Inapoi

REGULAMENTUL

de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport

în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Targoviste, republicat în baza HCL nr. 88/26.02.2009

 

 

CAP.I CONSIDERAŢII GENERALE


Art.1 Obiectivul prezentului regulament îl constituie reglementarea transportului  în regim de taxi şi a transportului de persoane în regim de închiriere, în condiţiile unei protecţii reale a intereselor clienţilor, taximetriştilor şi a transportatorilor autorizaţi.

Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local şi se află sub autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Primăria municipiului Targoviste.

Art.2  Serviciile publice de transport în regim de taxi şi a transportului de persoane în regim de închiriere pot fi efectuate de numai de către transportatori autorizaţi  în conformitate cu  Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi de închiriere, modificată şi completată. Autorizaţiile sunt eliberate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Targoviste.

Art.3  Activitatea de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Targoviste poate fi efectuată cu autoturisme care deţin autorizaţie taxi şi sunt dotate cu portiere de acces în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienţi, după caz, cu spaţiu corespunzător transportului bagajelor de mână şi care nu poate transporta mai mult de  4 persoane în afara conducătorului auto.

Art.4  Activitatea de transport mărfuri în regim de taxi pe raza municipiului Targoviste poate fi efectuată cu autovehicule care deţin autorizaţie de transport şi copia conformă a autorizaţie de transport şi au capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone pentru transport de bunuri.

 Această activitate poate fi efectuată cu autovehicule cu sau fără remorcă.

 

CAP.II. AUTORIZAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM DE TAXI

 

Art.5  (1) Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Targoviste pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii.

(2) Autorizaţia de transport în regim de taxi se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Targoviste, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport

b) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv  persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz.

c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:

 1. copia de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în OUG. nr. 109/2005 cu toate modificările şi completările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială.

 2. copia de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată.

d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

 1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta

-  nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului

-  nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlharie, crimă şi viol

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile OUG. Nr. 109/2005 cu toate modificările şi completările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată.

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic.

4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat  servicii de transport in regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora

e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:

1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute in proprietate sau prin contract de închiriere.

2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite de Legea 38/2003 modificată, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.

(3) Autorizaţia de transport  se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Targoviste persoanelor juridice, asociaţii familiare sau  persoane fizice autorizate numai dacă:

a) au sediul social respectiv domiciliul stabil în municipiul Targoviste

 (4) Activitatea de transport persoane sau bunuri în regim de taxi se va desfăşura de regulă în interiorul municipiului Targoviste şi ocazional între municipiul Targoviste şi alte localităţi din judeţ sau puncte de interes.

 

 II.1. Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi

 

Art.6 (1) Autorizaţia  taxi sau orice copie conformă se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului, stabilită în condiţiile Legii  nr. 38/2003 cu modificări şi completări, după depunerea următoarelor documente în copie:

a) copia autorizaţiei de transport.

b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing

c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă Registrul Auto Român, numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi.

d) declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare pe care autoturismul pentru care este solicitată autorizaţia taxi le îndeplineşte.

Art. 7  La procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi poate participa orice transportator posesor a autorizaţiei de transport, eliberată de autoritatea de autorizare.

Art.8 (1) După depunerea documentelor prevăzute la art. 6, autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Targoviste va întocmi un Registru Special de Atribuire a Autorizaţiilor Taxi ce va cuprinde toate autovehiculele pentru care a fost solicitată autorizaţia taxi, cu punctajul obţinut de fiecare autoturism.

(2) Criteriile de departajare şi punctajele care stau la baza întocmirii Registrului Special de Atribuire a Autorizaţiilor Taxi sunt cuprinse în Anexa 2 la prezentul regulament.

