67. Hotrâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în suma de 46.000.000 lei,  pentru cofinanţarea obiectivului „COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”

68. Hotrâre privind aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Târgovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Târgovişte, pentru finantarea programului sportiv „Promovarea  sportului de performanţă”

69. Hotrâre privind desemnarea directorului interimar la S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte

70. Hotarâre privind aprobarea trecerii din administrarea Municipiului Târgoviste a drumurilor din Priseaca, Prepeleac si Romlux în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

71. Hotarâre privind aprobarea preturilor si  tarifelor locale pentru producerea transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre S.C. Termica S.A Targoviste, judetul Dambovita

72. Hotarâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei

73. Hotarâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

74. Hotarâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliul de administraţie al Gradinitei cu program prelungit nr.14 din Municipiul Târgovişte

75. Hotarâre privind aprobarea Bilanţului contabil, a Raportului Comisiei de cenzori şi a Politicilor contabile  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2010

76. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 30 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

77. Hotarâre privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2011, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Bugetului Imprumuturilor ale Consiliului Local Municipal Targoviste 

78. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

79. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2, din data de 14.04.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

80. Hotarâre privind vânzarea directă a terenurilor, din Cartierul Sagricom, atribuite în folosinţă în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, modificată şi completată, beneficiarilor acestor terenuri la solicitare

81. Hotarâre privind trecerea unui spaţiu situat în  Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei, nr. 11 C în suprafaţă de 11,20 mp cu destinaţia de locuinţă, din fondul locativ de stat, în spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi scoaterea acestuia la licitaţie publică în vederea concesionării

82. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării mijlocului fix „BARACA METALICA - LICEUL I.H.RĂDULESCU”

83. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către „ S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD – SDEE TÂRGOVIŞTE” a două suprafeţe de teren de 9 mp. fiecare, situate în Cartierul Sagricom, Str. Ing. Gib Constantin

84. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 12 mp. situat în Piaţa Bucegi

85. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 6,93 mp. situat în Piaţa Vlad Ţepeş

86. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 41,85 mp. situat în Piaţa Bărăţiei

87. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a doua terenuri in suprafata de 6 mp fiecare, situate in  Parcul Chindia si Parcul Mitropoliei, in vederea desfasurarii activitatii de comert

88. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an, a unui teren in suprafata de 6 mp situat in Parcul Chindia, in vederea desfasurarii activitatii de comert

89. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui spatiu in suprafata de 32,86mp situat in  incinta Pietei Vlad Tepes din Municipiul Targoviste

90. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren in suprafata de 12 mp. situat in  Municipiul Targoviste – zona Big C.O.S.T,

in vederea amplasarii unei rulote de tip Fast Food

91. Hotarâre privind concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 86 mp aferent Punctului Termic PT 4, Micro XII, către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

92. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp din PT 2 M III, Str. Constantin Brâncoveanu

93. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 32 mp situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, nr. 5, în vederea amenajării unei terase

94. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62/24.03.2011

95. Hotarâre privind desemnarea unui  reprezentant al Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

96. Hotarâre privind modificarea si completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente

97. Hotarâre privind efectuarea unui schimb de imobile, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. IULCOVER S.A.

98. Hotarâre privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Tănase Anamaria Beatrice

 

 

    

HOTĂRÂRE
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în suma de 46.000.000 lei, 
pentru cofinanţarea obiectivului „COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedintă extraordinară, astăzi, 12.04..2011, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în suma de 46.000.000 lei, pentru cofinanţarea obiectivului „COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”, prin solicitare de oferte de creditare de la instituţiile bancare interne şi internaţionale;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Prevederile H.C.L. nr. 233/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Contractul de finanţare încheiat la data de 26.03.2011 între unitatea administrativ – teritorială - Municipiul Târgovişte şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în baza Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 şi alin. 4, lit. “b”,  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în valoare de 46.000.000 lei, pe o perioada de 156 luni, din care 36 luni perioada de gratie si 120 luni perioada de rambursare.

Art. 2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru pentru cofinanţarea obiectivului “COMPLEX TURISTIC NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”.

Art. 3  Prin Dispoziţia Primarului se va constitui o comisie de negociere, în a cărei componenţă, ca reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Târgovişte, sunt desemnaţi următorii:

Babeu Pavel

Badiu Cristina Minerva

Liţă Ion

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, comisia constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

                Nr.  67

   Tgv.  12.04.2011

    

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Târgovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Târgovişte, pentru finantarea programului sportiv „Promovarea  sportului de performanţă”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 12.04.2011, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al  Clubului Sportiv Municipal Targoviste privind aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Targovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste, pentru finantarea programului sportiv „Promovarea  sportului de performanţă”

§     Prevederile H.C.L. nr. 162/28.07.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

§     Prevederile H.C.L. nr. 24/10.01.2011 privind utilizarea Bazei Sportive din incinta Stadionului Eugen Popescu de catre Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste;

§     Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit.”a”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se aprobă contribuţia financiara pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Targovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste in cuantum de 300.000 lei, pentru finantarea programului sportiv „Promovarea  sportului de performanţă”.

