PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 26.01.2016

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 21 din numărul de 21 de consilieri în funcție, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Daniel-Cristian Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 655 din data de 22.01.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

                 Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cosmin Bozieru.

                Dl. cons. Prisăcaru propune, în numele grupului Partidului Național Liberal, ca punctul 10 al ordinii de zi să fie supus dicuțiilor înaintea punctului  9. Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și 10 împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei, Bozieru Cosmin, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin și Țuțuianu Ioan.

     Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.12.2015. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”.

     Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 18.12.2015. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”.

     Dl. cons. Enache solicită ca dl. Secretar să comunice la fiecare punct al ordinii de zi numărul de voturi necesar aprobării și dacă unii dintre consilieri se află în situație de incompatibilitate pentru anumite puncte ale ordinii de zi. Dl. Secretar face precizarea că ordinea de zi este structurată după tipul de majorități calificate cerute de lege, astfel că pentru primele opt puncte este necesară majoritatea celor prezenți, de la punctul 9 până la punctul 17 inclusiv, majoritatea consilierilor în funcție, iar de la punctul 18, două treimi din numărul consilierilor în funcție. În ceea ce privește regimul incompatibilităților, dl. secretar face precizarea că va anunța acest lucru în măsura în care consilierul știe că se află într-o asemenea situație și aduce la cunoștința secretarului acest lucru.

Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea aprobată. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”.

1.      Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

     Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 3.

2.      Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Autoritate Tutelară

     Dna. Silvia Stanca, director al Direcției Administrație Publică Locală face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 4.

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții, a organigramei și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

     Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 5.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2016-2017

     Dl. Secretar face prezentarea materialului cu precizarea că nu a fost făcută nici o modificare față de rețeaua școlară aprobată pentru anul școlar 2015-2016. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 6.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Târgoviște

    Dl. Liviu Ionescu, șef Birou Administrativ face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 7.

6.      Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

    Dl. Ciprian Iugulescu, președinte al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște face prezentarea materialului.

    Grupul Partidului Național Liberal propune ca reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște să fie dl. Tică Dan-Alexandru. Grupul Partidului Social Democrat îl propune pe dl. Păunescu Mihai-Andrei.

     Se ia o pauză pentru redactarea buletinelor de vot. Se reiau lucrările ședinței. Dl. Secretar face precizarea că întrucât art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 stipulează în mod expres c㠔Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, iar statul clubului trimite la acest consiliu consultativ care nu este remunerat, nefiind vorba despre un interes patrimonial, dl. cons. Tică Dănuț nu se află în incompatibilitate, poate să participe la vot. Se decide modalitatea de vot: tăierea cu o linie a numelui persoanei pentru care nu se dorește alegerea în cadrul consiliului. Se trece la votul secret.

     În urma centralizării voturilor exprimate, dl. Tică Dan-Alexandru a obținut 10 voturi ”pentru” și  11 voturi ”împotriv㔠și dl. Păunescu Mihai-Andrei a obținut: 11 voturi ”pentru” și 10 voturi împotrivă, dl. Păunescu Mihai-Andrei devenind reprezentantul consiliului local în cadrul Consiliului Consultativ al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, proiectul devenind H.C.L. nr. 8.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea câinilor cu stăpân din municipiul Târgoviște

     Dna. Mihai, reprezentant al Direcției de Salubritate face prezentarea materialului.

Dl. cons. Alen Georgescu propune ca la capitolul 2, art. 12, lit.c să se adauge ca proprietarii de câini să prezinte câinii pe care îi dețin la cabinetul medical veterinar, clinica medicală veterinară și circumscripția sanitar-veterinară deoarece în textul initial se vorbește doar de circumscripția sanitar-veterinară, urmând ca lit. c să aibă următorul cuprins: „c) să prezinte câinii pe care îi dețin la cabinetul medical veterinar, clinica medicală veterinară sau circumscripția sanitar-veterinară la ora, data si locul stabilite de medicul veterinar, pentru efectuarea acțiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamente în cadrul acțiunilor sanitare veterinare dispuse de autoritatea sanitar veterinară;”

Dl. cons. Georgescu mai propune ca la capitolul 3, art. 17, lit. d se se completeze cu sintagma ”lipsa microcipului și” urmând ca lit. d să aibă următorul cuprins: ”d)  lipsa microcipului și nedeclararea câinilor de catre persoanele fizice în registrul câinilor cu stăpân se sanctioneaza cu amendă de la 500 lei la 1000 lei”

    Dna. cons. Mocanu propune eliminarea articolului 19 și includerea textului acestuia în articolul 18 precum și înlocuirea în cadrul art. 17, alin. 1,  a sintagmei „altfel”, cu sintagma ”astfel”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele trei amendamente menționate anterior. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. cons. Dumitrescu Claudiu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 9.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște

     Dna. Mihai, reprezentant al Direcției de Salubritate face prezentarea materialului.

    Dl. cons. Georgescu propune două amendamente:  la capitolul 2, să se introducă un nou articol cu următorul conținut:

    Amendament 1 ”15.1 Direcția de Salubritate împreună cu Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște are obligația de a trimite lunar consilierilor municipali un raport care să cuprindă numărul de câini capturați în luna respectivă, numărul de câini plasați spre adopție, numărul de câini eutanasiați și numărul de câini existenți în adăpost la finalul lunii pentru care se face raportarea. Directorul Direcției de Salubritate și șeful Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște își vor asuma corectitudinea acestor date.”

     Amendament 2 ”15.2. Direcția de Salubritate și Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște nu pot face achiziții sau plăți fără autorizarea scrisă a Direcției Economice din cadrul Primăriei Târgoviște.”

     Dl. Georgescu susține că în ședința comisiei de servicii, de ieri, a solicitat o situație pe anul 2015 cu numărul de câini comunitari cazați în adăpost, lunar, numărul de câini adoptați, eutanasiați, lista de medicamente achiziționate, valoarea pe produs și furnizorii, valoarea serviciilor sanitar-veterinare efectuate detaliate pe fiecare manoperă executată și furnizorul acestor manopere, cantitatea de hrană achiziționată, numele brandului, valoarea/sac și furnizorul și capacitatea adăpostului/14 zile, situație care nu a fost transmisă; dl. Georgescu susține că solicită această situație deoarece, în bugetul direcției pe anul 2016 propus spre aprobare este prevăzută o valoare de 26 mii lei, hrană câini comunitari, ceea ce ar presupune 1040 de saci de mâncare/an la un sac de 10 kg cu o valoare de 25 lei, hrană care ar

suficientă pentru 2175 câini cazați lunar în adăpost.

    Dl. Enache susține că prin aceste amendamente nu s-a dorit decât asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici.

    Dl. primar aduce la cunoștință că suma de 26 mii lei reprezintă o treime față de alocarea bugetară propusă anul trecut pentru acest capitol.

    Dl. Prisăcaru îl întreabă pe dl. Badea, directorul Direcției de Salubritate, de ce este această diferență între suma alocată pentru hrană în bugetul anului 2015 și cea propusă pentru anul 2016. Dl. Badea răspunde că anul trecut au fost prevăzuți 60 de mii și s-au cheltuit 25 de mii și de aceea s-a făcut această propunere pentru anul 2016.

    Dl. Secretar propune ca din primul amendament al dlui. Georgescu, să fie eliminat ”Directorul Direcției de Salubritate și șeful Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște își vor asuma corectitudinea acestor date”, deoarece această faptă este calificată deja ca sancțiune de legea penal㠖falsul în înscrisuri.

    Se supune la vot primul amendament propus de dl. Georgescu cu precizarea făcută de dl. Secretar. Se respinge cu 10 voturi pentru: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Tică Dănuț, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Babeu Pavel, Moțoc Honorius și Mocanu Livia și 11 împotrivă.

     Referitor la cel de-al doilea amendament, dl. Secretar face precizarea că are o obiecție referitoare la legalitate, directorul fiind ordonator terțiar de credite, trebuie să-și asume poziția și răspunde de modul cum gestionează bugetul, consiliul local este cel care aprobă bugetul și închiderea exercițiului bugetar, amendamentul ar fi legal în măsura în care se dorește ca direcția să nu mai aibă personalitate juridică, altfel este o interferență de competențe; în ceea ce privește întrebarea dlui. Georgescu privind Clubul Sportiv Municipal, dl. primar susține că se urmărește modul de angajare al bugetului.

