PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 25.10.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Ilie Valentin şi Păunaş Maria Roxana declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4251 din data de 19.10.2011.

           La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Pentru a conduce şedinţa de astăzi este propus dl. cons. Babeu Pavel. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.09.2011. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 4 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Badiu Cristina, Vasiliu Teodor.

Se supune la vot procesul verbal al sedinţei de îndată din data de 28.09.2011. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 6 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Badiu Cristina, Vasiliu Teodor, Băluţă Vasile şi Liţă Ion.

Se supune la vot ordinea de zi cu propunerea de retragere a punctului 4 „Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări de reparaţii la imobilul situat în Târgovişte, str. Gral. I.E. Florescu, nr. 8”  şi a punctului 19.4. „Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,19 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 38, zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comert”.

                                    Se aprobă în unanimitate.

1.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Valerică Niţu – şef Serviciu Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul care face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 219.

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Valerică Niţu – şef Serviciu Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul care face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 220.

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a dlui. Andrei Gheorghe în funcţia de conducere de director al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Valerică Niţu – şef Serviciu Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul care face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 221.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2011

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Dana Popa, directorul Direcţiei Economice pentru a face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă: 13 voturi pentru, 6 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu Gabriel şi Vasiliu Teodor, proiectul devenind hotărârea nr. 222.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Dana Popa, directorul Direcţiei Economice pentru a face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă: 12 voturi pentru şi 7 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu Gabriel şi Vasiliu Teodor,  proiectul devenind hotărârea nr. 218

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLIV – a

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Vasiliu afirmă că în conformitate cu datele apărute în ziarul Dâmboviţa, cheltuielile ocazionate de acest festival se ridică la suma de 500 milioane lei vechi, iar în devizul estimativ care este anexă la proiectul de hotărâre, apare suma de 6 miliarde şi doreşte să ştie care este valoarea reală.

Dl. cons. Babeu doreşte să ştie dacă faţă de ce s-a prevăzut în bugetul pe acest an, referitor la festival, sunt modificări.

Dir. ec. Dana Popa răspunde că nu există modificări în bugetul teatrului, încadrându-se în bugetul aprobat iniţial.

Dl. Vasiliu doreşte să ştie cine sunt organizatorii acestui festival, cine va răspunde în faţa Consiliului Local de modul în care au fost cheltuiţi banii alocaţi.

Dl. viceprimar Moţoc răspunde că preşedintele acestui festival este dl. primar, iar organizarea cade în sarcina managerului general al Teatrului Municipal, dl. Dan Ţopa, sumele necesare fiind cuprinse în bugetul teatrului.

Dl. cons. Vasiliu susţine că trebuie aprobat de Consiliul Local atât bugetul cât şi comitetul de organizare şi programul festivalului.

Dl. viceprimar Moţoc relatează că a participat la discuţiile privind festivalul, împreună cu dna. Felicia Filip la cele pentru organizarea preselecţiei, ocazie cu care s-au discutat diverse propuneri, în funcţie de disponibilitatea artiştilor programul a fost modificat şi s-a ajuns la concluzia că, în acest format, festivalul va atrage mai multe segmente de vârstă, decât cele tradiţionale pentru romanţă.

Dl. cons. Vasiliu doreşte să afle în ce condiţii s-a pierdut brandul „Crizantema de Aur”, având în vedere că a existat un proces cu o societate privată care a câştigat procesul, şi în ce condiţii s-au făcut negocierile ca acest brand să mai poată fi folosit şi în acest an.

Dl. Secretar Cristea răspunde că marca nu s-a pierdut, o societate comercială a înregistrat-o. S-a contestat dreptul de a înregistra, s-a dispus de către instanţă un studiu la nivel naţional, urmând ca instanţa să constate că înscrierea acestei mărci de către altcineva este nelegală. De asemenea, face precizarea că executivul a refuzat orice negociere referioare la aceasta, fiind o chestiune încărcată de istorie.

  Dl. cons. Tănase solicită un răspuns referitor la suma prevăzută în bugetul pe anul trecut al festivalului.

 Directorul Direcţiei economice răspunde că bugetul aprobat pentru anul trecut al festivalului a fost de aproximativ 5,5 miliarde lei vechi.

