PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 29.08.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri (absentă fiind dna. Diaconu Diana Elena) declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Ţuţuianu Ioan, ales preşedinte pentru şedinţele lunii august.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3945 din data de 23.08.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Dl. cons Ţuţuianu aduce la cunoştinţă că punctul 49/9 de pe ordinea de zi  a fost retras de către iniţiator. Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea sus menţionată. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul - verbal al şedinţei de constituire din data de 10.07.2012. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 23.07.2012. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 26.07.2012. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.08.2012. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.08.2012. Se aprobă în unanimitate.

Se trece la ordinea de zi.

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 170/10.07.2012 referitoare la alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Ţuţuianu solicită propuneri pentru noul membru al Comisiei de Validare. Dl. Rădulescu îl propune pe dl. Păunescu Andrei Mihai. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 190.

2.     Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului STOICA SORIN

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Ţuţuianu aduce la cunoştinţa membrilor consiliului local faptul că dl. Stoica Sorin a demisionat din funcţia de consilier municipal. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 191.

Dl. Secretar Cristea anunţă că este necesar avizul Comisiei de Validare pentru a se valida mandatul de consilier al dnei. Diculescu Maria. În acest scop se ia o pauză. Comisia de Validare acordă avizul pentru numirea dnei. Diculescu Maria.

În sală sunt prezenţi 19 consilieri.

3.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei DICULESCU MARIA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 192. Dna. Diculescu depune jurământul.

4.     Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului IANCU AVRAM

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dna. consilier Mocanu doreşte să facă unele precizări:

Una din cauzele încetării mandatului de consilier local este pierderea calităţii de membru al unui partid politic, fapt care se poate realiza conform cu prevederilor regulamentului intern al fiecărui partid. Statulul PP - DD menţionează că excluderea se produce cu respectarea statutului si îşi produce efectele de la data rămânerii definitive a deciziei de excludere din partid. Hotărârea Biroului Naţional de Coordonare al PP-DD nr. 106/14.08.2012 aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Iancu Avram. Această hotărâre are semnătura excutorului judecătoresc Deaconescu Adrian, care în urma discuţiilor purtate cu dna. Mocanu a precizat că a adus la cunostinţa dlui. Iancu  repectiva hotărâre.

Dna. Mocanu doreşte să ştie dacă dl. Avram Iancu a făcut uz de căile de atac prevăzute în statutul organizaţiei, căi prin care poate contesta această hotărâre.

     Dl. consilier Stan afirmă că în Legea nr. 14/2003 privind partidele politice se menţionează că dobândirea sau pierderea calităţii de membru de partid este supusă jurisdicţiei interne a respectivei organizaţii. De asemenea mai aduce la cunosţinţa consiliului prevederile art. 9, alin. 2 lit. „h1” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali, în care este precizat că mandatul de consilier local încetează de drept prin pierderea calităţii de membru al partidului sau organizaţiei pe al cărei listă a fost ales. Alineatul 3 al aceluiaşi articol precizează că încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local prin hotărâre, la propunerea primarului. Art. 12 al aceleaşi legi stabileşte că în toate situaţiile, pentru încetarea de drept a mandatului de consilier înainte de expirarea duratei normale a mandatului se întocmeşte o hotărâre prin care Consiliul Local ia act de acest fapt în prima şedinţă ordinară, locul respectivului consilier fiind declarat vacant. Dl. Stan face referire şi la adresa PP-DD, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 22315/16.08.2012, în care se precizează că în data de 14.08.2012  dl. Iancu Avram a fost exclus din partid.

     Dl. consilier Cioacă afirmă că, în săptămânile anterioare, PP-DD a înaintat Consiliului Local o adresa prin care preciza că sunt excluşi doi dintre membrii partidului (Iancu Avram şi Neculăescu Zotic Cătălin), ulterior aceşti doi membrii obţinând hotărâri judecătoreşti care prevedeau repunerea lor în funcţii. Din acestă cauză, sugerează analiza noilor documente legate de excluderea din partid a dlui. Iancu Avram şi doreşte o analiză a Comisiei de Etică a partidului. Dl. Cioacă afirmă că există posibilitatea ca cei excluşi să conteste aceste decizii.

     Dl. consilier Stan afirmă că acestă posibilitate există şi pentru cei care trebuiau să fie numiţi în funcţii în prezenta şedinţă. De asemenea, susţine că sunt încălcate dispoziţiile legale, deoarece prin excluderea din partid, dnii. Iancu Avram şi Neculăescu Zotic Cătălin nu mai întrunesc calităţile necesare pentru ocuparea funcţiilor de consilieri locali.

     Dl. Secretar Cristea precizează că, în urma votului Consiliului Local, încetează calitatea de consilier, până la acel moment persoana păstrându - şi această calitate şi fiind considerat prezent.

     Dl. consilier Stan aminteşte faptul că în Consiliul Local se ia act de încetarea mandatului de consilier şi nu se decide această încetare.

     Dl. Iancu afirmă că pe lista partidului PP-DD ocupa poziţia cu nr. 1, iar dl. Neculăescu pe cea cu nr. 2, ceea ce îi dădea dreptul să fie consilier local. De asemenea mai afirmă că a atacat această ultimă hotărâre a PP-DD, făcând contestaţie la Biroul Naţional de Coordonare al partidului şi solicitând ca situaţia dânsului să fie analizată de Comisia de Etică, deoarece doreşte să cunoască motivul pentru care a fost exclus din partid.

     Dl. consilier Enache precizează faptul că acest proiect de hotărâre este legal, având viza Secretarului Municipiului şi a Primarului.

     Dl. Primar afirmă că nu vizează legalitatea unui proiect şi că legea obligă ca primarul să supună atenţiei consiliului local, în prima şedinţă ordinară, astfel de puncte. De asemenea, aduce la cunoştinţa consiliului, o adresă a Instituţiei Prefectului în care se precizează că hotărârile legate de încetările de drept a mandatelor de consilier înainte de durata normală de expirare se iau cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la sedinta respectivă.

     Dl. consilier Stan solicită pauză de consultări. Se supune la vot. Se respinge: 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică şi Iancu Avram şi o abţinere Neculăescu Zotic Cătălin.

     În urma dezbaterilor de la pct. 4 de pe ordinea de zi referitoare la Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului IANCU AVRAM, consilierii USL, inclusiv preşedintele de şedinţă şi dl. cons. Păunescu Mihai Andrei din partea PP-DD părăsesc sala, rămânând prezenţi zece consilieri: opt din partea PDL: Babeu Pavel, Liţă Ion, Honorius Moţoc, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian  si Dumitrescu Claudiu şi doi din partea PP-DD: Iancu Avram şi Neculăescu Zotic Cătălin, nemaiasigurându-se astfel cvorumul legal pentru ca şedinţa să se poată desfăşura în continuare.

 

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR MUNICIPIU,

               ec. Ţuţuianu Ioan                                       jr. Chiru Cătălin Cristea