PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 25.04.2013

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

         Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1470 din data de 19.04.2013.

         La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

         Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 25.03.2013. Se aprobă în unanimitate cu 11 voturi pentru.

         Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2013. Se aprobă în unanimitate, cu 11 voturi pentru.

            Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.04.2013. Dl. cons. Enache face precizarea că amendamentul pe care l-a susţinut la proiectul de buget viza o sumă numai pentru alimentare cu apă pentru intrarea Teiş, nu şi pentru canalizare. Cu acest amendament se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, cu 11 voturi pentru.

      Se propune ca punctele 2,3,4 din ordinea de zi referitoare la: 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică; 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ şi 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Manolescu Elena, să fie discutate la finalul şedinţei.

      Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Cioacă Gabriel Nicolae

       Secretarul Municipiului, dl. Cristea face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 73

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

      Dl. Niţu, şef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

      Dna. cons. Diaconu Diana prezintă amendamentele propuse la acest proiect de hotărâre:

      La Caietul de obiective se propune ca sintagma “Perioada de management este de 3 ani, începând cu data la care se face public rezultatul concursului” să fie înlocuită cu “Perioada de management este de 5 ani, începând cu data numirii managerului prin HCL în urma rezultatului concursului”;

      La I.2 Obiectivele instituţiei, se elimină sintagma “În acord cu strategia culturală a Municipiului Târgovişte”;

      La I.3 Misiunea instituţiei, se elimină sintagma “În conformitate cu Strategia culturală 2010 elaborată de Consiliul Local al Municipiului Târgovişte”;

     

      La II. 2 Sediul instituţiei, se înlocuieşte “Aceste amenajări, care nu sunt optimale, ci mai degrabă intervenţii minimale asupra spaţiului, au fost făcute din fonduri publice în intervalul de timp în care directorul TTB, Mihai Constantin a gestionat aceste resurse” cu “Aceste amenajări servesc desfăşurării activităţii teatrale, dar pot fi îmbunătăţite”

      Următorul paragraf se înlocuieşte cu “Capacitatea teatrului este de 200 de spectatori plus în 30-40 locuri în sala studio”

      Paragraful 4 se înlocuieşte cu “Sala principală dispune de cele mai multe dotări necesare, dar mai este nevoie de a fi utilată modern”

      La proiectul de hotărâre, dl. Alen Georgescu propune următoarele amendamente:

     Art. 3 al hotărârii va avea următorul cuprins:

  Se aprobă noua componenta nominala a comisiei de concurs dupa cum urmează:

1.Mihai Măniuţiu – regizor, manager Teatrul Naţional Cluj-Napoca

2.Horaţiu Mihaiu – regizor, scenograf, manager Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

3.Ada Lupu Hausvater – regizor, manager Teatrul National Timisoara

4.Nicolae Prelipceanu – critic de teatru, scriitor, în prezent redactor-șef al revistei „Viața Românească”, membru în structurile de conducere ale Uniunii Scriitorilor şi membru în consiliul consultativ al revistei „Steaua” din Cluj

5.Diana Diaconu – consilier local

6.Honorius Motoc – consilier local

Membrii de rezervă: 

1.Florica Ichimcritic de teatru şi
publicist, redactor-şef al
revistei „Teatrul azi”, publicaţie editată de Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”

2.Jean Cazaban  -  critic de teatru, scriitor

3.Cristina Modreanu – critic de teatru

4.Valentin Codoiu – scenograf Opera Naţională Română Cluj-Napoca

5.Ioana Crăciunescu – poeta și actriță de teatru și cinema

Art. 4 al hotărârii va avea următorul cuprins:

Se aprobă noua componenta a comisiei de solutionare a contestaţiilor dupa cum urmeaza:

1.Emil Boroghină -  societar de onoare al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” Craiova, fost director al acestui teatru, preşedinte al Festivalului”Shakespeare”

2.Rodica Mandache - actriţă Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, profesor universitar la Universitatea de Arte  „Hyperion”

3.Daniel Cristian Stan – consilier local

        Membrii de rezervă :

 1.Ion Parhon – critic de teatru, redactor radio şi tv

 2.Petrică Nicolae – actor, Teatrul Odeon

 3.Marian Râlea – actor de teatru, televiziune și film, realizator tv

La Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Manager al Teatrului Municipal Târgoviște, art. 2, alin. 2 „Consiliul Local Târgovişte va delega Primarului obligaţia de a stabili datele exacte de desfăşurare a etapelor concursului, bibliografia şi condiţiile de participare la concurs” va avea următorul cuprins: ”Consiliul Local Târgovişte va stabili datele exacte de desfăşurare ale etapelor concursului, bibliografia si condiţiile de participare la concurs cu respectarea dispoziţiilor art.3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009”.

      Având în vedere această modificare, dl. Secretar propune şi stabilirea datelor exacte de desfăşurare a concursului, pentru a nu mai fi convocată o altă şedinţă de consiliu pentru aceasta.

      Dna. Diaconu Diana dă citire bibliografiei propuse.

      Se propune ca manager interimar la Teatrul Municipal Târgovişte să  fie dl. Mihai Constantin.

     

Se propune ca proiectul de hotărâre să fie completat astfel:

   Art. 5 Începând cu data de 01.05.2013 se aprobă eliberarea doamnei Dumitrică Bertha Emanuela din funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte.

   Art. 6 Începând cu data de 01.05.2013 se numeşte domnul Mihai Constantin în funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte, pentru o perioada de 120 de zile calendaristice.

   Art. 7 Remuneraţia lunară a domnului Mihai Constantin va fi stabilită la nivelul de salarizare în plată pentru funcţia de manager al Teatrului Municipal Târgovişte.

Art. 8 Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul sa efectueze toate actele de gestiune curenta. Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curenta se poate face cu aprobarea expresa a autoritatii.

Se redactează buletinele de vot pentru propunerea de manager interimar, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

     Se dă cuvântul unui cetăţean al Municipiului Târgovişte, reprezentant al locuitorilor din cartierul Aleea Trandafirilor, care îşi exprimă nemultumirea faţă de starea în care se află drumurile şi canalizarea din cartier, lipsa locurilor de joacă pentru copii, numărul mare al câinilor comunitari precum şi faţă de lipsa răspunsurilor din partea autorităţii referitoare la demersurile pe care cetăţenii din acest cartier le-au facut de-a lungul timpului pentru îmbunătăţirea situaţiei.

      Se dă cuvântul unui cetăţean al Municipiului Târgovişte, reprezentant al locuitorilor din cartierul Priseaca care îşi exprimă nemultumirea faţă de starea în care se află drumurile, lipsa asfaltului şi a canalizarii în cartier, a mijloacelor de transport în comun, precum şi faţă de faptul că acest cartier este trecut în zona de impozitare B, deşi nu beneficiază de facilităţile pe care le presupune această zonă de impozitare.

      Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dl. Maican Dorin face precizarea că aceste cartiere sunt cuprinse în planul de lucrări pe anul 2013.

      Dl. cons. Stan susţine că bugetul municipiului a fost suplimentat pentru lucrări în cartierele Aleea Trandafirilor şi Priseaca, existând astfel obligaţia executivului de a executa lucrările.

      Dl. cons. Ţuţuianu propune stabilirea şi votarea listei de priorităţi în consiliul local, pentru lucrările din anul 2013, ţinând cont şi de existenţa P.I.D.-urilor.

      Dl. cons. Stan solicită ca directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dl. Maican Dorin să prezinte o propunere în acest sens, o listă de priorităţi care să fie discutată ulterior în consiliul local.

      Dl. cons. Pătraşcu propune ca lunar să fie prezentată în consiliu o informare cu privire la stadiul acestor lucrări.

     Se propune completarea comisiei de validare cu dl. Alen Georgescu şi înlocuirea dlui. Stan Cristian cu dl. Pătraşcu Eugen. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Se anunţă modalitatea de vot. Buletinul de vot nu va fi modificat dacă se doreşte ca persoana/persoanele de pe buletin să fie desemnat(e) în funcţia de manager/membri în  comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, sau, tăierea cu o linie orizontală a numelor persoanelor pentru care nu doreşte alegerea în funcţiile sus menţionate.

      Se trece la votul secret pentru managerul interimar, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la Teatrul Municipal Târgovişte.

În urma numărării voturilor, dl. Mihai Constantin este desemnat manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte, iar comisia de de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au componenţa menţionată în propunerea pentru proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 74.

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

      Dl. Secretar Cristea face prezentarea materialului.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 75.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor organizate în cadrul proiectului „Zilele Europei”, 8-26 mai 2013

      Dl. Păunescu Gavriel, reprezentant al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul  face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Stan face precizarea că nu se poate propune o rectificare bugetară la acest moment, având în vedere că suma propusă depăşeşte bugetul iniţial.

      Dna. cons. Diana Diaconu propune adoptarea primei variante a acestui proiect de hotărâre şi anume eliminarea turneului internaţional al echipelor din oraşele prietene (volei şi baschet).

      Cu acest amendament se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 76.

8.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei pentru „Zilele de poezie – Constantin Virgil Bănescu”

      Dl. Niţu, şef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 77.

9.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei domnului Ion Iancu Vale, pentru editarea volumului de beletristică „Revelaţii”

      Dl. Niţu, şef Serviciu Resurse Umane şi dl. Ion Iancu Vale fac prezentarea materialului.

      Dna. cons. Bănescu propune ca sprijinul financiar ce urmează a fi acordat să fie de 3.000 lei. Cu acest amendament se supune la vot.

      Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România  

      Dl. Niţu, şef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Enache propune ca tablourile care vor fi donate ulterior Primăriei Municipiului Târgovişte să fie în număr de 20.

      Dna. cons. Diculescu consideră ca cel care a făcut această solicitare trebuia să fie prezent şi propune ca şi alţi artişti să participe la această expoziţie.

      Dl. cons. Rădulescu atrage atenţia asupra faptului că proiectul de hotărâre nu are întocmit raport de specialitate.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 11 abţineri

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2012 ale S.C. Municipal Security S.R.L.

      Directorul economic al S.C. Municipal Security S.R.L. face prezentarea materialului.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 79.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Municipal Security S.R.L.

      Directorul economic al S.C. Municipal Security S.R.L. face prezentarea materialului.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 80.

13.  Proiect de hotărâre stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. Municipal Construct S.A.

Se propune ca art. 3 din anexa la hotărâre să aibă următorul cuprins: „Să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie, pentru exerciţiul financiar în curs, la suma de 500 lei brut/şedinţă, dar nu se va plăti mai mult de o şedinţă/lună”.

      Se redactează buletinele de vot. Se anunţă ca modalitate de vot încercuirea numărului de ordine al persoanelor care vor face parte din Consiliul de Administraţie al S.C. Municipal Construct S.A. – maxim 5 persoane pentru ca votul să fie valabil.

În urma numărării voturilor au rezultat 8 voturi valabil exprimate şi 3 voturi nule, membrii Consiliului de Administraţie al S.C. Municipal Construct S.A. fiind: Dumitru Roxana, Ivanovici Traian Daniel, Armulescu Marcel, Valentin Mihai, Fanaca Valerica

      Cu amendamentul susmenţionat se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 81.

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.A.,  aprobat prin HCL nr. 58/2011

      Directorul S.C. Municipal Construct S.A., dl. Olaru Mihai face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Pătraşcu doreşte să ştie dacă s-a lucrat pe bază de contract de mandat şi dacă s-au realizat indicatorii de performanţă.

      Directorul S.C. Municipal Construct S.A., dl. Olaru Mihai răspunde că s-a lucrat pe bază de contract de mandat încheiat între directorul general şi consiliul de administraţie şi susţine că pe trimestrul II au fost penalizări de 6%, pe trimestrul III de 51%, iar pe trimestrul IV de 48%. Indicatorii de performanţă nu s-au realizat deoarece patrimoniul societăţii a fost diminuat cu 6 miliarde reprezentând locurile de joacă, nu s-au făcut decontările de la Primărie pentru lucrările executate şi facturate, s-au depăşit termenele si la furnizori.

      Dl. cons. Pătraşcu întreabă dacă societatea deţine licenţă pentru toate activitătile pe care le execută.

      Dl. Olaru răspunde că nu este necesară licenţă pentru lucrările publice pe care societatea le prestează, respectiv lucrări edilitar-gospodăreşti, iar pentru iluminatul public documentaţia este în curs de derulare pentru obţinerea licenţei.

      Dl. Pătraşcu susţine că nu există corelare între indicatori pe anul 2013.

      Dl. Olaru răspunde că au trebuit reîntregite salariile, conform legii.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 82.

    Punctele 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi, 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovişte în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării a bunului imobil „Magazie metalică Şcoala prof. Paul Bănică”, 19. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului Şcoala Generală cu Clasele I - IV,  nr. 7, Priseaca, 20. Proiect de hotărâre privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate, 23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile şi 24. Diverse nu pot fi discutate întrucât necesită prezenţa în sală a unui număr de 14 consilieri locali.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

      Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 83.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

      Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 84.

      21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi restituire a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi pe trotuar sau în alte zone interzise ce aparţin domeniului public, pe raza Municipiului Târgovişte

      Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

     

      Dl. cons. Pătraşcu propune ca suma care trebuie plătită pentru aceste ridicări să fie de 50 lei, suma actuală fiind nejustificat de mare.

      Referitor la contractul încheiat cu S.C. A.I.T.T. S.R.L., administratorul public, dl. Cioacă declară ca va face o analiză a acestuia pe care o va prezenta consiliului local, acest serviciu de ridicare este un serviciu delegat S.C. A.I.T.T. S.R.L. iar regulamentul care se doreşte a fi aprobat vizează la acest moment activitatea A.I.T.T.

      Dna. cons. Diculescu susţine că ar trebui un număr mai mare de locuri de parcare şi apoi aprobat regulamentul.

      Dl. cons. Pătraşcu propune ca în cazul nerespectării prevederilor regulamentului, Poliţia Locală să aplice amenzile prevăzute de lege.

      Dl. Secretar răspunde că trebuie prevăzute şi situaţiile în care cetăţenii nu pot intra în curţile proprii datorită vehiculelor parcate în faţa acestora sau pe locul de parcare plătit anual, pentru că este ocupat, iar astfel de situaţii nu pot fi rezolvate pe moment cu amenda pe care o aplică poliţia, acestea fiind situaţiile prevăzute de regulament pentru care se propune ridicarea vehiculelor.

      Dl. Pătraşcu propune ca parcările de reşedintă să fie parcări cu plată, creându-se astfel şi locuri de muncă.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 11 abţineri

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de parcare a vehiculelor, amenajarea, întreţinerea, exploatarea locurilor de parcare şi inventarierea parcărilor existente, situate pe raza Municipiului Târgovişte

      Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 11 abţineri

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ

            Dl. Secretar face prezentarea materialului.

            Se ia o pauză.

       Întrucât în sală sunt prezenţi 10 consilieri locali, dl. cons. Răducanu Tudorică părăsind sala fără acordul preşedintelui de şedinţă, nemaifiind îndeplinit cvorumul cerut de lege, se declară şedinţa închisă.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               SECRETAR MUNICIPIU,

   jr. Stan Daniel Cristian                                    jr. Chiru Cătălin Cristea