PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 20.12.2013

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenti fiind Albu Andrei, Motoc Honorius, Georgescu Alen si Rădulescu Cătălin, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 7186 din data de 17.12.2013.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl Tutuianu Ioan, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna decembrie.

Dl. Primar face precizarea astăzi s-a încheiat procedura referitoare la P.I.D.-ul A, în curând se va semna contractul de executie si din primavară va începe si executia lucrărilor, toate proiectele pe fonduri europene pe care le are municipalitatea primind avizele necesare.

        Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmentionată. Se aprobă cu 16 voturi pentru, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală.

1.             Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

     Dna. Daniela Popa, directorul Directiei Economice face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 405

2.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitiiÎnfiintare Centrul de zi ARLECHINO”

       Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Directiei de Asistentă Socială face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, dl. Dumitrescu Claudiu lipseşte din sală, proiectul devenind HCL nr. 406

3.             Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de cesiune de actiuni nominative

 Administratorul public, dl. Gabriel Cioacă face prezentarea materialului.     

 Dl. cons. Răducanu nu este de acord cu esalonarea sumei pe care societatea care preia actiunile o datorează municipiului; propune ca în cazul în care se hotărăste esalonarea sumei, aceasta fie calculată la cursul euro din data plătii.

 Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de dl. Răducanu si anume ca suma fie calculată la cursul euro din data plătii.

 Se aprobă: 15 voturi pentru, o abţinere: Răducanu Tudorică, dna. Mocanu Livia lipseşte din sală, proiectul devenind HCL nr. 404

4.             Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

       Dl. cons. Stan propune ca dl. Ivanovici Traian Daniel, actualul presedinte al consiliului de administratie al S.C. Municipal Construct S.A. asigure interimatul conducerii societătii până la numirea unui alt director general.

       Dl. cons. Babeu sustine organigrama trebuie refăcută în sensul unul dintre compartimente trebuie fie sub directa subordonare a directorului si trebuie ca departamentul financiar fie departajat de cel contabil. Totodată consideră ca salariul directorului economic ar trebui fie egal cu cel al celorlalti directori. Dl. cons. Stan precizează directorul economic al societătii are un contract de mandat în derulare încheiat cu societatea în care este stabilită si remuneratia, si, în cadrul unei societăti comerciale, nu este un impediment dacă salariul directorilor nu este la acelasi nivel.

       Dl. cons. Babeu propune ca salariul tuturor directorilor de la S.C. Municipal Construct S.A. fie de 4000 lei. Se supune la vot această propunere. În sală sunt prezenti 14 consilieri. Se respinge: 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă si 8 abtineri.

 Se supune votului proiectul de hotărâre  cu modificarea organigramei propusă de dl. Babeu. Se aprobă: 15 voturi pentru, dna. Mocanu Livia si dl. Dumitrescu Claudiu lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 407

 

       Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

          ec. Tutuianu Ioan                                            jr. Chiru Cătălin Cristea