PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 27.06.2013

 

Dna Silvia Stanca, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Enache Lucian şi Georgescu Alen declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

   Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1974 din data de 21.06.2013.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 07.06.2013. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere: Dobândă Ion.

   Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.06.2013. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere - Mocanu Livia.

   Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 18.06.2013. Se supune la vot. Se respinge cu 9 voturi pentru şi 9 abţineri: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuţ, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei

   Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 19 voturi pentru.

1.      Prezentarea şi dezbaterea realizării unui brand de oraş

Prezentarea este făcută de reprezentantele firmei INV Consulting: Mihaela Tănase şi Mirela Voicu. Sunt prezentate beneficiile realizării unui brand de oraş. Dl Stan doreşte să ştie dacă firma are un alt proiect similar desfăşurat până în prezent. Dna Tănase afirmă că nu au realizat proiecte referitoare la brand-uri de oraş, dar au realizat strategii de comunicare. Dl Primar afirmă că este necesară realizarea unui proiect pe termen mediu sau lung legat de dezvoltarea oraşului, fapt pentru care este necesară creerea brand-ului de oraş. De asemenea, mai precizează că va exista un concurs de soluţii pentru proiecte de dezvoltare şi branding, Consiliul Local urmând să aleagă cel mai bun proiect.

2.               Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi pentru şi 12 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei, devenind H.C.L. nr. 119. Dl Prisăcaru nu este în sală.

3.   Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Albu Liliana

     Ca urmare a respingerii hotărârii anterioare nu se discuta acest punct.

Dl Albu părăseşte lucrările şedinţei cu acordul preşedintelui de şedinţă. În sală rămân 18 consilieri.

4.   Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

     Se dă cuvântul dlui Niţu pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 120

5.   Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere - Păunescu Andrei, devenind H.C.L. nr. 121. Dl Prisăcaru nu este în sală

6.   Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere - Păunescu Andrei, devenind H.C.L. nr. 122. Dl Prisăcaru nu este în sală.

7.   Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Gabriel Florin Boriga pentru a încheia în calitate de reprezentant legal al Direcţiei de Asistenţă Socială, Acordul de Parteneriat cu: Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic - multiregional ,,Competitivitate pentru o piaţă a muncii mai dinamică’’

     Se dă cuvântul dnei Iordache pentru a prezenta materialul. Dl Stan precizează că pentru Indice Consulting cheltuielile eligibile se ridică la suma de aproximativ 7 miliarde şi doreşte să ştie care sunt criteriile pe baza cărora a fost selectată această firmă. De asemenea doreşte să ştie de ce activitatea prevăzută în proiect nu se desfăşoară doar prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Societatea Naţională de Cruce Roşie. Dl Apostol afirmă că Indice Consulting va organiza jumătate din cursurile de formare. Dl Stan doreşte să ştie dacă nu putea fi ales un formator din judeţul Dâmboviţa. Dl Apostol precizează că firma Indice Consulting a fost aleasă ca urmare a parteneriatului existent între aceasta şi Crucea Roşie. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 123. Dnii Păunescu şi Prisăcaru nu se află în sală.

8.   Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Gabriel Florin Boriga pentru a încheia în calitate de reprezentant legal al Direcţiei de Asistenţă Socială, Acordul de Parteneriat cu: Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic - naţional «Consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane»

Se dă cuvântul dnei Iordache pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 124. Dnii Păunescu şi Prisăcaru nu se află în sală.

 

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a eşalonărilor la plată pentru persoanele juridice

     Se dă cuvântul dlui. Crintescu pentru a prezenta materialul. Dl Bozieru afirmă că şi grupul PP-DD a solicitat aprobarea unei astfel de proceduri ca urmare a acordării unor eşalonări unui agent economic din Municipiul Târgovişte. Dl Stan precizează că în Ordonanţa 29/2011 se face referire la creanţele bugetului consolidat, acestă ordonanţă fiind la baza întocmirii procedurii prezentate de executiv. Dl Rădulescu precizează că această procedura va aduce un câstig financiar pentru primărie, ca urmare a recuperării sumelor datorate de firme. Dl Răducanu doreşte să ştie care este suma maximă pentru care unui agent i se acordă eşalonarea la plată. Dl Crintescu afirmă că nu a fost stabilită o sumă maximă şi precizează că fiecare caz va fi prezentat Consiliului Local, însoţit de un raport de specialitate.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 125.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării „PIATA 1 MAI”

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Dl Răducanu doreşte să ştie de ce nu se scoate la licitaţie o altă piaţă din Târgovişte care nu este funcţională la acest moment. De asemenea doreşte să ştie care sunt veniturile realizate în Piaţa 1 Mai şi care sunt pierderile. Dl Maican precizează că venitul aproximativ este de 111.600 lei, iar pierderile de aproximativ 26.000 lei.

