PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 29.04.2015

 

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 19 din numărul de 21 de consilieri în funcție, (dl. Țuțuianu Ioan va veni în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței –punctul 1 și dl. Dumitrescu Claudiu de la punctul 11), declară: Ședința este legal constituită și își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 1106 din data de 24.04.2015.

        La această ședință mai participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locale.

                   Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Eugen Pătrașcu.

        Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 17.03.2015. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”.

        La procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 31.03.2015, dl. cons. Enache dorește să fie nominalizați consilierii care nu au fost prezenți în sală la momentul votului de la punctul 32 subpunctele 23 și 24. Dl. Secretar afirmă că se va corecta omisiunea. Se supune la vot procesul verbal din data de 31.03.2015 cu acest amendament. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”.

        Se propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării manifestărilor dedicate zilei de 9 mai - Ziua Europei.

                   Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru” și o    abținere: Albu Andrei.

        Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”.

        În sală sosește dl. Țuțuianu Ioan, fiind prezenți 20 de consilieri.

                   Se trece la ordinea de zi.

1.         Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

       Dna. Bănescu propune ca reprezentantul consiliului local în consiliul de administrație al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ”Mr. Scarlat Lăzureanu”, să fie dna. Bucățea Emilia. Se propune votul deschis. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”. Se supune votului desemnarea dnei. Bucățea Emilia. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 73

2.         Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

       Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 74

3.         Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

       Dna. Violeta Scarlat, reprezentant al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 75

4.    Proiect de hotărâre privind transformarea Centrului de Informare și Consiliere pentru Tineri în Serviciu de Consiliere și Informare

       Dna. Iordache Marcela, director adjunct al Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 76

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială

       Dna. Iordache Marcela, director adjunct al Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului.

        Dl. cons. Moțoc întreabă dacă sunt resurse financiare având în vedere că se dorește înființarea unui număr mare de posturi.

       Dna. Iordache răspunde că în cazul aprobării acestui proiect de hotărâre, resursele financiare se vor asigura la rectificarea bugetară.

       Dl. Moțoc propune renunțarea la două posturi de manipulanți de la cantină.

       Se supune votului amendamentul dlui. cons. Moțoc. Se respinge cu 10 voturi ”pentru” și 10 abțineri: Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Pătrașcu Eugen, Răducanu Tudorică, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin și Bozieru Cosmin.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru”, o abținere: Albu Andrei și 9 voturi împotrivă: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Prisăcaru Ciprian.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

       Dl. Secretar face prezentarea materialului.

       Dl. Păunescu întreabă dacă exceptând crearea unui post pentru Secția de Lupte, mai sunt alte modificări . Dl. Secretar răspunde că nu are cunoștință de alte modificări.                    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și 1 vot împotrivă: Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 77

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

       Dl. Andrei Gheorghe, directorul S.C. Municipal Security S.R.L. face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 78

8.         Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

       Dl. Dinu Gheorghe, directorul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 79

9.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște

       Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 80

10.     Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/2014

       Dna. Daniela Popa, directorul economic, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și un vot împotrivă: Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 81

       În sală sosește dl. Dumitrescu Claudiu, fiind prezenți 21 de consilieri.

11.     Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

       Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se solicită o pauză. După reluarea lucrărilor ședinței se stabilește procedura de vot: se consideră vot negativ tăierea cu o linie a numelui persoanelor pentru care nu se dorește a ocupa postul de membru în consiliul de administrație, pe buletinul de vot urmând a rămâne numele a una sau două persoane.

       Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor se anunță rezultatul: 1. Tăbârcă Corneliu: voturi pentru 0, voturi împotrivă: 21; 2. Gitman Valentin: voturi pentru 10, voturi împotrivă: 11; 3. Constantin Mircea: voturi pentru 0, voturi împotrivă: 21; 4. Olaru Marin: voturi pentru 12, voturi împotrivă: 9; 5. Ponorîcă Ion: voturi pentru 0, voturi împotrivă: 21; 6. Cimpoacă Ninel: voturi pentru 0, voturi împotrivă: 21; 7. Chițulescu Corneliu: voturi pentru 0, voturi împotrivă: 21; 8. Stan Ionelia Alexandrina: voturi pentru 0, voturi împotrivă: 21; 9. Dumitrache Doinița voturi pentru 0, voturi împotrivă: 21.

        În urma centralizării voturilor s-a hotărât cu 12 voturi ”pentru” și 9 voturi împotrivă: dl. Olaru Marin membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.,proiectul devenind H.C.L. nr. 82

12.     Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității, după caz, a aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 

        Dl. Laurențiu Niță, reprezentant al S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., face prezentarea materialului.