     Se supune la vot cel de al doilea amendament propus de dl. Georgescu. Se respinge cu 9 voturi pentru: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Tică Dănuț, Prisăcaru Ciprian, Babeu Pavel, Moțoc Honorius și Mocanu Livia și 12 împotrivă.

     Dna. Mocanu propune eliminarea articolului 48 și includerea textului acestuia în articolul 47. Se supune la vot acest amendament. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 5 împotrivă: Bănescu Rodica, Dobândă Ion, Pătrașcu Eugen, Răducanu Tudorică și Țuțuianu Ioan.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat propus de dna. Mocanu. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, două voturi împotrivă: Dumitrescu Claudiu și Enache Lucian și două abțineri: Diaconu Diana și Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 10.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pentru anul 2016

     Dna. Daniela Popa, directorul economic face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Păunescu propune ca la capitolul 67.02- Cultură, recreere, religie din suma de 100.000 lei, 50.000 lei să fie destinați activităților pentru tineri, așa cum impune și Legea nr. 350/2006 și 10.000 lei revistei ”Eroica”.

     Dl. Dobândă propune ca de la același capitol, suma de 25.000 lei să fie destinată Crucii Roșii, sub formă de cotizație anuală. Dl. Primar propune ca această sumă să se adauge la suma de 5.000 lei prevăzută ca și cotizație, însumând astfel un cuantum de 30.000 lei/an.

      Dl. cons. Prisăcaru propune revocarea hotărârii nr. 284/2015 privind contractarea unui împrumut de la CEC, printr-o modificare a propunerii de buget; propune alocarea unor sume de bani acelor instituții de învățământ care nu au fost incluse în programul de reabilitare; consideră că sunt direcții în subordinea consiliului local care ar trebui să fie mai bine dotate pentru a-și desfășura mai bine activitatea și ar trebui luate măsuri de prevenție în ceea ce privește asistența socială.

    În numele grupului Partidului Național Liberal, dl. Prisăcaru face unele propuneri pentru a nu mai fi accesat creditul susmenționat:

–schelet brad de crăciun 35.000 lei + instalație brad de crăciun 39.000 lei- dna. Popa susține că sumele referitoare la acestea nu au fost achitate;

-  stâlpi iluminat Parcul Chindia și Parcul Mitropoliei -180.000 lei – nu consideră oportun a mai investi acum pentru că urmează un proiect de reabilitare a zonei centrale a municipiului;

-  instalația de încălzire la Direcția de Salubritate -50.000 lei este suma propusă de executiv, se propune suma de 30.000 lei;

-  2.815.000 lei au fost propuse de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat pentru amenajarea cu pavele de beton- având în vedere că o parte a trotuarelor au fost asfaltate;

-  plombe asfaltice și covorașe asfaltice: 976.000 lei –strada Liniștii apare și la plombe și covorașe asfaltice și la covoare asfaltice;

    Dna. Daniela Popa face precizarea că referitor la programul de întreținere și reparații străzi este prezentat programul maximal al tuturor problemelor identificate de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, dar pentru această categorie de cheltuieli în buget este prevăzută suma de 5.500.000 lei, urmând ca aceste lucrări să fie realizate în funcție de urgența lor.

-  balastare și montare borduri- 14.732.200 lei –consideră suma foarte mare;

Dl. primar susține că nu sunt suficienți bani pentru a se echilibra bugetul.

