PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 29.10 .2009

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 10932 din data de 23.10.2009

                La această şedinţă participă un număr de 19 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Frăţilă Ioan Cezar, Dănciulescu Ion, ), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Rusescu Gheorghe, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte,

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30.09.2009.  Dl. Vasiliu doreşte să intervină pentru a spune  ca acei consilieri care nu au fost prezenti la şedinţa din 30.09.2009 sa nu voteze. Se aprobă procesul verbal : 12 voturi pentru, şi 5 abţineri Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, Şerban Alexandru, Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 19.10.2009. Se aprobă procesul verbal :17 voturi pentru, şi 2 abţineri Diculescu Maria, Rusescu Gheorghe. Dl. cons Vasiliu reaminteşte că în şedinţa anterioară  a solicitat să se constituie o comisie care să verifice modul în care au fost cheltuite diverse sume la Zilele Oraşului şi deasemenea modul de organizare a acestora. Dănsul işi reînoieşte propunerea, iar de această dată solicită potrivit Legii 544/2001, un raport privind modul cum au fost cheltuiţi banii cu ocazia Zilelor Cetăţii şi deasemenea cu ocazia Crizantemei de Aur .

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere dl. cons.Vasiliu. Dl.Vasiliu doreşte să fie informat de absenţa dl. Primar. Dl. preşedinte de şedinţă Rusescu răspunde ca dl. Primar este plecat la Distrigaz, pentru a rezolva problema cu Termica la Bucureşti.

1.                  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.                  Proiect de hotărâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director Olteanu Marcela, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Dl. Vasiliu doreşte să ştie care este costul mediu lunar. Se dă cuvântul doamnei director iar aceasta răspunde că valoarea costului mediu lunar se calculează în funcţie de gradul de dependenţă al persoanelor îngrijite. Se au în vedere cheltuielile de întreţinere, hrană, echipament gospodărire şi materiale sanitare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Vasiliu.

3.        Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap şi stabilirea la 30% din venitul net al tinerilor ieşiţi din instituţiile de ocrotire din cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamneii director Olteanu Marcela, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu doreşte să intervină pentru a specifica faptul că, aceşti copiii sunt fără părinţi, ieşiţi din şcoli şi dacă au avut norocul să lucreze undeva au numai minim pe economie. Dânsul doreşte ca aceşti copii să numai plătească nici o taxă. Dl. cons. Ana propune ca aceşti copiii să fie scutiţi la plata contribuţiei cu 10%, deoarece în acest mod ei sunt obligaţi să meargă la muncă, şi nu vor mai sta numai  în cameră, aceşti copiii sunt dependenţi de sistem şi altfel nu vor renunţa. Dl. preşedinte de şedinţă Rusescu supune la vot cele 3 variante respectiv : 1.propunerea executivului; 2. propunerea ce vizează reducerea cu 10% la plata contribuţiei; 3. propunerea dl.cons. Vasiliu de a scuti total de impozit. Se aprobă propunerea ce vizează reducere cu 10%, cu 16 voturi pentru şi 3 voturi impotrivă,- d-na Diculescu, dl. Vasiliu, dl. Ţuţuianu.

4.                  Proiect de hotărâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere la 60% din venitul net al asistatului şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director Olteanu Marcela, care prezintă motivul iniţierii proiectului.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

5.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Social Multifuncţional „Împreună vom reuşi”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director Olteanu Marcela, care prezintă motivul iniţierii proiectului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate

6.                             Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi               taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte.

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Crintescu care prezintă motivul iniţierii proiectului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate

7.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei. Neagu care prezintă motivul iniţierii proiectului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

8.                            Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Director Popa care prezintă motivul iniţierii proiectului. Dl. Vasiliu doreşte să ştie la ce se vor folosii cei  2000 Ron primiţi de la Consiliul Judeţean. Dl. Secretar Chiru explică faptul că potrivit noii legislaţii, în fiecare localitate va exista cate o secţie specială, unde vor vota numai acele persoane care se află în tranzit. Aceste secţii vor fi monitorizate video, iar suma de 20 mil. lei vechi a fost repartizată pentru echipament electronic ( calculator, cameră video, ).

