41. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădinitei nr. 8 Târgovişte» 

42. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădinitei nr. 8 Târgovişte» 

43. Hotarâre privind transmiterea dreptului de administrare către Direcţia de Asistenţă Socială asupra unui teren în suprafaţă de 2310 mp şi a clădirii aferente

44. Hotarâre privind aprobarea decontării din bugetul local a sumelor rezultate din dosarul de  executare nr. 129/2015

45. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2015

46. Hotarâre privind modificarea statului de functii si a organigramei Directiei de Asistentă Socială

47. Hotarâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

48. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare a evaluării managementului Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste

49. Hotarâre privind aprobarea contractelor de finantare din fonduri publice nerambursabile

50. Hotarâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în cadrul acţiunii şcolare din săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!" si de Ziua Internatională a Copilului, în data de 1 iunie

51. Hotarâre privind asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste si a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

52. Hotarâre privind mandatarea specială a reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”

53. Hotarâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa»

54. Hotarâre privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

55. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/28.02.2013 referitoare la desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte

56. Hotarâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2015 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

57. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 16/29.01.2015 referitoare la aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi

58. Hotarâre privind subvenţionarea sterilizării câinilor cu stăpân din municipiul Târgovişte

59. Hotarâre privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, prin licitaţie publică

60. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

61. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru municipiul Târgoviste

62. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJ ŞI ANEXĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL ŞI REAMPLASARE CONSTRUCŢIE ŞI CONSTRUCŢIE FOIŞOR”, Târgoviste, strada Lt. Stancu Ion, nr. 29, beneficiari CIAUŞU MIHAELA ŞI CIAUŞU SIMONA

63. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE S+P+2 ŞI ZONA DE AGREMENT - RECREERE”, Târgoviste, Tarla 42, P 609/40,P 609/42, beneficiar S.C. HORFI INGINERIE CONSULTANŢĂ S.R.L.

64. Hotarâre privind actualizarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor Municipiului Târgoviste

65. Hotarâre privind aprobarea acordării de despăgubiri financiare dnei. Ţuţu Maria

66. Hotarâre privind completarea H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte

67. Hotarâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte a bunurilor imobile proprietate a Municipiului Târgovişte, aferente fostului Spital Municipal Târgovişte

68. Hotarâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului “EXTINDERE REŢELE CANALIZARE - Târgovişte” şi concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

69. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj II (modul nr. 5)

70. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 19 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu - adiacent bl. D 2

71. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasilea Blendea - adiacent bl. 34

72. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 287/2014 referitoare la acordarea normei de hrană pentru politistii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

                                                                                                           

 HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădinitei nr. 8 Târgovişte» 

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi,17.03.2015 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte»

§    Prevederile H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare creşa în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte » 

§    Prevederile HCL nr. 365/27.12.2010 referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare creşa în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte» 

§       Prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Programului Operational Regional 2007-2013

§       Prevederile Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013

§       Prevederile Planului National de Dezvoltare 2007-2013

§       Prevederile Regulamentului CE nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala ;

§       Adresa nr. 10337 din data de 26.03.2014 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§       Adresa nr. 9732 din data de 12.03.2015 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§       Adresa nr. 9733 din data de 12.03.2015 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se modifică şi se completează H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte», după cum urmează:

       

Aprobarea proiectului ,,Extindere si amenajare cresa in zona Gradinitei Nr.8 Târgovişte’’, cu o valoare totala de 2.061.624,05 lei.

 

Aprobarea principalilor indicatori economici ai investitiei :

1.Valoare totala investitie, inclusiv TVA(lei)  2.061.624,05 lei reprezentand

463 838,74 euro

(in preturi 25 noiembrie  2013, 1 euro=4,4447 lei-curs BNR),din care :

-C+M constructii +montaj) 1 461 582 lei reprezentand 328 835 euro

Aprobarea finantarii din bugetul local a sumei de 31.520,93 lei reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aprobarea finantarii din bugetul local a sumei de 90.962,74 lei reprezentand totalul cheltuielilor neeligibile.

Aprobarea asigurarii tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Extindere si amenajare cresa in zona Gradinitei Nr.8 Târgovişte’’, in conditiile impuse de Programul Operational Regional 2007-2013 si legislatia in vigoare in valoare totala de 2.061.624,05 lei din bugetul local, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR.

