PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 30.01.2017

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 18 din numărul de 18 consilieri în funcție, ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 211 din data de 25.01.2017.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

       Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Virgil Ciprian Oprescu.

       Se propune suplimentarea ordinii de zi cu patru puncte: 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”, 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, 3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste - rest de executat” și 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările propuse. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 14.12.2016. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 19.12.2016. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.

Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Holban Georgeta-Carmen

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 4

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului PATIC PAUL – CIPRIAN

     Întrucât că au fost verificate condițiile de legalitate și a fost propusă validarea dlui. Patic Paul-Ciprian de către comisia de validare, se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 5. Dl. Patic Paul- Ciprian este invitat să depună jurământul.

     În sală sunt prezenți 19 consilieri.

3.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Vlăducă Oana-Silvia

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 6

4.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului IONETE GEORGE – FLORIN

     Întrucât că au fost verificate condițiile de legalitate și a fost propusă validarea dlui. Ionete George-Florin, se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 7. Dl. Ionete George-Florin este invitat să depună jurământul.

     În sală sunt prezenți 20 consilieri.

5.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Neculaescu Laurențiu-Adrian

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 8

6.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei BOBOACĂ-MIHĂESCU DOINA-NICOLETA

     Întrucât că au fost verificate condițiile de legalitate și a fost propusă validarea dnei. Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 9. Dna. Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta este invitată să depună jurământul.

     În sală sunt prezenți 21 consilieri.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște

      Se fac următoarele propuneri pentru numărul și componența comisiilor de specialitate ale consiliului local:

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale și buget-finanțe, programe externe și relatii internaționale

1.   Ionete George-Florin - PSD  

2.   Bugyi Alexandru - PSD

3.   Oprescu Virgil Ciprian - PSD

4.   Gherghescu Constantin- PNL  

5.   Ion Neli - PNL

6.   Tănase Silviu - Gabriel - PNL

7.   Patic Paul - Ciprian - PSD

     Se supune votului numărul și componența comisiei nr. 1. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru” și o abținere: Bercu Adrian.

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectura

1.   Patic Paul -Ciprian - PSD

2.   Bozieru Cosmin - Petruț - PSD

3.   Păunescu Mihai - Andrei - PSD  

4.   Barbu Dumitru - ALDE

5.   Tănase Silviu - Gabriel - PNL

6.   Moțoc Honorius - PNL

7.   Ilie Monica Cezarina - PSD

     Se supune votului numărul și componența comisiei nr. 2. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”.

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală, piețe și comerț

1.   Oprescu Virgil Ciprian - PSD

2.   Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta - PSD

3.   Păunescu Mihai - Andrei - PSD 

4.   Ghinescu Adrian - PNL

5.   Bercu Adrian - Gheorghe – PNL

     Se supune votului numărul și componența comisiei nr. 3. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”.

COMISIA NR. 4 – pentru activități stiințifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, sportive și de agrement

1.   Cucui Ion - PSD

2.   Erich Agnes - Terezia - PSD

3.   Ilie Monica Cezarina - PSD

4.   Nicolae Ana - Maria - Independent

5.   Moțoc Honorius - PNL

6.   Mîndrilă Nicolae - PNL

7.   Rădulescu Cătălin - PSD

     Se supune votului numărul și componența comisiei nr. 4. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”.

COMISIA NR. 5 – pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

1.   Rădulescu Cătalin - PSD

2.   Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta - PSD

3.   Ionete George Florin - PSD  

4.   Mocanu Livia - PNL

5.   Ghinescu Adrian - PNL

6.   Ion Neli - PNL

7.   Erich Agnes - Terezia - PSD

     Se supune votului numărul și componența comisiei nr. 5. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru” și două abțineri: Bugyi Alexandru și Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 10

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017

     Dl. Nițu, Șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 11

9.    Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

     Dl. Ciprian Prisăcaru, directorul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște face prezentarea materialului.

     Dna. Neli Ion susține că în ședința consiliului local din luna decembrie s-a solicitat conducerii clubului, ca până la ședința consiliului din luna ianuarie, să fie adusă situația financiară pe anul 2016. Dl. Prisăcaru înmânează dnei. Neli Ion situația financiară solicitată, contul de execuție la data de 31.12.2016, bugetul fiind afișat și pe site-ul instituției.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 12

10.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

     Dna. Violeta Scarlat reprezentant al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 13

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 14

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște

     Dna. Marcela Iordache, Directorul Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 15

     Dl. cons. Ghinescu Adrian părăsește lucrările ședinței, cu acordul președintelui, în sală rămânând prezenți 20 de consilieri.

13.     Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2017, pentru un număr de 8 (opt) persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin Cantina de Ajutor Social

     Dna. Marcela Iordache, Directorul Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 16

14.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2017 – 2018

     Dl. Primar susține că rețeaua școlară nu suferă decât o singură modificare și anume fuziunea prin absorbție a Liceului ”Nicolae Mihăescu” cu Liceul de Transporturi Auto Mr. ”Scarlat Lăzureanu”, în sensul că Liceul de Transporturi Auto va fi unitatea ce își va păstra personalitatea juridică. În anul 2016, nici un elev nu a optat pentru liceul ”Nicolae Mihăescu”, Liceul de Transporturi Auto își desfășoară activitatea într-o locație improprie, raportat la faptul că există 17 clase, sunt opt săli de clasă și se învăță în două schimburi, în condițiile în care la liceul ”Nicolae Mihăescu” există 24 de săli de clasă, 22.000 mp de teren față de 1300 mp teren la liceul de Transporturi Auto și se consideră că baza materială existentă la Liceul ”Nicolae Mihăescu” este mai mult decât suficientă pentru a prelua activitățile ambelor unități de învățământ. În situația în care nu s-ar face această modificare, tot ce există la liceul ”Nicolae Mihăescu”, respectiv un corp de clădire cu 24 de săli de clasă, 5 laboratoare, cantine cu capacitatea de până la 200 de locuri pe serie, o sală de sport, terenuri de sport, corp cămin și clădirea cu cinci ateliere ar trebui să iasă din circuitul educativ sau ar fi lasată să se degradeze, în condițiile în care finanțarea de bază la unitățile de învățământ se face în funcție de costul standard pe elev, ori, la liceul Nicolae Mihăescu finanțarea de bază este foarte mică față de baza materială existentă, în condițiile la care la zi sunt numai patru clase.

     Dl. cons. Tănase întreabă ce se va întâmpla cu clădirea în care funcționează în prezent Liceul de Transporturi Auto.

     Dl. Primar consideră că această clădire ar trebui expertizată.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 17

15.     Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor unui expert independent pentru recrutrarea candidaților la funcția de administratori ai societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local

     Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, dl. cons. Cătălin Rădulescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 18

16.     Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului maximal pentru serviciile de pază prestate de către S.C. Municipal Security S.R.L.

     Dl. Tomescu, directorul S.C. Municipal Security S.R.L. face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 19

17.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației/contribuției la nivelul Municipiului Târgoviște datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” pe anul 2017

     Dl. Secretar face prezentarea acestui punct și al următorului de pe ordinea de zi și face precizarea că pentru cei care au nu contract încheiat cu Electica ci cu alți furnizori privați, pot achita taxa de habitat la Serviciul Taxe și Impozite Locale.

     Dl. Primar susține, referitor la aceste două puncte ale ordinii de zi, că este vorba de obligații asumate de municipiul Târgoviște din momentul aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;  ca membru al asociației, delegând competențele acestui serviciu către ADI, municipiul nu poate avea o altă conduită decât cea care rezultă din hotărârile asociației, atât timp cât contractul de delegare este în vigoare.

       Dl. cons. Barbu consideră că trebuie supusă dezbaterii situația depozitului de deșeuri menajere a municipiului, având în vedere că entitatea care exploatează acest depozit, face și depozitarea și transportul, nu face selecția deșeurilor și, în curând, se va ajunge în situația în care celulele care sunt afectate depozitării vor fi finalizate prin închidere, iar această societate avea obligația ca din provizioane, în perioada de exploatare, să creeze noi celule pentru spații noi de depozitare; acest depozit va fi ocupat, astfel încât va fi necesar să se încheie un alt contract cu alte entități din zonă.

     Dl. Secretar susține că suprafața de teren a fost adusă ca aport de municipiu în contract.

     Dl. cons. Tănase susține că o altă firmă se ocupă de administrarea gropii de gunoi, Supercom-ul facând doar colectare și transport și dorește să știe numele acestei firme și dacă aceasta a făcut celule pentru sortare.

     Dl. Secretar răspunde că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este în relație contractuală atât cu operatorul care colectează- Supercom cât și cu operatorul care sortează și depoziteaz㖠Eurogas Prescom SRL.

     Dl. Tănase dorește să se facă o adresă către Asociație prin care să se solicită un răspuns cu privire la situația gropii de gunoi, dacă societatea care sortează și depozitează și-a îndeplinit sau nu obligațiile contractuale.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „ pentru”, proiectul devenind HCL nr. 20

18.     Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă: Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Ion Neli, Gherghescu Constantin și Tănase Silviu și o abținere: Cucui Ion, proiectul devenind HCL nr. 21

19.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

     Dna. Marcela Iordache, Directorul Direcției de Asistență Socială face prezentarea punctelor 19-22.

     Dl. cons. Tănase solicită unele date referitoare la suprafața nou-construită, suprafața care se va extinde și o suprafață totală pentru ce se consolidează, ce se modernizează la fiecare obiectiv în parte.

     Dl. Primar face câteva precizări referitoare la punctele 19-22 și la cele două suplimentări ale ordinii de zi care privesc grădinițele 9 și 16; referitor la creșe, potrivit OUG 28/2013 există obligația de a depune documentațiile în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat; potrivit ultimei modificări a Programului Național de Dezvoltare Locală sunt finanțabile și creșele și consideră că ar trebui să nu se piardă această ocazie și să solicite finanțare și pentru creșe, chiar dacă au fost pregătite și pentru POR , în situația în care vor intra la finanțare pe ordonanța 28 se va renunța la finanțarea europeană. În ceea privește cele două grădinițe, Ministerul Dezvoltării a solicitat, până mâine, o situație pentru a asigura finanțarea în continuare a acestor două obiective de investiții, acesta fiind motivul pentru care s-a solicitat suplimentarea ordinei de zi.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 22

20.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 23

21.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 24

22.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 25

23.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Bercu dorește să știe cum se va proceda pentru a avea toate locuințele ocupate, sunt multe locuințe libere, foarte multe solicitări și din informațiile primite se pare că sunt probleme cu starea în care se află aceste imobile.

     Dl. Maican răspunde că un nou tabel de prioritate se întocmește în urma solicitărilor, cei care solicită trebuie să vină să-și completeze dosarele cu actele necesare, la acest moment sunt trimise la ANL criteriile care vor sta la baza efectuării repartițiilor, dar și până la aprobarea acestor criterii de prioritate legea permite să se facă o listă în funcție de vechimea cererilor și să se facă repartiții. Datorită faptului că în urma modificărilor legislative chiria a fost majorată cu aproape 50%, foarte mulți dintre actualii chiriași au făcut cereri de renunțare, cea mai mare parte a acestor locuințe sunt situate în cartierul Sagricom, care se află mai departe de oraș. Nu se știe în ce măsură se poate face o expertiză având în vedere că municipiul nu este proprietar al acestor imobile, ci doar administrator, iar reabilitarea se poate face numai la exterior.      

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 26

24.     Proiect de hotărâre privind transmiterea către Direcția de Salubritate a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietatea municipiului Târgoviște

     Dl. Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Silviu Tănase susține că în ședința ordinară a lunii noiembrie a adresat Direcției de Salubritate unele întrebări la care nu a primit încă un răspuns și solicită  încă o dată un răspuns din partea acestei direcții.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl. cons. Bozieru lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 27

25.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor centrale și instalații termice și darea în administrare către Liceul Tehnologic ”Voievodul Mircea” și Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu”

     Dl. Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl. cons. Bozieru lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 28

26.     Proiect de hotărâre privind actualizarea situației locurilor de joacă din municipiul Târgoviște și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către S.C. Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011

     Dl. Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dl. cons. Bozieru lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 29

27.     Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște și modificarea datelor de indentificare ale unor imobile aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială

     Dl. Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, o abținere: Moțoc Honorius, dl. cons. Bozieru lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 30

28.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

     Dl. Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abținere: Erich Agnes, dl. cons. Bozieru lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 31

29.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a două terenuri în suprafață totală de 4 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării a două panouri publicitare de tip backlight

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o abținere: Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 32

29.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 31 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și         Privat   face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 33

29.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 4,86 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 56

          Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 34

29.4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 63

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 35

29.5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 50

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 36

29.6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 3,24 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Tudor Vladimirescu, lângă Direcția de Sănătate Publică

