PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 27.06.2014

 

          Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenţi fiind Georgescu Alen, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică si Pantea Viorel declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată P. Primarul Municipiului Târgovişte, dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 2658 din data de 23.06.2014.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Bozieru Cosmin, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna iunie.

       Dl. cons. Bozieru propune modificarea ordinei de zi astfel: punctul 15. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei si punctul 16. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram să devină  primele puncte ale ordinei de zi. Se supune votului această propunere. Se respinge: 4 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Enache Lucian si Diaconu Diana si 13 abtineri.

        Se propune suplimentarea ordinei de zi cu două puncte 13.7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14 si 13.8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 3 în vederea amenajării unei parcări auto

       Dl. cons. Enache propune ca în dispozitia de convocare a sedintei de consiliu  să fie trecute toate titlurile proiectelor de hotărâre fără a mai exista subpuncte la anumite proiecte si toate materialele să fie predate consilierilor cu 5 zile înainte, conform regulamentului.

       Se supune la vot pe ordinea de zi cu suplimentările propuse. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

        Se supune votului procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviste din data de 29.05.2014. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

        Se trece la ordinea de zi.

1.         Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

       Dna. Veronica Neagu din partea Serviciului Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 165.

2.         Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Salubritate

       Dna. Tănase Maria din partea Directiei de Salubritate face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 166

3.         Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistentă Socială

       Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Directiei de de Asistentă Socială, face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr.167

4.         Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

Directorul S.C. Municipal Construct S.A., dl. Mihai Stanciu, face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală, proiectul devenind H.C.L. nr.168

1.        Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte

        Dl. Crintescu, sef Serviciu Impozite si Taxe face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală, proiectul devenind H.C.L. nr.169

2.        Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar elevului Andi Gabriel Brojbeanu pentru participarea la programul PROMYS

       Dna. Daniela Popa, director al Directiei Economice face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 170

3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

       1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CORT EVENIMENTE ŞI ANEXE CORT- DEMONTABILE”, Târgoviste, str. Aviator Negel, nr. 2, beneficiar S.C. MINISAT TELECOM S.R.L.

       Dl. Dragos Folea face prezentarea materialului.

       Dl. Rădulescu sustine că această constructie deja există.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru si 6 abtineri: Albu Andrei, Țutuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrascu Eugen si Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr.171

         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ŞCOALA DE ŞOFERI”, Târgoviste,   str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1 A, beneficiar S.C. CLEPSIDRA S.R.L.

       Dl. Dragos Folea face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru si 6 abtineri: Albu Andrei, Țutuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrascu Eugen si Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr.172

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CORP C 2  (SPAŢIU COMERCIAL)”, Târgoviste, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 13 E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar LIDL ROMÂNIA - SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

       Dl. Dragos Folea face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru si o abtinere: Țutuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr.173

4.        Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces în zona pădurii Priseaca, Municipiul Târgovişte

       Dl. Nicolae Tinel Traian, sef Serviciu Cadastru face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Țutuianu propune denumirea de strada Pădurii. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea susmentionată. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 174

5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 175

6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Proceselor Verbale nr. 2/2014 si nr. 3/2014 ale Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, lipsesc din sală dl. Dumitrescu Claudiu si dl. Păunescu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 176

7.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, dl. Păunescu Andrei lipseste din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 177

8.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2014 al Comisiei de analiză si repartizare a locuintelor sociale

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, dl. Păunescu Andrei lipseste din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 178

9.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unor terenuri situate in Parcurile Chindia si Mitropoliei

Dna. Mihai, din partea Directiei de Salubritate face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 179

2.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a două locuri de parcare situate în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 251

Dl. Dorin Maican, director al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului.

Dl. cons. Enache sustine că nu se poate bloca circulatia în acea zonă foarte aglomerată prin crearea unor locuri de parcare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Enache Lucian si 7 abtineri: Albu Andrei, Țutuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrascu Eugen, Rădulescu Cătălin si Diaconu Diana.

3.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Dl. Dorin Maican, director al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi

pentru si 2 abtineri: Enache Lucian si Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 180

4.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spatiu în suprafaţă de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bărătiei

Dl. Dorin Maican, director al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 181

În sală soseste dl. Pantea Viorel, fiind prezenti 18 consilieri

5.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în spatele blocului 11 D din str. Ctin. Brâncoveanu, în vederea amenajării unei constructii provizorii

       Dl. Dorin Maican, director al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului.

        Dl. cons. Enache sustine că ar fi trebuit să se specifice detaliat materialele care se vor depozita în constructia pentru care se solicită concesionarea terenului susmentionat, existând interdictia de a amplasa respectivele materiale în interior înseamnă că există pericol de explozie, mai mult decât atât este o platformă deschisă unde se pot repara diverse utilaje; consideră că ar fi trebuit avizul Arhitectului Șef al Municipiului, având în vedere că este vorba de blocuri de locuinte cu spatii comerciale la parter si nu depozite de materiale, existând posibilitatea să întâmpine dificultăti la autorizare.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru si 8 abtineri: Albu Andrei, Țutuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrascu Eugen, Rădulescu Cătălin, Enache Lucian si Diaconu Diana.

6.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei statii de telefonie mobilă în sistem GSM

Dl. Dorin Maican, director al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului.

Dl. Babeu doreste să stie dacă pe acest teren este asigurată servitutea. Dl. Dorin Maican răspunde afirmativ.