Art. 2 Operatiuniile financiar contabile referitoare la derularea acestei contributii se vor efectua prin bugetul Clubului Sportiv Municipal Targoviste, institutie din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste in al carui buget, potrivit H.C.L. 54/14.03.2011, a fost cuprinsa aceasta suma.

Art. 3  Art. 9 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. nr. 273/16.07.2008 se completeaza, dupa cum urmeaza :

     „g) finantarea de programe sportive de utilitate publica pentru desfasurarea de activitati sportive, altele decat cea proprie”

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Club Sportiv Municipal Targoviste, Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste, Directia Economica  şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   68

   Tgv. 12.04.2011

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea directorului interimar la S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi 12.04.2011, având în vedere:

 

§    Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste  prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind desemnarea unui nou director la S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte;

§   Prevederile Legii 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§   Prevederile Legii 31/1990 privind societatiile comerciale, cu modificarile si comletarile ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 privind infiintarea S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” ,  alin. 3 lit. „c  si art. 45 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează domnul Andrei Gheorghe, posesor al C.I., seria D.D, nr. 350031, C.N.P. 1560318151776, în funcţia de director interimar la S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte pentru o perioada de cel mult 6 luni, perioada in care se va organiza concursul pentru ocuparea acestui post.

Art. 2 Prin dispozitia Primarului se va stabilii Comisia de concurs, calendarul si Regulamentul concursului.

Art. 3 Articolul 16 din Actul Constitutiv asa cum a fost aprobat prin Anexa nr. 1 a H.C.L. 222/04.10.2010 se modifica in mod corespunzator

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  persoana desemnată la art.1 şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   69

   Tgv. 12.04.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din administrarea Municipiului Târgoviște a drumurilor din Priseaca, Prepeleac și Romlux în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa de îndată, astăzi,  21.04.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartiment Investiţii prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din administrarea Municipiului Târgoviște a drumurilor din Priseaca, Prepeleac și Romlux, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

§  Programul „ Reabilitare și modernizare – 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local”;

§  Prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr.  50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 12, alin (1) și (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juric al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. 530/2010 privind aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013;

§  Prevederile H.G. 363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 2, alin (3) și art. 5, alin (1) din H.G. 251/2011 de aprobare a Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii;

§  Prevederile O.U.G. 105/2010 privind apobarea programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art.221, alin (11) O.G 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

§    În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă preluarea drumurilor de interes local din Priseaca, Prepeleac și Romlux, apartinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, prin protocolul încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local.

Art. 2 Terenurile aferente drumurilor de interes local menţionate la punctul 1 sunt libere de sarcini şi nu se află în litigiu.

Art. 3 Lista ce cuprinde drumurile de interes local din Priseaca, Prepeleac şi Romlux ce urmeaza a fi modernizate prin Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii se regăseşte în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                             

             Nr.  70

   Tgv. 21.04.2011

                                                                             

 

 

                                                                       ANEXA 1

lista drumurilor de interes local din Priseaca, Prepeleac și Romlux ce vor fi modernizate prin Programul „Reabilitare și modernizare – 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local” de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

 

 

Denumire

Denumire drum

Lungime (ml)

 

 

 

Prepeleac

Cocorilor

145,43

Fluierasi

423

Fructelor

413,10

Oltului

414,86

Luceafarului

302,95

Miron Costin

144,80

prof. Valerică Dumitrescu

92,77

Ioan Neculce

210,02

Cronicarilor

401,10

Porumbeilor

373,11

 

Romlux

Ialomitei

243,14

Zorilor

780,42

Liliacului

60.28

Curcubeului

365,93

Ciocarliei

156,14

 

 

 

Priseaca

Soarelui

1341,25

Infratirii

1004,09

Prisecii

1042,74

Dambovitei

1537,72

Stupilor

229,28

Teilor

759,22

Oilor

235,75

Campulului

432,12

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea preturilor si  tarifelor locale pentru producerea transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre S.C. Termica S.A Targoviste , judetul Dambovita

 

        Consiliul Local  Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 28.04.2011, având în vedere:

§       Adresa S.C. Termica S.A. inregistrata la Primaria Targoviste sub nr. 9617/13.04.2011;

§       Decizia ANRE nr. 925/30.03.2011, privind aprobarea preturilor si a cantitatilor reglementate practicate in sectorul energiei electrice si termice de S.C. Termica S.A ;

