Inapoi

                       ANEXA nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local Municipal Targoviste

                nr.219/29.04.2009  

STATUTUL

 ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA - SANTAREM  

ASOCIAŢII:

1.      Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130104, reprezentat de dl. Popescu Florin-Aurelian, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa,

2.      Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgovişte cu sediul în Târgovişte, Str. Revoluţiei nr. 1 – 3, Judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130011,  reprezentat de dl. Boriga Gabriel in calitate de primar al municipiului Targoviste,

3.      Districtul Santarem, prin Guvernul Civil al Districtului Santarem Portugalia cu sediul in Municipiul Santarem, Largo do Carmo 2000-118, reprezentat de dl.  Paulo Alexandre Homem de Oliveira Fonseca în calitate de guvernator civil al Districtului Santarem Portugalia .

 

- denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul s-au asociat şi au înfiinţat ASOCIAŢIA DÂMBOVIŢA-SANTAREM, în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL , DURATA  ŞI  SCOPUL ASOCIAŢIEI

 

Art.1-Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA DÂMBOVIŢA - SANTAREM (denumită în continuare ,,Asociaţia”), conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 68985 din data de 21.01.2009 eliberată de Ministerul Justiţiei.

 

Art.2-Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Targovişte, Piaţa Tricolorului, nr.1, judeţul Dâmboviţa.

 

Art.3- Asociaţia este persoană juridică română şi se constituie pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Targoviste.

 

Art.4-Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA-SANTAREM, propunându-şi ca scop extinderea cooperarii şi promovarea relaţiilor dintre judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte şi Districtul Santarem pe următoarele obiective: turism, schimburi economice, culturale, sportive, sociale şi educative. De asemenea, Asociaţia este înfiinţată în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes regional ori furnizarea în comun a unor servicii.

 

CAPITOLUL II– PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

 

Art.5-(1)-Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului ei.

 

    -(2)-Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

    a) cotizaţiile asociaţilor;

    b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

    c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

    d) venituri realizate din activităţi economice directe;

    e) donaţii, sponsorizări sau legate;

    f) resurse obţinute de la bugetele locale;

    g) alte venituri prevăzute de lege.

          -(3)-Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 15.000 lei (cincisprezecemii lei). Membri asociaţi vor aduce, fiecare, aport în bani în sumă de 5.000 lei (cincimii lei), care va fi depusă în contul Asociaţiei.

          -(4)-Patrimoniul ulterior se formează din fondurile fixe şi mobile intrate pentru atingerea scopului asociaţiei şi consemnarea în evidenţele contabile.

          -(5)-Patrimoniul asociaţiei va face obiectul inventarierii şi va fi folosit în vederea realizării scopului asociaţiei.

          -(6)-Patrimoniul asociaţiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale membrilor.

 

CAPITOLUL III – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

Art.6-(1)- În virtutea drepturilor conferite de dispoziţiile legale şi de prezentul statut, asociaţii au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţi;

b) să-şi exprime, prin reprezentanţi, votul în ce priveşte activitatea Consiliului Director;

c) să folosească şi să participle, prin reprezentanţi, la acţiunile organizate de asociaţie şi să propună organizarea diverselor manifestări.

         -(2)- În cadrul procedurilor de vot, cei trei membri asociaţi au dreptul la un singur vot, ponderea acestuia fiind egală pentru toţi trei.

 

Art.7- Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

               a) să răspundă solicitărilor Asociaţiei şi să participe la orice acţiuni întreprinse de Asociaţie;

                 b) să-şi achite obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;

                 c)    să susţină  activitatea asociaţiei şi interesele ei;

                 d) să-şi folosească priceperea şi să acorde tot sprijinul în realizarea obiectivelor Asociaţiei.

 

Art.8-(1)-Pierderea calităţii de membru  al Asociaţiei are loc prin:

            a) încetarea existenţei persoanei juridice;

            b) renunţarea la calitatea de membru; orice membru al Asociaţiei se poate retrage oricând, pe baza unei hotărâri, cu condiţia să comunice decizia în scris Consiliului Director, fără a solicita să i se returneze contribuţiile sau alte pretenţii materiale sau băneşti;

            c) excluderea din Asociaţie;

        -(2)-Consiliul Director poate hotărî cu majoritate de voturi (majoritate absolută) excluderea unui membru din asociaţie în următoarele situaţii:

            a) prin comportament sau atitudine ce aduce atingere morală Asociaţiei;

            b) acţionează în scopul defăimării de orice fel a Asociaţiei, a membrilor săi şi a activităţii acestei Asociaţii;

            c)   încalcă disciplina financiară impusă de legislaţia în vigoare;

            d)   aduce prejudicii materiale şi financiare Asociaţiei.

