PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 31.08.2015

 

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 20 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absent fiind dl. Tică Dănuț, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 2135 din data de 26.08.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

        Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Alen Georgescu.

        Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 30.07.2015. Se aprobă cu 16 voturi “pentru”, 4 abțineri: Albu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia și Păunescu Andrei.

        Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.     

        Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviste, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008

       Dl. Secretar face prezentarea materialului.

Dl. Prisăcaru dorește să știe dacă în timpul ședinței pentru un singur punct al ordinii de zi se poate solicita votul clasic, prin ridicarea mâinii. Dl. Secretar răspunde că în regulament, la art. 57, alin.6 se prevede: ”Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită modalitate.”

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 227.

2.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale survenite în redactarea art. 4 din HCL nr. 226 din 14.08.2015 si in Procesul Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și  Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 228.

3.    Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de execuție vacant din cadrul Direcției Administrație Publică Locală-Compartiment Autoritate Tutelară

        Dna. Silvia Stanca, directorul Direcției Administrație Publică Locală, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și două abțineri: Albu Andrei și Păunescu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 229.

4.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și  Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și două abțineri: Prisăcaru Ciprian și Babeu Pavel, proiectul devenind H.C.L. nr. 230.

       Dl. cons. Albu dorește să știe dacă hotărârile adoptate/respinse utilizându-se modalitatea votului electronic sunt legale, având în vedere că regulamentul a fost completat în această ședință.

       Dl. Secretar răspunde că este o modalitate de vot, nu sunt reglementări exprese care să atragă nulitatea și prin aceste completări s-a dorit să se stabilească și cum se contabilizeaz㠖 la abțineri- neexprimarea votului de către cei prezenți în sală.

5.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții

       Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială, face prezentarea materialului.

        La întrebarea dlui. Țuțuianu privind conținuțul articolului 1 al hotărârii ”…se reorganizează Direcția de Asistență Socială ca direcție în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște”, dl. Primar face precizarea că era direcție generală, iar potrivit Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001 direcțiile generale pot fi înființate numai la nivelul consiliului județean și trebuie făcută această modificare formală.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 231.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială,  în anul școlar 2015-2016

       Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială, face prezentarea materialului, justificând majorarea costului datorită creșterii valorii normei de hrană, a cheltuieluilor curente, salarii, transport, două creșe nou înființate. Dl Primar face precizarea că reprezintă raportul din evaluarea cheltuielilor din anul precedent și numărul de beneficiari. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 232.

7.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”,  Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 20, beneficiar: BRĂDEANU ȘTEFAN ADRIAN

       Dna. Dobre, reprezentant al Direcției Urbanism, face prezentarea materialului.

       Dl. Rădulescu dorește să știe dacă aceste locații sunt verificate pe teren; dna. Dobre răspunde că sunt verificate. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 233. Dl. Dumitrescu Claudiu lipsește din sală.

7.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște, strada Cernăuți, nr. 14 H,  beneficiar: BROTEA VALENTIN

       Dna. Dobre, reprezentant al Direcției Urbanism, face prezentarea materialului.

       Dl. Enache dorește să știe dacă sunt luate toate avizele, dna. Dobre răspunde afirmativ. Dl. Enache susține că amplasamentul nu respectă limita de proprietate de doi metri, prevăzută de Codul Civil și la o distanță foarte mică atât față de proprietatea dinspre nord cât și cea dinspre sud.

        Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, un vot împotrivă - Diculescu Maria, 8 abțineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Stan Cristian, proiectul devenind H.C.L. nr. 234.

7.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște, strada Dâmboviței, nr. 64 B,  beneficiar: STROE STELIAN

       Dna. Dobre, reprezentant al Direcției Urbanism, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, un vot împotrivă - Țuțuianu Ioan, o abținere: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 235. Dl. Păunescu Andrei nu este în sală.