§       Avizul ANRSC nr. 1023999/M.L.M/ 06.04.2011 privind modificarea preturilor si tarifelor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre S.C. Termica S.A Targoviste, judetul Dambovita ;

§   Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 8 şi art. 40 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Incepand cu data de 01 aprilie 2011, preturile si  tarifele locale pentru producerea transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre S.C. Termica S.A Targoviste , judetul Dambovita, vor fi urmatoarele:

1 Tariful local de 51,29 lei GJ ( 214.68 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe gaze naturale in CT. Targoviste Sud ;

2 Tariful local de 9.89 lei GJ ( 41.42 lei/Gcal), exclusiv TVA  pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinata agentilor economici.

3 Tariful local de 12.27 lei GJ ( 51.36 lei/Gcal), inclusiv TVA  pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinată populaţiei.

4 Tariful local de 21.71 lei GJ ( 90.91 lei/Gcal), exclusiv TVA  pentru serviciile de distributie si furnizare  a energiei termice, destinata agentilor economici.   

5 Tariful local de 26.93 lei GJ ( 112.73 lei/Gcal), inclusiv TVA  pentru serviciile de distributie si furnizare  a energiei termice, destinata, destinată  populaţiei;

6 Pretul local de 83.65 lei GJ ( 350.24 lei/Gcal), inclusiv TVA,  inclusiv acciza, pentru energia termica produsa, distribuita si furnizata, prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, destinata populatiei;

7 Pretul local mediu de 73.20 lei GJ ( 306.47 lei/Gcal), exclusiv TVA , inclusiv acciza, pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata, facturata agentilor economici;

8 Pretul local de 75.87 lei GJ ( 317.56 lei/Gcal), inclusiv TVA ,  pentru energia termica produsa, transportata  si furnizata din Centrala Termica de Zona Targoviste Sud, pe gaze naturale, destinata populatiei;

9 Pretul local de 102.80 lei GJ ( 430.29 lei/Gcal), inclusiv TVA , pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata, din Centrala Termica de Zona Targoviste Sud, pe gaze naturale, destinata populatiei

Art. 2 Începând cu data de 01 aprilie 2011, orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.

           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. TERMICA .S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste

                                

 Nr.    71

 Tgv.  28.04.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.04.2011, având în vedere:

§      Adresa S.C. Termica S.A. inregistrata la Primaria Targoviste sub nr. 9618/13.04.2011;

§      Decizia ANRE nr. 925/30.03.2011, privind aprobarea preturilor si a cantitatilor reglementate practicate in sectorul energiei electrice si termice de S.C. Termica S.A ;

§      Avizul ANRSC nr. 1023999/M.L.M/ 06.04.2011 privind modificarea preturilor si tarifelor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre S.C. Termica S.A Targoviste, judetul Dambovita ;

§      Prevederile H.C.L. nr. 344/10.12.2010 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei;

§      Prevederile art. 3 alin. 1 şi 2, şi art 4 alin. 4 din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 pct. 14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01 aprilie 2011 se aprobă preţul local al energiei termice facturate populaţiei in cuantum de 290 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Art. 2 Începând cu data de 01 aprilie 2011, orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. Termica S.A. si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                

 Nr.    72

 Tgv.  28.04.2011

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

H O T A R A R E

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică

la nivelul Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 28.04.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul Municipiului Targoviste;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 28, alin (1) şi alin.(2) din Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale;

§   Prevederile H.C.L. 30/31.01.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 71/05.05.2010 privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte,

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. a pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepând cu data prezentei se constituie Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte, dupa cum urmeaza:

 

1.     Primar Municipiul Târgovişte - jr. Gabriel Florin Boriga- preşedinte

2.     comisar Claudiu Adrian Antofie -sef Poliţia  Mun.Târgovişte-membru

3.     colonel Dinu Gheorghe – Director executiv Poliţia Locala - membru                   

4.          secretarul Municipiului Targoviste- jr. Cristea Chiru Catalin - membru

5.          consilier local Tănase Silviu Gabriel - membru                                                      

6.     consilier local Stănescu Iulian - membru

7.     consilier local Babeu Pavel - membru

 

Art. 2 După constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, în prima şedinţă de lucru aceasta va întocmi proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei locale şi îl va înainta spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Art. 3 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 71/05.05.2010 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, membrii Comisiei Locale de Ordine publică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

            Nr.    73

           Tgv.  28.04.2011                                                                                                                                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliul de administraţie al Gradinitei cu program prelungit nr.14 din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.04.2011.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane si Asigurarea Calitatii prin care propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliul de administraţie al Gradinitei cu program prelungit nr.14 din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile art. 96 din Legea nr.1/2011 privind Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. nr. 233/28.10.2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se desemnează d-na Drogoreanu Raluca în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.14 din Municipiul Târgovişte .