Aprobarea finantarii sumei de  394.614,92 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului din bugetul local.

Aprobarea finantarii din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului ,,Extindere si amenajare cresa in zona Gradinitei Nr.8 Târgovişte’’.

Aprobarea acoperirii tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Aprobarea mentinerii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare a proprietatii infrastructurii extinse si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

 

2.Durata de realizare(luni) : 7  luni

3.Indicatori tehnici :

Terenul  pe care se propune realizarea acestei investitii are categoria curti-constructii in intravilan si apartine domeniului public al Municipiului Targoviste.

Terenul  are suprafata de 6609,00 mp si sunt amplasate urmatoarele constructii :

Corp I si corpul II:   1185 mp(gradinita)

Corp III :640 mp ( cresa corp existent )

Extindere propusa : suprafata construita – 426, 25 mp si suprafata desfasurata : 827,09 mp

 

Capacitati(in unitati fizice si valorice:

-Regim de inaltime – P+1E

            -Suprafata construita – 426,25 mp

            -Suprafata desfasurata – 827,09 mp

           - Suprafata utila : 688,65 mp

            - Suprafata locuibila : 328,02 mp

-Inaltimea constructiei- 10,03 m

Art. 2 Celelalte prevederi al HCL nr. 76/2010 cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Asistenta Sociala, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

  Nr.   41

  Tgv. 17.03.2015

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădinitei nr. 8 Târgovişte» 

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte»

§    Prevederile H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare creşa în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte » 

§    Prevederile HCL nr. 365/27.12.2010 referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare creşa în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte» 

§    Prevederile HCL nr. 41/17.03.2015 referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte» 

§       Prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Programului Operational Regional 2007-2013

§       Prevederile Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013

§       Prevederile Planului National de Dezvoltare 2007-2013

§       Prevederile Regulamentului CE nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala ;

§       Adresa nr. 6666/24.03.2015 a Agentiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§       Adresa nr. 10337 din data de 26.03.2014 a Agentiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§       Adresa nr. 9732 din data de 12.03.2015 a Agentiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§       Adresa nr. 9733 din data de 12.03.2015 a Agentiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se modifică şi se completează H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte», după cum urmează:

        Aprobarea proiectului ,,Extindere si amenajare cresa in zona Gradinitei Nr.8 Târgovişte’’, cu o valoare totala de 2.061.623,82 lei.

Aprobarea principalilor indicatori economici ai investitiei :

1.Valoare totala investitie, inclusiv TVA(lei)  2.061.623,82 lei reprezentand

463 838,69 euro

(in preturi 25 noiembrie  2013, 1 euro=4,4447 lei-curs BNR),din care :

-C+M constructii +montaj) 1 461 582 lei reprezentand 328 835 euro

Aprobarea finantarii din bugetul local a sumei de 30.587,94 lei reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aprobarea finantarii din bugetul local a sumei de 137.611,74 lei reprezentand totalul cheltuielilor neeligibile.

Aprobarea asigurarii tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Extindere si amenajare cresa in zona Gradinitei Nr.8 Târgovişte’’, in conditiile impuse de Programul Operational Regional 2007-2013 si legislatia in vigoare in valoare totala de 2.061.623,82 lei din bugetul local, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR.

Aprobarea finantarii sumei de 394.614,89 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului din bugetul local.

Aprobarea finantarii din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului ,,Extindere si amenajare cresa in zona Gradinitei Nr.8 Târgovişte’’.

Aprobarea acoperirii tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Aprobarea mentinerii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare a proprietatii infrastructurii extinse si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

2.Durata de realizare(luni) : 7  luni

3.Indicatori tehnici :

Terenul  pe care se propune realizarea acestei investitii are categoria curti-constructii in intravilan si apartine domeniului public al Municipiului Targoviste.

Terenul  are suprafata de 6609,00 mp si sunt amplasate urmatoarele constructii :

Corp I si corpul II:   1185 mp(gradinita)

Corp III :640 mp ( cresa corp existent )

Extindere propusa : suprafata construita – 426, 25 mp si suprafata desfasurata : 827,09 mp

 

Capacitati(in unitati fizice si valorice) :

-Regim de inaltime – P+1E

            -Suprafata construita – 426,25 mp

            -Suprafata desfasurata – 827,09 mp

           - Suprafata utila : 688,65 mp

            - Suprafata locuibila : 328,02 mp

-Inaltimea constructiei- 10,03 m

Art. 2 Celelalte prevederi al HCL nr. 76/2010 cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Asistenta Sociala, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                              

  Nr.   42

  Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de administrare către Direcţia de Asistenţă Socială asupra unui teren în suprafaţă de 2310 mp şi a clădirii aferente

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea dreptului de administrare către Direcţia de Asistenţă Socială asupra unui teren în suprafaţă de 2310 mp şi a clădirii aferente, situate în str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3;

§   Prevederile art. 112, alin. (2) din Legea educatiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 867 -870 din Codul Civil;

§   Prevederile HCL nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a activităţii creşelor nr. 2, 8, 13, 14 şi 16 de pe raza Municipiului Târgovişte, precum şi a cheltuielilor materiale ale acestora;

§   Prevederile H.C.L. nr. 41/17.03.2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Extindere şi amenajare creşă în zona Grădiniţei nr. 8 Târgovişte”

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare către Direcţia de Asistenţă Socială asupra unui teren în suprafaţă de 2310 mp şi a construcţiei P+1, în suprafaţă construită de 640 mp, parte din imobilul  Clădire cuplată cu creşa Gradinţa Raza de Soare, situate în Strada prof. Alexandru Vasilescu nr. 3, conform extrasului de carte funciară anexat: 

a) Teren aferent Creşa nr. 8 Târgovişte, categoria de folosinţă CC – curţi construcţii, cvartal 22, parcela 79/2; suprafaţă = 2.310 mp; valoare de inventar aferentă = 693.000 lei

b) Clădire Creşa nr. 8 Târgovişte - construcţie P+1 din cărămidă, acoperiş tablă; suprafaţă construită 640 mp, suprafaţă desfăşurată = 1280 mp; valoare de inventar aferentă = 633.600 lei.

Art. 2 Bunurile imobile se transmit în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte, pe durata existenţei construcţiilor pentru Extindere şi amenajare Creşa nr. 8 Târgovişte, sub condiţia păstrării destinaţiei de creşă, dar nu mai mult de 49 de ani.

Art. 3 In evidenţa patrimonială se va opera în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                            

  Nr.   43

  Tgv. 31.03.2015

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea decontării din bugetul local a sumelor rezultate din

dosarul de  executare nr. 129/2015

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind aprobarea decontării din bugetul local a sumelor rezultate din dosarul de executare nr. 129/2015;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă plata sumelor ce decurg din dosarul de executare nr. 129/2015 din  prevederile bugetare aprobate pentru anul 2015 la capitolul 84.02 Transporturi, titlul Bunuri şi servicii.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

   

  Nr.   44

  Tgv. 31.03.2015

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2015

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 7662/23.03.2015 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2015;

· Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 7502/20.03.2015.

· Solicitarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 6174/09.03.2015

· Contractul de sponsorizare nr. 199/28.08.2014.

· OMFP 1661Bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor si sponsorizărilor de catre institutiile publice.

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2015 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 587 mii lei, prin:

·     majorarea  cu suma de  403  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti " conform adresei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 7502/20.03.2015.

·     majorarea cu suma de 4  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-" Donaţii si sponsorizări" ca urmare a încasărilor realizate în baza contractului de sponsorizare încheiat de Clubul Sportiv Municipal.

·     majorarea cu suma de 9 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", 

·     majorarea cu suma de 140 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului",

·     majorarea cu suma de 31 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 - " Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ",

·     diminuarea cu suma de 180  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

·     diminuarea  cu suma de 180  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 587  mii lei, prin:

 

·     Majorarea cu suma de 403  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 403 mii lei.