        Dl. Secretar face precizarea că există o singură variantă legală, de achiziționare de servicii juridice, nu de continuare a contractelor, nu de validare sau ratificare a acestora, având în vedere data la care societatea a făcut această solicitare.

       Dl. Răducanu dorește să știe care este bugetul alocat pentru aceste servicii juridice. Dl. Niță răspunde că bugetul alocat este de 100.000 euro.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu  11 voturi ”împotrivă”: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Albu Andrei și Păunescu Andrei și 10 abțineri.

13.     Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgoviște

        Dl. Crintescu Iulian, șef Serviciu Impozite și Taxe, face prezentarea materialului.        Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Dumitrescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 83

14.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2014 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

       Dna. Andreescu Daiana, contabilul șef al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște, face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Rădulescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 84

15.     Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște și reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

       Dna. Tudorache Cristina, directorul economic al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, face prezentarea materialului.

        Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Albu Andrei, dl. Rădulescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 85

16.     Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2014 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

       Dna. Nastasia Elena, contabilul șef al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Albu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 86

17.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.12.2014

       Dna. Daniela Popa, directorul economic, face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 87

18.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 31.03.201

       Dna. Daniela Popa, directorul economic, face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 88

19.     Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces donat municipiului Târgoviște, situat în zona Priseaca

       Dl. Tinel Nicolae, șef serviciu Cadastru face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Albu propune ca această stradă să se numească Victor Sanda, situație în care trebuie luat avizul de la Comisia de atribuire de denumiri.

       Dl. Primar, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, propune retragerea punctului de pe ordinea de zi. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”, dna. Diculescu lipsește din sală.

20.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

20.1Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  „CONSTRUIRE CENTRU OFTALMOLOGIC S+P+1”,  Târgoviște, str. Cetății, nr. 24, Dâmbovița,  beneficiar S.C. TOP OPTIC S.R.L. și S.C. OPTIC ART S.R.L.

       Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dna. Diculescu Maria lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 89

20.2Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M”, Târgoviște, str. Berzei, nr. 59, beneficiar ȘTEFAN ELENA LAURA

       Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, două abțineri: Moțoc Honorius și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 90

20.3Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 11,  beneficiar GRAOR VASILE LUCIAN

       Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 91

21.     Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște-Priseaca”- ETAPA 1

       Dna. Cerasela Paraschivescu, reprezentant al Direcției Tehnice, face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 92

22.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 3”

       Dna. Cerasela Paraschivescu, reprezentant al Direcției Tehnice, face prezentarea materialului.

       Dl. Prisăcaru dorește să știe ce s-a întâmplat cu licitația inițială la acest proiect.

       Dna. Paraschivescu răspunde că în luna noiembrie 2014 a fost inițiată procedura, a fost depusă o singură ofertă, în urma procedurii de evaluare s-au solicitat clarificări, respectiva societate nu a depus documentele în termenul legal, motiv pentru care procedura a fost anulată.

       Dl. Enache aduce la cunoștință că actualul consiliu local a aprobat proiectele atât punctul precedent al ordinei de zi cât și pentru acesta, dovadă stau aceste studii de fezabilitate, ceea ce presupune ca executivul să găsească resursele financiare pentru derularea acestor lucrări, pe care consiliul local le-a aprobat.

       Dl. Primar susține, referitor la punctul anterior al ordinei de zi, că proiectul nu este unul nou, este vorba despre proiectul cu 10.000 km de drum, proiect care nu mai este în vigoare, singura posibilitate de a obține finanțare este în temeiul O.G. 28/2013, iar modalitatea adoptată asigură această finanțare, la acest moment fiind singura soluție.

       Referitor la celălalt pachet, dl. Primar susține că în anul 2012, la propunerea USL, prin votul consiliului local s-a hotărât ca o anumită sumă să fie repartizată acestui proiect, a avut loc o licitație pe credit furnizor, acum se modifică cuantumul și se împarte proiectul, aceasta fiind modalitatea prin care se pot demara lucrările în cartierul Matei Voievod, fiind un proiect care era cu șanse mici de a fi realizat în forma inițială.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 93

23.     Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcției de Salubritate și scoaterea din evidența contabilă a unor mijloace fixe și obiecte de inventar din Parcul Mihai Bravu

       Dna. Mihai, reprezentant al Direcției de Salubritate face prezentarea materialului.                 Dl. Rădulescu dorește să știe care a fost valoarea inițială a acestei investiții. Dna. Mihai răspunde că valoarea inițială a fost de 2,5 miliarde lei.

       Dl. Prisăcaru consideră că la momentul aprobării, consiliul local a considerat oportună această investiție, neputându-se calcula cu exactitate la orice investiție utilitatea acesteia.

       Dl. cons. Albu întreabă dacă se mai poate reface aleea din acest parc.

