PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.05.2013

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 20 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Pătraşcu Eugen.

   Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1691 din data de 23.05.2013.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Dl Bozieru adresează o interpelare dlui. Secretar Cristea referitoare la introducerea pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu din luna iunie a unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Consiliul de Administraţie al Teatrului Municipal Târgovişte.

   Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25.04.2013. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei.

   Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 09.05.2013. Se aprobă în unanimitate, cu 20 voturi pentru.

   Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.05.2013. Se supune la vot. Se aprobă în cu 19 voturi pentru şi o abţinere - Bănescu Rodica.

   Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.05.2013. Se supune la vot. Se aprobă în cu 19 voturi pentru şi o abţinere - Moţoc Honorius.

   Dl. Georgescu propune ca pe data de 1 iunie la Grădina Zoologică să fie intrarea gratuită pentru copii şi însoţitorii acestora.

   Dl. Stan propune ca punctele 1,2 şi 3 să fie discutate la sfârşitul ordinei de zi.

   Dna Mocanu solicită ca dl. Stan să prezinte motivul solicitării menţionate mai sus. Dl. Stan precizează că trebuie discutate mai întâi problemele administrative ale unităţii administrativ teritoriale şi apoi cele legate de funcţionarea Consiliului Local.

   Dl. Babeu propune ca punctul 1 să fie discutat la începutul ordinei de zi. Dl Stan afirmă că susţine această propunere.

   Dl Ţuţuianu propune suplimentarea ordinei de zi cu o informare legată de stadiul negocierilor şi situaţia existentă la S.C. TERMICA S.A.

   Se supune la vot ordinea de zi suplimentată cu următoarele puncte de la DIVERSE, precum şi in formarea legată de S.C. TERMICA S.A.:

DIVERSE 1 Proiect de hotărâre privind obţinerea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca, din Municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa

DIVERSE 2 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 6.000 lei Clubului de Bridge „Valahia”

DIVERSE 3 privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”.

   Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

   Se supune la vot schimbarea ordinei de zi conform propunerii dl Stan - punctele 2 şi 3 se discută la sfârşitul ordinei de zi. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Babeu Pavel, Moţoc Honorius şi Pantea Viorel.  

1.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar prezintă materialul şi invită Comisia de Validare să verifice documentele existente. Întrucât Comisia de Validare constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru ca dl Tică să ocupe postul de consilier municipal, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru si o abţinere - Răducanu Tudorică, devenind H.C.L. nr. 90. Dl Tică este invitat să depună jurământul.

   În sală sunt 21 de consilieri.

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Andrei Gheorghe, directorul S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri: Enache Lucian şi Georgescu Alen. Dl Ţuţuianu nu este în sală, devenind H.C.L. nr. 91.

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Dinu Gheorghe, directorul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte pentru a prezenta materialul. Dl Dinu aminteşte de propunerile făcute în Comisia de Ordine Publică şi în Comisia juridică a Consiliului Local - modificarea organigramei şi prerogativele directorului general să fie preluate în lipsa acestuia de către directorul executiv adjunct. De asemenea mai precizează că în statul de funcţii se vor face modificări conform organigramei şi că aceste modificări vor fi înaintate către A.N.F.P. Dl. Rădulescu afirmă că propunerea iniţială era de înfiinţare a unui post de Şef Serviciu Economic şi precizează că postul de Şef Serviciu Control nu există în actuala organigramă. De asemenea, nu consideră oportună înfiinţarea funcţiei publice de conducere Şef Serviciu Economic. Dl Secretar precizează că se renunţă la înfiinţarea postului de Şef Serviciu Control în favoarea înfiinţarii postului de muncitor. Dna Diculescu precizează că prezentarea materialelor trebuie să fie concretă. Dl Enache doreşte să ştie dacă la Compartimentul Disciplina în Construcţii există un post vacant. Dl Dinu precizează că acest compartiment este format din 3 agenţi, unul dintre posturi fiind temporar vacant. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 92.

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Marcela Iordache, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dnii. Babeu şi Prisăcaru nu se află în sală, devenind H.C.L. nr. 93.