 S-a propus amânarea acestui punct până la momentul primirii raportului de specialitate.

  În urma primirii pe parcursul şedinţei a raportul de specialitate s-au reluat discuţiile asupra cestui punct.

Dl. cons. Vasiliu nu este de acord cu faptul că raportul de specialitate nu este întocmit de o comisie de specialitate, ci de un consilier al primarului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, 2 abţineri: Vasiliu Teodor şi Dănciulescu Ion, proiectul devenind hotărârea nr. 223

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Universitatea „Valahia” Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Valerică Niţu – şef Serviciu Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul care face prezentarea materialului.

              Dl. cons. Dănciulescu doreşte să ştie dacă se supune vot un proiect de hotărâre referitor la nişte manifestări care au avut deja loc.

               Dl. viceprimar Moţoc răspunde că pot apărea astfel de situaţii, când s-a stabilit congresul a existat şi problema susţinerii financiare din partea Primăriei şi nu există altă soluţie decât aprobarea retroactivă a contribuţiei financiare.

               Dl. cons. Ţuţuianu afirmă că susţine astfel de manifestări, dar nu se poate aproba retroactiv, declarând că trebuia organizată o şedinţă extraordinară înaintea perioadei 20-23 octombrie când a avut loc congresul, punct de vedere susţinut şi de dl. cons. Vasiliu.

               Dl. Secretar Cristea declară că la data emiterii dispoziţiei, a convocării consiliului local, congresul nu avusese loc şi este vorba de alocarea unei sume de bani prilejuită de desfăşurarea evenimentului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre Se respinge: 7 voturi împotrivă: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Şerban Alexandru, Iorga Liviu, 4 abţineri: Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Tănase Silviu, Frăţilă Cezar şi 8 voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de beneficiari ai sprijinului financiar stabilit prin HCL nr. 62/2011 cu modificările ulterioare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache Marcela, director adjunct în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 224.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 100.000 lei Arhiepiscopiei Târgovişte, în vederea finanţării obiectivului Centrul Social Creştin din Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 261

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Se aprobă: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Diculescu Maria,  Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor si Şerban Alexandru. Dănciulescu Ion lipseşte din sală, proiectul devenind hotărârea nr. 225.

11. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local a contributiei de 20%, reprezentand cota parte a AsociatiIor de proprietari pentru executia lucrarilor de reabilitare termica la blocurile de locuinte din Municipiul Targoviste, participante la Programul national multianual privind cresterea performantei energetice

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Folea face prezentarea materialului.

Dna. cons. Paraschiv doreşte ca pentru bugetul anului viitor să se ia în calcul posibilitatea ca Primăria să suporte integral costurile pentru reabilitarea termică a blocurilor, deci inclusiv cota parte a asociaţiilor de proprietari.

Dl. cons. Vasiliu este de acord că asociaţiile de proprietari trebuie ajutate, dar consideră că în cazul de faţă acestea sunt împrumutate de către consiliul local, legea nepermiţând însă consiliului local să împrumute sume de bani nimănui şi propune varianta subvenţionării.

Dl. Secretar Cristea susţine că propunerea executivului este ca aceste  sume să fie suportate cu caracter temporar, fiind baze contractuale, lucrările trebuie să continue.

Dl. cons. Vasiliu doreşte să ştie cum se va înregistra contabil această sumă.

Dir. ec. Dana Popa confirmă posibilitatea suportării în integralitate de către Primărie a cotei parţi a asociaţiilor de proprietari. Reaminteşte că asociaţiile au cu Primăria un protocol prin care s-au angajat să plătească aceste datorii, Primăria are posibilitatea de a se indrepta împotriva lor pe cale legală pentru a recupera sumele respective. La această dată Primăria are de recuperat pentru lucrări 22 miliarde lei vechi de la asociaţii.

Dl. cons. Frăţilă întreabă dacă aceste lucrări sunt în curs de execuţie şi în cazul în care nu se finalizează dacă pierde finanţarea de la guvern.

Administratorul Public- dl. Constantinescu răspunde afirmativ şi dă citire unor puncte din raportul de specialitate.

Dl. cons. Dănciulescu întreabă directorul economic cum va înregistra împrumutul dat asociaţiilor în contabilitate. Directorul economic răspunde că la această dată sunt înregistrate ca şi cheltuielile cu valoare integrală a facturilor, pentru că ele reprezintă cheltuieli publice.

