Programari online transcriere acte stare civilă

                                                                                                        APROB,

                                                                                                        PRIMAR

                                                                                    JR. STAN DANIEL- CRISTIAN

 

 

                

Regulament

privind modalitatea de transcriere

a certificatelor/ extraselor de stare civilă, pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care nu au avut niciodată domiciliul în România. Procedura se aplică și actelor de stare civilă întocmite după obținerea cetățeniei române de către persoanele care și-au stabilit domiciliul în municipiul Târgoviște

 

           Având în vedere dispozițiile referitoare la transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România, potrivit cărora cererile pot fi depuse la serviciile de evidență constituite la nivelul municipiilor reședință de județ/ sectoarelor municipiului București.

          În considerarea necesității de adoptare a unor măsuri care să asigure gestionarea eficientă a activității de primire și soluționare a cererilor având ca obiect transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă potrivit dispozițiilor art. 41 alin 7 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Propunem:

          Aprobarea prezentului regulament care stabilește modul în care se desfășoară activitatea de primire și soluționare a cererilor ce se circumscriu dispozițiilor legale precitate.

          I. Programarea persoanei în vederea depunerii cererii de transcriere.

Programarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă se face numai online, pe pagina de internet a primăriei municipiului Târgoviște- www. pmtgv.ro.

Programările online sunt disponibile pentru transcrierea actelor de stare civilă privind cetățenii care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 41 alin. 7, lit. b) din Legea nr. 119/ 1996 privind actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare. Procedura se aplică și actelor de stare civilă întocmite după obținerea cetățeniei române de către persoanele care și-au stabilit domiciliul în municipiul Târgoviște.

Programările efectuate înainte de obținerea certificatului de cetățenie nu vor fi luate în considerare.

Solicitantul completează toate câmpurile prevăzute în aplicația de programare.

Câmpurile formularului conțin următoarele date:

Nume și prenume: se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate.

Certificatul de cetățenie: se completează numărul certificatului eliberat de ANC sau misiunile diplomatice.

Tip certificat: se va selecta unul dintre tipurile de certificate predefinite.

Țara de proveniență: se va completa cu denumirea țării în care solicitantul domiciliază.

După ce solicitantul selectează data la care dorește depunerea cererii, bifează intervalul orar în care dorește să se prezinte, completează informațiile personale, aplicația afișează următorul mesaj ,, programarea a fost înregistrată cu succes" și generează un ,,cod programare".

Codul programării se prezintă ofițerului de stare civilă în momentul depunerii cererii de transcriere.

Rezervarea pentru depunerea cererilor de transcriere se poate face începând cu data de 15 a fiecărei luni pentru luna următoare, ora 9ºº (sau prima zi lucrătoare după această dată).

Programarea este alocată pentru transcrierea unui singur tip de document, respectiv certificatul/ extrasul de naștere, certificatul/ extrasul de căsătorie sau certificat(e)/ extras(e) naștere copil(i) minor(i).

Programarea este gratuită și netransmisibilă.

Folosind procedura de programare, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

         II. Depunerea cererilor

Accesul în vederea depunerii cererii se face la data și ora stabilită, conform programării.

În situația în care solicitantul nu se prezintă conform programării, a înscris în formularul de programare alte date decât cele care rezultă din documentele prezentate sau documentația ce trebuie depusă este incompletă, rezervarea se anulează.

Numărul maxim de cereri depuse pe ziua alocată acestei activități este de 6.

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite prin acte normative. În situația în care a fost efectuată o programare pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca nelucrătoare prin act normativ, cererea se va depune în prima zi lucrătoare, în intervalul orar inițial solicitat.

Cererile se depun personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora la sediul S.P.C.E.P. Târgoviște- Stare civilă, situat în mun. Târgoviște, B-dul Unirii, nr. 24-26, Jud. Dâmbovița.

Termenul de soluționare a cererilor privind transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă este de 60 zile de la depunerea cererii.

Programul de lucru cu publicul aferent activității de depunere a cererilor de transcriere se desfășoară în intervalul orar 13.30- 14.30.

            III. Eliberarea certificatelor de stare civilă

La expirarea termenului de 60 zile, certificatele de stare civilă se eliberează titularilor, reprezentanților legali ai acestora precum și altor persoane împuternicite prin procură specială.

Eliberarea certificatelor de stare civilă se face în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 13.30- 14.30.

Nu se fac programări online pentru eliberarea certificatelor.

Prezentul regulament se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul S.P.C.E.P. Târgoviște, precum și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Târgoviște și intră în vigoare de la data afișării prin modurile prevăzute mai sus.

Regulamentul produce efecte pe termen nedeterminat și poate fi modificat/ revocat în concordanță cu modificările legislative în domeniu.

 

 ȘEF SERVICIU S.P.C.E.P. TÂRGOVIȘTE

      jr. IONIȚĂ MIRABELA-DENISA