-  lucrări diverse 800.000 lei –DAPPP;

-  recondiționare locuri joacă - 800.000 lei;

-  realizare noi locuri de joacă(investiții) -800.000 lei;

-  indicatoare rutiere – 600.000 lei;

-  întreținere iluminat public -360.000 lei;

-  medicamente pentru poliția locală -2000 lei;

-  deplasări interne DAPPP-50.000 lei

-  art.7 la proiectul de hotărâre – în luna mai sunt trei evenimente pe 1, 2 și 9 pentru care este prevăzută o sumă de un miliard trei sute. Dl. primar face precizarea că anul trecut numai pentru Ziua Europei a fost alocată suma de un miliard și jumătate. Referitor la festivalul Cultura Urbană, dl. Prisăcaru consideră că suma alocată este foarte mare. Dl. primar susține că este o eroare în materialul transmis consilierilor, acest festival nu mai există și susține că retrage punctul referitor la acest festival din proiectul de hotărâre.

    Dl. Prisăcaru face precizarea că la unitățile școlare gradul de creștere este de 80% și la Direcția de Asistență Socială de 113/% și că nu s-a achitat cotizația la ADI Salubritate pe anul 2015 și consideră că nu ar mai trebui achitată pentru că nu-și îndeplinesc atribuțiile. Dl. Prisăcaru susține că nu are de formulat amendamente, ci doar a semnalat că unele sume pot suporta modificări și propune amânarea proiectului de buget pentru a avea loc o întâlnire prealabilă între executiv și consilierii locali și introducerea proiectului de buget pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare.

     Dl. primar face precizarea că valoarea totală este de 5,5 milioane, cu 100.000 mai mare față de anul trecut, gradul de îndatorare al municipiului Târgoviste este de 9% din 30% admis de lege; împrumutul de la CEC vine și în contextul în care pe programele de finanțare europeană, până în anul 2023, nu se pot finanța astfel de lucrări –infrastructură stradală și municipiul trebuie să facă astfel de investiții. Bugetul de venituri și cheltuieli este sub cifrele de anul trecut, aproximativ la toate capitolele, iar în ceea ce privește Direcția de Asistență Socială s-a mărit alocația de hrană, aproape s-a dublat, plus creșterea cu 25% a salariului angajaților, conform legii, acesta fiind motivul pentru care există o creștere la această direcție. Dl. primar consideră că nu se poate face o realocare de venituri pentru a se putea evita creditul pentru străzi.

     Dl. cons. Georgescu susține că sunt mai multe cheltuieli care ar putea fi diminuate: există serviciu externalizat pentru curățenie, dar mai sunt prevăzuți 40.000 lei pentru materiale pentru curățenie. Dna. Popa face precizarea că sumele pentru serviciul externalizat, pe care il execută Eco-Sal, prevăd doar manopera, iar suma de 40.000 lei reprezintă materialele de curățenie pentru toate sediile primăriei.

     Dl. Georgescu întreabă care va fi gradul de îndatorare al municipiului cu acest credit de la CEC. Dna. Popa răspunde că gradul de îndatorare va ajunge la 17%. Dl. Georgescu întreabă care vor fi consecințele în cazul în care proiectul privind șoseaua de centură nu va finalizat până la 30.07.2016. Dl. primar răspunde că sunt șanse destul de mari ca acest proiect să fie înscris pe lista unor proiecte preferențiale cu termen de finalizare 2019.

     Referitor la propunerea dlui. Prisăcaru de amânare a acestui punct de pe ordinea de zi, dl. primar susține că ordinea de zi a ședinței a fost aprobată, iar înainte de a fi supusă votului nu a existat nici o propunere de eliminare de pe ordinea de zi a acestui punct, consideră că la acest moment, mai ales după deliberări, punctul nu poate fi eliminat. Dl. Prisăcaru solicită amânarea punctului și nu scoaterea de pe ordinea de zi. Dl. primar susține că nu există amânarea ca instituție juridică, în cadrul ședințelor de consiliul local

     Dl. Enache solicită să se comunice votul comisiei economice pe acest punct. Dl. Secretar răspunde că din cei cinci membri, trei au fost prezenți și au votat pentru.

    Dl. primar face precizarea referitor la amendamentul propus de dl. Păunescu, 50.000 lei activități pentru tineri, potrivit legii nr. 350/2006, că există obligația ca la nivelul bugetelor consiliilor locale/județene să existe o alocare bugetară exclusiv cu această destinație, neintrând la sesiunea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, pentru că ar intra în concurs cu alte proiecte care nu se adresează exclusiv tinerilor.

