PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 19.02.2010

 

Dna. jurist Silvia Stanca, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 836 din data de 15.02.2010

                La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenti fiind dna. Păunaş Maria Roxana, dl. Ana George Bogdan, dna. Paraschiv), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Tănase Silviu Gabriel, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte,

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.                  Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală ordinară a acţionarilor din data de 23.02.2010 la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.,  pentru aprobarea Criteriilor de Performanţă conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010, anexă la contractul de mandat, ale Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Comercial

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dl. director Vasilescu, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere dl. Ţuţuianu.

2.                  Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală ordinară a acţionarilor din data de 23.02.2010  la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A pentru anul 2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dl. director Vasilescu, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Dl. Babeu intreabă cine stabileşte noile tarife. Dl. director Vasilescu spune că noile tarife au fost stabilite de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, din care face parte şi reprezentantul Consiliului Local, respectiv dl. Primar Gabriel Florin Boriga. Dl. Vasiliu întreabă care este modul în care se fixează preţul apei. Dl. director spune că nu există obligativitatea aprobării Consiliului Local. Fiecare Consiliul Local din Judeţul Dâmboviţa este reprezentat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară. Există 28 de membrii, (27 de membrii sunt din partea  Consiliilor Locale din judeţ şi 1 reprezentant din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa). Dl. Vasiliu intreabă cum este preţul la apă în comparaţie cu oraşele care au un număr similar de locuitori. Dl. director spune că nu se pot face comparaţie din 2 motive: tehnic nu sunt aceleaşi condiţii şi al doilea motiv ar fi dacă preţul este făcut să susţină anumite investiţii. Dl. Vasiliu doreşte să intervină pentru a spune că preţul practicat în Municipiul Tărgovişte este cel mai mare la oraşe cu un numar similar de locuitori.

Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri (dl. Ţuţuianu, dl. Vasiliu, dl. Dănciulescu, dna. Diculescu).

3.                            Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 185/27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare şi modernizare “Grup Şcolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dl. Bălaşa care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Dl Vasiliu doreşte să ştie cine a făcut studiul de fezabilitate. Dl. Bălaşa spune că nu stie exact, Bloom Info ,sau Total Construct. Dl. Frăţilă intreabă dacă este monument istoric clădirea. Dl Bălaşa spune că nu este monumemt istoric. Dl Ţuţuianu aminteşte faptul că în şedinţa trecuta a solicitat o informare privind valoarea totală a contribuţiei Consiliului Local la toate cofinanţările. Dl. Bălaşa spune că în şedinţa de buget va prezenta toate poziţiile cu toate contributiile. Dl. Ţuţuianu doreşte sa primească toate materialele pentru şedintă in momentul convocării.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă in unanimitate.

4.                            Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 403/2009, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie  ” Împreuna vom reuşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere dl. Vasiliu.

Dl Vasiliu spune că potrivit Legii 215, în primul trimestru al fiecărui an, fiecare consilier chiar şi domnul primar, sunt obligati să-şi prezinte raportul de activitate. Domnul consilier doreşte ca în şedinţa din luna martie sa fie prezentate aceste rapoarte.

 

                        Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   SECRETAR MUNICIPIU

                  Ec. Tănase Silviu Gabriel                                     jr. Chiru Cătălin Cristea