 

CAPITOLUL  IV – ORGANELE ASOCIAŢIEI

 

Art.9- Organele asociaţiei sunt:

    a) adunarea generală;

    b) consiliul director;

    c) cenzorul .

 

Adunarea Generală a Asociaţiei

 

Art.10-(1)-Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din reprezentanţii tuturor asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.

          -(2)- Competenţa adunării generale cuprinde:

    a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

    b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

    c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

    d) alegerea şi revocarea cenzorului;

    e) înfiinţarea de filiale;

    f)  modificarea actului constitutiv şi a statutului;

    g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

    h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

          -(3)-Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 9 lit. b) şi c).

 

Art.11-(1)- Reprezentantul asociatului care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

          -(2)- Reprezentantul asociatului care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

 

Art.12-(1)-Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

          -(2)-Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

         -(3)-Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria Târgovişte. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului.

   

Consiliul Director

 

Art.13-(1)-Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

           -(2)- În exercitarea competenţei sale, consiliul director:

    a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

    b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

    c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

    d) stabileşte retribuţia  cenzorului;

    e) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;

    f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

         -(3)-Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

         -(4)-Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

 

Art.14-Dispoziţiile art. 11 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art.12.

 

Art.15-Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. b) şi f).

 

Art.16- Consiliul Director asigură legăturile şi cooperarea cu alte organizaţii, instituţii artistice, ştiinţifice şi sportive, ca şi cu organismele de stat guvernamentale sau neguvernamentale, naţionale sau internaţionale, în vederea obţinerii de fonduri sau alte mijloace (bunuri) pentru realizarea scopului propus.

 

Art.17- Consiliul Director poate accepta în numele Asociaţiei, orice donaţie sau legat, cu respectarea prevederilor legale şi statutare.

 

Art.18-(1)Consiliul se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori este nevoie, în întruniri periodice şi speciale.

          -(2)-Întrunirile Consiliului vor fi convocate de către către jumătate din membrii Consiliului, prin trimiterea unei înştiinţări în care se vor menţiona data, ora, locul şi scopul întrunirii, către  toţi membrii Consiliului, cu cel puţin 2 zile înaintea unei astfel de întruniri.

          -(3)-Consiliul Director deliberează în mod valabil, în prezenţa majorităţii membrilor săi (jumătate plus unu din totalul membrilor) şi poate lua hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

 

 Cenzorul  

 

Art.19-(1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii .

Primul  cenzor al Asociaţiei este :

Dl./d-na ______________, născut/ă la data de _____________, domiciliat/ă în ____________, titular al C.I., seria _____, numărul ______, eliberată de _________ la data de ____________;

 

             (2)- Membrii consiliului director nu pot fi cenzori

             (3)-Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

             (4)-Regulile generale de organizare şi funcţionare a activitatii cenzorului se aprobă de adunarea generală.

 

 Art.20- În realizarea competenţei sale cenzorul :

    a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

    b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

    c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;

    d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art. 21. - Asociaţia se dizolvă:

    a) de drept;

    b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;

    c) prin hotărârea adunării generale.

 

Art. 22. - Asociaţia se dizolvă de drept prin:

    a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

    b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

    c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

   d) retragerea unuia dintre asociaţi.

 

Art. 23. - Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când:

    a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

    b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

    c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

    d) asociaţia a devenit insolvabilă.

 

Art.24-(1)-Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile.

             -(2)-Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanţei judecătoreşti competente.

 

Art.25-(1)- După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

           -(2)-Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

 

Art.26-(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Târgovişte, în condiţiile legii.

           -(2)- Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.

            -(3)- Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu.

 

Art.27 -(1) -Fuziunea se face prin absorbţia unei asociaţii de către o altă asociaţie sau prin contopirea a două ori mai multe asociaţii pentru a alcătui o asociaţie nouă.

           -(2)-Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei asociaţii care îşi încetează existenţa între două sau mai multe asociaţii existente ori care iau astfel fiinţă.

           -(3)- Decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotărârea a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor organului de conducere.

   

Art.28- Dispoziţiile art. 39 - 44 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice se aplică în mod corespunzător.

 

Art. 29. – Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 

Prezentul Statut a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale, azi, data autentificării, din care 1(un) exemplar pentru arhiva biroului notarial, 1(un) exemplar pentru a fi depus la grefa judecătoriei, restul înmânându-se părţilor.

 

 

ASOCIAŢI :

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, reprezentat de Preşedinte, dl. Popescu Florin-Aurelian,

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, prin Consiliul Local al Municipiului Târgovişte, reprezentat de Primar, dl. Boriga Gabriel,

 

 

DISTRICTUL SANTAREM, prin Guvernul Civil al Districtului Santarem Portugalia, reprezentat de Guvernator, dl. Paulo Alexandre Homem de Oliveira Fonseca.

              Inapoi