PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 28.01.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 294 din data de 22.01.2010.

                La această şedinţă participă un număr de 16 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind dl. Dănciulescu, dl. Frăţilă, dl. Liţă, dna. Păunaş, dl. Vasiliu ), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 10.12. 2009. Se aprobă procesul verbal în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 28.12.2009. Se aprobă procesul verbal în unanimitate

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri dl. cons.Ţuţuianu şi d-na. cons. Diculescu.

1.                  Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Salubritate, modificarea organigramei şi a statului de funcţii.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul d-nei. Mihai de la Direcţia de Salubritate, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.                  Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.        Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale conform Legii nr. 114/1996.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4.                  Proiect de hotărâre privind alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al S.C.ECO-SAL S.A. Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Mihai, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate. Dl. Briceag propune ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C.ECO-SAL S.A. Târgovişte, pe domnul Stanciu Tiberiu. Se supune la vot propunerea domnului Briceag. Se aprobă în unanimitate.

5.                   Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei de priorităţi pe anul 2010 aprobată prin H.C.L. nr. 454/2009 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate. Dna. Paraschiv întreabă care este stadiul lucrarilor la lista de priorităţi. Dl. Bălaşa răspunde că, acele  contractele sunt in derulare, şi că pe măsura aprobării bugetului vor fi finalizate.

6.                            Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 254/10.08.2009 şi modificarea H.C.L. nr.191/27.04.2009 privind proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. Ţuţuianu doreşte să ştie valoarea totală ca şi contribuţii aprobate în Consiliul Local. Dl. Bălaşa spune că, în general sunt între 2 şi 5 % din valoarea totală a proiectului. Dl. Ţuţuianu doreşte ca în sedinţa urmatoare dl. Balaşa să prezinte o informare cu privire la cheltuielile totale. Doamna Diculescu întreabă dacă, Consiliul Local are capacitatea să asigure cofinanţările la toate lucrarile iar domnul Bălaşa raspunde ca da. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

7.                  Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 452/10.12.2009 privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec- persoană juridică fără scop patrimonial – pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice ( DEEE) din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar, Chiru Cristea Cătălin, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. Ţuţuanu întreabă daca nu era necesar ca acest proiect de hotărâre să fie însoţit de un raport de urbanism iar dl. Secretar spune ca nu, deoarece acestă colaborare nu face obiectul unei construcţii.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

8.                   Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec- persoană juridică fără scop patrimonial – pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice ( DEEE) din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar, Chiru Cristea Cătălin, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dna. Diculescu solicită un raport din partea serviciului de urbanism Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendamnet. Se aprobă in unanimitate.

9.                            Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii formulate de către  S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar Chiru Cristea Cătălin, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. Tănase doreşte să ştie cu cât s-au majorat taxele, şi de ce unele amplasamente aveau un preţ şi altele alt preţ. Dl. Secretar Chiru Cătălin Cristea explica faptul ca, zonele în Municipiul Târgovişte sunt împărţite în 3, respectiv Zona I, Zona II, Zona III. Ceilalţi operatori au taxe mai mari deoarece acestea au fost stabilite prin licitaţie. S.C. Artpress Impact SRL are un contract vechi de 5 ani prin care a primit 32 de amplasamente fără licitaţie. Acel contract este valbil în continuare. Dl Secretar mai precizează şi faptul că, S.C. Artpress Impact SRL detine 7 amplasamente obţinute prin licitaţie. Aşadar nefiind atribuite prin licitaţie publică cele 32 de amplasamente, s-a prevăzut expres sa fi stabilit de catre Consiliul Local cuantumul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru, o abtinere d-na.Paraschiv, si 2 împotriva d-na Diculescu, dl. Ţuţuianu.

10.                         Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar, Chiru Cristea Cătălin, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, o abtinere d-na. Diculescu, si un vot împotrivă dl. Ţuţuianu.

11.                        Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru prestările de servicii de colectare, transport şi  depozitare a deşeurilor menajere.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Mihai care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, şi o abţinere dl. Ţuţuianu.

12.                        Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru transport urban de călători în Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Grigorescu care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

13.               Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor percepute de S.C. Termica S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Tabacu care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

14.                        Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, sector cuprins între limitele administrative cu localităţile Şotânga şi Ulmi”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Bălaşa care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

15.                        Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Leca care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

16.                        Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

17.                         Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Bălaşa care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

18.               Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa şi administrare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a terenului aferent „Complexului de Servicii Sociale Târgovişte Casa Soarelui” în suprafaţă de 2514,53 mp.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

19.               Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unor suprafeţe de teren situate în Bulevardul Unirii în vederea efectuării schimbului de terenuri pentru extinderea Cimitirului Suseni.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl Ţuţuianu intreabă dacă atunci cand a avut loc schimbul se stia ca aparţin domeniului public. Dl Secretar spune că numai 3 amplasamente fac obiectul schimbului si ca operaţiunea de desfacere a Cărţii Funciare durează foarte mult. Schimbul se efectuează în faţa notarului public. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

20.                        Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă, exploatare şi întreţinere asupra obiectivelor din sistemul de distribuţie gaze naturale existente pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a terenului aferent, operatorului de distribuţie gaze naturale S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. pentru conductele şi branşamentele situate pe str. Constantin Brâncoveanu din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Bălaşa care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

21.                        Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţiei „Reţele de apă şi canalizare în Cartierul Tineretului zona Sagricom – Loturi conform Legii 15/2003 şi predarea acestora în administrare către S.C. Compania de Apă Dămboviţa S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Bălaşa care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