Art.9 (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizează în următoarele etape:

a) stabilirea prin Hotărâre a Consiliului Local a numărului de autorizaţii taxi care vor fi atribuite pentru municipiul Targoviste.

b) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea autorizaţiilor taxi;

c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate în declaraţia pe propria răspundere depusă odată cu cererea de participare la procedura de atribuire;

d) stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);

e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute conform prevederilor prevăzute la lit. d);

f) atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevăzută la lit. e) care au obţinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora;

g) dacă ultimul punctaj câştigător este obţinut de o grupă de mai multe autovehicule decât numărul de autorizaţii taxi rămase neatribuite, la numărul maxim de autorizaţii taxi aprobate se va adăuga numărul de autorizaţii corespunzător pentru toate autovehiculele din această grupă.

(2) Dacă numărul de solicitări pentru eliberarea autorizaţiilor taxi depăşeşte numărul maxim de autorizaţii taxi aprobat pentru municipiul Targoviste, autoturismele rămase fără autorizaţie taxi vor fi înscrise pe o listă de aşteptare. Aceste autoturisme vor fi avea prioritate la atribuirea autorizaţii taxi, când numărul autorizaţiilor taxi emise este sub numărul stabilit de Consiliul Local al municipiului Targoviste.

(3) Dacă numărul autorizaţiilor taxi eliberate va fi mai mic decât numărul maxim admis se vor elibera  autorizaţii taxi autoturismelor aflate pe lista de aşteptare, în ordine descrescătoare a puctajului obţinut

 

Art.10 (1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizaţii taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare următoarele documente:

a) cerere de participare la procedura de atribuire;

b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;

c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;

d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea facturii proforme pentru fiecare autovehicul ce urmează a fi achiziţionat, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. b).

(2) Etapele de la alin. (1) vor fi parcurse după un calendar care va fi făcut public în presa locală scrisă.

(3) Primăria municipiului Targoviste nu va elibera autorizaţii taxi pentru autoturismele care nu obţin minim 110 de puncte sau a căror vechime depăşeşte 10 ani de la data fabricaţiei.

(4) Numărul maxim de autorizaţii eliberate unui singur transportator autorizat nu poate depăşi 30% din numărul maxim de autorizaţii aprobate pentru municipiul Targoviste.

(5)  Numărul copiilor conforme aferent autorizaţiilor de transport de mărfuri în regim de taxi nu este limitat.

Art.11 (1) Odată cu eliberarea autorizaţiei taxi, Primăria municipiului Targoviste va încheia cu transportatorul autorizat un contract de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv, conform  Anexei 3.

(2) Contractul de atribuire în gestiune delegată va conţine:

a) lista cu autorizaţiile taxi sau copiile conforme deţinute, cu precizarea numerelor de ordine şi a termenelor de valabilitate a acestora;

b) caietul de sarcini;

c) drepturile şi obligaţiile părţilor.

(3) O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani poate fi prelungită o singură dată, pentru maxim 5 ani, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data data fabricaţiei.

Art.12 (1) Autorizaţia  taxi sau orice copie conformă este unică şi este netransmisibilă.

(2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire în gestiune a serviciilor de transport să încheie cu terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv.

Art.13 Autorizaţia taxi se eliberează odată cu două ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu autorizatia taxi.

Ecusoanele  vor  fi  procurate  de  catre  autoritatea  de autorizare, impreuna  cu Asociatiile profesionale reprezentative.

Art.14 Este interzisă efectuarea serviciului public de transport de persoane sau bunuri în regim de taxi fără deţinerea autorizaţie de transport, autorizaţia taxi sau copia conformă şi ecusonelor.

Art.15 Numărul de ordine al autorizaţiei taxi se atribuie conform Registrul Special de Atribuire a Autorizaţiilor Taxi, de regula mentinandu-se numarul initial al autorizatiei.

 

II.2. Dotarea autovehiculului taxi

 

Art.16 a) Caroseria autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi  va avea  în  totalitate, sau  cel  putin  incepand  cu   partea    de  deasupra  benzii  duble   tip    sah, culoarea  galbena, daca  prin  hotararea     consiliului   local  nu  s –a  stabilit  o  alta  culoare, cu  consultarea  asociatilor  profesionale  reprezentative.

b) Linia mediană va fi marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah, în culori alternative alb şi negru de dimensiuni 3 x 3 cm pentru autoturisme şi de 5 x 5 cm la celelalte autovehicule.

c) Se interzice aplicarea pe caroseria taxiului sau pe lampa taxi a altor înscrisuri sau însemne decât cele aprobate de lege.

