. Hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Consiliul Județean Dâmbovița asupra unui teren în suprafață totală de 2889 mp situat la intersecția DJ 720 E cu Bulevardul Regele Carol I și strada Gării

198. Hotărâre privind includerea în proprietatea municipiului Târgoviște a investiției „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona “A“ a zonei de acțiune urbană din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

199. Hotărâre privind includerea în proprietatea municipiului Târgoviște a investiției „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona “B “ a zonei de acțiune urbană din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”

200. Hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

201. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 13 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

202. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Vlad Țepes, adiacent Pieței Vlad Țepeș - zona Hala Micro XI

203. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona Baia Comunală, cvartal 23, parcela 98

204. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 31 D, cvartal 216, parcela 4

205. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 20,12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17

206. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare - adiacent bl. 17, număr cadastral 37

207. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 51 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

208. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 4 ani și 5 luni, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Radu Gioglovan - adiacent bl. 57 A, cvartal 21, parcela 92

209. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112

210. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 24 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, str. 1 Mai, nr. 31

211. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 16,26 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, str. Independenței, adiacent bl. 8 - 9

212. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 16,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, str. Independenței, adiacent bl. 8 - 9

213. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 20,17 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, str. Independenței, adiacent bl. 8 - 9

214. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 21,35 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, str. Independenței, adiacent bl. 8 - 9

215. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 10,65 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

216. Hotărâre privind aprobarea accesului gratuit al copiilor în zona de ștrand a Complexului Turistic de Natație           

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții, a organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și a regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcții, a organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și a regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități;

§ Art. 22 si 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii cadru nr. 284/2010 referitoare la salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. nr. 292/2011 , cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 904/2014, pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

§ Prevederile H.G. 118/2014 referitoare la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 60 ale Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 referitor la aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special;

§ Prevederile HCL nr. 72/28.02.2017 referitoare la modificarea HCL nr. 5/26.01.2016 referitoare la modificarea statului de funcții, a organigramei și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a și d, alin. 3, lit. “b” și alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică statul de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, începând cu data de 15.06.2017, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, începând cu data de 15.06.2017, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Începând cu aceeași dată, art. 3 al HCL nr. 72/28.02.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Honorius Moțoc                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   166

Tgv. 30.05.2017                       

Red. D.I./2ex                    

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante

din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică;

§  Prevederile art. 5.3, din Ordinul 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate I A (studii superioare,) în referent I (studii medii).

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   167

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./2ex                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local,

sesiunea I, mai 2017

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 2/19.05.2017  al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 163/29.07.2016 privind modificarea și completarea Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§ Prevederile H.C.L nr. 237/21.09.2016 modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, republicat în baza HCL nr. 163/29.07.2016;

§ Prevederile HCL nr. 114/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea I, mai 2017, a proiectelor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   168

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./2ex                   

                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activități nonprofit de tineret

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 2/19.05.2017  al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 164/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activități nonprofit de tineret;

§ Prevederile H.C.L. nr. 238/21.09.2016 privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016;

§ Prevederile HCL nr. 114/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de tineret, a proiectelor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   169

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./2ex                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2017

 

   Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2017;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 19, lit. „b” și art. 29 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice;

§ Prevederile Ordinului nr. 2822/27.04.2017 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

       HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Lista blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea și execuția lucrărilor la imobilele cuprinse în Lista blocurilor de locuințe pentru anul 2017 se va realiza în limita fondurilor alocate de la bugetul local, bugetul de stat și fonduri ale asociațiilor de proprietari, iar pentru lucrările de remedire din garanția de bună execuție a constructorului inițial/bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   170

Tgv. 30.05.2017                       

Red. D.I./2ex                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Reabilitare și consolidare clădire Primărie - Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Reabilitare și consolidare clădire primărie - municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 referitoare la finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: „Reabilitare și consolidare clădire primărie - municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: „Reabilitare și consolidare clădire primărie - municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                         

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   171

Tgv. 30.05.2017                        

Red. D.I./3ex                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 referitoare la finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   172

Tgv. 30.05.2017                       

Red. D.I./3ex                   

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

 la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 16 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A;

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   173

Tgv. 30.05.2017                        

Red. D.I./2ex                   

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                          Anexa la HCL nr. 173/30.05.2017

Consiliul Local                                                                                                                   

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.aprobe Raportul Administatorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în perioada 01.01.2016-31.12.2016

 

   Pentru  ____X_____              Împotrivă____________       Abținere___________

 

2.     Să aprobe situațiile financiare ale Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2016, care cuprind Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note Explicative

 

Pentru  ____X______             Împotrivă____________       Abținere___________

 

3.Să aprobe propunerea de repartizare a profitului înregistrat de Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la 31.12.2016.