     Dl Rădulescu doreşte să ştie ce se va întampla cu cei care au concesionat terenuri în Piaţa 1 Mai pe o perioadă mai lungă de timp.

     Dna Diculescu afirmă că trebuie precizate motivele pentru care se doreşte concesionarea Pieţei 1 Mai. De asemenea mai precizează că era oportună întocmirea unui plan de măsuri pentru Piaţa 1 Mai. Dl Pătraşcu precizează că trebuia menţionat câţi mp din piaţă sunt închiriaţi şi câte persoane au închiriat aceste spaţii şi sugerează ca Piaţa 1 Mai să fie modernizată, nu concesionată. Dl Păunescu afirmă că nu este oportună acestă concesiune, deoarece Piaţa 1 Mai generează profit şi mai precizează că un studiu de oportunitate poate fi realizat de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat. Dl Ţuţuianu doreşte să ştie care este natura juridică a terenului din Piaţa 1 Mai şi dacă există conflicte în această zonă.

     Dna Stanca afirmă că există o acţiune pe rolul instanţei, în temeiul Legii nr. 10/2001  pentru o suprafaţă de 900 mp. De asemenea mai precizează că prima instanţă a decis acordarea de despăgubiri în temeiul Legii nr. 10, dar decizia nu este definitivă şi irevocabilă, la acest moment existând o acţiune în recurs.

     Dl Babeu doreşte să fie prezentată, la următoarea şedinţă ordinară, o informare legată de activitatea în cele 6 pieţe şi târgul săptămânal. Precizează că doreşte să fie întocmit un raport detaliat pentru fiecare piaţă cu privire la spaţiile existente şi gradul de ocupare al acestora. De asemenea mai doreşte o informare legată de relaţia existentă între Primăria Târgovişte şi Pavcom.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi pentru şi 11 împotrivă: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei.

     Se ia o pauză de 10 minute. Se reiau lucrările şedinţei.

 

 

Dl Dumitrescu părăseşte lucrările cu acordul preşedintelui de şedinţă. În sală rămân 17 consilieri.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 19.06.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 126

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar dlui. Oprea Adrian pentru Oprea Constantin Codruţ

     Se dă cuvântul dnei Marcela Iordache pt a prezenta materialul. Dl Păunescu propune ca suma acordată să fie de 15.000 lei.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Păunescu. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 127

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii “Valahia”

     Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dnei Mocanu care aduce lămuriri despre proiectul pentru care a fost solicitată această sumă şi precizează că se va abţine la momentul votului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere - Mocanu Livia, devenind H.C.L. nr. 128

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar I.I. Constantinescu Silviu în vederea finanţării evenimentului Chindia Challange

          Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dlui Constantinescu Silviu care aduce lămuriri legate de competiţie. Dl Rădulescu precizează că anul trecut a fost solicitată o sumă de 20.000 lei, dar în acest an există mai mulţi sponsori, în aceste condiţii suma solicitată fiind de 10.000 lei.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 129

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei de Turism Chindia

     Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi pentru şi 11 abţineri: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar dlui. Pr. Dr. Gheorghe Manole pentru editarea lucrării “Creştinism şi cultură la Neagoe Vodă Basarab”

     Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dlui Gheorghe Manole care face o scurtă prezentare a lucrării. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 130

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”

     Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Dna Popa precizează că suma solicitată a fost mai mare, dar executivul propune doar suma de 20.000 lei. Dna Bănescu precizează ca nu se specifică modul în care va fi izolată biserica şi afirmă că nu este posibilă izolarea exterioară datorită picturilor existente.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 17 abţineri: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ.

18.    Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

     Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 131

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare prin retragerea şi schimbarea destinaţiei mijlocului fix - STAŢIE DE POMPARE TÂRGOVIŞTE - şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei de Salubritate

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Dl Ţuţuianu doreşte să ştie ce se va face cu acest spaţiu. Dl Badea, directorul Direcţiei de Salubritate precizează că acest spaţiu poate fi închiriat. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 132

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ ŞI SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 41 A,  beneficiar SECARA ALEXANDRU IONEL

     Se dă cuvântul dnei Soare pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 133

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial P+1” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 32 A, beneficiar LUPOIU CONSTANTIN

     Se dă cuvântul dnei Soare pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă staţia de îmbarcare-debarcare din faţa spaţiului este a Primăriei Municipiului sau este proprietate privată. Dl Maican precizează că alveola aparţine primăriei, deşi este construită pe teren proprietate privată. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 134. Dl Pătraşcu nu este în sală.

22.     Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Târgovişte, în sensul aprobării schimbului de imobile cu destinaţia de sedii sociale între Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi S.C. Municipal Security S.R.L.

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 135

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L.

     Se dă cuvântul dlui Andrei Gheorghe pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 136

24.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” a imobilului - Clădire cămin nr. 1 - situat incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Bdul Regele Carol I, nr. 70

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere - Mocanu Livia, devenind H.C.L. nr. 137

     Se dă cuvântul dlui Oros pentru a prezenta strategia de dezvoltare a Universităţii Valahia care mulţumeşte Consiliului Local pentru sprijinul acordat la realizarea Campusului Universitar şi în desfăşurarea activităţii universităţii.  

25.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrarea Direcţiei de Salubritate a terenului situat în Târgovişte, str. Constructorilor, în vederea construirii unui nou amplasament pentru câinii comunitari

     Se dă cuvântul dlui. Badea pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 138. Dl Păunescu nu este în sală.

26.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, în faţa blocului 20, în vederea amplasării unei construcţii provizorii

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Dl Prisăcaru precizează că nu este oportună închirierea terenurilor lângă blocuri, deoarece multi dintre locatari îşi exprimă nemulţumirea faţă de existenţa acestor spaţii. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 7 abţineri: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuţ şi Rădulescu Cătălin.

2.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp fiecare, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 12, în curtea Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Dl Director precizează că există aviz din partea unităţii şcolare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi, devenind H.C.L. nr. 139

3.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Şcolar „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 140

4.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 262, în curtea Şcolii nr. 2 „Ion Alexandru Brătescu - Voineşti”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 141

 

5.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 16,96 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 1, în curtea Grădiniţei nr. 15 Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Dl Prisăcaru precizează că spaţiul destinat comerţului are deschidere către cartier şi nu către grădiniţă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru şi 8 abţineri: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

6.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 3,5 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 58, în incinta Colegiului Naţional „Constantin Carabella” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Dl Director precizează că nu există avizul liceului, deoarece nu s-a întrunit Consiliul de Adminstraţie al instituţiei. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

     Se respinge cu 15 abţineri: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel, Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel şi Tică Dănuţ şi 2 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian şi Ţuţuianu Ioan.

7.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. I.E.Florescu, nr. 20, în incinta Grupului Şcolar Construcţii „Nicolae Mihăescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 142

8.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 16,45 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 2, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 143

9.   Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,06 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 76, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 144

 

     Se fac propuneri pentru comisia de închirieri: Babeu Pavel, Rădulescu Cătălin şi Păunescu Andrei. Se supune la vot modalitatea - vot deschis. Se aprobă cu 17 voturi pentru. Se supune la vot comisia. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri: Babeu Pavel, Rădulescu Cătălin şi Păunescu Andrei.

10.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere - Diaconu Diana, devenind H.C.L. nr. 145

11.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 146

12.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, între bl. 69 - 71, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru şi 8 abţineri: Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ.

13.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15,66 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, adiacent bl. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 147

Dl Păunescu părăseşte lucrările cu acordul preşedintelui de şedinţă. În sală rămân 16 consilieri.

14.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 30,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 148

15.    Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, bl. 19 - 20, în vederea construirii unei anexe - zonă tehnică depozit

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi o abţinere - Răducanu Tudorică, devenind H.C.L. nr. 149

16.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei, în prelungirea proprietăţii de la nr. 17B, în vederea amenajării unei căi de acces

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi pentru şi 10 abţineri: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion.

     Se fac propuneri pentru comisia de concesiuni: Pătraşcu Eugen, Mocanu Livia şi Bozieru Cosmin. Se supune la vot modalitatea - vot deschis. Se aprobă cu 16 voturi pentru. Se supune la vot comisia. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri: Pătraşcu Eugen, Mocanu Livia şi Bozieru Cosmin.

27.     Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 21/295/2010

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri: Răducanu Tudorică şi Diculescu Maria, devenind H.C.L. nr. 150

28.     Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 22/296/2010

     Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi o abţinere - Răducanu Tudorică, devenind H.C.L. nr. 151

29.     Informare privind Decizia Curţii de Conturi nr. 3

       Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta această informare. Dna Popa precizează că S.C. AITT S.R.L. datorează Primăriei Municipiului Târgovişte suma de 39.137 lei. De asemenea, precizează că prin Decizia Curţii de Conturi nr. 3 se solicită recuperarea acestei sume. Tot în decizie se solicită ajustarea tarifelor pentru transportul local, urmând a se constitui o comisie formată din consilieri locali în vederea consultărilor pentru stabilirea acestor tarife.

Consiliul Local ia act.

Este prezentată şi o informare a Direcţiei Tehnice referitoare la reabilitarea termica a blocurilor.

Consiliul Local ia act.

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETAR MUNICIPIU,

     jr. Daniel Cristian Stan                                     jr. Chiru Cătălin Cristea