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentului Resurse Umane si Asigurarea Calitatii, persoana desemnata la art.1 şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                  

               Nr.  74

    Tgv.28 .04.2011

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilanţului contabil, a Raportului Comisiei de cenzori şi a Politicilor contabile  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi , 28.04.2011, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte privind aprobarea Bilanţului contabil, a Raportului Comisiei de cenzori şi a Politicilor contabile  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2010;

§      Raportul Comisiei de cenzori a S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§      Prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

§      Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 18 lit. „l” şi „k” ale Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2  lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” si „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 2, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă Bilanţul contabil, Raportul Comisiei de cenzori şi Politicile contabile ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, pe anul 2010, conform anexelor 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                          

               Nr.   75

    Tgv. 28.04.2011

   

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 30 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, avand în vedere:

§       Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicita adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 30 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§      Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§      Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c”din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesnirile la plata impozitelor şi taxelor locale, datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte, de un numar de 30 persoane fizice, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

                                                      

 Nr.     76

 Tgv.  28.04.2011

 

           

H O T A R A R E

privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2011, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Bugetului Imprumuturilor ale Consiliului Local Municipal Targoviste 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.04.2011, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2011, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Bugetului Imprumuturilor ale Consiliului Local Municipal Targoviste  ;

· Prevederile art 49 alin. (12) si alin.(13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

· Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

· Prevederile art. 36 si alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă executia bugetara pe trimestrul I al anului 2011 a Bugetului Local -  venituri (anexa 1a) si a Bugetului Local -  cheltuieli (anexa 1b), anexele 1a si 1b fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2 Se aprobă executia bugetara pe trimestrul I al anului 2011 a Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii (de subordonare locală) –venituri (anexa 2a) si a Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli (anexa 2b) , anexele 2a si 2b fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3 Se aprobă executia Bugetului Imprumuturilor externe si interne pe trimestrul I al anului 2011,  conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

 Nr.    77

 Tgv.  28.04.2011

           

                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzărea unei locuinţe din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§   Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§   Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§   Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§   Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile a art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,după cum urmează:

 

 

 

 

 

Nr. crt

 

 

 

 

Nr. inreg.

 

 

 

Numele si Prenumele solicitantului

 

 

 

 

Adresa

 

 

Nr. şi data contractului de închiriere

– actual şi iniţial

 

 

 

Anul constructiei blocului

 

Pret apartament calculat conf. Legii 61/1990, 85/1992,

76/1994

 

 

1.

 

 

7048/

21.03.2011

 

BANESCU LAURENTIU FERNANDO

B-dul Unirii, nr. 1, bl.39B, ET.10, AP.56 M VIII

2 CAMERE

 

15604/

21.04.2010

 

D.P. 2251a/

25.05.2010

 

 

 

1974

 

5.894 lei

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                            

               Nr.  78

    Tgv. 28.04.2011

   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2, din data de 14.04.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2011 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi compleările ulterioare;

§  Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 231/28.10.2010 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din 14.04.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL.

Art.2 Se aprobă prelungirea termenului pentru un contract de închiriere, până la data de 30.09.2011, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 4 unităţi locative A.N.L., provenite din recuperări, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   79

  Tgv. 28.04.2011

                       

 

H O T Ă R Â R E

privind vânzarea directă a terenurilor, din Cartierul Sagricom, atribuite în folosinţă în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, modificată şi completată, beneficiarilor acestor terenuri la solicitare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al  Biroului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind vânzarea directă a terenurilor, din Cartierul Sagricom, atribuite în folosinţă în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, modificată şi completată, beneficiarilor acesturi terenuri la solicitare;

§  Prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă a terenurilor, din Cartierul Sagricom, atribuite în folosinţă, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, modificată şi completată, beneficiarilor acestor terenuri, la solicitarea expresă a acestora, în condiţiile Legii nr. 15/2003.

Terenurile ce urmează a fi vândute vor fi trecute din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Se împuterniceşte să semneze actul de vânzare la Notarul Public, Secretarul Municipiului, jr. Cristea Chiru Cătălin.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a actului de vânzare – cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 4 Vânzarea directă a terenurilor se va putea perfecta numai după analizarea cererii beneficiarului de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 Pentru anul 2011 şi 2012 preţul de vânzare este de 12,5 euro/mp, stabilit conform raportului de expertiză.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                                                                                

               Nr.    80

   Tgv. 28.04.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea unui spaţiu situat în  Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei,

nr. 11 C în suprafaţă de 11,20 mp cu destinaţia de locuinţă, din fondul locativ de stat, în spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi scoaterea acestuia la licitaţie publică în vederea concesionării