Dl. cons. Băluţă declară că asociaţiile de proprietari nu sunt parte în contractele de execuţie de lucrări făcute de  Primărie cu antreprenorii, ci sunt parte în programele guvernului de reabilitare a locuinţelor. Susţine in continuare că nu se poate discuta despre un împrumut acordat asociaţiilor; Primăria este obligată prin contract să plătească  sumele în integralitate executanţilor, urmând ca, ulterior să recupereze cota de 20% de la asociaţii.

Dna. Cons. Paraschiv întreabă dacă la această data Primăria poate suporta această cotă. Directorul economic răspunde afirmativ.

Dl. cons. Ţuţuianu nu este de acord cu modul în care au fost încheiate contractile, susţinând Primăria nu trebuia preia sarcinile asociaţiilor de proprietari, acestea trebuind achite măcar un  avans.

           Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă : 16 voturi pentru, 3 abţineri : Tuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor şi Dănciulescu Ion, proiectul devenind hotărârea nr. 226.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 217/2010 referitoare la aprobarea proiectului <<Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolul XVI, din Targoviste>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Folea face prezentarea materialului.

Se aprobă : 18 voturi pentru, 1 abţinere : Vasiliu Teodor, proiectul devenind hotărârea nr.  217

        13. Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie- etapa I” şi garantarea plătilor cu bilet la ordin a acestuia

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul Direcţiei Economice face prezentarea materialului.

Dna. consilier Paraschiv doreşte să ştie ce presupun cele două etape si care este gradul maxim de îndatorare.

Dir. economic răspunde că gradul maxim de îndatorare este de 25% , iar punctul maxim va fi atins în anul 2015.

Dl. Constantinescu susţine referitor la etapele proiectului că în prima etapă sunt incluse şcolile, grădiniţele, clădirile administrative ale primăriei, blocurile ANL, sociale, iar în etapa a II a acele blocuri pentru care se va face solicitare.

Dl. cons. Ţuţuianu afirmă că trebuia făcut studiul de fezabilitate al proiectului, trebuia văzut dacă soluţia este viabilă, suportabilă de către cetăţeni şi consideră că suma investită este foarte mare, neputând fi achitată de către Termica.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 1 vot împotrivă: Dănciulescu Ion, 10 abţineri: Şerban Alexandru, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, Răducanu Tudorică, Iorga Liviu, Matei Gheorghe şi  8 voturi pentru.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE GARAJ - P” în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3 A, beneficiar STOICA VASILE

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Arhitect Leca face prezentarea materialului.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 227

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 6 (şase) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Vasiliu doreşte să ştie dacă pe aceste loturi sunt construite sau nu locuinţe.

Seful Serviciului Cadastru răspunde că pe trei dintre loturi sunt construite locuinţe, pe trei nu.

Dl. cons. Răducanu susţine că nu se doreşte decât intrarea în intrarea în legalitate a celor care locuiesc de douăzeci de ani în zonele respective.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 1 abţinere: Frăţilă Cezar, 6 voturi împotrivă: Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, 11 voturi pentru. Dl. Rusescu lipseşte din sală.

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a mijlocului fix - Fantana arteziana Club Upet - pentru scoaterea din functiune in vederea casarii

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Tănase susţine necesitatea unui nou proiect in locul fântânii dezafectate.

Dl. Constantinescu răspunde că fântâna nu mai poate fi reparată, în locul respectiv se va face fie o nouă fântână, fie un parc.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 5 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar,  Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Teodor, proiectul devenind hotărârea nr.  228.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

           Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 229

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de 14.10.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

           Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 230.

19.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionarii unor terenuri

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Târgovişte, în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, Bdul. Unirii, nr. 20

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul DAPPP, dl. Maican face prezentarea materialului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

            Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 231.

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) terenuri în suprafaţă de 3,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de vânzare pâine şi produse de panificaţie

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul DAPPP, dl. Maican face prezentarea materialului.

Dl. cons. Ţuţuianu consideră că sunt suficiente chioşcuri în zona respectivă şi dna. cons. Paraschiv doreşte să stie cum vor arata chioşcurile respective.

