PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 24.11.2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 14495 din data de 24.11.2009

                La această şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, , Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana, Tănase Silviu Gabriel, Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan), directori ai societătilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa este condusă, în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte, de dl. consilier Şerban Alexandru.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

     1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne în valoare de 10.000.000 de la Banca Comercială Română S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei Popa – Director al Direcţiei Economice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor economici aprobaţi prin H.C.L. nr.1/15.01.2009 pentru proiectul „Consolidare reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dl. Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. cons. Liţă întreabă care este durata realizării investiţiei. Dl. Bălaşa răspunde 7 luni. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

      3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii proiectului şi a contribuţiei din Bugetul Local pentru finanţarea obiectivului „Îmbunătăţirea capacităţii administrative a Municipiului Târgovişte”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dl dl. Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a susţine acest proiect. Dl. Stănescu doreşte să intervină pentru a intreba cine sunt beneficiarii acestui proiect. Dl. Bălaşa, beneficiarii sunt angajaţii Primăriei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

    Cu aceasta şedinţa se declară încheiată.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR MUNICIPIU,   

             Şerban Alexandru                                             jr. Chiru Cătălin Cristea