 

  Pentru  _____X_____             Împotrivă____________       Abținere___________

 

4.Să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat de societate cu auditorul financiar S.C Prim - Audit S.R.L

  Pentru  ____X______            Împotrivă____________       Abținere___________                                                                            

 

5.     Să aprobe numirea S.C Prim - Audit S.R.L, reprezentată legal de dna. Tănase Luminița Marinela -administrator,  ca auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2016, 2017, 2018, 2019, pentru un mandat de 4 ani.

 

  Pentru  ____X______            Împotrivă____________       Abținere___________                                                                            

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Honorius Moțoc                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, avand in vedere:

§ Raportul comisiei de selecție întocmit în urma evaluării administratorilor în funcție ai S.C. Municipal Construct S.A.;

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§ Prevederile art. 28, alin. 7 și art. 29 alin.  1, 2 și 14 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările uletrioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 137/27.04.2017 privind constituirea comisiei de selecție a administratorilor S.C. Municipal Construct S.A.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă reînnoirea pentru o perioadă de 4 ani a mandatelor următorilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Municipal Constrct S.A.:

1.      Ivanovici Traian Daniel

2.      Mihai Valentin

3.      Ion Sebastian

Art. 2 Se împuternicește dl. Sandu Mihai - Silviu, în calitate de reprezentant legal al acționarului majoritar al societății în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Municipal Construct S.A., să semneze contractul de mandat, cu dl. Ivanovici Traian Daniel, dl. Mihai Valentin și dl. Ion Sebastian, membri în Consiliul de Administrație al S.C. Municipal Construct S.A, în termenii și condițiile stabilite prin H.C.L. nr. 81/25.04.2013.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Consiliului de Administrație, S.C. Municipal Construct S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   174

Tgv. 30.05.2017                        

Red. U.M./3ex                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviște pentru perioada 2017 - 2021

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§  Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru perioada 2017 - 2021;

§ Prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru perioada 2017 - 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Consiliul de Administrație al societății și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   175

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3ex                   

                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară)

al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul  2016 și a indicatorilor de performanță economică pentru anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 13/26.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță economică ai  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Raportul privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2016, conform anexelor 1 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii de performanță economică ai S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   176

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./2ex                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016

ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile art. 11, lit. „a” și „e” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 194, alin. 1, lit. „a” și ale art. 1961, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare pe anul 2016 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

                                                                                  

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   177

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./2ex                   

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

·     Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 14773/18.05.2017 privind rectificarea bugetului municipiului Târgoviște pe anul 2017;

·     Solicitarea Bibliotecii Județene I.H. Rădulescu nr. 9183/28.03.2017;

·     Solicitările D.A.S nr. 14472/16.05.2017 și nr. 10611/10.04.2017;

·     Solicitarea Direcției de Salubritate nr. 14555/17.05.2017;

·     Solicitarea D.A.P.P.P nr. 14708/18.05.2017;

·     Solicitarea Asociației Bulgarilor din Târgoviște „ZAEDNO” nr. 15418/24.05.2017;

·     Referatul de necesitate nr. 16059 din data de 29.05.2017;

·     Ordinul nr. 2822/2017 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017;

·     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2017 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 2.742  mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 1.300 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 " Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ",

·      majorarea cu suma de 34  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

·      majorarea cu suma de 136 mii lei a prevederilor la indicatorul  39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului",

·      majorarea cu suma de 22 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 - "Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale",

·      Majorarea  cu suma de 1.250  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 - " "Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit"

·      diminuarea cu suma de 192  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·      diminuarea  cu suma de 192  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.742  mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 692  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 692  mii lei la titlul " Bunuri și servicii",

·      Majorarea cu suma de 400 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·      Majorarea cu suma de 1.450  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.250 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe,

·      Majorarea cu suma de 200 a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “"Mediu și ape", din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Salubritate.

Art. 2 Se acordă un sprijin financiar în sumă de 5 mii lei Bibliotecii Județene I.H. Rădulescu. Suma se acordă de la capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie, titlul Bunuri și servicii.