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 156/2012 referitoare la  aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Marcela Iordache, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, dl Babeu nu se află în sală, devenind H.C.L. nr. 94.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2012 şi a planului de administrare ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Nastasia, directorul economic al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. pentru a prezenta materialul. Dna Diculescu doreşte să ştie cine prezintă Planul de Administraţie. Dna Nastasia precizează că Planul de Administrare al societăţii trebuia prezentat de Preşedintele Consiliului de Administraţie, dar acesta nu se află în sală. Dl Stan precizează că indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie este stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor şi nu de respectivii membri aşa cum se întâmplă în acest moment. De asemenea, mai precizează că nu este legal ca aceştia să îşi stabilească indemnizaţie pentru şedinţe şi solicită să nu fie făcute plăţi către membri până la momentul în care indemnizaţia va fi stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, iar dna. Diculescu nu se află în sală, devenind H.C.L. nr. 95.

9.     Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Vasilescu, director general al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. pentru a prezenta materialul. Dl Stan doreşte să fie modificat Actul Constitutiv al societăţii după cum urmează:

v   Art. 22, lit. « i » va avea următorul cuprins: «i) numeste si revoca Directorul General şi ceilalţi directori ai societăţii care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de mandat in conditiile legii stabilind şi renumeratia acestora»

v   Art. 24, alin. 3 va avea următorul cuprins: «(3) Responsabilitatile celorlalţi  Directori  ai societaţii, care nu îşi desfăşoara activitatea pe bază de contract de mandat vor fi stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii, aprobat de Consiliul de Administratie. Ceilalti directori vor ocupa functiile prin concurs, in condiţiie legii.»

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei, devenind H.C.L. nr. 89. 

10.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi restituire a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi pe trotuar sau în alte zone interzise ce aparţin domeniului public, pe raza Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 11 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.   

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de parcare a vehiculelor, amenajarea, întreţinerea, exploatarea locurilor de parcare şi inventarierea parcărilor existente, situate pe raza Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 11 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.  

12.     Proiect de hotărâre privind rectificarea listei obiectelor de inventar din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Biculescu, director al Direcţiei Grădina Zoologică pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru, iar dl. Pantea nu se află în sală devenind H.C.L. nr. 96.

13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2012 şi a situaţiilor financiare pe anul 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul.

       Dl Rădulescu doreşte să ştie ce lucrări a executat Local Consult pentru suma de aproximativ 1 milion de dolari - 39 miliarde lei. Dna Popa precizează că în proporţie de 90% banii au fost datoraţi pentru lucrările de reabilitare termică, iar restul pentru proiectare şi audit. De asemenea dl Rădulescu mai doreşte să ştie la ce se referă Asociaţia Dâmboviţenilor şi Târgoviştenilor, cu o valoare de 2 miliarde. Dna Popa afirmă că este vorba despre reabilitarea Valului şi Şanţului Cetăţii. Tot dânsul mai doreşte să ştie pentru ce a fost achitată suma de 27 miliarde lei către S.C. Garden Group şi cea de 1 miliard către S.C. Geni Com S.R.L.  Dna Popa afirmă că suma de 27 miliarde a fost achitată pentru lucrările de reabilitare ale Centrului Vechi, iar cea de un miliard pentru reabilitare instituţii de învăţământ şi reabilitare termică. Tot dl Rădulescu afirmă că Poliţia Locală utilizează mai multe reţele de telefonie mobilă, pentru care a achitat suma de 141.530 lei.

       Dl Pătraşcu propune amânarea punctului de pe ordinea de zi până la prezentarea raportului de audit cu privire la execuţia contului pe anul 2012, elaborat de reprezentanţii Curţii de Conturi, care efectuează auditul în Primăria Târgovişte în prezent. De asemenea mai solicită ordonatorului de credite prezentarea raportului de audit pentru contul de execuţie al anului 2011 întocmit de Curtea de Conturi, precum şi procesul - verbal de predare încheiat cu S.C. Garden.

       Se supune la vot. Se respinge cu 9 voturi pentru şi 12 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan şi Păunescu Andrei.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2013

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul.

       Dl Rădulescu precizează că nu sunt prezentate tipurile de servicii prestate de firmele care au colaborat cu Primăria Târgovişte. Se supune la vot. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 11 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

15.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul.

       Dl Pătraşcu doreşte să ştie dacă exista Consiliu de Administraţie la Clubul Sportiv Municipal Târgovişte sau Consiliul Director şi cine face parte din acestea; doreşte să ştie dacă bugetul clubului este facut pe an competiţional sau pe an calendaristic. De asemenea mai precizează că bugetul unui club sportiv se întocmeşte pe an competiţional. Dl Babeu precizează că pentru Clubul Sportiv Municipal bugetul este întocmit pe an calendaristic. Dl Prisăcaru precizează că pentru Clubul Sportiv Municipal bugetul este întocmit pe an calendaristic, deoarece se încadrează în bugetul instituţiei publice.

       Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 97.

16.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen şi Mocanu Livia, devenind H.C.L. nr. 98.

17.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Niţu, Şef Serviciu Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru şi un vot împotrivă - Albu Andrei, devenind H.C.L. nr. 99.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului estimativ pentru „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate-Gara Târgovişte Sud-DN72”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Olaru, director al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru a prezenta materialul.

       Dl. Rădulescu doreşte să ştie cum va fi restricţionată circulaţia pe pod. Dl Georgescu precizează că trebuie sa fie înştiinţati transportatorii cu privire la restricţiile care vor exista. Dl Olaru precizează că Biroul Transport din cadrul D.A.P.P.P. se va ocupa cu înştiinţarea acestora. Dl Enache doreşte să ştie care vor fi sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre. Dl Rădulescu doreşte să ştie când va începe lucrarea. Dl Olaru precizează că lucrările vor fi incepute în cateva săptămâni şi afirmă că pot fi terminate într-o perioadă de 12 luni.

       Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 100.

19.     Proiect de hotărâre privind P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI P+1”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 17 A

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitect Şef pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dlui Enache care doreşte să ştie dacă este corelată perioada prevăzută la art. 2 al proiectului de hotărâre cu valabilitatea certificatului de urbanism. Dna Arhitect confirmă acest fapt. Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, devenind H.C.L. nr. 101.

20.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovişte în vederea scoaterii din funcţiune şi casării a bunului imobil „Magazie metalică Şcoala prof. Paul Bănică”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 102.

21.      Proiect de hotărâre privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 103.

22.     Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 21/295/2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi pentru : Enache Lucian, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian, 7 voturi împotrivă : Babeu Pavel, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Bănescu Rădica şi 8 abţineri: Diaconu Diana, Stan Cristian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Pătraşcu Eugen şi Răducanu Tudorică.  

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 22/296/2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi pentru, un vot împotrivă - Albu Andrei şi 13 abţineri: Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.  

24.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 104.  

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,65 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter, modul nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 105.  

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu cu destinaţia grup sanitar, în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etajul 1

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 106.  

4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, între blocurile 59-60, în vederea extinderii unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Dl Enache afirmă că nu este oportună adoptarea proiectului de hotărâre deoarece trebuie să se ţină cont de viitorul P.U.G al Municipiului Târgovişte. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 2 voturi împotrivă : Babeu Pavel şi Ţuţuianu Ioan şi 19 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Tică Dănuţ.  

5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 39 mp - trei locuri de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, adiacent proprietăţii de la nr. 1 A

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

  Dl Rădulescu doreşte să ştie de ce nu au fost prevăzute locuri de parcare în autorizaţia iniţială. Dna Arhitect Şef precizează că au fost prevăzute 6 locuri de parcare în autorizaţia iniţială, dar că proprietarul solicită o suplimentare a numărului de locuri, deoarece doreşte adăugarea unui nou etaj la construcţia existentă - P+3.  Dl Dumitrescu afirmă că există locatari în Micro VI care nu au locuri de parcare şi consideră că nu este oportună închirierea celor trei locuri de parcare firmei respective. Dl Enache afirmă că firmele trebuie să îşi asigure locuri de parcare în incinta spaţiului pe care îl deţin. Dl Pătraşcu afirmă că este vorba despre o clădire P+3 construită fără autorizaţie.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 1 vot împotrivă - Dumitrescu Claudiu şi 20 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan şi Tică Dănuţ.  

  Se fac propuneri pentru comisia de închirieri: Dobândă Ion, Bănescu Rodica şi Babeu Pavel. Se supune la vot. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi trei abţineri: Dobândă Ion, Bănescu Rodica şi Babeu Pavel

6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1334 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Stelea, nr. 5-11, în vederea amenajării unei parcări auto

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 21 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan şi Tică Dănuţ.  

7.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren in suprafata de 8 m2 situat in Targoviste, Bdul Independentei, in prelungirea proprietatii de la nr. 17B, pentru amenajare cale acces

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

  Dl Rădulescu doreşte să fie informat despre gradul de ocupare al terenului. Dna Arhitect Şef afirmă că gradul de ocupare al terenului este de 80%. Dl Enache afirmă că această clădire nu are locuri de parcare şi afirmă că se va abţine în ceea ce priveşte proiectul de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 11 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.  