       Dl. Badea, directorul Direcției de Salubritate, susține că este o investiție mare, care presupune și participarea consiliului județean, făcându-se deja demersuri pentru consolidarea malului.

       Dl. cons. Dumitrescu părăsește sala cu acordul președintelui de ședință, în sală rămânând prezenți 20 de consilieri.                   

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”,   proiectul devenind H.C.L. nr. 94

24.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

24.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 20,17 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

       Dl. cons. Prisăcaru susține că la ședința anterioară aceste materiale au fost respinse deoarece cei care desfășoară activitatea de comerț nu respectă prevederile contractelor de închiriere, o parte din chioșcuri nu sunt într-o stare prea bună din punct de vedere estetic, altele obstrucționează anumite căi de acces către piață, unele spații sunt folosite ca depozite, altele ocupă mai mult spațiu decât cel prevăzut în contracte. Urmare a celor expuse mai sus dl. cons. Prisăcaru propune ca în contractele de închiriere/concesionare care se vor încheia cu cei care vor câștiga licitațiile să fie prevăzută următoarea clauză: ”Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/concesiune, din partea municipiului Târgoviște.”

        Dl. cons. Răducanu susține punctul de vedere al dlui. Prisăcaru, susținând însă că trebuie avut în vedere că pentru acești comercianți defășurarea activității în respectivele spații reprezintă o sursă de venit.

       Dl. Prisăcaru mai susține că nu există aprobare de la Direcția Urbanism pentru însemnele publicitare de pe respectivele chioșcuri, nu este firesc ca întreaga fațadă a clădirii Baia Comunală să fie obstrucționată de chioșcuri și ca întreg municipiul să fie transformat într-o piață, având în vedere că sunt locuri special amenajate în acest sens.

       Dna. cons. Diculescu consideră că aceste puncte ale ordinei de zi nu trebuiau respinse în ședința anterioară, trebuie avut în vedere că cei care închiriază/concesionează aceste spații crează locuri de muncă și totodată solicită celor care vor câștiga licitațiile pentru respectivele spații/terenuri, respectarea prevederilor contractuale.

       Dl. cons. Enache susține că prezența celor care doresc să participe la licitații nu reprezintă o presiune pentru consiliul local, ședințele consiliului local sunt publice și consideră că prezența acestor persoane se datorează interesului discuțiilor în cauză.

       Dl. cons. Prisăcaru susține că și în ședința trecută nu a votat aceste puncte, dar a adus argumente în acest sens.

        Se supune votului amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”.

        Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru.

        Se aprobă cu 20 voturi “pentru”,  proiectul devenind H.C.L. nr. 95

24.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 16,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

        Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru.

       Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 96

24.3 Proiect de hotărâre de 2 ani, a unui teren în suprafață de 16,26 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

      Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru.

      Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 97

24.4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 51 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru.

       Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dl. cons. Albu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 98

24.5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 10,65 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru.

       Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dl. cons. Albu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 99

24.6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

       Dl. cons. Prisăcaru atrage atenția asupra fotografiei atașată acestui material, în care se poate observa suprafața închiriată și ce este în afara spațiului, câte obiecte expuse spre vânzare sunt depozitate afară, pe un alt spațiu foarte important care face parte din piață și care nu este închiriat.

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 100

24.7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 21,35 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru.

       Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 101

24.8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

       Dl. Prisăcaru atrage atenția asupra aspectului pe care îl are acoperișul acestui spațiu comercial. Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru.

       Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 102

24.9 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 103

24.10 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 48,15 mp,  situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 104

24.11 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - adiacent bl. 13

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 105

24.12 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - adiacent bl. 13

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 106

24.13 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - adiacent bl. 13

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 107

24.14 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona Baia Comunală

        Dl. cons. Prisăcaru susține că la acest spațiu apa pluvială este dirijată spre trotuar, ar fi de dorit să li se impună celor care vor câștiga licitația, ca scurgerea să fie făcută în spate, nu pe trotuar unde circulă cetățenii, acesta nefiind un caz singular.

       Dl. cons. Pătrașcu afirmă că cei care vor încheia contractele trebuie să țină cont de toate observațiile care au fost făcute.

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 108

24.15 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, vis-à-vis de magazinul Diana

       Dl. cons. Prisăcaru susține că pe perioada sezonului cald fructele și legumele sunt expuse afară, terenul închiriat este de 12 mp, dar se ocupă mult mai mult.