·     Majorarea cu suma de 4 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 4 mii lei, din care pe instituţii:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 4 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Clubului Sportiv Municipal

·     Majorarea cu suma de 180  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asigurări şi Asistenţă Socială“, Subcapitolul "Crese", din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 180 mii lei.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2015 rectificat, detaliat pe capitole şi subcapitole este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

              Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2015 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in anul 2015 este redată în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

              Prevederile H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2015, se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

  Nr.   45

  Tgv. 31.03.2015

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de functii si a organigramei

Directiei de Asistentă Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  31.03.2015 având în vedere :

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială;

§      Adresa Ministerului Sănătăţii - Direcţia Generală Buget şi Contabilitate înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială cu nr. 7050/23.02.2015;

§      Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 33 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Anexei 7 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificările și completările ulterioare;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                    

§     Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de functii și a organigramei Directiei de Asistența Socială, urmare a promovărilor și transformărilor de posturi, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistență Socială, Direcția Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   46

  Tgv. 31.03.2015

 

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.03.2013 având în vedere:

·    Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte privind modificarea şi completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, cu înfiinţarea Secţiei Sportive – Lupte;

·    Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

·    Prevederile H.C.L. nr. 326/31.10.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 273/2008 referitoare la înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

·    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local    Municipal Târgovişte;

·    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 6 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă desfiinţarea Secţiei Sportive - Atletism din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte.

Art. 2 Se aprobă înfiinţarea Secţiei Sportive – Lupte în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte.

Art. 3 Statul de funcţii şi organigrama Clubului Sportiv Municipal Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Clubul Sportiv Municipal Târgovişte va prezenta Consiliului Local Municipal Târgovişte un nou Regulament de Organizare şi Funcţionare, care să includă modificările menţionate în prezenta hotărâre.

Art. 5 HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, se modifică şi completează în mod corespunzător.

       Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgovişte.

                        

  Nr.   `

  Tgv. 31.03.2015

 

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de desfăsurare a evaluării managementului Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul privind adoptarea Regulamentului de desfășurare a evaluării managementului Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște;

§  Prevederile H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

§  Prevederile O.U.G. nr. 189/2008 referitoare la managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de desfășurare a evaluării managementului Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Comisia de evaluare și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   48

  Tgv. 31.03.2015

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finantare din fonduri publice nerambursabile

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§  Procesul verbal nr. 2/23.03.2015  al Comisiei de evaluare și selecție;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrației Publică Locală;

§  Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

§  Prevederile HCL nr. 215/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local;

§  Prevederile HCL nr. 22/16.02.2015 referitoare la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2015;

§  Prevederile art. 36, alin. 2 lit.d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă contractele de finanțare din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit în varianta 1 propusă de Comisia de evaluare și selecție prin procesul verbal nr. 2/23.03.2015, astfel: ”Consiliul local acordă suma integrală solicitată conform Anexei nr. 6, hotărând suplimentarea bugetului primei sesiuni, suma totală solicitată fiind de 259.980 lei.”

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   49

  Tgv. 31.03.2015

                                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în cadrul acţiunii şcolare din săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!" si de Ziua Internatională a Copilului, în data de 1 iunie

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Grădina Zoologică Târgovişte privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 6-10 aprilie 2015 și în data de 1 iunie 2015;

§ Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3637/2014 referitoare la structura anului școlar 2014-2015;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se aprobă intrarea gratuită a elevilor din judeţul Dâmboviţa şi a însoţitorilor acestora (profesori, învăţători, educatori) la Grădina Zoologică Târgovişte, în cadrul acţiunii şcolare din săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!".

Art. 2 Se aprobă intrarea gratuită a elevilor şi a însoţitorilor acestora (profesori, învăţători, educatori) la Grădina Zoologică Târgovişte, de Ziua Internațională a Copilului, în data de 1 iunie, urmând ca părinţii însoţitori să plătească un preţ al biletului de 4 lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Grădina Zoologică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   50

          Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste si a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 31.03.2015, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al S.C. Municipal Construct S.A privind asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”;

§    Prevederile Legii nr. 351/2001 referitoare la amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

§    Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 11, alin. 1 și 2, art. 12, art. 13 și art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit.a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”.

           (2) Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița și comuna Dragomireşti din județul Dâmbovița se asociază sub forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică pentru dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal și regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice locale.

           (3) Asociația va fi constituită pe durată nedeterminată, prin libera asociere a membrilor fondatori, respectiv unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale documentelor de înființare ale asociației.

  Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă participarea municipiului Târgoviște cu suma de 20.000 lei la constituirea patrimoniului social initial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, stabilit a fi în cuantum de 25.000 lei.