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren in suprafata de 137 m2 situat in Targoviste, adiacent proprietatii din str. Laura Stoica, nr. 2, pentru amenajare spatiu verde

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

  Dl Enache afirmă că în zona respectivă există o parcelare a terenurilor în vederea construirii de locuinţe pentru tineri şi susţine că acea conductă de canalizare privată trebuia mutată în domeniul public. Dl Secretar afirmă că nu s-au transferat în proprietate privată terenurile pentru tineri din zona respectivă, ci ele sunt date în folosinţă gratuită acestora şi că s-a constatat că există o conductă pe acea parcelă, motiv pentru care lotul respectiv nu putea fi atribuit în folosinţă.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru şi 12 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.  

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren in suprafata de 34 m2 situat in Targoviste, în prelungirea proprietăţii din Bdul Unirii, nr. 1 A pentru amenajare spatiu verde

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 21 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan şi Tică Dănuţ.  

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, în vederea extinderii spaţiului existent pentru vulcanizare şi spalatorie auto

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Dl Enache consideră oportună această concesionare, deoarece terenul solicitat este liber. Se respinge cu 11 voturi pentru şi 10 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.  

25.Informare privind stadiul de elaborare al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgovişte

      Dna Arhitect prezintă situaţia elborării Planului Urbanistic General al Municipiului Târgovişte la momentul actual.

     Dl Arhitect Niţescu precizează că planul iniţial a fost adoptat în anul 1997. Se precizează că a fost întocmită o ridicare topografică şi o hartă cadastrală în format digital, precum şi 16 studii studii preliminare, toate stând la baza întocmirii P.U.G. De asemenea se precizează că la nivelul Municipiului Târgovişte a existat şi o dezbatere publică cu privire la acest P.U.G., la data 5 decembrie 2007. Tot dânsul mai precizează că a fost obţinut un aviz consultativ preliminar. Dl Niţescu prezintă planşe ce au stat la baza întocmirii planului; face precizarea că se poate include malul râului Ialomiţa în intravilanul Municipiului Târgoviste şi propune includerea unei parţi din satul Valea Voievozilor în teritoriul unităţii administrativ teritoriale, printr-o iniţiativă legislativă de modificare a Legii nr.  2/1989 privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România. Dl Niţescu mai propune realizarea unui metrou de suprafaţă care să unească zona centrală cu gara, autogara, campusul universitar şi zona comercială a Municipiului Târgovişte, utilizându-se căile ferate existente.

     Dl Enache face precizarea că Planul Urbanistic General a fost comandat cu 8 ani în urmă, dar nu este aprobat la acest moment. De asemenea mai afirmă că pentru acest P.U.G. au fost cheltuite 8 milioane lei şi documentaţia P.U.G. este predată integral şi plătită integral, cu excepţia avizelor. Dl Enache propune să fie dat un aviz de principiu al Consiliului Local şi un termen ca până la sfârşitul anului să fie reactualizaţă documentaţia cu toate P.U.Z.- urile aprobate în ultimii ani. Tot dânsul precizează că pentru obţinerea avizelor de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, proprietarul are obligaţia să realizeze reţelele şi drumurile de acces.

      Se ia act de informarea prezentată.

DIVERSE 1 Proiect de hotărâre privind obţinerea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca, din Municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Cristea, Secretarul Municipiului pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 107.

DIVERSE 2 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 6.000 lei Clubului de Bridge „Valahia”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul.       Se supune la vot. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 7 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin şi Stan Cristian, devenind H.C.L. nr. 108.

DIVERSE 3 privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul. Dna Diaconu doreşte să ştie de ce nu se introduce pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind acordarea burselor pentru rezultatele obţinute de elevi. Dl Secretar precizează că ordinea de zi este intocmită de primar sau la iniţiativa consilierilor, deci poate fi propus un astfel de proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere - Diaconu Diana, iar dl Babeu nu este în sală, devenind H.C.L. nr. 109.  

       Dna Diculescu propune ca cei care sunt sprijiniţi de Consiliul Local să precizeze acest lucru în acţiunile pe care le desfăşoară.

2.     Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Cristea, Secretarul Municipiului care precizează că există două hotărâri prin care nu s-a luat act de încetarea mandatulu de consilier municipal al dlui. Răducanu, în ianuarie şi martie 2013 şi menţioneză că pe data de 20 mai a fost înregistrată acţiunea Prefectului prin care obligă Consiliul Local Municipal Târgovişte să ia act de încetarea mandatului dlui Răducanu şi să fie validat supleantul listei. Dl Secretar menţionează că în caz contrar trebuie formulată o poziţie procesuală şi să fie angajat un aparător, care să reprezinte interesele Consiliului Local, menţionând că nu poate reprezenta Consiliul Local în acest dosar, deoarece nu a acordat viza de legalitate hotărârilor prin care nu se lua act de încetarea mandatului de consilier al dlui Răducanu.