Art. 3 Se acordă un sprijin financiar în sumă de 4 mii lei asociației ZAEDNO în vederea acoperirii cheltuielilor de transport necesare deplasarii la Festivalul Rozelor Kazanlak- Bulgaria. Suma se acordă de la capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie, titlul Bunuri și servicii.

Art. 4 Se aprobă suma de 15 mii lei pentru organizarea manifestărilor de 1 iunie. Suma se acordă de la capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie, titlul Bunuri și servicii.

Art. 5 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

        Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3, care face parte din prezenta hotărâre.

        Programul de investiții pe anul 2017 modificat este redat în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

      Art. 6  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   178

Tgv. 30.05.2017                       

Red. D.P./2ex                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2017

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 14318/15.05.2017 privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2017;

§ Prevederile art. 49 alin. 12 și alin. 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 31.03.2017, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contul de execuție a bugetului creditelor interne întocmit la data de 31.03.2017, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   179

Tgv. 30.05.2017                       

Red. D.I./2ex                    

                           

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind instituirea taxei de reabilitare termică în vederea recuperării debitelor nerecuperate din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind instituirea taxei de reabilitare termică în vederea recuperării debitelor nerecuperate din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite;

§ Prevederile Deciziei nr. 28/2016 a Curții de Conturi a României;

§ Prevederile Procesului verbal de constatare nr. 19821/08.07.2016;

§ Prevederile art. 23, alin. 1 și alin. 2, lit. „h” din Legea nr. 273/2006 referitoare la finanțale publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 486, alin. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 14, alin. 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 341, alin. 2 din Ordinul nr. 163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor, în vederea recuperării sumelor avansate de către Municipiul Târgoviște pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari.

(2) Taxa de reabilitare termică va fi achitată în termen de 10 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor. Prima rată va fi achitată la data de 31 martie a anului următor comunicării notificării cu privire la recepția de la terminarea lucrărilor.

(3) Asociațiilor de proprietari le revine obligația ca, în termen de maxim 30 zile de la comunicarea notificării cu privire la recepția la terminarea lucrărilor de reabilitare, să transmită Primăriei municipiului Târgoviște defalcarea sumelor pe fiecare proprietate individuală, precum si situatia centralizatoare a sumelor ramase de achitat de catre fiecare proprietar in parte.

(4) În acest scop, președintele asociației de proprietari va convoca Adunarea generală în vederea adoptării hotărârii în conformitate cu obligația ce-i revine conform art. 23 alin. 3 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

(5) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alineatele precedente, președintele asociației de proprietari va fi sancționat contraventional cu amendã de la 500 lei la 3.000 lei, în conformitate cu art. 56 alin. 1 lit. b) și alin. 2 lit. a) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

(6) Directia Economică, prin Serviciul Stabilire, Constatare, Urmărire, Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale, pe baza situației centralizatoare a sumelor rămase de achitat de către fiecare proprietar, situație transmisă de asociația de proprietari, care constituie titlu de creanță pentru fiecare proprietar, determina cuantumul taxei de reabilitare prin esalonarea sumelor ramase de achitat de fiecare proprietar, in rate egale, pe perioada si la termenle de plata prevazute la art. 2.

Art. 2 Urmărirea și executarea silită a taxei pentru reabilitarea termică se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, termenele de plată fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an fiscal, neachitarea la termenele stabilite generând calculul majorărilor de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de procedură fiscală pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale, până la data plății integrale a debitului.

Art. 3 Sumele avansate în condițiile legii de către Municipiul Târgoviște pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, se transferă și se recuperează de la noul proprietar.

Art. 4 Sumele avansate de Municipiul Târgoviște pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:

a)    persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;

b)    persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

c)     veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora;

d)    persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

e)     pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.

Art. 5 Prin exceptie de la prevederile art. 4, în cazul în care finanțarea activităților/lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe se asigură din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale prin care se asigură finanțarea unor astfel de intervenții, cota

de participare proprie obligatorie aferentă proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natură socială nu poate fi mai mică de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E ce revine respectivilor proprietari, proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate. Diferența până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile și neeligibile) va fi suportată de către Municipiul Târgoviște și nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari.

Art. 6  (1) Persoanele fizice care se afla în una din situațiile prevăzute la art. 4 lit. a - e din prezenta hotărâre pot beneficia de scutirea de la plata taxei de reabilitare termică, în urma formulării unei cereri de scutire, care va fi însotita de documente  justificative din care să rezulte încadrarea în una din situațiile prevăzute la art. 4 lit. a - e.

