PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 22.10.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri (absenţi fiind: Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Dumitrescu Claudiu şi Cioacă Gabriel) declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii octombrie.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4639 din data de 18.10.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu.

     Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate. Se trece la ordinea de zi.

1.Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

Directorul Economic, dna. Daniela  Popa face prezentarea materialului.

   Dl. cons. Rădulescu doreşte ştie ce reprezintă suma de 863 mii lei venituri sportive la Clubul Sportiv Municipal Târgovişte. Directorul economic răspunde este vorba despre contractele pe care clubul le-a încheiat cu jucătoarele, veniturile sportivelor.

  Tot dl. Rădulescu solicită lămuriri referitoare la imputaţia ANAF pentru datorii neachitate un an şi jumătate, reprezentând neplata taxelor şi impozitelor pentru fondul de premiere de 600 lei/lună. Directorul economic răspunde nu este vorba despre un fond de premiere lunar, ci de premiile pe care le-au obţinut jucătoarele în această perioadă. Dl. Primar susţine este vorba despre o cheltuială ocazională, conform Codului Fiscal sumele sub 600 ron nu se impozitează, motiv pentru care această dispută a ajuns în instanţă, în prezent existând un dosar pe rol.

Dl. cons. Stan întreabă cât reprezintă accesorii din sumă imputată. Dna. Popa răspunde se va pune la dispoziţie procesul verbal de verificare al ANAF.

Dl. cons. Rădulescu propune ca, după finalizarea acţiunii în instanţă, persoanelor vinovate li se impute plata accesoriilor pe care le achită Primăria.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 282

2.Hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a termenelor şi condiţiilor de avalizare a biletelor la ordin emise de S.C. TERMICA S.A. in favoarea S.C. GRUP TERMLOC S.A. BACAU în vederea realizării proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Primar face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Stan propune modificarea art. 1 prin înlocuirea sintagmei „condiţiilor şi valorilor ce vor fi avalizate” cu sintagma „condiţiilor şi valorilor propuse a fi avalizate”. Se propune ca numărul de consilieri ce vor face parte din comisia sus menţionată să fie de trei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru. Se fac propunerile pentru componenţa comisiei: dl. Liţă Ion, dl. Bozieru Cosmin, dl. Rădulescu Cătălin şi dl. Ţuţuianu Ioan din partea executivului. Se propune votul deschis pentru nominalizarea comisiei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul menţionat pentru articolul 1. Se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 283

3.Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de 3.900.000 lei

       Dl. cons. Stan propune fie discutată disponibilitatea de majorare efectivă a capitalului social al S.C. TERMICA S.A., disponibilizarea fondurilor. Directorul economic susţine este vorba despre două aspecte, unul legat strict de partea tehnică şi de majorare având în vedere această majorare face parte din programul de investiţii şi cel de-al doilea, legat de lichidităţi, neputându-se acorda o sumă mai mare decât cea prevăzută iniţial până la data de 31 decembrie 2012, restul trebuie prevăzută în bugetul pentru anul viitor, existând însă posibilitatea de a acorda sume în avans către S.C. TERMICA S.A. pentru utilităţi la unităţile de învăţământ.

       Dna. cons. Diculescu susţine ar fi fost necesară prezenţa conducerii S.C. TERMICA S.A. şi pe viitor este de dorit ca reprezentanţii direcţiilor şi societăţilor din subordinea consiliului local care au puncte pe ordinea de zi, fie prezenţi la şedinţele consiliului local.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 284. (în sală este prezent şi dl. consilier Cioacă Gabriel)

             Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   SECRETAR MUNICIPIU,

              jr. Stan Daniel Cristian                                     jr. Chiru Cătălin Cristea