Dnii. cons. Vasiliu şi Rusescu susţin necesitatea existenţei unor proiecte cu privire la modul în care vor arăta aceste chioşcuri, din care să se aleagă un model.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 9 abţineri: Matei Gheorghe, Babeu Pavel, Iorga Liviu, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, 9 voturi pentru. Dl. Frăţilă Cezar lipseşte din sală.

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 120 mp, situat în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 177, în vederea extinderii teresei „Towers Garden”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul DAPPP, dl. Maican face prezentarea materialului.

Dl.  cons. Vasiliu susţine că toate terasele existente în zonă sunt mult prea aproape de Şcoala nr. 1.

Dl. viceprimar Briceag susţine că este vorba decât despre o extindere, o construcţie simplă, prin care nu se încalcă cu nimic legea şi în plus se mai încasează bani la bugetul local.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 abţineri: Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, Frăţilă Cezar, 12 voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,3 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 38, zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru comercializare produse alimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul DAPPP, dl. Maican face prezentarea materialului.

Directorul societăţii Mondotrans afirmă ca se doreşte, începând cu 01.01.2012, atunci când expiră contractele, modernizarea zonei din faţa Mondotrans, neavând probleme cu terenul din lateralul societăţii.

Dl. Tănase aminteşte că în comisia de urbanism s-a hotărât ca acest contract să se prelungească până când se termină şi contractul cu Mondotrans.

Dl. Secretar afirmă că nu este vorba de acele contracte cu suprafeţe mixte, atât de la Primărie cât şi de la Mondrotrans.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 1 vot împotrivă: Vasiliu Teodor, 7 abţineri: Răducanu Tudorică, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Frăţilă Cezar, 11 voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat în Târgovişte, str. Laminorului, în vederea amenajării unui spaţiu pentru vulcanizare şi spălătorie auto

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul DAPPP, dl. Maican face prezentarea materialului.

      Se supune votului.Se aprobă: 16 voturi pentru, 3 abţineri: Iorga Liviu, Paraschiv Cornelia şi Tănase Silviu, proiectul devenind hotărârea nr. 232

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafaţă de 490 mp, situat în Târgovişte, în vecinătatea râului Ialomiţa, pentru amplasarea unei microhidrocentrale şi a unui punct de transformare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul DAPPP, dl. Maican face prezentarea materialului.

            Se supune votului. Se aprobă: 18 voturi pentru, 1 abţinere: Vasiliu Teodor proiectul devenind hotărârea nr. 233.

          Se supune votului deschis componenţa comisiei de licitaţie: Paraschiv Cornelia, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică. Se aprobă în unanimitate.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Secretar face prezentarea materialului.

Dl. cons. Ţuţuianu întreabă conducerea S.C TERMICA S.A. care va fi consumul mediu lunar pe apartament în această iarna. Directorul Termica răspunde că va fi un consum mediu de 1-1,2 Gcal; la un apartament cu 2 camere factura în acest an va fi de aproximativ 500 lei. Dl. cons. Ţuţuianu consideră ca adoptarea acestei hotărâri va conduce la închiderea Termica, pentru că populaţia nu va putea plăti un asemenea preţ. Dânsul susţine ca partea de subvenţie pe care nu o mai acordă statul să fie suportată de către consiliul local.

Dna. cons. Paraschiv şi dl. cons. Rusescu doresc să ştie cât la sută din preţ reprezinţă pierderi. Directorul S.C. Termica răspunde că aproximativ 50% din preţ reprezintă pierderi tehnologice.

Conducerea S.C. Termica S.A. propune modificarea proiectului de hotărâre astfel: Art.1 Începând cu 01.11.2011 preturile locale ale energiei termice facturate populaţiei vor fi preţurile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice aprobate prin HCL Târgovişte nr. 71/28.04.2011.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 72/28.04.2011 se revocă.

Se supune votului modificarea proiectului de hotărâre cu propunerile prezentate de S.C. Termica S.A. Se aprobă: 11 voturi pentru, 8 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu Gabriel, Vasiliu Teodor, Iorga Liviu, proiectul devenind hotărârea nr. 234.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              SECRETAR MUNICIPIU

              ing. Babeu Pavel                                          jr. Chiru Cătălin Cristea