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.04.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat – prin care se propune trecerea unui spaţiu, situat în  Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei, nr. 11 C, în suprafaţă de 11,20 mp, cu destinaţia de locuinţă, din fondul locativ de stat, în spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi scoaterea acestuia la licitaţie publică în vederea concesionării;

§    Adresa nr. 24867/28.09.2010 S.C. PUSHI FER S.R.L.;

§    Prevederile art. 123, alin. 2, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 169/26.03.2009 privind stabilirea redevenţei minime de pornire a licitaţiei pentru concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 5, lit. ”b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, din fondul locativ de stat situat în str. Revoluţiei, nr. 11 C, în suprafaţă de 11,20 mp, în spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

Art. 2 Se aprobă scoterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în  Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei, nr. 11 C, în suprafaţă de 11,20 mp.

Art. 3 Preţul de pornire al licitaţiei este de 20 euro/mp/an.

Art. 4 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.    81

   Tgv. 28.04.2011

   

                       

H O T Ă R Â R E

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării mijlocului fix

„BARACA METALICA - LICEUL I.H.RĂDULESCU”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.04.2011 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării mijlocului fix „BARACĂ METALICĂ - LICEUL I.H.RĂDULESCU”;

§      Adresa Liceului I.H.Rădulescu, nr. 8838/06.04.2011;

§  Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

§  Prevederile Anexei 4, poziţia 759 din H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile art. 2 din O.G. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a imobilului „BARACA METALICA” – situat în incinta Liceului I.H.Rădulescu din Bdul. Unirii, nr. 28.

Art. 2 Se aprobă casarea mijlocului fix „BARACĂ METALICĂ – situat în incinta Liceului I.H.Rădulescu”, având următoarele date de identificare:

v   Construcţie metalică, indicativ C 7 din fişa bunului imobil, în suprafaţă de 150 mp;

v   Număr inventar 1001154;

v   An PIF 1988, amortizată integral;

v   Valoare inventar 14.000 lei, conform ultimei reevaluări (2008)

Art. 3 Casarea va fi efectuată de către o comisie a liceului, care va întocmi formele legale, cu menţionarea elementelor rezultate în urma casării şi a sumelor obţinute din valorificarea acestora.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                                                                              

               Nr.    82

   Tgv. 28.04.2011

                       

 

H O T A R A R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită către „ S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD – SDEE TÂRGOVIŞTE” a două suprafeţe de teren de 9 mp. fiecare, situate în Cartierul Sagricom, Str. Ing. Gib Constantin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în şedinţă ordinară astazi, 28.04.2011, avand în vedere:

§       Adresa nr. 2858/01.04.2011 a S.C FDEE ELECTRICA DISTIBUTIE MUNTENIA NORD – SDEE TÂRGOVIŞTE, prin care solicită transmiterea în folosinţă gratuită a două suprafeţe de teren de 9 mp fiecare, situate în Cartierul Sagricom, Str. Ing. Gib Constantin, în vederea amplasării unor cabine de beton pentru posturi de transformare;

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind transmiterea în folosinţă gratuită a două suprafeţe de teren de 9 mp fiecare, situate în Cartierul Sagricom, Str. Ing. Gib Constantin, în vederea amplasării unor cabine de beton pentru posturi de transformare;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 16, alin 1-3, din Legea nr. 13/2007 a Energiei Electrice cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile Legii 231/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile art. 14 si art. 124 din Legea 215/2001 republicata republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită prin contract de comodat către SC FDEE  ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD - SDEE TÂRGOVIŞTE, a două suprafeţe de teren de 9 mp fiecare, necesare amplasării cabinelor de beton pentru posturile de transformare nou proiectate în Cartierul Sagricom, strada Ing. Gib Constantin, pe toată durata existenţei instalaţiilor, conform planului de situatie anexat.

Art. 2 Terenul acordat sucursalei de distribuţie a energiei electrice este proprietate publică a Municipiului Târgovişte, cu valoarea de inventar de = 139 lei, pentru fiecare suprafaţă în parte.

Art. 3 SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD - SDEE TĂRGOVIŞTE va avea  acces necondiţionat la instalaţii precum şi drept de servitute asupra terenului pe toată durata contractului de comodat.

Art. 4 Pentru semnarea contractului se împuternicesc Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin  Boriga şi Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.    