Dl. cons. Pătrascu consideră că pretul de concesionare a terenului este foarte mic.

Dl. Maican răspunde că pretul este cel stabilit prin hotărârea de aprobare a taxelor si impozitelor locale.

Dl. cons. Țutuianu sustine că ar trebui reanalizate taxele de închiriere si concesionare pe zone.

Dl. Secretar face mentinea că acesta este pretul de pornire al licitatiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi pentru si 8 abtineri: Albu Andrei, Țutuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrascu Eugen, Rădulescu Cătălin, Păunescu Andrei si Dumitrescu Claudiu.

7.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14

Dl. Dorin Maican, director al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru si 2 voturi împotrivă: Enache Lucian si Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 182

8.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 3 în vederea amenajării unei parcări auto

Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru, dnii. Pătrascu Eugen si Rădulescu Cătălin lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 183

Dl. cons. Babeu părăseste sala de sedintă cu acordul presedintelui. În sală rămân prezenti 17 consilieri.

Se fac propunerile pentru comisia de închirieri: Diaconu Diana, Tică Dănut, Pătrascu Eugen si dl. Dobândă Ion.

Se supune votului numărul de patru consilieri care să facă parte din comisia de licitatie. Se aprobă.

  Se propune votul deschis. Se respinge: 10 voturi pentru, 6 abtineri, dl. Prisăcaru nu este prezent în sală.

  Se redactează buletinele de vot.

  Se consideră vot negativ tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se doreste alegerea în comisia de licitatie. Se supune votului. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Se trece la votul secret.

În urma numărării voturilor, comisia de validare anuntă rezultatul: dna. Diaconu Diana: 8 voturi pentru, 9 împotrivă, dl. Tică Dănut: 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă, dl. Pătrascu Eugen: 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă si dl. Dobândă Ion: 15 voturi pentru si 2 voturi împotrivă, neexistând voturi nule.

În urma rezultatului votului, dnii. Tică Dănut, Pătrascu Eugen si Dobândă Ion sunt membri ai comisiei de închiriere, iar pentru desemnarea celui de-al patrulea membru se va organiza turul al doilea.

Se fac propunerile: Diaconu Diana si Rădulescu Cătălin

Se redactează buletinele de vot.

  Se consideră vot negativ tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se doreste alegerea în comisia de licitatie. Se supune votului. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Se trece la votul secret.

În urma numărării voturilor, comisia de validare anuntă rezultatul: dna. Diaconu Diana: 7 voturi pentru, 8 împotrivă si dl. Rădulescu Cătălin: 8 voturi pentru, 7 împotrivă, existând două voturi nule.

Având în vedere că nici unul dintre consilierii propusi nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a face parte din comisie, în sală fiind prezenti 17 consilieri, se va organiza al treilea tur.

Se fac propunerile: Diaconu Diana si Rădulescu Cătălin

Se redactează buletinele de vot.

  Se consideră vot negativ tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se doreste alegerea în comisia de licitatie. Se supune votului. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

În urma numărării voturilor, comisia de validare anuntă rezultatul: dna. Diaconu Diana: 7 voturi pentru, 10 împotrivă si dl. Rădulescu Cătălin: 10 voturi pentru, 7 împotrivă, neexistând voturi nule, dl. Rădulescu Cătălin devenind membru în comisia de închiriere.

Componenta comisiei de licitatie este următoarea: Tică Dănut, Pătrascu Eugen, Dobândă Ion si Rădulescu Cătălin.

Se propune aceeasi componentă si pentru comisia de concesionări. Se supune votului. Se aprobă cu 15 voturi pentru si 2 abtineri: Diaconu Diana si Enache Lucian.

10.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviste în Adunarea Generală a Asociatiei Fotbal Club Chindia Târgoviste

        Se fac propunerile pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviste în Adunarea Generală a Asociatiei Fotbal Club Chindia Târgoviste: dl. Bozieru Cosmin Petrut si dl. Boriga Gabriel Florin.

          Se redactează buletinele de vot.

     Se consideră vot negativ tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se doreste desemnarea în Adunarea Generală a Asociatiei Fotbal Club Chindia Târgoviste. Se supune votului. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

          În urma numărării voturilor, comisia de validare anuntă rezultatul: dl. Bozieru Cosmin Petrut: 6 voturi pentru, 11 împotrivă, dl. Gabriel Florin Boriga: 11voturi pentru, 6 împotrivă, neexistând voturi nule, dl. Gabriel Florin Boriga devine reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgoviste în Adunarea Generală a Asociatiei Fotbal Club Chindia Târgoviste. Se aprobă, proiectul devenind H.C.L. nr. 184

Având în vedere faptul că rapoartele de specialitate întocmite pentru punctele 15. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei si 16 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram, nu au fost refăcute, neavând număr de înregistrare si fiind aprobate de dl. Gabriel Florin Boriga, sunt retrase de pe ordinea de zi.

       Se supune votului retragerea acestor puncte de pe ordinea de zi, având în vedere lipsa raportului de specialitate. Se aprobă: 14 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Enache Lucian si Diaconu Diana.

       Se supune votului presedintele de sedintă pentru luna iulie, dna. Bănescu Rodica. Se aprobă în unanimitate.

 

              Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              Cosmin Petruţ Bozieru                                  jr. Chiru Cătălin Cristea