Art.17 (1) Toate autovehiculele destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi trebuie să aibă dotarea şi să prezinte elementele specifice de identificare, prevăzute de Legea nr.38/2003 modificată şi completată, de Normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi de prezentul Regulament:

a) aparat de taxat cu verificarea metrologică valabilă.

b) aparat de marcat electronic fiscal .

c) lampă taxi omologată de R.A.R. .

d) câte un autocolant aplicat, pe portierele din faţă ce va conţine toate tarifele practicate.

 Autocolantul va avea dimensiunea 297 x 210 mm (A4), fondul albastru deschis, scrisul negru, vizibil de la minim 5 m.

e) autovehiculele taxi trebuie să aibă afişat în interior, la loc vizibil numele şi fotografia conducătorului auto, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţă, de staţionare şi de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte.

f) autovehiculele taxi trebuie să aibă aplicat pe cele două portiere spate, iar în cazul transportului de bunuri, pe părţile laterale ale cabinei sau caroseriei cele două ecusoane, definite conform Legii nr. 38/2003 modificată şi completată.

Art.18 Ecusoanele    trebuie  sa  contina  datele  prevazute la art. 24  din   Norma  metodologica    de  aplicare  a    Legii nr. 38/2003, completata   si   modificata.

 

CAP. III. EXECUTAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN  REGIM DE TAXI


Art.19 Transportul în regim de taxi se realizează numai de transportatorii autorizaţi şi numai cu autovehicule deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Art.20 Transportul în regim de taxi va fi executat numai la solicitarea clientului, pe orice traseu din municipiul Targoviste, cu respectarea prevederilor Codului Rutier.

Art.21 Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe prestabilite de taximetrist.

Art.22 Autovehiculele taxi au acces nediscriminatoriu şi egal în locurile de aşteptare a clienţilor.

Art.23 Numărul locurilor de aşteptare a clienţilor din municipiul Targoviste se stabileşte prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Targoviste, iar amplasamentele, mentionate  in Anexa 1, pot fi modificate de Comisia de Selectie  taxi  din cadrul Primăriei Municipiului Targoviste, cu acordul asociatiilor profesionale si cu avizul favorabil al Politiei Rutiere.

Art.24 Este interzisă stationarea taximetristilor in staţiile destinate transportului public în comun, de pe raza Municipiului Targoviste.

Art.25 (1) Activitatea de dispecerat poate fi executată pe raza municipiului Targoviste, de către orice persoană juridică, autorizată de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Targoviste.

(2) Autorizaţia de dispecerat se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Targoviste, după depunerea următoarelor documente:

a)  copie a certificatului de înmatriculare emis de Registrul Comerţului;

b) declaraţie pe proprie răspundere a persoanei desemnate conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţie emisie recepţie, frecvenţă radio protejată, personal autorizat şi spaţiile necesare;

c)  copia certificatului de operator radio-telefonist al angajaţilor dispeceratului, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor ;

d) copia licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberat de autoritatea în domeniul ;

(3) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi de pe raza municipiului Targoviste.

(4) Autorizaţia de dispecerat poate fi retrasă de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Targoviste dacă:

a) autorizaţia a fost eliberată în baza unor documente false

b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care menţin valabilitatea acesteia

c) dispeceratul deserveşte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizaţii taxi valabile

d) dispeceratul deserveşte autovehicule care realizează transporturi în regim de închiriere

e) la cerere      

f) dispeceratul nu poate conditiona sau restrictiona numarul de transportatori taxi afiliati

Art.26 Tarifele maximale utilizate pentru transportul de persoane în regim taxi se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art.27 Tariful pe kilometru practicat de către taximetrist se stabileste in mod individual de catre fiecare transportator autorizat incadrandu-se in limitele maximale aprobate de Consiliul Local, cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative teritoriale.

