DIRECŢIA TEHNICĂ

Serviciul Proiecte – Investiţii – Achiziţii

 

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

 

Obiectivul: ” COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE ”-servicii de dirigentie de santier 2

 

Subiect : Solicitare ofertă de preţ.

Stimate d-le  Director,

Obiectivul general il constituie constructia complexului de natatie, conform contractului de finantare nr. 1413/26.03.2011, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.2 - „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice” si conform HCL nr. 420/09.11.2009, modificata prin nr. 340/10.12.2010 cod SMIS 14788

Tip contract : Servicii 

Clasificare conform anexa 2A din OUG 34/2006 : categoria 12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica 

Locul principal de prestare: Municipiul Targoviste,

Codul NUTS: RO313 - Dambovita 

Executarea contractului presupune constructia urmatoarelor infrastructuri turistice:

Ř     Strandul -Acesta va cuprinde o plaja amenajata, sezlonguri si umbrele pentru relaxare, precum si bazine pentru inot si tobogane cu apa.

Ř     Bazinul acoperit 

Ř     Terenurile de tenis -Se vor amenaja trei terenuri de tenis. Atat pentru terenurile de tenis, cat si pentru cel de baschet, va fi amenajat in apropiere un vestiar pentru utilizatori.

Ř     Terenul de baschet -Se propune realizarea unui teren de baschet in partea de est a incintei, care va fi destinat publicului, fara sa aiba un rol competitional

Ř     Terenurile de minifotbal - Se propune realizarea a doua terenuri de minifotbal in partea de vest a incintei si  un vestiar care sa deserveasca aceste terenuri de minifotbal.

Ř     Alte obiective investitionale vor fi reprezentate de:

-         Casa poarta – destinata pazei si controlului

-         Alte amenajari exterioare -spatii de parcare, zone de spatii verzi si platforme dalate in zonele de acces la diferitele functiuni, o zona de joaca pentru copii, zona pentru biciclete si role, platforma betonata pentru organizarea diferitelor evenimente, targuri si spectacole de catre Primaria Municipiului Targoviste

Finantare :

- FEDR –50%

- Buget local Targoviste –50%

          In baza  contractului  de finantare s-a incheiat contractul de servicii de dirigentie de santier nr.24451/14.09.2012, contract care a incetat.

In conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 92 a AM POR, au fost respectate cele cuprinse in sectiunea II – Revizuirea proiectului tehnic iar Municipiul Tragoviste in calitate de Beneficiar a urmat toate etapele indicate si a initiat un act aditional al contractului de finantare care sa permita finalizarea  lucrarilor stabilite ca fiind ramase de executat, avand in vedere adresa 15975/25.08.2014 prin care se avizeaza revizuirea PT.

Avand in vedere interdependenta dintre lucrarile proiectului initial si lucrarile prevazute a se realiza conform PT revizuit, se propune conform caietului de sarcini o durata a contractului de 12 luni.

Valoarea estimata a serviciilor este de : 132.000 lei fara TVA

 

În vederea finalizarii lucrarilor  se impune angajarea unei firme de specialitate ca diriginte de şantier-Inginer , conform proiectului tehnic si in conformitate cu FIDIC Cartea Rosie Conditii de Contract pentru Constructii.

 

 Se va prezenta extras ORC din care sa reiasa corespondenta obiectului de activitate cu obiectul contractului asa cum a fost definit prin incadrarea in Clasificarea CPV (vocabularul comun privind achizitiile)  : 71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2); 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 

 

La solicitarea echipei desemnate pentru realizarea contractului s-a avut in vedere sa fie asigurata acoperirea din punct de vedere tehnic cu specialisti si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

1.     Expert principal 1 – Lider de echipa– Manager de proiect:

Este necesara coordonarea unei echipe de specialisti pe un domeniu complex si totodata si comunicarea directa este necesar a se face la nivel decizional cu o singura persoana care sa cunoasca si sa coordoneze toate aspectele.

2.     Expert principal 2: Inginer Rezident, Constructii

Atestat ca diriginte de santier pe domeniul 2.2.„Construcţii civile, industriale şi agricole”minim categoria C  

3.    Expert principal 3: Inginer Rezident Lucrari Edilitare

Atestat ca diriginte de santier pe domeniul 6“Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală” Pentru supraveghere lucrari edilitare,. Titularii autorizaţiilor de diriginte de santier în subdomeniul 9.2. Retele termice si sanitare pot desfăsura activitatea de dirigentie de santier la retelele exterioare de alimentare cu apă si canalizare care fac obiectul Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-94 aprobat prin ordinul MLPAT nr. 17/N/16.05.1995.   

4.     Expert principal 4: Inginer Instalatii-Electrice

Atestat ca diriginte de santier pe domeniul 8.1.Instalatii electrice” Pentru supraveghere lucrari de instalatii electrice; Titularii autorizaţiilor de diriginte de şantier în subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice şi 9.1 Reţele electrice titulari ai unei legitimaţii valabile de electrician autorizat, pot desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 35 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/13.03.2013

5.     Expert principal 5: Inginer Instalaţii sanitare, termoventilaţii: Atestat ca diriginte de santier pe domeniul 8.2. “Instalaţii sanitare, termoventilaţii” - Pentru supraveghere lucrari de sanitare, termoventilaţii

6.     Expert principal 6: Inginer -Instalaţii gaze naturale Atestat ca diriginte de santier pe domeniul 8.3. “Instalaţii gaze naturale”; Pentru supraveghere lucrari de gaze naturale; Titularii autorizaţiilor de diriginte de şantier în subdomeniile 8.3. Instalaţii gaze naturale şi 9.4. Reţele de gaze naturale, titulari ai unei legitimaţii valabile de instalator de gaze naturale autorizat, pot desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier în conformitate cu competenţele aferente gradului de autorizare aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 13 şi art. 14 din Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice nr. 89/2009, cu modificările şi completările ulterioare

 

         Autorizarile cerute sunt conform Ordinului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier nr. 1496/2011emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Se vor prezenta autorizatiile solicitate impreuna cu dovada vizei anuale aplicate.

Vă rugăm să ne prezentaţi oferta dumneavoastră de preţ pentru servicii de dirigenţie de şantier, care sa cuprindă preţul total fără TVA.

Durată contract: 12 luni de la data semnării contractului cu posibilitatea prelungirii în funcţie de termenul de execuţie a lucrării.

Mod de plată: Plata se face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, in conditiile caietului de sarcini.

Detaliile tehnice sunt prezentate în Caietul de sarcini anexat.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0245/630022 , ing. Aurel Ciobanu – Consilier implementare proiect .

          Data limita de primire a ofertei este: 03.11.2014, ora 16.00.

Oferta de pret se va depune la Registratura Primariei Municipiului Targoviste, str.Revolutiei nr.1-3, corp B.