PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare

a Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 29.08.2014

 

Dna. Stanca Silvia, directorul Direcţiei Administraţie Publică Locală, întrucât sunt prezenţi 12 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenţi fiind: Albu Andrei, Babeu Pavel, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pantea Viorel, Păunescu Andrei şi Tică Dănuţ, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată P. Primarul Municipiului Târgovişte, dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar,  prin Dispoziţia nr. 3136 din data de 26.08.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Ţuţuianu Ioan.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 12 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

Dl. Ţuţuianu dă citire Procurii speciale, care reprezintă anexa la proiectul de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Goicea Valeriu, membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A.

Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă există un laborator de control ape uzate, şi dacă există, de ce în Planul de Administrare se vorbeşte despre înfiinţarea unui astfel de laborator.

Dl. Ţuţuianu precizează că legislaţia în vigoare prevede realizarea unui laborator independent - central, cel existent fiind laboratorul de proces al Staţiei de epurare Târgovişte Sud, cel ce va fi înfiinţat având aceeaşi locaţie ca şi laboratorul existent.

Dl. Stan doreşte să ştie cum se corelează în Planul de Administrare rezultatele prognozate şi indicatorii de performanţă din contractul de mandat. Dânsul mai precizează că în contractul de mandat trebuie să fie menţionaţi indicatori de performanţă, pe care mandantul - Consiliul Local îi stabileşte, sunt acceptaţi prin semnarea contractelor de mandat, iar prin Planul de Administrare, prin strategia propusă, trebuie să se demonstreze că pot fi realizaţi. Dl. Stan menţionează că potrivit art. 30, alin. 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice corelaţia mai sus menţionată este obligatorie, fără ea Planul de Administrare nefiind aprobat.

Dl. Răducanu doreşte să ştie dacă se preconizează o creştere a preţului la apă şi canal în acest an.

Dl. Goicea precizează că se fac studii în acest sens.

Dl. Prisăcaru propune să fie revizuit Planul de Administrare.

Dl. Stan propune ca punctul 1 al procurii să fie modificat astfel: Să revizuiască Planul de Administrare, astfel încât acesta să cuprindă rezultatele prognozate, care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat.

Pentru punctul doi al procurii, dl. Stan precizează că trebuie aprobate şi încheiate contractele de mandat, astfel încât până la urmatoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie să fie stabilite criteriile de performanţa şi să fie prezentată în Planul de Administrare aplicarea acestor criterii de performanţă.

Dna. Diaconu propune ca la următoarea şedinţă de Consiliu Local să fie prezenţi reprezentanţi care să poată răspunde întrebărilor adresate de consilieri şi doreşte să ştie de ce este folosită sintagma „tarife suportabile”. De asemenea mai precizează că ar trebui să se ţină cont de tariful mediu pe ţară şi nu să se stabilească preţul în funcţie de cheltuieli, deoarece se pot atinge preţuri foarte mari.

Dl. Ţuţuianu supune la vot Procura specială, punct cu punct, cu propunerea dlui. Stan:

1.         Să revizuiască Planul de Administrare, astfel încât acesta să cuprindă rezultatele prognozate, care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat.

Se supune la vot. Se aprobă cu 10 voturi pentru şi două abţineri: Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan

2.         Să aprobe clauzele contractului de mandat, încheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie al  SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA

Dl. Stan precizează că la art.3 al contractului de mandat mai trebuie introdusă litera „a” cu următorul cuprins: „Să realizeze obiectivele şi criteriile de performanţă prevăzute în Anexa la contractul de mandat.”

Dl. Prisăcaru solicită public ca membrii Consiliului de Administraţie să se prezinte la şedinţele Consiliului Local în care sunt discutate problemele S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A.

Dl. Stan îi solicită dlui Goicea să se ţină cont de propunerea dnei. Diaconu, la momentul revizuirii Planului de Administrare

Se supune la vot propunerea dlui Stan de modificare a clauzelor contractului de mandat. Se aprobă cu 12 voturi pentru.

Se se supune la vot pct. 2 al Procurii speciale. Se aprobă cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri: Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

3.  Să împuternicească pe dl. Ciocîrlan Adrian-Dumitru în calitate de reprezentant legal al actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA,  sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie

Se supune la vot. Se aprobă cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri: Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă, proiectul devenind H.C.L. nr. 227.

2.                                     Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiintării Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) EFICIENTA ENERGETICĂ – ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE – DRAGOMIREŞTI, judetul Dâmbovita

Se dă cuvântul dlui. Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct S.A. pentru a prezenta materialul.

Se fac propuneri pentru membrii Consiliului Director: Pătraşcu Eugen, Babeu Pavel, Bozieru Cosmin şi Răducanu Tudorică. Dl. Răducanu nu doreşte să facă parte din Consiliul Director. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 12 voturi pentru. Se supune la vot componenţa Consiliului Director. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abţinere - Pătraşcu Eugen.

Dl. Stan precizează că trebuie propus şi un cenzor. Este propus dl. Gîju Ciprian.  Se propune votul deschis. Se aprobă cu 12 voturi pentru. Se supune la vot propunerea existentă. Se aprobă cu 12 voturi pentru.

Dna. Mocanu precizează că la art. 9 al Actului Constitutiv trebuie desemnată o persoană care să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare. Este propus dl. Pătraşcu Eugen. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 12 voturi pentru. Se supune la vot propunerea mai sus menţionată. Se aprobă cu 12 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 228.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 74249 în imobilele cu numerele cadastrale 74327 și 74328

Se dă cuvântul dnei. Praschivescu pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 229.

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                         ing. Ioan  Țutuianu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea