PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.04.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 2251 din data de 22.04.2011.

   La această şedinţă participă un număr de 17 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenti fiind (Badiu Cristina, Frăţilă Ioan Cezar, Ilie Valentin şi Păunaş Maria Roxana), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 14.03.2011. Se aprobă – 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru (dl Rusescu nu este în sală).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 24.03.2011. Se aprobă – 3 abţineri – Vasiliu Emilian Teodor, Răducanu Tudorică şi Şerban Alexandru şi 13 voturi pentru (dl Rusescu nu este în sală).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 12.04.2011. Se aprobă – 3 abţineri – Vasiliu Emilian Teodor, Şerban Alexandru şi Tănase Silviu Gabriel şi 13 voturi pentru (dl Rusescu nu este în sală).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 21.04.2011. Se aprobă – 5 abţineri – Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 11 voturi pentru (dl Rusescu nu este în sală).

Dl preşedinte anunţă că punctul 14 de pe ordinea de zi se retrage, deoarece procesul verbal de recepţie nu a fost semnat.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă 16 voturi pentru.

1.    Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Targoviste.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Sunt propuşi pentru a face parte din Comisia Locală de ordine Publică următorii consilieri: Tănase Siviu Gabriel, Babeu Pavel şi Stănescu Iulian. Dl consilier Ţuţuianu doreşte ca această comisie să prezinte un raport de activitate. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 332/2008 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. secretar prezintă motivul iniţieri proiectului de hotărâre. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să se prezinte articolele ce se vor modifica precum şi suma ce revine Primăriei în urma ridicărilor. Dl. consilier Tănase afirmă că au fost modificate anumite calcule şi doreşte să ştie care dintre variante vor fi adoptate în plenul şedinţei. Dna. consilier Diculescu doreşte să ştie care sunt operatorii ce se ocupă de această activitate de ridicare a autovehiculelor. Dl consilier Vasiliu doreşte să ştie cât încasează Primăria şi cât încasează firma de ridicări. Dl consilier Şerban aduce la cunostinţa audienţei propunerea comisiei juridice, care constă în interzicerea parcării autoturismelor pe trotuare şi spaţii verzi. Dl Secretar afirmă că Regulamentul a fost adopat în 2005, de-a lungul anilor suferind modificări de formă, datorită modifcărilor apărute la nivelul direcţiilor Primăriei. În ceea ce priveşte taxa pentru ridicare, aceasta este de 250 lei. Dl Secretar precizează că parcarea pe trotuare, conform noului Regulament – este interzisă. Dl consilier Dănciulescu doreşte de asemenea lămuriri legate de suma încasată de Primărie în urma ridicărilor de autovehicule. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 11 voturi pentru.

3.     Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna consilier Paraschiv o propune pe dna. Marinescu Ionela. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit, nr. 14 din Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar aminteşte că persoana care se afla în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit, nr. 14 nu mai îndeplineşte calitatea de angajat al Aparatului de Specialitate al Primarului şi din acest motiv este necesara înlocuirea. Persoana nominalizată este Drogoreanu Raluca, angajat în cadrul Direcţiei de Administraţie Publică Locală. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62/24.03.2011.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu doreşte să afle ce societate a realizat tichetele respective. Precizări legate de firma respectivă sunt aduse de Iordache Marcela de la Direcţia de Asistenţă Socială. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 11 voturi pentru.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil, Raportului comisiei de cenzori şi a Politicilor contabile ale S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgovişte, pe anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. TERMICA S.A. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu afirmă că preţul gigacaloriei este foarte mare. Dna consilier Paraschiv doreşte să ştie în ce perioadă vor avea loc reviziile şi dacă în acest an Termica va funcţiona. Dna Mândrescu – reprezentant al Termica – precizează că revizia se va efectua în iulie – august şi de asemenea afirmă ca Termica va funcţiona în acest an. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere - Iorga Liviu, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere - Iorga Liviu, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

9.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un număr de 30 de persoane fizice din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

 

10.     Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2011, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Bugetului Imprumuturilor ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

11.     Proiect de hotărâre privind vanzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

13.     Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosinţă în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, modificată şi completată, beneficiarilor acestor terenuri.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Secretar face precizarea că aceste terenuri se află doar în Cartierul Sagricom. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

14.     RETRAS

15.     Proiect de hotărâre privind trecerea unui spaţiu situat în Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei, nr. 11 C, în suprafaţă de 11,20 mp cu destinaţia de locuinţă, din fondul locativ de stat, în spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi scoaterea acestuia la licitaţie publică în vederea închirierii.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate. Se alege comisia: Paraschiv Cornelia, Babeu Pavel şi Pantea Viorel.

