PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 21.10.2015

 

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 15 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 3036 din data de 16.10.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Ion Dobândă.

Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi ”pentru”.

Dl. Primar dorește să facă câteva precizări referitoare la unele articole apărute în media.

Referitor la indicatoarele rutiere, dl. primar susține că nici unul dintre acestea nu a fost montat fără avizul poliției; săptâmâna trecută reprezentanți ai poliției, primăriei, constructorului, proiectantului și un reprezentant al ADR Sud-Muntenia au fost pe teren și au identificat problemele care există referitoare la aceste indicatoare; numărul indicatoarelor rutiere existente în diferite locații reprezintă rezultatul planului privind siguranța circulației, a tuturor instituțiilor interesate, care și-au dat avizul cu privire la amplasarea lor, ceea ce nu înseamnă că planurile privind amplasarea lor nu pot fi îmbunătățite.

Referitor la mobilierul stradal ridicat dintr-o zonă din municipiu, dl. primar prezintă un proces verbal semnat de locatarii din zona respectivă, prin care se solicită Primăriei, în mod expres, ridicarea mobilierului stradal, din cauza gălăgiei, consumului de băuturi alcoolice. Într-o altă zonă din municipiu, în urmă cu câteva luni, s-a solicitat amplasarea unui foișor, ulterior existând cereri de ridicare a acestuia, din aceleași motive, hotărându-se ca atunci când majoritatea locuitorilor dintr-o anumită zonă solicită fie montarea, fie luarea unor obiecte de mobilier stradal, să se dea curs cererii majorității.

Referitor la reclamațiile privind zona insalubră din jurul containerelor de gunoi, dl. primar aduce la cunoștință că Primăria Municicpiului Târgoviște nu are competență în zona punctelor de colectare, nici pe o rază de 25 de metri în jurul acestora, responsabilitatea exclusivă revine Societății Supercom cu care s-au purtat discuții referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale, municipiul Târgoviște fiind principalul contribuabil al serviciului privind salubrizarea în județul Dâmbovița; Supercom are obligația de a înlocui imediat pubele deteriorate, de a reface împrejumuirea, de a se asigura în permanență că punctele de colectare corespund scopului pentru care au fost construite și pentru care cetățenii plătesc taxa de habitat; dl. primar aduce la cunoștință că în următoarea ședință a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară-Salubritate va pune la dispoziția personalului cu atribuții de monitorizare a serviciului, fotografii cu situația din municipiul Târgoviște.

Referitor la proiectele în derulare, în municipiu sunt aproape de finalizare două proiecte pe fonduri europene cu o valoare foarte mare, pe care executivul actual le-a continuat și se încearcă finalizarea lor pentru ca municipiul să nu înregistreze prejudicii uriașe, se dorește ca până la final anului să fie atrase toate sumele aferente acestor proiecte de la Uniunea Europeană. Se lucrează concomitent la mai multe proiecte din cauza faptului că nu au fost finalizate la timp, ceea ce a generat acest discomfort, în august 2012 Șoseaua de Centură trebuia finalizată, în octombrie 2014 Complexul de Natație și la acest moment cele două PIDU-ri.

Dl. primar face unele precizări referitoare la câinii fără stăpân. Adăpostul actual are o capacitate de 80 de locuri, indiferent de măsurile care se iau de către autoritatea publică locală, la momentul în care adăpostul este ocupat la capacitate maximă, activitatea de prindere a câinilor fără stăpân este întreruptă pe o perioadă de cel puțin 14 zile lucrătoare. Pe bugetul anului viitor se dorește amenajarea unui adăpost pentru câini cu o capacitate mult mai mare, la Priboiu, se va reorganiza Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân prin mărirea numărului de lucrători și a dotărilor materiale, astfel încât să se poată face față fenomenului. În urmă cu patru luni a fost scos la concesiune Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Târgoviște, unde eligibil era numai un ONG, nu a venit nimeni să colaboreze cu Primăria pentru soluționarea acestor probleme; dl. primar afirmă că acest fenomen nu va fi niciodată eradicat atâta timp cât din zonele învecinate orașului sunt aduși în permanență câini; reamintește că există programul de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân din municipiu, cererea fiind foarte mică în acest sens.

Dl. primar invită la discuții pe toți cei care consideră că au soluții în combaterea acestui fenomen și asigură acordarea sprijinului uman, logistic și material propunerilor de natură să conducă la eradicarea fenomenului.

Reprezentanții presei doresc să cunoască motivul pentru care au fost trasate pistele de biciclete în diferite locații.

Dl. primar răspunde că pistele de biciclete reprezintă un indicator obligatoriu pentru accesarea fondurilor europene, iar în cazul în care nu sunt trasate trebuie restituiți banii primiți, acestea fiind prevăzute în proiectele pe cele două PIDU-ri în respectivele locații, mai mult decât atât erau prevăzuți stâlpi care pe lângă faptul că reprezentau un real pericol, îngreunau și mai mult circulația.

În ceea ce privește iluminatul public, dl. primar susține că vechii stâlpi de iluminat au rămas încă lângă cei nou montați datorită faptului că iluminatul nou nu este de calitatea care s-a dorit, dar deocamdată lucrările nu sunt finalizate, nu s-au preluat amplasamentele și se încearcă, ulterior finalizării PIDU-rilor, ca ceea ce nu s-a realizat să fie făcut din bugetul local.

Dl. cons. Enache susține că a fost interpelat de reprezentanții presei cu privire la votul electronic și aduce la cunoștința acestora că votul fiecărui consilier poate fi afișat în timpul ședinței, dacă înaintea ședinței se solicită acest lucru sau acesta poate fi consultat de reprezentanții presei în procesele verbale ale ședințelor, cu atât mai mult cu cât susține că în presă au apărut informații eronate referitoare la votul exprimat pentru unele proiecte de hotărâre ce au fost supuse dezbaterii consiliului.

Președintele de ședință solicită ca la această ședință să fie afișat votul fiecărui consilier, după dezbaterea fiecarui punct.

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat)

Dl. Folea, reprezentantul Direcției Tehnice face prezentarea materialului.

Dl. cons. Țuțuianu dorește să știe, având în vedere că lucrările au fost sistate în anul 2008, dacă a fost făcută o expertiză. Dl. Folea răspunde că a fost realizată o astfel de expertiză, pe baza ei întocmindu-se documentația pentru restul de executat. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 268.

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului locotenent Ionuț Alin Marinescu, pentru merite deosebite

Dl. primar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi ”pentru” și un vot împotrivă: Albu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 268.

 

             Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  dr. Ion Dobândă                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.