     Dl. Georgescu întreabă dacă suma de 30.000 lei prevăzută pentru Ziua tineretului nu se adresează tot tinerilor. Dl. Primar răspunde că această sumă de 50.000 lei  reprezintă o sumă pe care o pot accesa asociații din zona tinerilor pentru proiecte proprii, pe când suma de 30.000 reprezintă un proiect al administrației publice locale.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele formulate de dl. Păunescu și dl. Dobândă. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 5 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț și 5 abțineri: Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu,  Enache Lucian, Georgescu Alen și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 11.

10.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr. 284/09.11.2015 referitoare la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A. - Sucursala Târgoviște

    Dna. Daniela Popa, directorul economic face prezentarea materialului. Dl. Secretar face mențiunea că față de proiectul prezentat se mai adugă și aprobarea contractelor accesorii așa cum a solicitat CEC Bank, astfel : ”Se aprobă Contractele de credit și contractele de garanție, respectiv ipotecă imobiliară - cont și ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale Municipiului Târgoviște, conform anexei Contract de credit de investiții, parte integrantă din propunerea financiară finală între Municipiul Târgoviște și CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIȘTE și se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște cu semnarea acestora.”

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 8 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț și 2 abțineri: Dumitrescu Claudiu și Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 12.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță economică ai  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2016

    Contabilul șef, dna. Elena Nastasia face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 13.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L. pentru anul 2016

     Dl. Tomescu, directorul S.C. Municipal Security SRL, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru” și o abținere: Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 14.

13.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

    Directorul economic face prezentarea materialului.                                

    Dl. cons. Enache dorește să știe ce reprezintă suma de 40.000 lei majorări și penalități. Directorul economic răspunde că este vorba despre dificultăți la plata contribuțiilor către bugetul de stat datorate neîncasării la timp a sumelor cuvenite de la clienți, în special primăria. În ceea ce privește numărul de salariați acesta este de 120, așa cum a fost si anul trecut. Dl. Enache propune ca suma de 40.000 lei majorări și penalități să se adauge la 115.000 lei profit brut. Dna. Popa susține varianta de buget propusă de Municipal Construct.

Dna. Diculescu dorește să știe cât a realizat societatea pe trei trimestre. Dna. director răspunde că bugetul a fost realizat în proporție de 97%. Dna. Diculescu nu consideră firesc că societatea să prevadă în buget pierderi.

Se supune la vot amendamentul dlui. Enache. Se respinge cu 9 voturi pentru: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Tică Dănuț, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius și Mocanu Livia, o abținere: Dumitrescu Claudiu și 11 voturi împotrivă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, o abținere: Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 15.

14.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

    Dl. Primar aduce la cunoștința consiliului unele modificări aduse proiectului de hotărâre și anume: eliminarea articolului 2 din proiectul de hotărâre, eliminarea punctului 3 din anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre și eliminarea anexei 2 la proiectul de hotărâre, deoarece până la momentul ședinței nu a fost adus avizul Adunării de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”.

     Dl. cons. Moțoc își manifestă nemulțumirea față de lipsa reprezentanțiilor companiei la comisia de specialitate a consiliului local, din care face parte.

    Directorul Companiei de Apă, dl. Alexandru Oprea face prezentarea materialului.

    Dl. Alen Georgescu constată din proiectul de buget al companiei creșterea prețului la apa menajeră și apa pentru consum, o creștere de 14%+TVA la vechiul preț din anul 2015, în condițiile TVA-ul a fost redus la 9%, crește valoarea de la 3,49 lei fără TVA/mc la 3,97 lei/mc și creșterea procentului de apă uzată facturată la instituții publice și consumatori casnici, din mediul rural, de la 80 la 85% și în mediul urban, de la 80 la 90%.

    Dl. director Oprea susține că prețul rămâne neschimbat 4,33lei/mc inclusiv TVA la apă potabilă și 4,45 lei/mc inclusiv TVA la canalizare și că va avea loc o ajustare a tarifului.