   De asemenea mai precizează că a fost înaintată acţiune şi împotriva H.C.L. nr. 85/13.05.2013 referitoare la accesarea fondului de rezervă bugetară şi că există pe rolul instanţei un proces cu Prefectura legat de managerul de la Teatrul Municipal Târgovişte. Dl Secretar precizează că obiectul acestui dosar nu poate fi stins deoarece au fost aprobate Regulamentul concursului, anexele acestuia, comisia de concurs, dar nu au fost prevăzute condiţiile de participare la concurs şi bibliografia.

   Dl Stan precizează că se va intocmi apărarea în dosarul legat de dl Răducanu şi că se va iniţia o ordine de zi care să cuprindă trei proiecte de hotărâre : unul legat de desemnarea apărătorului în dosarul nr. 2053/120/2013, aflat pe rolul instanţei, un alt proiect legat de completarea documentelor referitoare la organizarea concursului pentru postul de manager al Teatrului Municipal Târgovişte şi cel de al treilea proiect legat de bursele elevilor.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 11 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, devenind H.C.L. nr. 110.

   Referitor la H.C.L. nr. 85/2013 dl Pătraşcu aminteşte că a fost solicitată execuţia bugetară, detaliată pe capitole, a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Albu Liliana. Nu se discută ca urmare adoptării hotărârii cu numărul 110.

   Se fac propuneri pentru preşedintele de şedinţă al lunii iunie: Stan Cristian, Prisăcaru Ciprian şi Dobandă Ion.

   Se supune la vot alegerea dlui Stan ca preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Se aprobă cu 11 voturi pentru, 7 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ  şi 3 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei.

Informare privind situaţia S.C. TERMICA S.A.

   Dl Ţuţuianu prezintă un material legat de situaţia S.C. TERMICA S.A. Dl. Ţuţuianu precizează că s-a desfăşurat o licitaţie pentru achiziţionarea centralelor termice în condensaţie, al cărei rezultat a fost publicat în data de 15.03.2012. În data de 09.08.2012, prin adresa nr. 2925 a fost comunicat rezultatul procedurii de licitaţie societăţii Termloc Bacău. Dl Ţuţuianu precizează că sumele necesare desfăşurării proiectului vor fi achitate prin credit furnizor. Suma pentru execuţia lucrărilor, rezultată în urma licitaţiei, este de 29.702.025 lei. Dl Rădulescu precizează că achiziţionarea centralelor se poate face prin Primărie, iar montarea acestora poate fi făcută de angajaţii S.C. Termica S.A. Dl Ţuţuianu propune extinderea obiectului de activitate al S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A şi achiziţionarea acestor centrale prin intermediul societăţii menţionate. Dl Stan precizează că la data de 01.11.2013 trebuie să existe un sistem de încălzire în Municipiul Târgovişte. Dl Pătraşcu afirmă că trebuie să se facă o dimensionare a reţelelor. Dna Diculescu doreşte să ştie cât va costa redimensionarea reţelei şi de asemenea care sunt salariile la nivelul conducerii S.C. Temica S.A. Dl Prisăcaru precizează că trebuie să se ţină cont şi de numărul de angajaţi pe care Termica ii are la acest moment.

   Se dă cuvântul reprezentantului Termloc Bacău, care afirmă că numai reţelele de distribuţie costă 1.000.000 de euro şi că centralele în condensaţie au o garanţie de până la 50 de ani. De asemenea mai afirmă că preţul centralelor este preţul existent pe piaţă.

   Dl Moţoc precizează că trebuie rezolvată problema încălzirii în şcoli şi instituţii publice şi mai precizează că pentru restul apartamentelor racordate încă la reţeau de distribuţie a S.C. Termica S.A. se pot achiziţiona centrale individuale.  Dl Nicoară afirmă că la momentul actual Termica nu mai poate funcţiona deoarece costurile de producţie sunt foarte mari, o continuare a activităţii putând conduce la faliment.

   Dl Ţuţuianu propune o nouă întrunire a Consiliului Local la o dată ulterioară (joi - 30.05.2013)  în vederea rezolvării situaţiei existente la S.C. Termica S.A.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    SECRETAR MUNICIPIU,

   ec. Pătraşcu Eugen                                            jr. Chiru Cătălin Cristea