Dl. Vasiliu doreşte să intervină pentru a relata faptul că anul acesta Consiliul Local nu a fost implicat in desfăşurarea Festivalului Crizantema de Aur nici ca progam nici  ca sistem de finanţare potrivit prevederilor legale. Domnul Vasiliu cere raport d-lui Primar cu privire la modul cum au fost cheltuiţi banii la Festivalul Crizantema de Aur. Dânsul doreşte să ştie dacă există o asociere intre Consiliul Local şi Consiliul Judeţean pentru această acţiune. Orice asociere potrivit Legii 215/2001 trebuie aprobată de Consiliul Local. D-na director Popa, spune că nu există o asociere între Consiliul Local şi cel Judeţean dar este o acţiune a Municipiului Târgovişte. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 16 voturi pentru, 2 abţineri- Paraschiv, şi Tănase şi 1 vot împotrivă- Vasiliu.

9.                            Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren”, Str. Prisecii, nr. 2, beneficiari MICLOŞANU GEORGIANA ALINA şi POPESCU ALIN DOR LAURENŢIU

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Leca, pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate

10.                         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 08.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, conform Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Maican  pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Dl Vasiliu doreşte să ştie câte cerei sunt, cate locuinţe au fost date şi ce perspective sunt în viitor să se dea în folosinţă. Dl. Maican raspunde că în prezent sunt 7000 de cereri A.N.L şi sociale. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate

11.                        Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 15.10.2009 al Comisiei de Analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Maican  pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Dl.Vasiliu întreabă dacă există un proiect pentru construire de locuinţe sociale sau a.n.l.  Dl. Maican aduce la cunoştinţă faptul că anul acesta se vor da în folosinţă 58 de locuinţe sociale iar pentru A.N.L. există în proiect, dacă se aprobă bugetul pe anul viitor, etapa III la Sagricom. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

12.               Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 298/2009 privind efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Comisia 1- discuţii în plen, Comisia 2- Nu, Comisia 3 ;4;5- Da. Se dă cuvântul dl. Tinel,  pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Dl. Şerban doreşte să ştie dacă mai sunt şi alţi proprietari în zonă, iar dl. Tinel răspunde că nu. Dl. Tănase intervine pentru a o intreba pe doamna Leca dacă în noul P.U.G este prevăzut un nou cimitir iar aceasta răspunde că da în zona de sud.Dl. cons. Vasiliu intervine pentru a preciza că în Municipiul Târgovişte cimitirele sunt foarte aglomerate şi pentru a construii un altul durează câţiva ani. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 2 împotrivă - Tănase şi Paraschiv.

13.               Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire 1 an şi 6 luni a spaţiului în suprafaţă de 8 mp, situat în incinta Şcolii nr. 13 “Matei Basarab,  în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Maican  pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate. D-na Diculescu doreşte să intervină pentru a întreba ce culori s-au stabilit pentru izolarea blocurilor. D-na Arhitect Leca afirmă, că în general culorile sunt tradiţionale : ocru, maron,derivate din acestea. Se acceptă culori de pământ.

 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a 3 spaţii, în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în incinta unităţiilor de învăţământ preuniversitare, în vederea amplasării de aparate automate pentru băuturi calde.

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Maican  pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 8 mp, situat în incinta Seminarului Teologic Ortodox “SF. IOAN GURĂ DE AUR”, în vederea amenajarii unui spaţiu comercial.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Maican  pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 săli de clasă, situate în incinta Seminarului Teologic Ortodox “SF. IOAN GURĂ DE AUR”, în vederea desfaşurarii activităţii de învăţământ postuniversitar

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Maican  pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Se nominalizează consilierii ce vor face parte din comisie . Se supune la vot .Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere, dl. Ţuţuianu, ca următorii consilieri să facă parte din comisie dl. Liţă, dl. Vasiliu, d-na Paraschiv.

DIVERSE 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 de ani a spaţiului în suprafaţă de 122 mp., aparţinând domeniului public din PT Crăiţelor, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copiii.

      Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Maican  pentru a  prezenta motivul iniţierii proiectului. Se supune la vot.  Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere, Diculescu Maria.

DIVERSE 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil fosta Şc. nr. 12 Târgovişte – proprietate publică a Municipiului Târgovişte din administrarea C.L.M. Târgovişte în administarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa pentru Poliţia Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Secretar Chiru  pentru a  susţine proiectul. D-na Diculescu întreabă care este perioada iar dl. Secretar Chiru răspunde că limita maximă este de 49 de ani. Dl. Tănase propune ca perioada să fie de 25 ani. Dl Secretar propune un amendament şi anume dreptul de folosinţă poate fi retras oricând iar durata maximă sa fie 49 de ani. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea dl. Secretar Chiru.  Se aprobă în unanimitate

            Cu aceasta şedinţa se declară încheiată.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR MUNICIPIU,   

            prof. Rusescu Gheorghe                                        jr. Chiru Cătălin Cristea