PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 31.10.2013

 

       Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, absent fiind dl. Rădulescu Cătălin, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3954 din data de 25.10.2013.

        La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

        Şedinţa de astăzi va fi condusă de dna. Mocanu Livia, aleasă preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna octombrie.

        Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data de 19.09.2013. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere – Bănescu Rodica. Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data de 26.09.2013. Se aprobă în unanimitate..

        Se supune votului ordinea de zi suplimentată cu: Diverse 1 Proiect de hotărâre privind majorarea numărului de salariați ai S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. și Diverse 2 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii de asistență juridică la   S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru şi 13 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 322 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Albu Liliana

       Urmarea adoptării HCL nr. 322, acest punct nu mai este supus dezbaterii.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014

Dna. Veronica Neagu din partea Serviciului Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20  voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 323

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal Târgoviște

                Dna. Violeta Scarlat din partea Teatrului Municipal Târgoviște face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 324

5.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

                Dl. Dinu, directorul Poliției Locale face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 325

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

                 Dl. viceprimar Prisăcaru face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru și 3 abțineri: Georgescu Alen, Enache Lucian și Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 326

7.    Proiect de hotărâre privind accesul gratuit al copiilor cu dizabilități și al voluntarilor la Bazinul de Înot

Dl. Nițu, sef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

Dl. cons. Păunescu face precizarea că în urmă cu 8 luni a făcut o solicitare pe același subiect dar nu a primit nici un răspuns. Dl. Secretar răspunde că ordinea de zi a ședințelor consiliului local este întocmită de Primar. Dl. cons. Stan afirmă că potrivit Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale și Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local, proiectul dlui. Păunescu ar fi trebuit să fie analizat în comisiile de specialitate sau înscris pe ordinea de zi dacă au trecut 30 de zile de la înregistrare, având în vedere că reprezentanții Partidului Poporului, în număr de trei, nu pot convoca o ședință extraordinară și să stabilească ordinea de zi.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 327

8.    Proiect de hotărâre privind menținerea contribuției lunare de întreținere la 60% din venit și stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici ”Sfânta Elena”

Dna. Iordache Marcela, director adjunct al Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 328

9.    Proiect de hotărâre privind menținerea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social Integrat “Sfânta Maria”

Dna. Iordache Marcela, director adjunct al Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 329

10.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Dl. Secretar Cristea face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, 2 abțineri: Bănescu Rodica, Babeu Pavel, proiectul devenind HCL nr. 330

11.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din municipiul Târgoviște

       Se propune modalitatea votului deschis pentru desemnarea reprezentanților. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

       Dna. cons. Diaconu face precizarea că există o solicitare din partea școlii Tudor Vladimirescu de numire a încă unui reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al școlii datorită creșterii numărului de elevi. Dl. Secretar răspunde că după ce această creștere a numărului de elevi va fi confirmată de Inspectoratul Școlar se va completa hotărârea.

       Se fac propunerile de către fiecare partid politic. Se supune votului proiectul de hotărâre cu propunerile privind reprezentanții consiliului local în consiliile de administație ale unităților școlare.. Se aprobă: 18 voturi pentru, dl. Babeu și dl. Păunescu lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 331

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Universitatea Valahia Târgoviște – Clădirea A” – procurare echipamente

                Dl. Constantin Bălașa, directorul Direcției Tehnice face prezentarea materialului. Dl. cons. Enache dorește să știe care este avizul comisiei economice. Dl. Secretar Cristea precizează că în comisia economică au fost trei voturi pentru și 2 consilieri au lipsit de la ședință.

                 Dl. cons. Alen Georgescu susține că la alte obiective prețul unei centrale de 45 Kw a fost de 23.000 euro, iar la aceste clădiri ale universității o centrală de 300 kw are un preț de 18.000 euro, iar răspunsul primit în comisia de specialitate pentru aceste diferențe a fost acela că proiectanții au fost diferiți.

                Directorul Direcției Tehnice răspunde că este vorba despre evaluarea proiectantului, iar la universitate este necesară numai dotarea cu centrală, pe când la alte obiective lucrările erau mai complexe presupunând instalații interioare, instalații de gaze, racorduri și mai mult decât atât, au existat șapte proiectanți care nu s-au încadrat în prețul stabilit.