     (2) Cotizația anuală se stabilește prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 4 Se aprobă ca sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” să fie în Târgoviște, str. Revoluţiei,  nr. 1- 3, județul Dâmbovița.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” și să reprezinte municipiul Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 6 Se desemnează ca reprezentanți ai municipiului Târgoviște în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”: Pătraşcu Eugen, Babeu Pavel și Răducanu Tudorică

Art. 7 H.C.L. nr. 228/29.08.2014 se revocă.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, S.C. Municipal Construct S.A, reprezentanții municipiului în Consiliul Director al Asociației şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   51

          Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea specială a reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

“Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide

în judeţul Dâmboviţa”

 

                  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,             31.03.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind mandatarea specială a reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”;

§ Ordinul Prefectului nr. 89/2014 privin constatarea de drept, înainte de termen, a mandatului primarului municipiului Târgoviște, dl. Gabriel Florin Boriga;

§  Prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Hotărârea A.D.I nr. 165/2015 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 8 la Actul Constitutiv şi Statutul asociaţiei;

§  Prevederile H.G. nr. 742/2014 referitoare la modificarea anexelor 2 şi 4 la H.G.  nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru şi Statutului-cadru ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

§ Prevederile HCL nr. 26/19.02.2015 referitoare la desemnarea dlui. viceprimar Daniel-Cristian Stan pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar,

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 37 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se împuterniceşte p. primarul Municipiului Târgovişte, dl. Daniel-Cristian Stan, viceprimar, să reprezinte interesele Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”

Art. 2 Se acordă mandat special domnului Daniel-Cristian Stan reprezentant al U.A.T. Municipiul Târgovişte, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, să voteze în Adunarea Generală hotărârile privind:

§  dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

§  aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;

§  elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv consultarea operatorilor;

§  elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare, prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale, referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor - cadru, a caietelor de sarcini - cadru şi a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

§  stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

§  aprobarea stabilirii ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente;

§  elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, prin utilizarea principiului planificării strategice multianuale;

§  stabilirea cerinţelor şi criteriilor de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

§  aprobarea, stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;

§  refuzul în condiţii justificate a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operatori, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente;

§  rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor şi organizarea unor noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora (dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să se asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi);

§  elaborarea şi aprobarea în termen de 6 luni (de la data luării deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor sau primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat) a unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

§  prelungirea o singură dată a duratei contractului de delegare a gestiunii pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială (49 ani) cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 49 de ani.

   Nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Daniel-Cristian Stan.

Art. 5 Secretarul U.A.T. Municipiul Târgovişte va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”

                            

  Nr.   52

  Tgv. 31.03.2015

 

 

            HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 31.03.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa»

§  Prevederile art. 14 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa»;

§  Ordinul Prefectului nr. 89/2014 privin constatarea de drept, înainte de termen, a mandatului primarului municipiului Târgoviște, dl. Gabriel Florin Boriga;

§  Prevederile HCL nr. 25/19.02.2015 privind alegerea domnului Bozieru Cosmin Petruț în funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 37 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se împuterniceşte dl. Bozieru Cosmin-Petruț, viceprimar al Municipiului Târgovişte să reprezinte interesele Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIŢA» .

Art. 2 În situaţia în care adunarea generală a asociaţilor va hotărî asupra unora dintre atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 8, alin. 2, lit. a), h), i) şi j), la art. 9, alin. 1, lit. b), la art. 9, alin. 2, lit. a), d) şi g), la art. 9, alin. 3 şi la art. 32, alin. 2 şi alin. 3 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentarea intereselor municipiului va fi condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea Consiliului Local, în condiţiile tezei ultime a dispoziţiilor alin. 5 ale art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Bozieru Cosmin-Petruț, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa» şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                             

  Nr.   53

  Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică

la nivelul Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 31.03.2015, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte, ca urmare a desemnării dlui. viceprimar Daniel-Cristian Stan pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, conform H.C.L. nr. 26/19.02.2015;

§   Prevederile art. 28, alin (1) şi alin.(2) din Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 26/19.02.2015 privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgovişte pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

§   Prevederile H.C.L. nr. 257/26.09.2012 privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 30/31.01.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se actualizează componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