Art.28 Tarifele maximale vor  fi  stabilite  si  reactualizate  de  catre  Serviciul  de  specialitate  din cadrul Primariei  Municipiului  Targoviste, cu  consultarea   asociatilor   profesionale reprezentative teritoriale, iar pana la adoptarea unei hotarari in conditiile art. 27 raman valabile cele stabilite anterior de Consiliul Local.

Art.29 Este interzisă depasirea tarifelor maximale stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Targoviste.

Art.30 a) Toţi taximetriştii care deţin autorizaţii taxi trebuie să declare la Primăria municipiului Targoviste programul de lucru în aşa fel încât să asigure serviciul public de transport în regim de taxi, în mod continuu, fără întrerupere, cu permanenţă de 24 ore.

b) Orice modificare a programului stabilit trebuie comunicată Primăriei municipiului Targoviste cu cel puţin 24 ore înainte.

Art.31  Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparat de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din funcţiune sau fără eliberarea bonului client la finalul cursei.

Art.32 Este interzis transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, aşa cum este el definit de Legea 265/2007, art. I, alin. 2, lit. h.

Art.33 Autovehiculele taxi trebuie să fie întreţinute în perfectă stare tehnică, de curăţenie şi confort.

Art.34 În cazul în cate taxiul este folosit în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, lampa taxi va fi demontată de pe cupolă, iar aparatul de taxat în poziţia LIBER.

Art.35  În condiţiile în care posesorul autorizaţiei taxi permanente înlocuieşte din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul, în condiţiile legii, autorizaţia taxi rămâne valabilă.

Art.36 (1) Eliberarea unui duplicat la autorizaţia taxi se realizează numai în următoarele condiţii:

a)   deteriorare gravă;

b)   distrugere totală, pierdere, sustragere;

c)   modificarea datelor de identificare ale operatorului sau ale taximetristului independent;

(2) În vederea eliberării duplicatului, titularul va depune la emitent, în termen de 48 ore de la producerea evenimentului, o cerere tip şi dovada achitării taxei prevăzute la art.42 pct.1, lit. (c) din prezentul Regulament, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la care va anexa următoarele documente:

a) originalul autorizaţiei taxi pentru situaţia prevăzută la art.36 lit.a;

b) dovada publicării în presa locală pentru situaţia prevăzută la art.36 lit.b;

c) actele doveditoare pentru situaţia prevăzută la art.36 lit.c;

(3) Duplicatul autorizaţiei taxi se eliberează în 48 de ore de la data înregistrării cererii.

 

CAP.IV. OBLIGAŢIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI IN REGIM DE  TAXI

 

Art.37  (1) Operatorii de transport in regim de taxi, sunt obligaţi:

a)       să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;

b)       să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate şi având însemnele de identificare stabilite prin lege;

c)       să angajeze ca taximetrişti numai conducători auto care deţin certificat de atestare profesională;

d)       să asigure dispecerizarea activităţii şi posibilitatea monitorizării poziţiei taxiurilor în activitate;

e)       să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

f)         să deţină asigurare penrtu mărfurile transportate, respectiv pentru persoanele transportate împreună cu bunurile acestora;

g)       să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăşi 48 de ore săptămânal sau 12 ore/zi;

h)       să nu încredinţeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociaţie familială;

i)         să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită societăţii orice informaţie referitoare la întreruperea executării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ;

j)         să anunţe autoritatea fiscală furtul sau dispariţia în orice mod, a aparatului de taxat;

k)       să înştiinţeze in scris asociaţia din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

l)         să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în termenele scadente;

m)     să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată;

n)       să anunţe autoritatea de autorizare orice modificare a condiţiilor de acordare a autorizaţiilor, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia acesteia;

 

(2) Taximetrişti independenti sunt obligaţi:

a)       să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;

b)       să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;

c)       să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

d)       să aibă un comportament civilizat în relaţia cu clientul;

e)       să respecte solicitările legale ale clientului;

f)         să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se află în poziţia „liber”, cu excepţia cazului când se deplasează la comanda dispecerului;

g)       să nu pretindă ca plată altă sumă decât cea înscrisă în bonul client, pe care îl eliberează la finalul cursei;

h)       să transporte clientul la destinaţie pe ruta cea mai scurtă dacă clientul nu îşi exprimă altă preferinţă;

i)         să nu implice taxiul, în mod deliberat, in activităţi cu caracter infracţional ori in alte acte antisociale;

j)         să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

k)       să nu angajeze transportul unui client în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situaţie conflictuală;

l)         să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

m)     să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul în care îi atenţionează în prealabil că au obligaţia să poarte centura de siguranţă;

n)       să prezinte informaţiile şi documentele cerute şi să faciliteze accesul organelor de control la aparatul de taxat, pentru verificare;

o)       să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă;

p)       să anunţe organele de poliţie, în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

q)       să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

r)        să nu execute curse in afara localităţii de autorizare decât în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

s)       să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;

t)        să prezinte la controlul organelor de control următoarele documente;

·         permisul de conducere cu anexa cu inspecţiile tehnice periodice

·         certificatul de atestare a pregătirii profesionale valabil

·         autorizaţia taxi

·         certificatul de înmatriculare

·         asigurarea pentru persoane şi bagajele acestora

·         toate celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare

CAP.V. CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE TAXIMETRIE

Art.38 Activităţile de transport de persoane sau bunuri în regim de taxi vor fi supuse controlului în ceea ce priveşte respectarea prezentului Regulament şi a prevederilor Legii nr.38/2003 modificată şi completată.

Art.39 Taximetristul este obligat să se supună controlului efectuat de organele de control şi să prezinte documentele solicitate, obligatorii la bordul autovehiculelor, conform Normelor Metodologice, privind aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, modificata si completata prin Legea 265/2007.

Art.40 (1) Organele de control autorizate sunt:

  • Primăria municipiului Targoviste prin primarul municipiului şi persoanele împuternicite de acesta;
  • organele fiscale locale
  • Ministerul Economiei şi Finanţelor
  • Autoritatea Rutieră Română
  • Biroul Român de Metrologie Legală
  • Poliţia Rutieră
  • Registrul Auto Român
  • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
  • Inspectoratul Teritorial de Muncă

(2) Controalele se efectuează în trafic sau în locurile de aşteptare numai împreună cu organele de Poliţie şi se probează prin proces verbal de control, iar în cazul constatării de contravenţii, prin proces verbal de constatare a contravenţiei.

La controalele efectuate pot participa si reprezentanti ai transportatorilor taxi.

Art.41 Controlul efectuat de către Primăria municipiului Targoviste va urmări:

existenţa şi valabilitatea exemplarului de serviciu al autorizaţiei la bordul taxiului;

confortul şi curăţenia oferite de autovehiculul taxi;

funcţionarea aparatului de taxat şi al integrităţii sigiliilor;

legătura corectă între lampă şi aparatul de taxat

respectarea ordinii şi curăţeniei în locurile de aşteptare;

respectarea prevederilor prezentului Regulament;

 

CAP.VI. ALTE TAXE

 

      Art. 42 – Transportatorii  autorizati  care  desfasoara  activitati  de  transport  persoane  in  regim  de  taxi, in  regim  de  inchiriere ( RENT  CAR ) si  transport  marfa, pe  raza  Municipiului  Targoviste, vor  achita  urmatoarele  taxe, stabilite  prin  hotarare  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Targoviste:

1. Pentru  desfasurarea  activitatii  de  transport  persoane  in  regim  de  taxi:

                                                                          Nivel  anul  2008                Anul  2009

a) taxa  autorizatie  transport  taxi                       80  lei / auto                     100  lei / auto

b) taxa  viza  la  perioade  de  5 (cinci) ani

autorizatie  transport  taxi                                    80  lei / auto                    100  lei / auto

c) taxa  selectie  taxi                                            80  lei / auto                    100  lei / auto

d) taxa  viza  anuala  selectie  taxi                      80  lei / auto                    100  lei / auto