                 Dl. cons. Răducanu întreabă dacă se poate face o astfel de investiție atâta timp cât bunul, clădirea este a universității.

                Dl. Secretar răspunde că bunul este proprietate publică a municipiului Târgoviște, face parte din rețeaua de unități școlare, se află pentru o perioadă determinată de timp sub contract de comodat cu universitatea, va rămâne în rețeaua de unități școlare, iar la aceste clădiri se face numai dotarea cu centrală, restul căzând în sarcina universității.

                Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, 3 abțineri:  Georgescu Alen, Enache Lucian și Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 332

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Universitatea Valahia Târgoviște – Clădirea B1” – procurare echipamente

       Dl. Constantin Bălașa, directorul Direcției Tehnice face prezentarea materialului.     Dl. cons. Stan dorește să știe la câte obiective a început execuția lucrărilor.

       Dl. Bălașa răspunde că sunt 33 de contracte în derulare, 8 contracte în evaluare, 8 obiective sunt la reofertare, la 3 grădinițe, 2 școli și Căminul nr. 2 din Bdul. Unirii au început lucrările.

       Dl. Georgescu întreabă care este termenul impus constructorilor și cuantumul penalităților dacă acest termen nu este respectat.

       Dl. Bălașa răspunde că termenul impus în caietul de sarcini este 15 noiembrie, iar în ceea ce privește penalitățile, acestea sunt prevăzute în contract, conform prevederilor legale.

       Dl. cons. Pătrașcu consideră că termenul de realizare al lucrării trebuia să reprezinte criteriul de departajare a firmei câștigătoare. Dl. Bălașa răspunde că prețul cel mai scăzut a reprezentat criteriul de departajare.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, 3 abțineri: Georgescu Alen, Enache Lucian și Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 333

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Universitatea Valahia Târgoviște – Clădirea B2” – procurare echipamente

       Dl. Constantin Bălașa, directorul Direcției Tehnice face prezentarea materialului.    

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, 3 abțineri: Georgescu Alen, Enache Lucian și Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 334

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Scoala Nr. 12, Str. I.E.Florescu, Nr. 8”

        Dl. Constantin Bălașa, directorul Direcției Tehnice face prezentarea materialului.    

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, 3 abțineri: Georgescu Alen, Enache Lucian și Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 335

16.    Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători în municipiul Târgoviște

                Reprezentantul Asociației Investitorilor Transport Târgoviște, dna. Ana face prezentarea materialului.

Dna. cons. Bănescu susține că în urma controlului efectuat, Curtea de Conturi a solicitat fundamentarea tarifelor practicate; consideră că se pot găsi alte soluții pentru micșorarea cheltuielilor, mai ales că societatea dispune de un parc auto cu anumite mărci pentru care nu se justifică cheltuiala cu piesele de schimb și se declară împotriva majorării tarifului considerând că și tariful actual este prea mare.

Dl. cons. Pătrașcu întreabă de ce din ianuarie, când a fost controlul Curții de Conturi și până în prezent Asociația Investitorilor Transport Târgoviște nu a venit cu această solicitare.

       Reprezentantul Asociației Investitorilor Transport Târgoviște răspunde că societatea a contestat deciziile Curții de Conturi, în prezent aflându-se la Curtea de Apel Ploiești, a informat consiliul local asupra acestora, dar aceste măsuri trebuie îndeplinite.

       Dl. cons. Stan susține că având în vedere că suntem în luna noiembrie nu consideră oportună o majorare de tarif la transportul în comun. Termenul de realizare a măsurii Curții de Conturi a fost 31.05.2013, dar nu rezultă din acest control obligativitatea majorării tarifului; consideră că la material trebuia anexat și contractul de delegare de gestiune a serviciului de transport public local, contract care a mai fost solicitat și în urmă cu 6 luni dar nu a fost primit până la acest moment. Totodată dl. Stan dorește să știe câte autobuze au fost cumpărate de către societate după momentul delegării serviciului și dacă traseele sunt separate pentru oraș și pentru localitățile limitrofe. Susține necesitatea existenței unui raport de specialitate din partea executivului pentru că ceea ce există la mape reprezintă numai punctul de vedere al societății.

       Reprezentantul Asociației Investitorilor Transport Târgoviște răspunde că toate autobuzele au fost cumpărate după momentul delegării serviciului, iar în ceea ce privește traseele, acestea sunt separate și evidențiate separat, având în vedere că prețul biletelor diferă.

       Dl. Enache susține că dacă nu se acceptă majorarea de tarif societatea va intra în faliment și, pe cale de consecință, se va desființa transportul public local.

       Dl. cons. Pantea propune subvenționarea de către municipiu a transportului public local cu această diferență de tarif.

       Directorul economic, dna. Daniela Popa răspunde că această subvenționare ar presupune un efort bugetar din partea municipiului de 1.000.000 lei/an.

       Dl. cons. Stan susține că există și posibilitatea gestiunii directe a transportului public, existența unui serviciu specializat prin care să se asigure de către consiliul local transportul public local.

       Dl. cons. Pătrașcu consideră că în municipiu traseele sunt scurte, iar creșterea de tarif ar trebui foarte bine justificată.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 13 voturi pentru, 7 abțineri: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria și Răducanu Tudorică, proiectul devenind HCL nr. 336

17.    Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din municipiul Târgovişte

       Dl. Crintescu, șef Serviciu Taxe și Impozite face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, dl. Păunescu și dl. Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 337

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea executării proiectului ”Reparații capitale străzi din municipiul Târgoviște – pachet 1” și garantarea plăților cu bilet la ordin a acestuia

        Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice face prezentarea materialului. Dl. cons. Enache dorește să știe care este avizul comisiei economice pentru punctele 18,19,20. Comisia economică a propus pentru aceste puncte discuții în plen.

        Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, dnii. Păunescu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Pantea Viorel, Dobândă Ion și Stan Cristian lipsesc din sala de ședință, proiectul devenind HCL nr. 338

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea executării proiectului ”Reparații capitale străzi din municipiul Târgoviște – pachet 2” și garantarea plăților cu bilet la ordin a acestuia

        Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, dnii. Păunescu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Pantea Viorel, Dobândă Ion și Stan Cristian lipsesc din sala, proiectul devenind HCL nr. 339

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea executării proiectului ”Reparații capitale străzi din municipiul Târgoviște – pachet 3” și garantarea plăților cu bilet la ordin a acestuia

        Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, dnii. Păunescu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Pantea Viorel, Dobândă Ion și Stan Cristian lipsesc din sala, proiectul devenind HCL nr. 340

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.09.2013.

Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, 4 abțineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Pătrașcu Eugen și Stan Cristian, proiectul devenind HCL nr. 341

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului pentru obiectivul „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”

        Directorul S.C. Municipal Construct S.A., dl. Olaru Mihai face prezentarea materialului.

        Dna. cons. Bănescu propune ca în cadrul acestei lucrări să fie refăcute și scările, având în vedere că s-a întocmit un deviz și diferența se încadrează în bugetul aprobat inițial.

        Dl. Secretar propune să se întocmească devizul pentru refacere scări urmând să fie aprobat într-o ședință ulterioară, având în vedere că la mape există un proiect de hotărâre cu alte sume.

        Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 342

23.    Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi din municipiul Târgovişte

        Se supune votului proiectul de hotărâre Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 343

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL S+P+1+M(cu locuința la etaj) în Municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltărețu, nr. 19, beneficiar ANDREI GEORGETA

        Arhitectul Șef al Municipiului, dna. Soare, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 344

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI SERVICII (SPAȚIU COMERCIAL, DEPOZIT, BIROURI)” în Municipiul Târgovişte, T45, P643/15, beneficiar OLTEANU NICULINA

        Arhitectul Șef al Municipiului, dna. Soare, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 345

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII P+1, DEPOZIT P, LOCUINȚĂ DE SERVICIU P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T39, P550/1/11, beneficiar BADICA GHEORGHE și BADICA ELENA

          Arhitectul Șef al Municipiului, dna. Soare, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 346

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal nr. 2 din data de 22.10.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L

               Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 347

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal nr. 5 din data de 21.10.2013 al comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi pentru, o abținere: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind HCL nr. 348

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spațiului cu altă destinație situat în municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 34, bl. D1, parter, conform Legii nr. 90/2003

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Stan dorește să știe dacă din partea solicitantului există și o cerere de cumpărare sau concesionare a terenului aferent spațiului, așa cum prevede Legea nr. 90/2003. Dl. Maican răspunde că nu există o solicitare în acest sens. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 20 abțineri.