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 109

24.16 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în Municipiul Târgoviște, la intersecția dintre str. Radu cel Mare cu str. Diaconu Coresi, adiacent bl 17

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 110

24.17 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 20,12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - între bl. 44 – 50

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 111

24.18 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - între bl. 44 – 50

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 112

24.19 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - între bl. 44 – 50

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 113

24.20 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. prof. Radu Gioglovan - adiacent bl. 56

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 114

24.21 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Dumitru Oprescu - adiacent bl. 26

       Dl. Maican face precizarea că spațiul este solicitat pentru amplasarea unei cabine Telekom, prețul de pornire al licitației este cel stabilit prin hotărâre a consiliului local, pentru prestări servicii.

        Dl. cons. Rădulescu este nemulțumit de faptul că în municipiul Târgoviște, conform hotărârii consiliului local, sunt două prețuri de pornire a licitației unul pentru prestări servicii și altul pentru comerț, cel pentru prestări servicii fiind mai mic decât cel pentru comerț și consideră că prețul nu ar trebui stabilit pe tipul de activitate, ci pe zonă de desfășurare a activității.

       Dl. Pătrașcu solicită dlui. Maican lămurirea situației de la fostul magazin ”Muntenia”, a construcțiilor de pe terenul închiriat.

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 115

24.22 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Tudor Vladimirescu - adiacent bl. 3

       Dna. cons. Diculescu susține punctul de vedere al dlui. Rădulescu referitor la prețul de pornire al licitației pe tip de activitate și propune ca pentru următoarea ședință să fie prezentată o analiză a acestor aspecte si consiliul local să ia o decizie în acest sens.  

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 116

24.23 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 50,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în Piața Vlad Țepeș

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”,  proiectul devenind H.C.L. nr. 117

24.24 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - adiacent bl. 71

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 118

24.25 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 31D

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 119

24.26 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân - în fața bl. H2, în vederea amplasării unui panou publicitar

       Dl. Prisăcaru dorește să știe dacă această solicitare intră sau nu sub incidența Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviste .

       Dl. Maican răspunde că acest material poartă viza arhitectului șef, nu obstrucționează vizual, fiind vorba despre un totem.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu un vot “pentru”: Enache Lucian și 19 abțineri.

24.27 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - în fața bl. 6PP, în vederea amplasării unui panou publicitar

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 2 voturi “pentru”: Enache Lucian, Dobândă Ion și 18 abțineri.

24.28 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioada de 30 ani cu posibilitate de prelungire de 15 ani a spatiului ce apartine PT2 MVI, str. Vasile Voiculescu

       Dl. cons. Păunescu propune ca termenul pentru care acest spațiu să fie concesionat să fie de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani.

       Dl. Prisăcaru susține că este vorba despre un punct termic ce presupune o investiție mare din partea celui care va câștiga licitație și este firesc ca termenul de concesionare să fie mai mare și propune un termen de 15 ani cu posibilitate de prelungire de 7,5 ani.

       Dl. Albu Andrei propune un termen de concesionare de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2,5 ani.

       Se supune votului amendamentul dlui. Păunescu Andrei: 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani. Se respinge cu 9 voturi ”pentru” și 11 abțineri.

       Se supune votului amendamentul dlui. Albu Andrei: 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2,5 ani. Se respinge cu 1 vot ”pentru” și 19 abțineri.

       Se supune votului amendamentul dlui. Prisăcaru: 15 ani cu posibilitate de prelungire de 7,5 ani. Se respinge 9 voturi ”pentru”, 11 abțineri.

       Dl. Prisăcaru propune un alt termen: 12 ani cu posibilitate de prelungire de 6 ani. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru” și 3 abțineri: Albu Andrei, Dobândă Ion, Răducanu Tudorică.

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul susmenționat. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, două abțineri: Răducanu Tudorică și Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 120

24.29 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru la punctul 24.1. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 121

24.30 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 50

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru la punctul 24.1. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, trei abțineri: Diculescu Maria, Țuțuianu Ioan și Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 122

24.31 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 28,84 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59 – 60

       Dl. cons. Albu propune un amendament: concesionare pe 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani. Se supune la vot. Se respinge: 5 voturi pentru: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian și 15 abțineri.

        Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru la punctul 24.1. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, trei abțineri: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan și Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 123

24.32 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 49 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Ion Ghica - zona bl. 6

       Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Prisăcaru la punctul 24.1. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 124

       Se fac propunerile pentru comisia de licitație: Pantea Viorel, Păunescu Andrei și Răducanu Tudorică. Se propune votul deschis. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”.

     Suplimentare ordine de zi: Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării manifestărilor dedicate zilei de 9 mai - Ziua Europei

       Dna. Daniela Popa, directorul economic face prezentarea materialului.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Albu Andrei, proiectul  devenind H.C.L. nr. 125

   Se propune ca dl. cons. Moțoc Honorius să fie președinte pentru ședințele consiliului local din luna mai. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”.

 

 

        Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. Eugen Pătrașcu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.