PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 21.05.2013

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 20 de consilieri, absenţi fiind: Diaconu Diana Elena, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Moţoc Honorius şi Pantea Viorel declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1665 din data de 17.05.2013.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Şedinţa este condusă de dl Pătraşcu Eugen.

   Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

   Se dă cuvântul dlui Vasilescu, director al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A pentru a prezenta materialul.

Dl Bozieru precizează membrii grupului P.P - D.D se vor abţine la momentul votului, pentru toate hotărârile prezentate de S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., deoarece în Consiliul de Administraţie al societăţii nu se regăseşte şi un membru P.P - D.D.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 86.

2.    Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului Şcoala Generală cu Clasele I - IV,  nr. 7, Priseaca

  Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 87.

3.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, în vederea organizării şi desfăşurării conferinţei naţionale cu tema „Biblioteca _şcolar@realitate.perspective

   Se dă cuvântul dl Primar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 88.

 

     Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              SECRETAR MUNICIPIU,

          ec. Pătraşcu Eugen                                      jr. Cristea Chiru Cătălin