PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 28.10.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 8900 din data de 22.10.2010.

            La această şedinţă participă un număr de 21 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Babeu Pavel, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30.09.2010. Se aprobă procesul verbal cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri,  (Vasiliu Emilian Teodor, Briceag Paul Robert).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 04.10.2010 Se aprobă procesul verbal cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri (Ţuţuianu Ioan,  Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor, Paraschiv Cornelia).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 19.10.2010. Se aprobă procesul verbal cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri Frăţilă Cezar, Praschiv Cornelia, Rusescu Gheorghe)

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă in unanimitate

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 484/2008, referitoare la constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 241 din 27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se  aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea  comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Domnul Liţă îl propune pe domnul Iorga ca membru în comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale. Se supune la vot propunerea domnului Liţă. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Domnul Ţuţuianu intervine pentru a spune că, din 36 de reprezentanti desemnati în  consilii de administraţie, numai doi sunt consilieri locali, opoziţia neavând nici un reprezentant. Dânsul spune că, potrivit legii în fiecare consiliul de administraţie trebuie sa existe un reprezentant al consiliului local si un reprezentant al Primarului. Domnul Tănase spune că, nu i se pare corect ca nici un  reprezentant al Partidului Naţional Liberal sa nu faca parte din cele 36 de consilii de administraţie. Domnul Moţoc afirmă că  pot fi  desemnate şi persoane care nu fac parte din cadrul Consiliul Local. Persoanele propuse, sunt persone care au mai lucrat in consiliile de administratie ale unităţilor şcolare. Domnul Primar intervine pentru a aduce lămuriri cu privire la acest punct. Dansul face apel la toti consilierii locali ca înainte de sedintele de consiliu sa vina cu propuneri, urmând ca acestea sa fie trecute in proiectele de hotărari.

Dl Vasiliu este de parere că  în cadrul şedinţelor de consiliu ar trebui sa se faca propuneri si nu de catre executiv. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri ( Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar).

6.    Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

 Retras

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 61/07.03.2006, referitoare la concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23.196,06 mp., situat în Municipiul Târgovişte, cartier Sagricom.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Domnul Secretar aduce lămuriri cu privire la acest punct. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219/2010 referitoare la aprobarea proiectului <<Promovarea turistică a monumentului istoric de importanţă naţională “Curtea Domnească Târgovişte”>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

9.     Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Salubritate.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere Diculescu Maria .

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de tragere a finanţării nerambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director Dana Popa care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de tragere a finanţării nerambursabile de la B.C.R. S.A, conform contractului nr. DM.93/14.12.2009

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

12.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 12.08.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 14.10.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal, din data de 05.09.2010 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 8748/12.10.2009.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

16.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 14.10.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

17. Proiect de hotărare privind vânzarea  unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă, situat in casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau mostenitori, către Tudor Dumitru

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă cu 19 voturi pentru si 2 abtineri ( Diculescu Maria, Danciulescu Ion).

18.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Bdul. Independenţei – adiacent bl. 12 ICMD.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se fac propuneri pentru membrii ce vor face parte din comisia de licitatie publica pentru vanzare. Domnul Stanescu propune pe dl. Serban Alexandru si domnul Pantea Viorel. Domnul Tanase propune pe doamna Paraschiv. Doamna Diculescu propune pe domnul Danciulescu. Domnul Danciulescu refuza. Se supune la vot comisia formata din urmatorii consilieri : Serban Alexandru, Pantea Viorel si Paraschiv Cornelia. Se aproba in unanimitate.Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

19/1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 1 mp, situat în Str. Justiţiei – zona Stadionului Municipal, în vederea amplasării unui automat pentru băuturi calde

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

Se fac propuneri pentru membrii ce vor face parte din comisia de licitatie publica pentru  inchirieri :Doamna Diculescu propune pe domnul Danciulescu. Doamna Badiu propune pe doamna Paunas Maria Roxana si domnul Lita Ion. Doamna Paraschiv propune pe domnul Tanase Silviu Gabriel.

Domnul Danciulescu refuza. Se aproba procedura de vot deschis. Se supune la vot comisia formata din urmatorii consilieri : Paunas Maria Roxana, Lita Ion si Tanase Silviu Gabriel.

19/2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în incinta Liceului de Muzică şi Arte Plastice „Bălaşa Doamna” Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

         Retras

19/3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren, in suprafata de 21,75 mp., situat in str. Constantin Brancoveanu – parcare, in vederea amenajarii unui spatiu pentru prestari servicii frizerie- coafura

           Retras

19/4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a  unui număr de 12 spaţii comerciale şi depozite, situate în Piaţa Băraţiei din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

20/1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp., situat în  PT2 MIII, str. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei linii de producţie de produse din carne.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

Se fac propuneri pentru membrii ce vor face parte din comisia de licitatie publica pentru  concesiuni : Domnul Briceag propune pe doamna Badiu Cristina Minerva si pe domnul Baluta Vasile. Domnul Serban propune pe domnul Danciulescu Ion. Domnul Danciulescu Ion refuza. Domnul Raducanu propune pe domnul Vasiliu. Domnul Vasiliu refuza. Domnul Raducanu se autopropune.

Se supune la vot comisia formata din urmatorii consilieri : Badiu Cristina Minerva, Baluta Vasile si Raducanu Tudorica. Se aproba in unanimitate.