7.4.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1 - P+2”,  Târgoviște, Tarla 6, P 57/1,  beneficiari: S.C. ACVILA PREST S.R.L, MOCANU SEBASTIAN GEORGE, KURTUHUZ MARCEL CODRUȚ

Dna. Dobre, reprezentant al Direcției Urbanism susține că în cadrul discuțiilor purtate în comisia de urbanism s-a constatat că documentația conține unele erori, ca urmare punctul nu mai poate fi supus dicuțiilor.

Având în vedere că punctul nu se poate retrage de pe ordinea de zi la acest moment al ședinței, se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 3 voturi pentru: Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan, 4 voturi împotrivă: Bozieru Cosmin, Diculescu Maria, Mocanu Livia, Rădulescu Cătălin și 12 abțineri: Stan Cristian, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen, Păunescu Andrei, Pătrașcu Eugen, Pantea Viorel, Moțoc Honorius, Enache Lucian, Dumitrescu Claudiu, Dobândă Ion, Diaconu Diana. Dl. Albu Andrei lipsește din sală.

8.    Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Gib Constantin, nr. 50, către dna. Popa Adina Ionela, conform Legii nr. 15/2003

       Dl. Nicolae Tinel, Sef Serviciu Cadastru, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și două abțineri: Prisăcaru Ciprian și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 236.

9.1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Școlar “Ion Heliade Rădulescu”

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și  Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind H.C.L. nr. 237.

9.2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 121 mp, situat în Municipiul Târgoviște, la intersecția străzii Laminorului cu Calea Câmpulung

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și  Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi “pentru” și 5 abțineri: Babeu Pavel, Enache Lucian, Mocanu Livia, Răducanu Tudorică, Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 238. Dl. Dobândă Ion lipsește din sală.

10.1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului ANDREI KEMENICI, pentru merite deosebite

       Dl. Prisăcaru consideră că cei care au făcut propunerile ar fi trebuit să fie prezenți pentru a le susține. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, un vot împotrivă - Diculescu Maria și 7 abțineri: Albu Andrei, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 239.

10.2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului CORNELIU CONSTANTIN DINU, pentru merite deosebite

        Dl. Pătrașcu face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și două abțineri: Georgescu Alen și Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 240.

10.3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului HONORIUS MOȚOC, pentru merite deosebite

       Dl. Prisăcaru face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru” și 3 abțineri: Rădulescu Cătălin, Stan Cristian și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 241. Dl. Dobândă Ion lipsește din sală.

10.4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE - POST - MORTEM” domnului VICTOR SANDA, pentru merite deosebite

        Dl. Țuțuianu face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 242.

10.5. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE - POST - MORTEM” domnului TRAIAN MARINESCU - GEAGU, pentru merite deosebite

        Dl. Moțoc face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă - Diculescu Maria și 10 abțineri: Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian, Păunescu Andrei, Pătrașcu Eugen, Pantea Viorel, Bănescu Rodica și Albu Andrei.

10.6. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE - POST - MORTEM” doamnei ELENA VĂCĂRESCU, pentru merite deosebite

        Dna. Diaconu și dl. Moțoc prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi “pentru”, 4 voturi împotrivă: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin și 3 abțineri: Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bozieru Cosmin, proiectul devenind H.C.L. nr. 243.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște și devizul acestora

        Directorul economic, dna. Daniela Popa, Administratorul Public, dl. Liviu Stoica și dl. primar Cristian Stan prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 244.

        Se propun membrii comisiilor de licitație pentru închirieri/concesiuni din partea consiliului local: Babeu Pavel, Rădulescu Cătălin, Dobândă Ion. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”.

        Se supune votului ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna septembrie să fie dl. cons. Lucian Enache. Se aprobă cu 17 voturi ” pentru”, 2 abțineri: Albu Andrei, Enache Lucian și un vot împotrivă: Rădulescu Cătălin.

 

   Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         dr. Alen Georgescu                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

       Red. D.I.