2. Pentru  desfasurarea  activitatii  de  transport  persoane  in  regim  de  inchiriere  a  autovehiculelor  cu  conducator  auto  sau  fara  conducator  auto ( RENT  CAR ):

                                                                               Nivel  anul  2008             Anul  2009

a) taxa  autorizatie  transport  RENT  CAR                                             200  lei / auto

b)taxa  viza  la  perioade  de  5 (cinci) ani

autorizatie  transport  RENT  CAR                                                          200  lei / auto

c) taxa  selectie  RENT  CAR                                                                  150  lei / auto

d) taxa  viza  anuala  selectie  RENT  CAR                                             150  lei / auto

3. Pentru  desfasurarea  activitatii  de  transport  marfa  in  regim  de  taxi  si  contractual  cu  autovehicule  cu  remorca  sau  fara  remorca, cu  masa  maxima  autorizata  de  pana  la  3,5  tone, inclusiv:

                                                                               Nivel  anul  2008            Anul  2009

a) taxa  autorizatie  transport  marfa                                                        300  lei / auto

b) taxa  viza  la  perioade  de  5 (cinci) ani

autorizatie  transport  marfa                                                                     300  lei / auto

c) taxa  selectie  autovehicule  transport  marfa                                       200  lei / auto

d) taxa  viza  anuala  selectie  autovehicule

transport  marfa                                                                                         200  lei / auto

4. Pentru  desfasurarea  activitatii  de  dispecerat  taxi:

                                                                               Nivel  anul  2008             Anul  2009

a) taxa  autorizatie  dispecerat  taxi                                                  500  lei / dispecerat

b) taxa  viza  la  perioade  de 5 (cinci) ani

autorizatie  dispecerat  taxi                                                               300  lei / dispecerat

5. Pentru  reclame  si  publicitate, pentru  inscrisurile  sau  simbolurile  aplicate  pe  partea  exterioara  a  autovehiculelor  in  suprafata  de  pana  la  0,5  mp / auto  pentru  transport  in  regim  de  taxi  si  in  suprafata  de  pana  la  1,0  mp /auto  pentru  transport  in  regim  de  inchiriere  RENT  CAR  si  autovehiculele  transport  marfa  de  pana  la  3,5  tone:

                                                                              Nivel  anul  2008            Anul  2009

a) publicitate  pentru  taxi                                                                      50  lei / auto / an

b) taxa  publicitate  pentru  RENT  CAR                                               100  lei / auto / an

c) taxa  publicitate  pentru  transport  marfa                                         200  lei / auto / an

      Art. 43 – Taxele  prevazute  la  art. 42  constituie  surse  de  venituri  la  bugetul  local, exceptand  cele  prevazute  la  punctele  1 ; 2  si  3, alineatele  c)  si  d), care  sunt  destinate  pentru  plata  Comisiei  de  selectie  taxi, constituita  prin  dispozitia  Primarului, comisie  care  pregateste  si  analizeaza  documentele  depuse  la  autoritatea  de  autorizare  in  vederea  autorizarilor  si  a  prelungirii  valabilitatii  acestora.

 

CAP.VII. SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

 

Art.44 Constituie contravenţii, în măsura în care potrivit legii nu constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă, următoarele fapte:

nerespectarea prevederilor art.21, art. 37 alin.1 lit. a şi e, alin.2 lit b, c, d, g, h, j, r, s, t cu amenda de la 100 lei la 500 lei;

nerespectarea prevederilor art.16 lit. c, art.17 lit. d şi e, art.34, art.37 alin.1 lit.b, c, d, e, h, m, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

nerespectarea prevederilor art.29, art.37 alin.1 lit.n, art.37 alin.2 lit. i, l, n, o, p, t cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

nerespectarea prevederilor art.17, lit. a şi b cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Art.45 Pe lângă sancţiunile prevăzute la art.44 se dispune suspendarea sau anularea autorizaţiei taxi în următoarele situaţii:

suspendarea autorizaţiei taxi pentru 3 luni în următoarele cazuri:

când una din condiţiile acordării autorizaţiei taxi nu mai este îndeplinită;

când perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;

la a doua sancţiune privind încălcarea prevederilor art.37 pct.2 lit.b – o şi a art.27

