PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 26.02.2015

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, (dna. Diculescu Maria va veni în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței - punctul 2), declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgovişte de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 528 din data de 19.02.2015.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ciprian Prisăcaru.

Se propune suplimentarea ordinei de zi cu un Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5, alin. 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Dl. Rădulescu doreşte să ştie cine a propus suplimentarea. Dl. Secretar precizează că suplimentarea a fost propusă de executiv. Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”.

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 09.01.2015. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 29.01.2015. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

Se trece la ordinea de zi.

1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

   Dl. Secretar face prezentarea materialului. Dna. Bănescu îl propune pe dl. Focşan Cristian ca membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ”Mr. Scarlat Lăzureanu”. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 27. Dna. Diculescu lipseşte din sală.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 228/29.08.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

   Dl. Secretar face prezentarea materialului.

   Dl. Albu propune ca din Consiliul Director al asociaţiei să facă parte dl. Tudorică Răducanu. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru” şi o abţinere - Răducanu Tudorică. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru” şi o abţinere - Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 28.

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

   Dl. Seretar prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu precizează că în mape a fost prezentat doar un punct de vedere şi un convocator ale Companiei de Apă şi doreşte să ştie dacă există şi un raport de specialitate.

   Dl. Răducanu precizează că la şedinţele comisiilor de specialitate s-a solicitat ca un reprezentant al Companiei de Apă să fie prezent la şedinţa ordinară, pentru a putea răspunde întrebărilor adresate de consilierii locali.

   Dl. Secretar precizează că solicitarea a fost transmisă Companiei de Apă, dar personalul din conducerea instituţiei este în plecat la Bucureşti.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” şi 2 abţineri : Moţoc Honorius şi Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 29. 

4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la traseele de circulaţie ale transportului în comun din Municipiul Târgovişte

   Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

   Dl. Ţuţuianu solicită studiul de circulaţie care a stat la baza introducerii semnelor de “oprire interzisă” pe zona de la Universitate şi dacă există un studiu similar şi pentru Calea Bucureşti, Calea Domnească, Bdul. Independenţei.

   Dl. Enache pecizează că în Campusul universitar sunt 100 de studenţi basarabeni şi doreşte să ştie dacă se pot elibera premise de circulaţie pentru studenţi de către operatorul de transport, pentru traseele care fac legătura între sediile Universităţii “Valahia”.

   Dl. Stan precizează că a avut loc o discuţie cu preşedintele Comisiei pentru siguranţă rutieră şi menţionează că în săptămâna ce urmează va avea loc o întrevedere în care va fi dezbatută problema menţionată de dl. Ţuţuianu. De asemenea mai precizează că nu consideră necesară prezenţa semnelor de “oprire interzisă” în zona Universităţii și că va fi analizată posibilitatea eliberării de premise de circulaţie pentru studenţi.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 30.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2015 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

   Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

   Dl. Ţuţuianu precizează că dl. Maican a făcut referire în prezentare la Regulamentul privind cadrul, modalitatea de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea şi închirierea acestora. Dânsul menţionează că în acest regulament se precizează că lista de priorităţi se aprobă anual şi doreşte să ştie ce prevede legea.

   Dl. Cioacă, Administratorul Public, precizează că a întocmit şi prezentat pe mail acest regulament pentru a fi analizat şi apoi supus aprobării Consiliului Local. De asemenea mai precizează că regulamentul va fi supus dezbaterii publice, după care va fi transmis Ministerului Dezvoltării în vederea obţinerii unui aviz, aşa cum prevede legea. Dl. Cioacă precizează că a întocmit acest regulament deoarece nu exita un astfel de act care să stabilească modalitatea de funcţionare a Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. Tot dânsul afirmă că Lista de priorităţi este din anul 2007 şi în mare parte nu mai este valabilă, deoarece au intervenit modificări; legea este neclară, deoarece textul ei afirmă că Lista de priorităţi trebuie întocmită anual, dar face deosebirea între locuinţele noi, date în folosinţă şi lipsa unor astfel de locuinţe. Dl. Cioacă precizează că în Municipiul Târgovişte s-a lucrat după vechea Listă de priorităţi, deoarece nu există locuinţe noi care să poată fi repartizate. Tot dânsul consideră că această Listă de priorităţi trebuie întocmită anual.

   Dl. Rădulescu doreşte cunoască modalitatea prin care a fost desemnat dl. Cioacă în funcţia de preşedinte al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. Dl. Cioacă precizează că a fost desemnat prin dispoziţia primarului.

   Dl. Pătraşcu precizează că înainte de elaborarea acestui regulament trebuia făcută o inventariere a locuinţelor şi a celor care le ocupă. De asemenea consideră că acest regulament trebuia întocmit de mai multă vreme şi aminteşte că de anul trecut s-a solicitat schimbarea Listei de priorităţi.  Tot dânsul precizează că regulamentul poate fi supus Consiliului Local, dar după efectuarea unei noi inventarieri.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 de voturi “pentru” şi 2 abţineri: Babeu Pavel şi Pătraşcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 31. Dumitrescu Claudiu lipseşte din sală.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 156/29.05.2014 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

   Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 32. Dumitrescu Claudiu lipseşte din sală.

7.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a unui teren în suprafaţă de 2.324 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 27

   Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului.

   Dl. Răducanu propune un amendament la proiectul de hotărâre, în sensul de dare în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a suprafeţei de 2088 mp - teren aferent construcţiei, iar diferenţa de 236 mp să rămână în administrarea Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

   Dl. Enache consideră că trebuie dată în administrare întreaga suprafaţă, deoarece sunt necesare şi locuri de parcare.

   Dl. Rădulescu consideră că materialele ar trebui prezentate pe videoproiector.

   Dl. Albu precizează că nici la şcoala “Coresi” nu există parcări.

   Se supune la vot amendamentul dlui. Răducanu. Se respinge cu 13 voturi pentru şi 8 abţineri: Stan Cristian, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Dumitrescu Claudiu, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ.

   Dl. Enache doreşte să ştie dacă acest amendament nu trebuia să obţină 14 voturi, având în vedere că este vorba despre o suprafaţă de teren. Dl. Secretar precizează că amendamentul trebuie votat cu majoritate calificată, deoarece face referire la modul de transmitere a unei suprafeţe de teren, deci amendamentul este respins.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de executiv. Se aprobă cu 18 de voturi “pentru” şi 3 abţineri: Albu Andrei, Păunescu Andrei şi Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 33.

8.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 567 mp situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 14

   Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

   Dl. Albu doreşte să ştie de câte ori a mai fost cerut acest teren.

   Dl. Prisăcaru precizează că au mai existat solicitări legate de acest teren, în 2013 şi 2014 şi precizează că se va abţine la vot, deoarece şi-a reluat funcţia din cadrul Clubului Sportiv Târgovişte.

   Dl. Stan precizează că trebuie să se ţină cont de utilitatea transmiterii acestui teren.

   Dl. Enache afimă că Sala de box şi lupte este a Ministerului Tineretului şi Sportului, dar pentru a putea fi reabilitată trebuie să deţină şi terenul aferent, din acest motiv considerând că este oportun acest proiect de hotărâre.

   Dl. Rădulescu aminteşte că dl. Prisăcaru este iniţiatorul proiectului de hotărâre şi doreşte să ştie dacă, în noua calitate pe care o deţine la Clubul Sportiv Târgovişte, poate fi şi beneficiarul acestui teren.

   Dl. Secretar precizează că ordinea de zi este propusă de către Primar sau o treime din consilierii în funcţie. Prezenta şedinţă a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, funcţie ocupată la momentul emiterii dispoziţiei de convocare a Consiliului Local de către dl. Prisăcaru Ciprian. De asemenea mai precizează că dl. Prisăcaru a anunţat că se va abţine la vot, deoarece este angajat al Clubului Sportiv Târgovişte.