    Dl. primar face precizarea că nu consiliul local stabilește tariful Companiei de Apă, ci ADI ”Apa Dâmbovița” cu avizul ANRSC, consiliul local neputând decât să ia act.

     Dl. director Oprea afirmă că societatea ocupă locul 16 la nivelul țării la tariful de apă potabilă din 47 de operatori și locul 4 la tariful de canal, ca medie, locul 15 la nivel național.

     Dl. cons. Enache solicită dlui. Secretar să enunțe la acest punct cine este în incompatibilitate și îl întreabă pe dl. primar care a fost votul la ședința ADI Apă referitor la acest aspect. Dl. Primar susține că nu a fost prezent la respectiva ședință. Dl. Enache susține că nu este de acord cu creșterea tarifului de către Compania de Apă.

     Referitor la afirmațiile dlui. Enache privind prezența unor bacterii în apa de consum de la Pucioasa, dl. cons. Țuțuianu solicită dovada acestor afirmații, afirmând că nu a fost pusă în pericol în pericol sănătatea populației, nefiind livrată apă spre consumator cu bacterii. Dl. cons. Enache susține că își retrage afirmațiile.

     Dl. director Oprea face unele precizări referitoare la problema apei de la Pucioasa, concluzionând că din punct de vedere al Companiei de Apă, calitatea apei de la Pucioasa corespunde normelor legale în vigoare, Direcția de Sănătate Publică fiind singura autoritate care poate decide reluarea furnizării și calitatea apei, prezența bacteriei fiind semnalată pentru prima dată în data de 14 ianuarie 2016.

     Referitor la întrebarea dlui. Enache privind incompatibilitatea, dl. Secretar răspunde că nici un consilier nu se află într-o situație de incompatibilitate.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat de către inițiator. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 8 voturi împotrivă: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț, 2 abțineri: Babeu Pavel și Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 16.

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat)

     Dl. Dragoș Folea, reprezentantul Direcției Tehnice face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 de voturi “pentru”, 2 abțineri: Dumitrescu Claudiu și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 17.

    Dl. Secretar afirmă că începând cu punctul 16 majoritatea cerută pentru ca proiectele de hotărâre să fie aprobate este de două treimi, respectiv 14 voturi, rectificând afirmația inițială că acestă majoritate este necesară începând cu punctul 18.

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea prin act aditional a  Contractului de comodat nr. 510/09.01.2013 privind darea în folosință gratuită către ASOCIAȚIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locația fostului Spital Mânăstirea Dealu

      Dna. Mirela Ivașcu, reprezentatul Asociației Valleriana, face prezentarea proiectului.

     Dl. cons. Răducanu declară că susține finalizarea acestui proiect.

      Dl. cons. Enache reamintește că în hotărârea inițială se prevedea un termen de finalizare a investiției de doi ani, ulterior prelungindu-se acest termen de finalizare; întreabă totodată dacă autorizația de construcție este actualizată. Reprezentantul asociației răspunde că nu este actualizată. Dl. Enache susține că nu a fost adus anual consiliului nici un raport, așa cum s-a prevăzut, în care să fie prezentat stadiul lucrărilor, nu se știe ce s-a întâmplat cu confecțiile metalice care existau, considerând că nu s-a respectat contractul.

     Dl. Primar susține că pentru această investiție, înainte de comodatul cu Asociația Valleriana a existat o hotărâre de consiliu în care se prevedea un termen de cinci ani pentru depunerea proiectului de către o altă asociație, iar în cazul de față este vorba de un termen de șase ani de finalizare a investiției.

      Dl. cons. Dumitrescu declară că susține finalizarea acestui proiect, justificând această susținere.

      Dl. cons. Prisăcaru solicită o scurtă pauză pentru consultări.

      După reluarea lucrărilor ședinței, dl. cons. Moțoc susține că rămâne valabil contractul încheiat, indiferent de discuțiile de astăzi și propune constituirea unei comisii care, în termen de o săptâmână, să întocmească un raport privind stadiul lucrărilor, având în vedere că există informații contradictorii privind acest lucru, punct de vedere susținut de dl. cons. Enache, având în vedere și faptul că autorizația de construcție nu este actualizată.

