CABINET PRIMAR

 

 

      DISPOZIŢIE

         privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte

      în şedinţă extraordinară în ziua de 06.10.2023

 

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

§  Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) şi art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE :

                                                                   

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă extraordinară, în ziua de 6 octombrie 2023, ora 900, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.

Art. 3 Consilierii muncipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi Secretarului General al Municipiului Târgoviște - email: consiliul.local.tgv@gmail.com

Art. 4 În cazul în care consilierul local se află într-una din situațiile prevăzute de art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște, acesta poate participa la ședințe folosind mijloace electronice de comuniciare, respectiv apel video, prin aplicația WhatsApp, pe numărul consiliului local sau al Secretarului General al Municipiului, cu mențiunea că solicitarea trebuie transmisă Secretarului General al Municipiului, cu cel puțin o oră înainte de începerea lucrărilor ședinței.

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                       PRIMARUL                                        SECRETARUL GENERAL

       MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  

           jr. Daniel-Cristian Stan                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Red. cons. Mariana-Luminița Ungureanu

PO – PMT – 78- 05