                                                                              

               Nr.    83

   Tgv. 28.04.2011

   

 

Pct. 18 

ÎNCHIRIERI

 

 

19.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 12 mp. situat în Piaţa Bucegi

 

 

19.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 6,93 mp. situat în Piaţa Vlad Ţepeş

 

 

19.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 41,85 mp. situat în Piaţa Bărăţiei

 

19.4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a doua terenuri in suprafata de 6 mp. Fiecare, situate in  Parcul Chindia si Parcul Mitropoliei, in vederea desfasurarii activitatii de comert

 

 

19.5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an, a unui teren in suprafata de 6 mp. situat in Parcul Chindia, in vederea desfasurarii activitatii de comert

 

 

19.6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a unui teren in suprafata de 5 mp. situat in Parcul Chindia, in vederea desfasurarii activitatii de comert

 

19.7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la lictaţie publică în  vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 32,86 mp situat în Municipiul Târgovişte – incinta Pieţei „Vlad Ţepeş”

 

19.8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la lictaţie publică în  vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 12 mp situat în Municipiul Târgovişte – zona Big C.O.S.T., în vedera amplsării unei rulote tip Fast Food

 

                                                                      

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 12 mp. situat în Piaţa Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§      Studiul de oportunitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar, în suprafaţă de 12 mp. situat în Piaţa Bucegi;

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar, în suprafaţă de 12 mp. situat în Piaţa Bucegi, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 6 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.  84

   Tgv. 28.04.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 6,93 mp. situat în Piaţa Vlad Ţepeş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§      Studiul de oportunitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar, în suprafaţă de 6,93 mp. situat în Piaţa Vlad Ţepeş;

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar, în suprafaţă de 6,93 mp. situat în Piaţa Vlad Ţepeş, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 6 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.  85

   Tgv. 28.04.2011

                                                                      

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 41,85 mp. situat în Piaţa Bărăţiei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§      Studiul de oportunitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar, în suprafaţă de 41,85 mp. situat în Piaţa Bărăţiei;

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar, în suprafaţă de 41,85 mp. situat în Piaţa Bărăţiei, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 6 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.  86

   Tgv. 28.04.2011

                                                                                                                                 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a doua terenuri in suprafata de 6 mp fiecare, situate in  Parcul Chindia si Parcul Mitropoliei, in vederea desfasurarii activitatii de comert

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§      Referatul Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a doua terenuri in suprafata de 6 mp fiecare, situate in Parcul Chindia si Parcul Mitropoliei, in vederea desfasurarii activitatii de comert;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a doua terenuri in suprafata de 6 mp fiecare, situate in  Parcul Chindia si Parcul Mitropoliei, in vederea desfasurarii activitatii de comert.

    Activitatea de comert se desfasoara anual in perioada 01.05.-31.10 .

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 40 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                          

               Nr.   87

    Tgv. 28.04.2011

                                                                                                                                                                              

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an, a unui teren in suprafata de 6 mp situat in Parcul Chindia, in vederea desfasurarii activitatii de comert

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§      Referatul Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an, a unui teren in suprafata de 6 mp situat in Parcul Chindia, in vederea desfasurarii activitatii de comert;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 an, cu posibilitate de prelungire de 1 an, a unui teren in suprafata de 6 mp situat in Parcul Chindia, in vederea desfasurarii activitatii de comert.

          Activitatea de comert se desfasoara anual in perioada 01.05.-31.10 .

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                           

               Nr.   88

    Tgv. 28.04.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui spatiu in suprafata de 32,86mp situat in  incinta Pietei Vlad Tepes din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§      Studiul de oportunitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui spatiu in suprafata de 32,86mp. situat in  incinta Pietei Vlad Tepes din Municipiul Targoviste;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui spatiu in suprafata de 32,86mp situat in incinta Pietei Vlad Tepes din Municipiul Targoviste, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 17 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia  de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                           

               Nr.   89

    Tgv. 28.04.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren in suprafata de 12 mp. situat in  Municipiul Targoviste – zona Big C.O.S.T,

in vederea amplasarii unei rulote de tip Fast Food

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§      Studiul de oportunitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren in suprafata de 12 mp. situat in  Municipiul Targoviste –zona Big C.O.S.T, in vederea amplasarii unei rulote de tip Fast Food;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren in suprafata de 12 mp. situat in  Municipiul Targoviste –zona Big C.O.S.T, in vederea amplasarii unei rulote de tip Fast Food, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia  de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                          

               Nr.   90

    Tgv. 28.04.2011

   

 

Pct. 19

CONCESIUNI

 

 

19.1 Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 86 mp aferent Punctului Termic PT 4, Micro XII, către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

19.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp din PT 2 M III, Str. Constantin Brâncoveanu

 

19.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 32 mp situat în Târgovişte, str. Gării, nr. 5, în vederea amenajării unei terase.

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 86 mp aferent Punctului Termic PT 4, Micro XII, către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.04.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 86 mp, aferent Punctului Termic PT, Micro XII, către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A;

§  Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A, nr. 7844/08.04.2011, prin care solicită concesionarea spaţiului în suprafaţă de 86 mp, aferent Punctului Termic PT4 Micro XII, în vederea amenajării acestuia pentru optimizarea fluxului tehnologic al laboratorului de verificare a contoarelor de apă rece;

§  Adresa S.C. TERMICA S.A., nr. 1773/13.04.2011, prin care societatea cedează spaţiul de 86 mp din PT 4, Micro XII şi işi exprimă acordul de scoatere a acestei suprafeţe din contractul de concesiune aflat în derulare cu Municipiul Târgovişte;

§  Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Anexei nr. 3, lit. „d” din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor

§  Prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 182/2008 privind delegarea de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cât şi concesiunea exclusivă a bunurilor publice, prin atribuire directă către S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DAMBOVIŢA S.A

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A a unui spaţiu în suprafaţă de 86 mp, aferent punctului termic PT 4 Micro XII, conform planului de situaţie anexat, cu valoare de inventar de  = 4.833 lei.

Art. 2. Transmiterea spaţiului către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A, se va efectua prin act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii   aprobat prin HCL nr. 182/2008.

Art. 3. Se modifică în mod corespunzător contractul de concesiune aflat în derulare între Municipiul Târgovişte şi SC Termica SA în sensul diminuării suprafeţei de 216 mp, aferentă punctului termic PT 4 Micro XII, cu suprafaţa de 86 mp.

Art. 4 Celelalte prevederi ale  H.C.L. nr. 182/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                               

               Nr.   91

   Tgv. 28.04.2011

                       

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a spaţiului

în suprafaţă de 100 mp din PT 2 M III, Str. Constantin Brâncoveanu

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.04.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp din PT 2 M III, Str. Constantin Brâncoveanu;

§  Adresa S.C.AVIGEO S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 9520/13.04.2011, prin care solicită concesionarea spaţiului în vederea amenajării acestuia pentru tipografie şi producţie publicitară;

§  Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Local Muncipal Targoviste si S.C. TERMICA S.A. Targoviste, avand ca obiect unele bunuri imobile apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, ca urmare a modernizarii unor P.T. - uri si C.T. – uri;

§  Prevederile H.C.L. nr. 169/26.03.2009 privind stabilirea redevenţei minime de pornire a licitaţiei pentru concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile H.C.L. nr. 249/28.10.2010 prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp., situat în  PT2 MIII, str. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei linii de producţie de produse din carne;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani a spaţiului în suprafaţă de 100 mp., situat în  PT2 M III, str. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei tipografii şi producţie publicitară.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 15 euro/mp/an.

Art. 4 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 249/28.10.2010 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                               

               Nr.   92

   Tgv. 28.04.2011

   

                       

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 32 mp situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, nr. 5, în vederea amenajării unei terase

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.04.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 32 mp situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, nr. 5, în vederea amenajării unei terase;

§  Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Local Muncipal Targoviste si S.C. TERMICA S.A. Targoviste, avand ca obiect unele bunuri imobile apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, ca urmare a modernizarii unor P.T. - uri si C.T. – uri;

§  Prevederile H.C.L. nr. 169/26.03.2009 privind stabilirea redevenţei minime de pornire a licitaţiei pentru concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 32 mp situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, nr. 5, în vederea amenajării unei terase, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                                     

               Nr.    93

   Tgv. 28.04.2011

LOCAL

                                                                        

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62/24.03.2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având în vedere:

§  Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa, nr. 3509/18.04.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 10266/18.04.2011, prin care se solicită reanalizarea H.C.L. nr. 62/24.03.2011 privind acordarea semestrială a unui sprijin financiar în cuantum de 100 lei sub forma de tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a carui pensie este mai mica sau egala  cu 800 lei

§     Prevederile art 33, alin 1, litera „a” din  Legea 47/2006 – privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36, alin. 6, litera „a”, punctul 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1  Art. 1 al H.C.L. nr. 62/24.03.2011 va avea următorul cuprins:

Incepând cu anul 2011 se acordă semestrial un sprijin financiar în cuantum de 100 lei sub formă de tichete valorice, persoanelor prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre”.

            Operaţiunile financiar contabile referitoare la derularea acestui sprijin financiar se vor efectua prin Bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială, instituţie din subordinea Consiliului Local Municpal Târgovişte, în al cărei buget, la Capitolul 57.02 – Cheltuieli Asistenţă Socială, potrvit H.C.L. nr. 54/2011 au fost prevăzute sumele necesare.