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 14 voturi pentru, două voturi împotrivă: Păunescu Andrei, Ionete George și 4 abțineri: Boboacă Doina, Bozieru Cosmin, Patic Paul, Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 37

29.7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 1,98 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Tudor Vladimirescu, lângă Direcția de Sănătate Publică

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, două voturi împotrivă: Păunescu Andrei, Ionete George și 3 abțineri: Boboacă Doina, Bozieru Cosmin, Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 38

29.8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Pârvan Popescu, nr. 58, în incinta Colegiului Național Constantin Carabella

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru, 9 împotrivă: Boboacă Doina, Cucui Ion, Erich Agnes, Ilie Monica, Ionete George, Patic Paul, Păunescu Andrei, Oprescu Virgil și Rădulescu Cătălin și două abțineri: Bozieru Cosmin, Bugyi Alexandru

29.9 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției, în parcarea Stadionului Municipal ”Eugen Popescu”

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 13 voturi pentru, 5 împotrivă: Boboacă Doina, Erich Agnes, Ilie Monica, Oprescu Virgil, Rădulescu Cătălin și două abțineri: Bozieru Cosmin, Bugyi Alexandru

29.10      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției, în parcarea Stadionului Municipal ”Eugen Popescu”

          Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi pentru, 6 împotrivă: Boboacă Doina, Cucui Ion, Erich Agnes, Ilie Monica, Oprescu Virgil, Rădulescu Cătălin și două abțineri: Bozieru Cosmin, Bugyi Alexandru

29.11      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 4 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în incinta Liceului Tehnologic Spiru Haret

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă: Oprescu Virgil și 4 abțineri: Boboacă Doina, Bozieru Cosmin, Bugyi Alexandru, Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 39

29.12      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 11,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Pârvan Popescu, nr. 58, în curtea Colegiului Național Constantin Carabella

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru și 11 împotrivă: Boboacă Doina, Cucui Ion, Erich Agnes, Ilie Monica, Oprescu Virgil, Rădulescu Cătălin, Bozieru Cosmin, Bugyi Alexandru, Ionete George, Patic Paul, Păunescu Andrei

     Se propun reprezentanții consiliului local în comisia de licitație: Păunesscu Andrei, Ionete George și Tănase Silviu. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitaate. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă în unanimitate.

29.13 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoiliei, vis-à-vis de BCR

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru, 9 împotrivă: Barbu Dumitru, Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tănase Silviu și Patic Paul și o abținere: Bozieru Cosmin

29.14      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 41

        Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru, 10 împotrivă: : Barbu Dumitru, Bercu Adrian, Bozieru Cosmin Gherghescu Constantin, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tănase Silviu și Păunescu Andrei.

29.15      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 50 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Colonel Băltărețu, cvartal 186, parcela 5

        Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru, 9 împotrivă: Bercu Adrian, Cucui Ion, Gherghescu Constantin, Ilie Monica, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tănase Silviu și două abțineri: Bozieru Cosmin și Păunescu Andrei

29.16      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 111 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung (colț cu str. Basarabiei), cvartal 99, parcela 1 și parțial parcela 2

        Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi pentru: Barbu Dumitru, Bozieru Cosmin, Bugyi Alexandru, Ionete George, Nicolae Ana-Maria, Păunescu Andrei, Oprescu Virgil și 13 împotrivă.

Suplimentare 1 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

     Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o abținere: Bercu Adrian, proiectul devenind HCL nr. 40

Suplimentare 2 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

     Dl. Mihai Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct S.A. face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și un vot împotrivă: Ion Neli, proiectul devenind HCL nr. 41

Suplimentare 3 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste - rest de executat”

     Dl. Aurel Ciobanu directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea acestui punct și al următorului de pe ordinea de zi.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 2

Suplimentare 4 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 3

     Se fac propunerile pentru președintele ședințelor consiliului local din luna februarie 2017: Moțoc Honorius și Rădulescu Cătălin. Se supune votului prima propunere Moțoc Honorius. Se respinge cu 9 voturi pentru și 11 abțineri. Se supune votului cea de-a doua propunere: Rădulescu Cătălin. Se aprobă cu 12 voturi pentru și 8 abțineri.

 

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

    ing. Virgil Ciprian Oprescu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Red. D.I.