1.     p.primar Municipiul Târgovişte - jr. Daniel-Cristian Stan- preşedinte

2.     comisar şef  Rizea Răducu - sef adj. Poliţia Mun. Târgovişte-membru

3.     colonel (r) Dinu Gheorghe – Director executiv Poliţia Locala - membru                   

4.     secretarul Municipiului Targoviste - jr. Cristea Chiru Catalin - membru

5.     consilier local ing. Albu Andrei Bogdan - membru                                                      

6.     consilier local jr. Rădulescu Cătălin - membru

7.     consilier local ec. Păunescu Mihai Andrei – membru

Art. 2 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 257/26.09.2012 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

  Nr.   54

  Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 45/28.02.2013 referitoare la desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 31.03.2015, având în vedere:

§      Demisia dnei. Goran Raluca Georgiana din Consiliul de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 1978 din data de 23.01.2015;

§       Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște înregistrat cu nr. 6537 din data de 12.03.2015;

§        Prevederile H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO -SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 246/24.09.2012 privind implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

§       Prevederile H.C.L. nr. 45/28.02.2013 privind desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A Târgovişte;

§       Prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109 ds in 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

§       Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgovişte şi FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.; 

§       Adresa FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 5633/03.03.2015;

§       Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” şi 37 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se numeşte, pentru restul de mandat, respectiv până în februarie 2017, dl. Drugă Mihail, membru în Consiliul de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 45/28.02.2013 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dl. Drugă Mihail, S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   55

  Tgv. 31.03.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2015 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;

§  Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 1, pct. 2 şi 3 Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§  Prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Direcția de Asistență Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                            

  Nr.   56

  Tgv. 31.03.2015

 

                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 16/29.01.2015 referitoare la aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Compartiment Fond Locativ privind modificarea H.C.L. nr. 16/29.01.2015 referitoare la vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 16/29.01.2015 privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE :

 

Art. 1  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 16/29.01.2015, în sensul revocării art. 4, care avea următorul cuprins: ”Preţul locuinţei se achită în lei, la cursul de schimb lei/euro al BNR din ziua efectuării plăţii.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 16/29.01.2015 rămân neschimbate şi se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   57

  Tgv. 31.03.2015

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind subvenţionarea sterilizării câinilor cu stăpân din municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.03.2015 avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind subvenţionarea sterilizării câinilor cu stăpân din municipiul Târgovişte;

§  Prevederile art. 41 din H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

§  Prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2015;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. “adin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanţarea cu suma de 100.000 lei din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, Capitolul 74 - Mediu, Titlul - Bunuri şi servicii, pentru anul 2015 a activităţii de sterilizare a câinilor cu stăpân ce aparţin rasei commune sau metişilor acestora.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul municipiului Târgovişte elaboreze caietul de sarcini şi să deruleze procedura de concesionare a acestei activităţi în condiţiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Procedura de acordare a acestei subvenţii se va aproba prin Dispoziţie a Primarului municipiului Târgovişte.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primar, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare şi aducere la cunoştinţă publică, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   58

  Tgv. 31.03.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, prin licitaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.03.2015 avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, prin licitaţie publică;

§  Prevederile O.G. nr. 71/2002 organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 955/2004 aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§  Prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. “adin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate a deciziei de concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, prin licitaţie publică.

Art. 3 Se aprobă Caietul de Sarcini pentru concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte se concesionează pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la solicitarea concesionarului, cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a contractului de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare şi numai cu aprobarea Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Art. 5 Câştigătorul licitaţiei are obligaţia, ca în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de concesiune să-şi stabilească punctul de lucru pe raza municipiului Târgovişte.

Art. 6 (1) Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte se va desemna prin Dispoziţia Primarului.