20/2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 19 ani cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 91,24 mp din PT 2 M.VIII, str. Gabriel Popescu, în vederea realizării unui centru de consiliere şi formare copii şi tineri.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Doamna Diculescu intreaba ce s-a avut in vedere cand s-a stabilit pretul de pornire al licitatiei. Domnul Maican spune ca pretul este aprobat prin hotararea de consiliu local privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2010. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă cu 17 voturi pentru si 4 abtineri ( Fratila Cezar, Diculescu Maria, Danciulescu Ion, Tutuianu Ioan).

20/3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp, situat în Str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, Sc. D, Ap. 61 în vederea extinderii locuinţei.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Domnul administrator public intervine pentru a spune ca se respecta proiectia pe verticala a celorlalte balcoane. Domnul Ilie Valentin intreaba de expertiza pentru usa nou creata iar domnul administrator public spune ca aceasta masura se va lua atunci cand se obtine autorizatia de construire. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

20/4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat în Str. Libertăţii – în spatele ACR Dâmboviţa, adiacent Bl. C4, în vederea amplasării unui atelier de cizmărie.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

20/5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Piata 1 Mai – adiacent Bl. 12 IPJ in vederea amenajarii unui spatiu comercial pentru produse de patiserie si Fast-Food.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare.  Se aprobă cu 17 voturi pentru, 3 voturi impotriva (Diculescu Maria, Danciulescu Ion, Tutuianu Ioan) si o abtinere Fratila Cezar.

20/6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 1,55 mp, situat în B-dul Mircea cel Bătân, bl. XI A- parter, in vederea închiderii sas intrare în spaţiul comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă in unanimitate.

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 20 de ani către Partida Romilor Pro Europa, filiala Dâmboviţa , a suprafeţei de 285 mp., situate în PT 3 Micro VIII, str. Nicolae Iorga

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă cu 14 voturi pentru, 5 impotriva ( Vasiliu Emilian Teodor, Tanase Silviu, Paraschiv Cornelia, Tutuianu Ioan, Diculescu Maria) si 2 abtineri ( Danciulescu Ion, Fratila Cezar).

22 Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgovişte în proprietatea  Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii „Buna Vestire”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă in unanimitate.

23 Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Directiei de Gradini Publice Targoviste.

       Retras

24 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor legale în vederea realizarii  cadastrului general pe teritoriul Municipiului Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă in unanimitate.

25 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor legale în vederea realizarii cadastrului verde pe teritoriul Municipiului Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă in unanimitate.

26 Informarea Consiliului Local Municipal Târgovişte privind oportunitatea achiziţionării de echipamente şi utilaje „ Fabrica de procesare a legumelor şi fructelor.

Domnul Secretar prezinta acest punct. Dl. Vasiliu spune ca echipamentele sunt depasite, vechi. Consiliul Local considera ca fiind neoportuna achiziţionarea de echipamente şi utilaje „ Fabrica de procesare a legumelor şi fructelor.

Se supune la vot respingerea achizitionarii de echipamente şi utilaje „ Fabrica de procesare a legumelor şi fructelor. Se aproba in unanimitate.

Diverse 1  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui număr de 17 (şaptesprezece) loturi cămine de casă, în baza punctajelor propuse de comisia municipală de stabilirea criteriilor de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 2 voturi impotriva ( Tanase Silviu, Paraschiv Cornelia) si o abtinere Tutuianu Ioan.

Diverse 2  Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului Municipal Târgovişte  şi înfiinţarea , prin reorganizarea acestuia, ca Secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Domnul Vasiliu spune ca fara avizul comisiei juridice proiectul de hotarare nu poate fi adoptat. Dl. Primar aduce lamauriri cu privire la aceste punct. Dansul spune ca raman aceiasi oameni cu aceleasi atributii insa eficientizati de un management care va curpinde Spitalul Municipal si Spitalul Judetean. Este vorba de un acord de principiu. Domnul Secretar intervine pentru a aduce lamuriri cu privire la acest punct. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă cu 14 voturi pentru si 7 abtineri (Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria, Tutuianu Ioan, Fratila Cezar, Danciulescu Ion, Tanase Silviu, Paraschiv Cornelia)

Diverse 3  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 192 din data de 27.04.2009 referitoare la proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă in unanimitate.

Diverse 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se da cuvantul doamnei director Olteanu Marcela  care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă in unanimitate.

Diverse 5 Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi numitul Cojocaru N.Nicolae

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă in unanimitate.

Diverse 6 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la  aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se da cuvantul domnului Balasa care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă cu 15 voturi pentru si 6 abtineri (Tutuianu Ioan, Fratila Cezar, Diculescu Maria, Danciulescu Ion, Tanase Silviu, Paraschiv Cornelia)

Diverse 7 Proiect de hotărâre casarea unor mijloace fixe existente in Baza de Agrement Crizantema

Se dă citire proiectului de hotărâre.Se da cuvantul domnului Balasa care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă 15 voturi pentru si 6 abtineri (Tutuianu Ioan, Fratila Cezar, Diculescu Maria, Danciulescu Ion, TanaseSilviu, Paraschiv Cornelia)

 

 

Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR MUNICIPIU

         Ing. Pavel Babeu                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea