H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviste

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviste;

§   Prevederile Legii nr. 185/2013 referitoare la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit.e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 25.04.2014 se aprobă Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviste, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Politia Locală Târgoviste, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   ec. Maria Diculescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

     

 

 

          Nr.   106

          Tgv.  17.04.2014