(2) Se desemnează următorii consilieri locali care facă parte din comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte:

Georgescu Alen

Rădulescu Cătălin

Răducanu Tudorică

(3) Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte va evalua ofertele, va desemna câştigătorul licitaţiei, va întocmi Raportul procedurii de atribuire şi va înainta Consiliului Local spre aprobare Raportul procedurii de atribuire cât şi Contractul de concesiune.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primar, comisia de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, Direcţia de Salubritate, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   59

  Tgv. 31.03.2015

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, avand în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile art. 125, alin. 2, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, de 19 persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

   

  Nr.  60

  Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru municipiul Târgoviste

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște;

§      Prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 4/29.01.2015;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

            

  Nr.   61

  Tgv. 31.03.2015

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru

„SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJ ŞI ANEXĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL ŞI REAMPLASARE CONSTRUCŢIE ŞI CONSTRUCŢIE FOIŞOR”, Târgoviste,

strada Lt. Stancu Ion, nr. 29,

beneficiari CIAUŞU MIHAELA ŞI CIAUŞU SIMONA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJ ŞI ANEXĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL ŞI REAMPLASARE CONSTRUCŢIE ŞI CONSTRUCŢIE FOIŞOR”, Târgoviște, strada Lt. Stancu Ion, nr. 29, beneficiari CIAUŞU MIHAELA ŞI CIAUŞU SIMONA;

§  Prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJ ŞI ANEXĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL ŞI REAMPLASARE CONSTRUCŢIE ŞI CONSTRUCŢIE FOIŞOR”, Târgoviște, strada Lt. Stancu Ion, nr. 29, beneficiari CIAUŞU MIHAELA ŞI CIAUŞU SIMONA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   62

  Tgv. 31.03.2015

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE S+P+2 ŞI ZONA DE AGREMENT - RECREERE”,

 Târgoviste, Tarla 42, P 609/40,P 609/42,

beneficiar S.C. HORFI INGINERIE CONSULTANŢĂ S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE S+P+2 ŞI ZONA DE AGREMENT - RECREERE”, Târgoviște, Tarla 42, P 609/40, P 609/42, beneficiar S.C. HORFI INGINERIE CONSULTANŢĂ S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE S+P+2 ŞI ZONA DE AGREMENT - RECREERE”, Târgoviște, Tarla 42, P 609/40, P 609/42, beneficiar S.C. HORFI INGINERIE CONSULTANŢĂ S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   63

  Tgv. 31.03.2015

 

                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor

Municipiului Târgoviste

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor Municipiului Târgoviște;

§      Prevederile Legii nr. 481/2004 - protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 307/2006 - apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

§      Prevederile Ordinului nr. 1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren;

§      Prevederile Ordinului 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciilevoluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

§      Prevederile Ordinului 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

§      Prevederile HCL nr. 26/19.02.2015 referitoare la desemnarea dlui. viceprimar Daniel-Cristian Stan pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar și HCL nr. 25/19.02.2015 privind alegerea domnului Bozieru Cosmin Petruț în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d și alin. 6, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se actualizează Planul de analiză și acoperire a riscurilor Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                        

  Nr.   64

  Tgv.31.03.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării de despăgubiri financiare

dnei. Ţuţu Maria

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§    Cererea dnei. Ţuţu Maria, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 545/09.01.2015, prin care solicită autorităţii publice locale acordarea unei despăgubiri în sumă de 4.926,10 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii unui arbore peste autoturismul Volkswagen Polo, cu număr de înmatriculare DB 34 CSM, aflat în proprietate sa;

§    Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea de despăgubiri financiare dnei. Ţuţu Maria;

§    Prevederile art. 1376 din Codul Civil;

§    Prevederile art. 18, alin.2 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se aprobă despăgubiri în cuantum de 2.975 lei, inclusiv TVA, doamnei Ţuţu Maria CNP ________________, reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii unui arbore peste autoturismul Volkswagen Polo, cu număr de înmatriculare DB 34 CSM, aflat în proprietatea sa.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

  Nr.   65

  Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 1350/2001, modificată şi completată de H.G. nr. 1975/2004, H.G. nr. 166/2007, H.G. nr. 1443/2008 şi H.G. nr. 543/2011, referitoare la  atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§   Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă completarea H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte, în sensul includerii terenului curţi construcţii în suprafaţă de 180 mp, situat în str. Ciocârliei, nr. 8, cvartalul 90, parcela 23, valoare de inventar 12.960 lei, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 În evidenţa patrimonială se va opera în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   66

  Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte a bunurilor imobile proprietate a Municipiului Târgovişte, aferente fostului Spital Municipal Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§   Adresa nr. 5821/04.03.2015 prin care Consiliul Judeţean Dâmboviţa solicită reglementarea situaţiei juridice;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte a bunurilor imobile proprietate a Municipiului Târgovişte, aferente fostului Spital Municipal Târgovişte, situate în str. Cooperaţiei, nr. 2 (fosta Policlinică II Zonală Sud) şi Bdul. I.C.Brătianu, nr. 4 (fosta secţie Spital O.R.L.);

