PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 19.03.2016

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 12 din numărul de 18 de consilieri în funcție, absenți fiind Albu Andrei, Diaconu Diana Elena, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Pantea Viorel și Tică Dănuț, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 1144 din data de 17.03.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Pavel Babeu.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile, sesiunea I, martie 2016.

     Se dă cuvântul dlui. Stănescu, președintele Comisiei de evaluare și selecție în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit, pentru a prezenta materialul.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 2 abțineri, proiectul devenind H.C.L. nr. 60.

 

     Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ing. Pavel Babeu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.