16.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia, a mijlocului fix „Baraca metalică Liceul I.H. Rădulescu”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

17.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD – SDEE TARGOVISTE a două suprafeţe de teren în suprafaţă de 9 mp fiecare, în cartierul Sagricom, str. Ing. Gib Constantin.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 2 abţineri: Diculescu Maria şi Ţuţuianu Ioan şi 15 voturi pentru.

18.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor bunuri.

18.1          Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 12 mp. situat în Piaţa Bucegi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

18.2          Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 6,93 mp. situat în Piaţa Vlad Ţepeş

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

18.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu cu destinaţia de grup sanitar  în suprafaţă de 41,85 mp. situat în Piaţa Bărăţiei

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

18.4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a doua terenuri in suprafata de 6 mp. fiecare, situate in  Parcul Chindia si Parcul Mitropoliei, in vederea desfasurarii activitatii de comert

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Rusescu aduce la cunoştinţa audienţei punctul de vedere al comisiei juridice, precum şi o propunere a acestei comisii – Primăria să costruiască stucturi identice, care mai apoi sa fie închiriate. Amendamentul dlui. cons. Rusescu nu se mai supune la vot şi se supune la vot propunerea executivului. Se aprobă: 3 abţineri: Iorga Liviu, Rusescu Gheorghe şi Şerban Alexandru şi 14 voturi pentru.

18.5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an, a unui teren in suprafata de 6 mp. situat in Parcul Chindia, in vederea desfasurarii activitatii de comert

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 3 abţineri: Iorga Liviu, Rusescu Gheorghe şi Şerban Alexandru şi 14 voturi pentru.

18.6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a unui teren in suprafata de 5 mp. situat in Parcul Chindia, in vederea desfasurarii activitatii de comert

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 4 abţineri: Diculescu Maria, Iorga Liviu, Rusescu Gheorghe şi Şerban Alexandru şi 13 voturi pentru.

18.7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la lictaţie publică în  vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 32,86 mp situat în Municipiul Târgovişte – incinta Pieţei „Vlad Ţepeş”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

18.8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la lictaţie publică în  vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 12 mp situat în Municipiul Târgovişte – zona Big C.O.S.T., în vedera amplsării unei rulote tip Fast Food

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

18.9 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 1 an, a 16 terenuri in suprafata de 14 mp fiecare situate in  Municipiul Targoviste in vederea amplasarii unor magazine mobile cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 abţineri: Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 10 voturi pentru.

Se fac propuneri pentru comisie: Paraschiv Cornelia, Babeu Pavel şi Pantea Viorel. Se aprobă în unanimitate.

19.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii unor bunuri.

19.1 Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 86 mp aferent Punctului Termic PT 4, Micro XII, către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 2 abţineri: Ţuţuianu Ioan şi Iorga Liviu şi 15 voturi pentru.

19.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp din PT 2 M III, Str. Constantin Brâncoveanu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

19.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 32 mp situat în Târgovişte, str. Gării, nr. 5, în vederea amenajării unei terase.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 2 abţineri: Răducanu Tudorică şi Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

Se fac propuneri pentru comisie: Paraschiv Cornelia, Babeu Pavel şi Pantea Viorel. Se aprobă în unanimitate.

20.     Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. IULCOVER S.A

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

21.     Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Tănase Anamaria Beatrice

Se dă citire proiectului de hotărâre. Încheindu-se dezbaterile se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 2 abţineri: Tănase Silviu Gabriel şi Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

 

Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR MUNICIPIU

   Ing. Briceag Paul Robert                                                Jr. Cristea Chiru Cătălin