(2) Scutirea se acordă începând cu data primului termen de plată ce urmează  depunerii cererii și a documentelor justificative.

(3) Scutirea se acordă proporțional cu perioada în care persoanele respective se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4 lit. a - e.

(4) În cazul în care condițiile pentru acordarea scutirii nu mai sunt îndeplinite, persoanele respective au obligația de a depune la organul fiscal o declarație în acest sens, în termen de 30 de zile de la data la care au intervenit modificările care determină încetarea scutirii de la plata taxei de reabilitare termică.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   180

Tgv. 30.05.2017                       

Red. C.S./3ex                       

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16, Municipiul Târgoviște”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”;

§  Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție “Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște  - lucrări de construire, consolidare, extindere, reabilitare, Strada Radu Cel Mare, Nr. 21, Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”;

§  Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție “Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște  - lucrări de construire, consolidare, extindere, reabilitare, Strada Radu Cel Mare, Nr. 21, Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița” defalcat pe sursa de finantare: bugetul de stat si buget local;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat);

§ Prevederile HCL nr. 17/26.01.2016 referitoare la modificarea HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat);

§ Prevederile HCL nr. 3/30.01.2017 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16, Municipiul Târgoviște”, prin actualizarea Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție.

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š    Valoare investiție (valoare decontata în 2008 + valoare rest de executat):

448.527,00 + 993.715,74 lei = 1.442.242,74

š    Valoare investiție (rest de executat): 927.184,74 lei

š    Valoare C+M rest de executat: 817.210,84 lei

š    Finanțare de la bugetul de stat: 907.056,71 lei

š    Finanțare de la bugetul local: 20.128,03 lei

 

Art. 2. Sursele de finantare ale proiectului sunt bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        prof. Honorius Moțoc                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   181

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3ex                    

                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 52/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiție: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Magementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 52/13.02.2017 referitoare la  cofinanțarea obiectivului de investiție: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”;

§ Devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii  Gimnaziale “Mihai Viteazul”  din Târgoviste,  jud. Dâmbovița” defalcat pe surse de finanțare, bugetul de stat și bugetul local;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 și art. 9 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8 alin. 2 și alin. 3 din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile H.C.L. nr. 52/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiție: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul”  din Târgoviște, jud. Dâmbovița”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Art. 1 al H.C.L. nr. 52/13.02.2017 se modifică și va avea următorul curins:

„Se cofinanțează obiectivul de investiții „Îmbunătătirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai  Viteazul”  din Târgoviste,  jud. Dâmbovița”, cu suma de 823,059 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, precum și a cheltuielilor pentru investiția de bază care exced standardului de cost din anul 2010, dar care sunt necesare pentru asigurarea cerințelor de calitate în construcții și a siguranței în exploatare”.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                    

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   182

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3ex                   

                                                                               

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 89/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 89/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Târgoviște, jud. Dâmbovița”;

§  Devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Târgoviște, jud. Dâmbovița” defalcat pe surse de finanțare, bugetul de stat și bugetul local;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 și art. 9 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8 alin. 2 și alin. 3 din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile H.C.L nr. 89/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Târgoviște, jud. Dâmbovița”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Art. 1 al H.C.L. nr. 89/13.03.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează obiectivul de investiții obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, cu suma de 7.042,123 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, precum și a cheltuielilor pentru investiția de bază care exced standardului de cost din anul 2010, dar care sunt necesare pentru asigurarea cerințelor de calitate în construcții și a siguranței în exploatare”.

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   183

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3ex                   

           

                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 referitoare la aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARATII CAPITALE STRAZI DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE – PACHET I";

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARATII CAPITALE STRAZI DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE – PACHET I" defalcat pe sursa de finantare: bugetul de stat si buget local

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8, alin. 3 din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 46/13.02.2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Art. 1 al H.C.L. nr. 46/13.02.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțează obiectivul de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, cu suma de 148,549 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   184

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3ex                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, ca urmare a actualizării Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție;

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARATII CAPITALE STRAZI DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE – PACHET I";

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARATII CAPITALE STRAZI DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE – PACHET I" defalcat pe sursa de finantare: bugetul de stat si buget local

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 66/31.03.2016 privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 1”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 47/13.02.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Raportul de avizare al comisiei de spacialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, ca urmare a actualizarii Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, astfel:

“Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici după cum urmează:

Indicatori tehnici:

            Reteaua stradală (str. Constantin Brancoveanu - artera paralela, Justiției, Iazului, Morilor, Horia, Cloșca, Crisan, Berzei, Gheorghe Pătrașcu și Gimnaziului) care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 3.389,5 ml, suprafață carosabil 26.671 mp și suprafață trotuar 10.899 mp.

Lucrările care stau la baza investitiei sunt:

Ø Rectificari minore ale traseului in plan si profil longitudinal;

Ø Rectificari ale pantelor transversale;

Ø Reparatii in zona locurilor de parcare;

Ø Frezarea si indepartarea imbracamintii bituminoase degradate;

Ø Decaparea si indepartarea stratului de fundatie al drumului considerat necorespunzator;

Ø Reparati ale trotuarelor existente si realizarea de trotuare noi;

Ø Lucrari privind siguranta circulatiei;

Ø Asigurarea scurgerii apelor;

Ø Adaptarea gurilor de canal, rasuflatorilor de gaze si a caminelor de vizitare la noile cote proiectate.

Durata de execuție a proiectului este de 18 luni.

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š   Valoare investiție: 3.366.199 lei.

š   C+M: 3.008.574 lei.”

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   185

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3ex                    

                                            

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 48/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 48/13.02.2017 referitoare la aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”;

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARATII CAPITALE STRAZI DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE – PACHET II";

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARATII CAPITALE STRAZI DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE – PACHET II" defalcat pe sursa de finantare: bugetul de stat si buget local;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8, alin. 3 din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile H.C.L. nr. 48/13.02.2017 referitoare la aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Art. 1 al H.C.L. nr. 48/13.02.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțează obiectivului de investiții „ REPARATII CAPITALE STRAZI DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE – PACHET II”, cu suma de 126,251 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   186

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3ex                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi,  30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”, ca urmare a actualizării Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție;

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2";

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE - PACHET 2”;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 67/31.03.2016 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 49/13.02.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”, ca urmare a actualizarii Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, astfel:

“Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Reteaua stradala (str. Colonel Baltaretu, Mr. Ion Alexandrescu si Soseaua Gaesti) care face obiectul acestei investitii, are o lungime totala de 1.497 ml, suprafata carosabil 21.259 mp si suprafata trotuar 6.667 mp.

Lucrarile care stau la baza investitiei sunt:

Ø Rectificari minore ale traseului in plan si profil longitudinal;

Ø Rectificari ale pantelor transversale;

Ø Reparatii in zona locurilor de parcare;

Ø Frezarea si indepartarea imbracamintii bituminoase degradate;

Ø Decaparea si indepartarea stratului de fundatie al drumului considerat necorespunzator;

Ø Reparati ale trotuarelor existente si realizarea de trotuare noi;

Ø Lucrari privind siguranta circulatiei;

Ø Asigurarea scurgerii apelor;

Ø Adaptarea gurilor de canal, rasuflatorilor de gaze si a caminelor de vizitare la noile cote proiectate.

Durata de executie a proiectului este de 18 luni.

        Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š   Valoare investiție: 2.303.704 lei.

š   C+M: 2.025.077 lei.”

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   187

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3ex                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „COMPLEX SPORTIV – MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar: Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „COMPLEX SPORTIV – MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”,  Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar: Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „COMPLEX SPORTIV – MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar: Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 32, funcțiunea dominantă: Vb –amenajări sportive publice și mobilarea terenului cu: stadion de fotbal și atletism, sală de sport, arenă de tenis, terenuri de sport în aer liber, amenajări specifice privind funcțiunea de bază, circulații, parcaje, etc. și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 1,0.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   188

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3 ex.                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. Maior Spirescu, nr. 5, beneficiar: Municipiul Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. Maior Spirescu, nr. 5, beneficiar: Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, județul Dâmbovița”,  str. Maior Spirescu, nr. 5, beneficiar: Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 19, funcțiunea dominantă: Is – zonă instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT = 50%; CUT = 1,5, nr. niv. max = P+2.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   189

Tgv. 30.05.2017                       

Red. U.M./3 ex.                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, beneficiar: Municipiul Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.05.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, beneficiar: Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, beneficiar: Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 6, funcțiunea dominantă: Is – zonă instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT = 50%; CUT = 2, nr. niv. max = P+2.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.