   Dl. Rădulescu afimă că a fost făcută convocarea în data de 19.02.2015, dar materialele au fost puse la dispoziţia consilierilor în data de 20.02.2015.

   Dl. Ţuţuianu precizează că în comisia de urbanism au existat discuţii legate de necesitatea creării unor locuri de parcare în zona respectivă. De asemenea mai doreşte ca în hotărâre să se precizeze pentru ce va fi utilizat terenul.

Dl. Stan propune următorul conţinut pentru Art. 2 al hotărârii: “Terenul se transmite pe durata existenţei construcţiei, dar nu mai mult de 49 de ani, în vederea desfăşurării unor activităţi sportive, respectiv lupte şi box.”

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă este legal ca pe ordinea de zi să fie acest punct şi dacă este legal să fie supus votului, amintind incompatibilitatea dlui. Prisăcaru.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui. Stan. Se aprobă cu 19 de voturi “pentru” şi 2 abţineri: Rădulescu Cătălin şi Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind H.C.L. nr. 34.

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE TÂRGOVIŞTE, a Postului TRAFO aflat în incinta Liceului Tehnologic “Nicolae Ciorănescu”, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35

   Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 35.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Horia nr. 3A către dl. Calotă Ion, conform Legii nr. 15/2003

   Dl. Nicolae Tinel, Sef Şerviciu Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol face prezentarea materialului.

   Dl. Pătraşcu precizează că în contractul de atribuire a terenului de 238 mp există două teze contradictorii: la “Obiectul contractului” se prevede că terenul este atribuit în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, iar la “drepturile proprietarului” se precizează că “se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului, dacă nu au început lucrările de construire ale locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului. Având în vedere cele menţionate anterior, dl. Pătraşcu doreşte să ştie care au fost condiţiile de atribuire şi dacă terenul a fost atribuit.

   Dl. Secretar precizează că Legea 15/2003 prevede posibilitatea ca după ridicarea construcţiei să se poată solicita şi achiziţionarea terenului. De asemenea precizează că la mapă este şi extrasul de Carte Funciară, în care construcţia C1 a fost intabulată, aceasta fiind şi dovadă că respectiva construcţie a fost realizată.

                      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 de voturi “pentru” şi 5 abţineri: Babeu Pavel, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 36. Dl. Georgescu nu este în sală.

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile.

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 spaţii comerciale (module), situate în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 37.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 38.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 3 “Smaranda Gheorghiu”

   Dl. Rădulescu propune ca în fiecare unitate şcolară să fie delimitat un spaţiu, în suprafaţă de 10 mp şi să fie scos la licitaţie.

   Dl. Pătraşcu precizează că Primăria a cerut, printr-o adresă, avizul Consiliului de Administraţie al şcolii şi propune ca D.A.P.P.P să facă un studiu pentru fiecare şcoală, prin care să se stabilească dacă este necesar un spaţiu comercial sau mai multe spaţii.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 39.

   Dl. Ţuţuianu doreşte să ştie dacă suprafeţele prevăzute în proiectele de hotărâri se regăsesc în amplasamentele predate pe cele două PID-uri şi dacă se regăsesc, dacă este legal să se aprobe scoaterea lor la licitaţie.

   Dl. Cioacă precizează că dacă sunt în zona Micro VI şi sunt în domeniul public al Municipiului Târgovişte fac parte din ceea ce s-a predat constructorului şi conform contractului de finanţare nu pot fi concesionate.

   Dl. Secretar precizează că există un amendament în care se vorbeşte de executarea de lucrări, dar spaţiile propuse pentru scoaterea la licitaţie nu sunt pe amplasamentul parcărilor, trotuarelor, spaţiilor verzi sau locurilor de joacă din zonele afectate de lucrările P.I.D-ului.

   Dl. Rădulescu aminteşte că a solicitat ridicarea topo pentru cele două PID-uri, pentru a vedea care este suprafaţa reabilitată în aceste proiecte.

   Dl. Cioacă precizează că planul realizat de proiectant pentru PIDU A cuprinde toată suprafaţa microraionului 6.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie de ce în buget a fost prevăzută sumă pentru reabilitarea parcării de la bl. 72.

   Dl. Cioacă precizează că planul de la S.C. BLOOM cuprinde toată zona Micro VI.

   Dl. Pătraşcu precizează că terenurile propuse pentru licitaţie fac parte din domeniul public şi se regăsesc în amplasamentele predate constructorului. De asemenea mai precizează că nu se poate lua o decizie legată de aceste terenuri deoarece Comisia Europeană poate amenda primăria.

   Dl. Enache precizează că dacă planul cadastral este întocmit în mod corect, constructorul cunoaşte existenţa acestor construcţii și în cazul prelungirii contractelor de închiriere, să se specifice dacă sunt necesare lucrări în zona respectivă, terenul va fi eliberat în maxim 72 de ore.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie de ce a fost prinsă în buget o sumă pentru reabilitarea prcării de la bl. 72, dacă această parcare este prinsă în PIDU A. De asemenea mai solicită se se prezinte ce străzi şi ce suprafeţe se reabilitează în zona PIDU A.

   Dl. Cioacă precizează că parcarea de la bl. 72 este prinsă în ridicarea topo nu în proiectul de reabilitare de pe PIDU A.         

   Dl. Prisăcaru solicită să fie întocmit un răspuns, în scris, pentru PIDU A şi PIDU B.

   Dl. Ţuţuianu consideră că trebuie să se ţină cont de discuţiile anterioare, deoarece există posibilitatea ca hotărârile adoptate să nu fie legale.

   Dl. Secretar precizează că hotărârile sunt legale. De asemenea aminteşte că ridicarea topo priveşte întregul cartier, iar amplasarea acestor construcţii nu intră în zona în care se fac reabilitări.

   Dl. Stan consideră că este necesară o discuţie detaliată pe această temă.

  Dl. Cioacă precizează că va cere proiectantului un punct de vedere asupra acestor amplasamente.

   Dl. Ţuţuianu propune amânarea punctelor 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 şi 11/8. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana şi Georgescu Alen.

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59

Se amână.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 50

Se amână.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 28,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59 - 60

Se amână.

7.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 19 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu - adiacent bl. D 2

Se amână.

8.    Proiect de hotărâre privind privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situate în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 34

Se amână.

   Dl. Enache doreşte să ştie dacă în lege există noţiunea de “amânare”. Dl. Seretar precizează că votul valorează ca şi o retragere de pe ordinea de zi sau ca şi o respingere.

   Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Păunescu Andrei, Tică Dănuţ şi Răducanu Tudorică. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”. Se supune votului comisia. Se aprobă cu 20 voturi pentru şi o abţinere - Păunescu Andrei.

   SUPLIMENTARE ordine de zi - Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5, alin. 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

   Dl. Secretar face prezentarea materialului. Dl. Răducanu doreşte să ştie dacă există o comisie care să verifice eliberarea atestatelor de producător.

   Dl. Secretar precizează că există o procedură prevăzută de lege, iar primarul nu poate verifica existenta produselor, deoarece producătorii care solicită atestatul sunt avizaţi de asociaţia din care fac parte. De asemenea mai precizează că primarul emite acest atestat în urma avizului Asociaţiei profesionale a fermierilor şi producătorilor. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi « pentru », proiectul devenind H.C.L. nr. 40. 

   Se fac propuneri pentru preşedintele lunii martie - Păunescu Mihai Andrei. Dl. Păunescu refuză şi îl propune pe dl. Rădulescu.

   Dl. Stan precizează că Legea 215/2001 prevede că preşedintele de şedinţă este ales prin vot.

   Se supune la vot propunerea dlui. Păunescu. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

 

 

 

Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         Ciprian Prisăcaru                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.