 

22/1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 2 mp. situat în incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

De la acest punct este prezent şi domnul Dănciulescu.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl Rusescu solicită din partea serviciului urbanism ca până la şedinţa următoare  să prezinte mai multe tipuri de proiecte cu privire la estetica construcţiilor. Dânsul doreşte ca totul să se facă după anumite regimuri. Dl Constantinescu spune ca pe domeniul public se vor face proiecte tip. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

22/2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 1mp. situat în incinta Grupului Şcolar Auto în vederea amplasării unui aparat de băuturi calde

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

22/3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 5 terenuri în suprafaţă de 2 mp. fiecare în vederea amplasării de panouri publicitare tip „BEKLIT”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

22/4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni  a 2 terenuri în suprafaţă de 7 mp. fiecare, în vederea amplasării unor rulote pentru comercializarea îngheţatei

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl Rusescu doreşte să afle părerea doamnei arhitect Leca. Dl Briceag spune ca, nu se stie forma rulotelor dar ca atunci când se vor scoate la închiriere acele spaţii, se vor cere firmelor respective sa îndepilnească anumite condiţii de construcţie a acestor rulote. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi pentru şi  6 voturi împotrivă ( Ţuţuianu, Tănase, Paraschiv, Şerban, Diculescu, Dănciulescu) .

23/1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a unui teren, în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se respinge cu 14 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă ( Ţuţuianu,  Diculescu, Dănciulescu) şi o abţinere Paraschiv.

23/2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 25 mp, situat în Str. Moldovei – adiacent bl. 66, sc.D, Ap. 64, pentru realizare hol, scară şi alee de acces la spaţiul comercial existent.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl Briceag intervine pentru a spune că acest punct a primit aviz favorabil din partea comisiei de urbanism. Dl Ilie Valentin preşedintele comisiei de urbanism intervine pentru a spune ca acest punct a primit aviz favorabil pentru un singur aspect, respectiv pentru a putea sa-şi desfăşoare activitatea în condiţii optime şi de a-şi crea tot ce înseamnă facilităţi. Nu este de acord cu faptul că de fiecare data se aduc acuze comisiei de urbanism. Dl Şerban spune ca, dacă se aprobă acest proiect de hotărâre se va crea un precedent pentru toţi cei care au apartamente la parterul blocului. Dl Ilie propune, ca toate concesiuniile de pe ordinea de zi care au ca obiect, concesionarea de terenuri în vederea realizării de construcţii, sa fie amânate. Se supune la vot propunerea domnului Ilie Valentin, respectiv amânarea tuturor concesiuniilor până la şedinţa următoare cu precizarea ca  proiectele de hotărâre sa fie însoţite de punctul de vedere al serviciului urbanism. În sală sunt prezenti 16 consilieri d-na Diculescu fiind ieşită. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 4 împotrivă ( Dănciulescu, Tănase, Ţuţuianu, Paraschiv).

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca “Ion Heliade Rădulescu-Tărgovişte- pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr.3, bloc B1, parter pe o perioadă de 6 luni.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl Şerban considera spaţiu ca fiind inadecvat pentru bibliotecă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. În sală sunt prezenti 16 consilieri d-na Diculescu fiind ieşită.  Se respinge cu 12 voturi pentru şi 4 împotrivă ( Ţuţuianu, Dănciulescu, Tănase, Paraschiv).

Se propun membrii ce vor face parte din comisia pentru inchirieri,  respectiv ( dl. Babeu, d-na. Paraschiv, dl. Şerban). Se supune la vot. Se aprobă in unanimitate.

Dl. Tănase părăseşte sala de şedinţă după dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi.

           25. Bilanţul activităţii Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte pe anul 2009”.

Dl. director Dinu prezintă Bilanţul activităţii Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte pe anul 2009”. Consiliul Local Municipal Târgovişte a luat act de bilanţul activităţii Poliţiei Comunitare . D-na Paraschiv înintreabă pe domnul director, cat de sigur este oraşul Târgovişte pe o scară de la 1 la 10. Dl director răspunde că undeva la 8. Doamna Paraschiv mai doreşte să ştie dacă au fost făcute plângeri cu privire la afişajul electoral agresiv. Domnul director spune că Poliţia Comunitară nu a avut atribuţii decât pentru a supraveghea panourile de afişaj.

DIVERSE 1. Proiect de hotărâre privind restructurarea pachetului contractual existent intre S.C. Termica S.A., Municipiul Targoviste, NUON ENERGY ROMANIA S.R.L. şi Agenţia guvernamentală olandeză SENTER NOVEM.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Tabacu care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl Stănescu doreşte să ştie cat la sută mai alimentează Termica. Dl Tabacu răspunde ca 45%. Dl Ţuţuianu întreabă ce venituri şi cheltuieli există din cogenerare. Dl Tabacu spune că sursa este pe profit. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri ( dna. Paraschiv, dl. Ţuţuianu, dl. Dănciulescu, dna. Diculescu).

DIVERSE 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea disponiilului din fondul de rulment.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Popa care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Strategiei culturale pentru anul  2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Bertha care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru si 4 voturi  împotrivă (Paraschiv, Ţuţuianu, Diculescu, Dănciulescu).

                        Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR MUNICIPIU

                          Ing.  Briceag Paul Robert                                    jr. Chiru Cătălin Cristea