Art. 2  Se elimină din temeiul de drept al  H.C.L. nr. 62/24.03.2011 trimiterile referitoare la Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenta Sociala, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

      Nr.  94

      Tgv. 28.04.2011

 

                                                                                                         

H O T A R A R E

privind desemnarea unui  reprezentant al Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.04.2011, având în vedere:

§   Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 10398/20.04.2011 formulată de către domnul Dumitrache Marius – Victor privind demisia din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C . ECO-SAL 2005  S.A ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 339/01.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

§   Prevederile H.C.L. nr. 179./2005 referitore la înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A

§   Prevederile art.17 alin.4 din Actul Constitutiv al S.C . ECO-SAL 2005  S.A;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” ,  alin. 3 lit. „c  si art. 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă demisia domnului Dumitrache Marius - Victor din Consiliul de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005  S.A

Art. 2 Cu aceeaşi dată se desemnează d-na Marinescu Ionela, posesor al C.I., seria D.D., nr. 351424, C.N.P. 2811127100141 ca membru în  Consiliul de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005  S.A,

Art.  3 Prevederile H.C.L. nr. 339/2008 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dna. Marinescu Ionela, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

            Nr.    95

Tgv.  28.04.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.04.2011, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Transport privind modificarea si completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente;

§       Prevederile H.C.L. nr. 332/2008 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente;

§       Prevederile art. 7, lit. „h” şi 43 alin.4 din  Legea nr. 155/2010 privind Politia Locala ;

§       Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Târgovişte;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente, se modifica si se completeaza , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .         

Art. 2 Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008, cu modificările şi completările ulterioare se republică potrivit prezentei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Transport, Politia Locala Municipiului Targoviste şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                               

               Nr.  96

    Tgv. 28.04.2011

   

                       

H O T Ă R Â R E

privind efectuarea unui schimb de imobile, între Consiliul Local Municipal Târgovişte

şi S.C. IULCOVER S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al  Biroului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  efectuarea unui schimb de imobile, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. IULCOVER S.A.;

§   Raportul de evaluare pentru imobilul teren in suprafata de 626 mp., situat în Municipiul Târgovişte;

§   Raportul de evaluare pentru imobilul construcţie in suprafata de 69,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Independenţei, nr. 17;

§   Prevederile art. 1, Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21, art. 36, alin. 2, lit. „c” şi art. 121, alin. 2 şi alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă schimbul de imobile între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. IULCOVER S.A., conform planului de situaţie, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Imobilele care fac obiectul schimbului sunt:

- Consiliul Local Municipal Targoviste (copermutant prim)  = 626 mp – teren cota indiviză,(626/637) situat în Bdul Independenţei, nr. 17, Municipiul Târgovişte

- S.C.IULCOVER S.A.  (copermutant secund)  = 69.20 mp – suprafaţă construită - situat în Bdul Independenţei, nr. 17, Municipiul Târgovişte, compusă din suprafaţă construită de 57 mp cotă exclusivă şi 12,20 mp cotă indiviză (grup sanitar)

Art. 3 Se împuterniceşte pentru semnarea actului de schimb, în formă autentică, la Notarul Public, Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4 Cheltuielile ce se vor efectua cu întocmirea documentaţiilor cadastrale şi încheierea în formă autentică a actului de schimb sunt în sarcina copermutantului prim, Consiliul Local Municipal Târgovişte.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcţie de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică, S.C. IULCOVER S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                              

               Nr.  97

   Tgv. 28.04.2011

   

                       

H O T Ă R Â R E

privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local Municipal Târgovişte

şi Tănase Anamaria Beatrice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.04.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al  Biroului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  efectuarea unui schimb de teren, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Tănase Anamaria Beatrice;

§   Raportul de evaluare pentru imobilul teren in suprafata de 993 mp., situat în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei;

§   Raportul de evaluare pentru imobilul teren in suprafata de 504 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gral. Matei Vlădescu, nr. 5 B;

§   Prevederile art. 1, Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21, art. 36, alin. 2, lit. „c” şi art. 121, alin. 2 şi alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă schimbul de teren între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Tănase Anamaria Beatrice, conform planului de situaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

-    Consiliul Local Municipal Targoviste (copermutant prim)  = 630 mp situat în Calea Ialomiţei – zona fostei „Fabrici de Spirt”, Municipiul Târgovişte

-    Tănase Anamaria Beatrice  (copermutant secund)  = 504 mp – situat în str. Gral. Matei Vlădescu, nr. 5 A, Municipiul Târgovişte, înscris în Cartea Funciară a unitaţii administrativ teritoriale Târgovişte sub nr. 20.000

Art. 3 Se împuterniceşte pentru semnarea actului de schimb, în formă autentică, la Notarul Public, Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4 Cheltuielile ce se vor efectua cu întocmirea documentaţiilor cadastrale şi încheierea în formă autentică a actului de schimb sunt în sarcina copermutantului secund, Tănase Anamaria Beatrice.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică, Tănase Anamaria Beatrice şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                               

               Nr.  98

   Tgv. 28.04.2011