§   Prevederile HCL nr. 239/28.10.2010 privind acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului Municipal Târgovişte  şi înfiinţarea, prin reorganizarea acestuia, ca Secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte;

§   Protocolul înregistrat cu nr. 952/2011 conform căruia s-a transferat ansamblul de atribuţii şi competenţe în ceea ce priveşte managementul asistenţei medicale, din sarcina consiliului local în cea a consiliului judeţean, prin desfiinţarea Spitalului Municipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Spitalulului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, a bunurilor imobile proprietate publică şi privată a Municipiului Târgovişte, aferente fostului Spital Municipal Târgovişte situate în strada Cooperaţiei, nr. 2 (fosta Policlinică II Zonală Sud) şi bulevardul I.C.Brătianu nr. 4 (fosta Secţie Spital O.R.L), conform listei anexate.

Art. 2. Bunurile imobile se transmit în administrarea Spitalulului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în vederea realizării atribuţiilor şi competenţelor în ceea ce priveşte managementul asistenţei medicale, pe durata existenţei construcţiilor, dar nu mai mult de 49 de ani.

Art. 3 Transmiterea se va efectua pe bază de protocol în care se vor stipula condiţiile de folosinţă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                          

  Nr.   67

  Tgv. 31.03.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului “EXTINDERE REŢELE CANALIZARE - Târgovişte” şi concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului “EXTINDERE REŢELE CANALIZARE - Târgovişte” şi concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.;

§   Prevederile art.3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 1, alin. 2, lit. “b” şi art. 24, alin. 1, lit. “b” şi alin. 2 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Anexei nr. 3 din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§   Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009 ;

§   Procesele - verbale de recepţie finală a lucrărilor, nr. 5246/26.02.2015;

§   Prevederile HCL nr. 281/27.08.2009 referitoare la aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere reţele de canalizare - Târgovişte”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 316/11.09.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, în calitate de operator regional

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului  - Extindere reţele canalizare – Târgovişte - în valoare totală de 696.992,43 lei, compus din bunurile prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 2. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, în sensul includerii în lista bunurilor concesionate către SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, a obiectivului Extindere reţele canalizare – Târgovişte - în valoare totală de 696.992,43 lei, compus din bunurile prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 3 Transmiterea bunurilor ce compun obiectivul Extindere reţele canalizare – Târgovişte către SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA se va efectua prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmboviţa”, în baza unui Proces – verbal ca act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, încheiat în baza HCL nr. 348/2007 şi HCL nr. 316/2009.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   68

  Tgv. 31.03.2015

           

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj II (modul nr. 5)

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, etaj II, (modul nr. 5);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, etaj II, (modul nr. 5), în vederea desfăşurării activităţii de croitorie și/sau comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Albu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 25 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                            

          

  Nr.   69

  Tgv. 31.03.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 19 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu - adiacent bl. D 2

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a unui teren în suprafaţă totală de 19 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu - adiacent bl. D 2, în vederea extinderii spaţiului comercial existent;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a unui teren în suprafaţă totală de 19 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu - adiacent bl. D 2, în vederea extinderii spaţiului comercial existent, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Albu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 68 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                   

                                                                        

  Nr.   70

  Tgv. 31.03.2015

                

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasilea Blendea - adiacent bl. 34

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă totală de 16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 34, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă totală de 16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 34, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Albu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                   

                                                                                                                                   

  Nr.   71

  Tgv. 31.03.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 287/2014 referitoare la acordarea normei de hrană pentru politistii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte prin care se propune acordarea normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§ Prevederile H.G. nr.  171/11.03.2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 496/30.03.2015 pentru aprobarea contravalorii alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale;

§  Prevederile art. 14, alin. 1, lit. a, art. 14, alin. 2 și art. 351 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Art. 1 al HCL nr. 287/2014 va avea următorul cuprins:

”Se aprobă acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, în cuantumul si conditiile prevăzute de H.G. nr. 171/11.03.2015.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 287/2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   72

  Tgv. 31.03.2015