       Dl. cons. Dumitrescu susține că respectivul contract rămâne valabil dar nu se pot face modificările despre care s-a discutat și propune să se aprobe modificarea solicitată, iar verficările propuse de dl. cons. Moțoc să se facă pe parcursul derulării lucrărilor, contractul putând înceta la orice moment dacă se constată că nu au fost respectate clauzele.

     Dna. cons. Mocanu susține că în cadrul actului aditional, la punctul 3.3 se vorbește atât despre categoria unor bunuri care sunt transmise cu destinațiile adecvate, cât și despre prelungirea termenul stabilit prin HCL nr. 54/2014, considerând că nu este corect din punct de vedere al redactării unui text pe lege, inclusiv eroarea de redactare existentă în textul punctului 3.3. Dl. Secretar face precizarea că HCL nr. 54/2014 are un singur obiect: prelungirea termenului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 de voturi “pentru” și 9 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și exploatarea pajiștilor permanente, proprietatea municipiului Târgoviște

   Dl. Tinel Nicolae, șef Serviciu Cadastru face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 de voturi “pentru” și două abțineri: Diaconu Diana și Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 18.

18.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a spațiului cu altă destinație din imobilul naționalizat, situate în municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu nr. 36

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru” și o abținere: Țuțuinu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 19.

    Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Pantea Viorel și Albu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală.

19.  Proiect de hotărâre privind actualizarea situației locurilor de joacă din municipiul Târgoviște și modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către S.C. Municipal Construct S.A.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, dl. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 20.

20.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

     Dl. Secretar face precizarea că noul Cod Civil crează pentru proprietatea publică trei dezmembrăminte speciale: dreptul de concesiune, administrare și folosință gratuită. S-a constatat că terenurile aferente anumitor obiective care sunt de uz și interes public figurau în evidențe în domeniul privat, ori în cartea funciară nu se pot intabula astfel; s-a propus acest proiect de hotărâre pentru a putea fi înscrise în cartea funciară cu drepturile aferente pentru cei care le folosesc.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 de voturi “pentru”, 3 abțineri: Răducanu Tudorică, Stan Daniel Cristian și Țuțuianu Ioan, dl. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 21.

21.  Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, dl. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 22.

22.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, strada Constantin Brâncoveanu, zona bloc 19, în vederea amplasării unui panou publicitar

     Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Pantea Viorel și Tică Dănuț, 3 abțineri: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian și Moțoc Honorius, dl. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală

2.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, zona bl. 6PP în vederea amplasării unui panou publicitar

     Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Pantea Viorel și Tică Dănuț, 2 abțineri: Enache Lucian și Moțoc Honorius, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință.

3.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 7,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 44)

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință, proiectul devenind H.C.L. nr. 23.

4.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 49)

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință, proiectul devenind H.C.L nr. 24.

5.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 4,99 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 60)

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință, proiectul devenind H.C.L. nr. 25.

6.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,07 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 61)

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abținere: Moțoc Honorius, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință, proiectul devenind H.C.L. nr. 26.

7.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

     Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Tică Dănuț, 2 abțineri: Enache Lucian și Pantea Viorel, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință.

8.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață totală de 125,34 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 11 A

     Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, o abținere: Diculescu Maria, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință, proiectul devenind H.C.L. nr. 27.

9.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață de 48,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia și Tică Dănuț, 3 abțineri: Enache Lucian, Moțoc Honorius și Pantea Viorel, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință.

10.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia și Tică Dănuț, 4 abțineri: Dobândă Ion, Enache Lucian, Moțoc Honorius și Pantea Viorel, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință.

11.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 1068 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi pentru, 8 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin și Țuțuianu Ioan, 5 abțineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Pantea Viorel, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință.

    Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Diculescu Maria, Babeu Pavel și Georgescu Alen. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, o abținere: Georgescu Alen, dnii. Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sala de ședință.

    Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna februarie să fie dna. Rodica Bănescu. Se aprobă.

 

     Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

                  Pentru

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               Cosmin-Petruț Bozieru                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

1.____________________

2. ___________________

3. ____________________

 

 

Red. D.I.