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru executarea lucrărilor în vederea racordării la sistemul de distribuție gaze naturale a obiectivului ”Complex Turistic de Natație –Târgoviște”

        Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 349

29.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A.

        Directorul S.C. Municipal Construct S.A., dl. Olaru Mihai face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 350

30.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă de 3 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

        Dna. Mihai, din partea Direcției de Salubritate face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 351

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a opt terenuri în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a opt panouri publicitare de tip ”BECKLIT”

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 352

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 45, în vederea desfășurării activității de comerț cu  produse alimentare și nealimentare

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 353

4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani și 8 luni,  a 2 terenuri în suprafață de 2,5 mp fiecare situate în municipiul Târgoviște, în vederea extinderii unor construcții provizorii pentru desfășurarea activității de vânzare pâine și produse de panificație

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

        Dl. cons. Pătrașcu susține că există deja extinderea, construcția pentru care se face solicitarea. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, 2 abțineri: Bănescu Rodica și Pătrașcu Eugen, proiectul devenind HCL nr. 354

5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui loc de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ialomiţei, în parcarea din incinta poligonului auto

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru, 12 abțineri: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Moțoc Honorius, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian și Pantea Viorel

        Se fac propunerile pentru comisia de licitație: Pătrașcu Eugen, Bozieru Cosmin, Pantea Viorel. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă în unanimitate.

6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltărețu, adiacent proprietății nr. 79A din str. Tudor Vladimirescu, în vederea amenajării a 4 locuri de parcare

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

        Dl. cons. Enache face precizarea că suprafața de teren nu este suficientă pentru amenajarea a 4 locuri de parcare, sunt mai puțin de 50 m până la o intersecție importantă și totodată  trebuie să existe cel puțin 25 m până la stația de transport în comun aflată în apropiere și consideră că ar trebui luat aviz și de la Poliția Rutieră.         

       Se supune votului proiectul de hotărâre Se respinge: 17 abțineri, dna. Diculescu Maria și dnii. Pantea Viorel și Prisăcaru Ciprian lipsesc din sală.

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 76 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenței – zona Baia Comunală, în vederea desfășurării activității de comerț

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, dna. Diculescu Maria și dnii. Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Georgescu Alen lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 355

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spațiu în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața Bărăției, în vederea desfășurării de servicii medicale veterinare

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, dna. Diculescu Maria și dnii. Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Georgescu Alen lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 356

       Se fac propunerile pentru comisia de licitație: Păunescu Andrei, Diaconu Diana, Bănescu Rodica, Babeu Pavel. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă: o abținere: Diaconu Diana

         Diverse 1 Proiect de hotărâre privind majorarea numărului de salariați ai S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

                  Dl. Dorin Staicu, directorul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. face prezentarea materialului.

                 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 5 abțineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Babeu Pavel și Bănescu Rodica, dl. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 357

     Diverse 2 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii de asistență juridică la   S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

                  Dl. Dorin Staicu, directorul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. face prezentarea materialului.

        Se aprobă: 10 voturi pentru, 9 abțineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Babeu Pavel, Moțoc Honorius, Dumitrescu Claudiu și Mocanu Livia, dl. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 358

31.  Informare S.C. Pavcom S.A.

       Dl. cons. Babeu face prezentarea materialului și propune cesiunea acțiunilor deținute de municipiu la S.C. Pavcom S.A.

        Se propune amânarea proiectului de hotărâre privind cesiunea acțiunilor deținute de municipiu la S.C. Pavcom S.A. Se supune la vot amânarea. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală.

        Dl. cons. Enache propune convocarea consiliului local într-o ședință extraordinară pentru stabilirea unei comisii speciale de analiză și verificarea situației P.U.G.-ului Municipiului Târgoviște.

       Se aprobă ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie să fie dl. Alen. Georgescu.

 

       Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          av. Livia Mocanu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.