;

 anularea autorizaţiei taxi în următoarele cazuri:

la a treia suspendare a autorizaţiei taxi în decurs de 2 ani consecutivi;

pentru abateri repetate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat constatate de organele fiscale şi notificate prin adrese de înaintare Primăriei municipiului Targoviste;

pentru abateri repetate de la prevederile Codului Rutier, constatate de către Poliţia rutieră şi notificate prin adresă de înaintare Primăriei municipiului Targoviste;

Art.46 Ecusonul detaşabil al taxiului se demontează de pe acesta de către persoana desemnată de Primăria Targoviste, odată cu aplicarea sancţiunii de suspendare sau anulare a autorizaţiei taxi şi nu va fi remontat decât în cazul ridicării sancţiunii respective.

Art.47 Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată de Legea nr.180/2002.

Art.48 Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se fac de către primarul municipiului Targoviste şi împuterniciţii acestuia, agenţii Poliţiei Rutiere, celelalte organe şi instituţii autorizate potrivit Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAP.VIII. EXECUTAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE A AUTOTURISMULUI

 

Art.49 (1)  Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto pus la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform legii. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu,la cererea expresă a clientului, cu obligaţia revenirii   autovehiculului  în  municipiul Targoviste după   efectuarea    transportului respectiv. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să deţină atestat profesional şi să fie angajat al transportatorului autorizat.

(2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de închiriere de autoturisme fără conducător auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe bază de contract.

(3) Serviciul de închiriere de autoturisme se poate executa de către orice operator economic înregistrat la Registrul Comerţului în condiţiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis de acesta.

(4) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienţii suportă, în afara contractului, costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.

(5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul nu face dovada că deţine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va menţiona expres în contractul de închiriere, care trebuie să conţină şi prevederi privind drepturile şi obligaţiile clientului şi respectiv transportatorului.

(6) Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

a) copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere, care este valabilă în prezenţa documentelor menţionate la art. 12 alin. 1 lit. a, c, d şi e din Legea nr. 38/2003 modificată şi completată.

b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului transport contractat.

c) contractul încheiat între transportatorul autorizat şi client

d) documentele stabilite potrivit legislaţiei în vigoare privind circulaţia rutieră.

(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe copia certificatului de înmatriculare emis de Registrul Comerţului, eliberată, la cerere, de către autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă este valabilă în prezenţa următoarelor documente sau însemne, respectiv:

a) certificatul de înmatriculare a autoturismului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă

b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad in sarcina transportatorului autorizat

c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

d) contractul de închiriere al autoturismului şi documentele de plată anticipată a serviciului.

(8) La efectuarea controlului, în cazul lipsei documentelor sau însemnelor prevăzute, se aplică prevederile art. 12 din Legea nr. 38/2003 modificată şi completată.

(9) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de închiriere. Acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie-recepţie şi să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări şi accesorii stabilite pentru taxiuri.

(10) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau  în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă ataşate, vizibil, pe colţul stânga jos al parbrizelor faţă şi spate, câte un ecuson realizat şi eliberat în condiţiile legii.

(11) Transportatorii autorizaţi sau operatorii economici, după caz, sunt obligaţi ca, pe cheltuială proprie,să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului.

 

CAP.IX.DISPOZIŢII FINALE  

 

Art.50 Prezentul Regulament se completează cu prevederile :

a) Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,

b) Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local

c) O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările ulterioare,

d) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

e) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare,

f) Acordarea autorizatiilor de transport taxi, modificarea, prelungirea valabilitatii, suspendarea   si retragerea lor, inclusiv   modelele lor sunt prevazute in Ordinul nr. 207/29.10.2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizatiilor de transport in  domeniul  serviciilor  de  transport  public  local.

                                                                                                                                

             PRESEDINTA  DE  SEDINTA                                   SECRETAR  MUNICIPIU

                   ec. Diculescu Maria                                           jr. Chiru  Catalin  Cristea

 

 

 

              Inapoi