PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 18.12.2015

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 20 din numărul de 21 de consilieri în funcție, dl. Dumitrescu Claudiu sosind în sală ulterior începerii ședinței, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Daniel-Cristian Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 5505 din data de 14.12.2015.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

                 Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Diana Elena Diaconu.

     Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06.11.2015. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o abținere: Enache Lucian.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.11.2015. Se aprobă cu 19 pentru și o abținere: Enache Lucian.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.11.2015.  Se aprobă cu 19 pentru și o abținere: Enache Lucian.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.11.2015. Se aprobă cu 19 pentru și o abținere: Enache Lucian.

     Se propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre privind suplimentarea cu un număr de 102 posturi începând din anul 2015, pentru îndeplinirea indicatorilor menționați în cuprinsul cererilor de finanțare, posturi cu caracter permanent și normă întreagă, precum și a unor posturi cu jumătate de normă. Dl. Primar propune ca proiectul de hotărâre mai sus amintit să devină punctul nr. 1 al ordinei de zi.

     Dl. Enache consideră că sunt încălcate prevederile Legii nr. 215/2001 deoarece materialele nu sunt distribuite consilierilor în termenul prevăzut de lege și dorește să știe în ce constă caracterul de urgență care determină introducerea pe ordinea de zi a proiectului mai sus amintit. Dl. Enache amintește că termenul de finalizare al proiectelor a fost prelungit până în luna iunie 2016 și consideră că posturile menționate în proiectul de hotărâre nu trebuie create în acest moment.  De asemenea consideră că acest punct poate fi discutat într-o ședință extraordinară, deoarece a fost încălcat termenul de cinci zile prevăzut de lege pentru punerea materialelor la dispoziția consilierilor.

     Dl. Primar precizează că proiectul propus ca suplimentare a ordinei de zi este necesar deoarece fără aprobarea acestor posturi există riscul ca municipalitatea să fie obligată să restituie banii europeni investiți în proiectele în derulare. De asemenea precizează că în cererile de finațare ale proiectelor europene înființarea de posturi este o cerință obligatorie. Tot dl. Primar amintește că pentru anumite posturi există și o componentă de instruire, care nu poate fi pusă în aplicare după finalizarea proiectelor, ci trebuie făcută înainte de finalizarea acestora.

     Dl. Enache consideră că nu se pot face noi angajări deoarece nu există un buget de venituri și cheltuieli aprobat.

     Dl. Prisăcaru propune ca intervențiile consilierilor pe proiectele de hotărâre să fie scurte și clare pentru o bună desfășurare a lucrărilor ședinței. De asemenea consideră că proiectele europene trebuie finalizate, iar posturile trebuie aprobate, dar dorește să știe dacă este necesară aprobarea tuturor posturilor menționate în proiectul de hotărâre.

     Dl. Secretar precizează că proiectul propus ca suplimentare a ordinei de zi se încadrează în prevederile art 43 din Legea nr. 215/2001 care prevede că ordinea de zi poate fi suplimentată pentru probleme urgente, iar aprobarea posturilor destinate proiectelor europene are caracter de urgență. De asemenea precizează că pentru a fi bugetate aceste posturi trebuie aprobate.

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea amintită și modificată, conform propunerii dlui. Primar. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

1.      Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu un numar de 102  posturi începând din anul 2015, pentru îndeplinirea indicatorilor menționați in cuprinsul cererilor de finanțare, posturi cu caracter permanent și normă întreagă, precum și a unor posturi cu jumătate de normă

Dl. Moțoc precizează că numărul de 102 posturi este foarte mare și consideră că aprobarea posturilor putea fi făcută în etape. De asemenea propune o pauză de consultări. După pauză dl. Moțoc propune un amendament pentru proiectul de hotărâre: să fie supuse spre aprobare posturile destinate proiectelor privind bisericile, deoarece aceste proiecte sunt finalizate în prezent. Se supune la vor amendamentul dlui. Moțoc. Se respinge cu: 8 voturi ”pentru”: Babeu Pavel, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Diaconu Diana, Tică Dănuț, 10 voturi împotrivă și o abținere: Stan Cristian. Prisăcaru Ciprian lipsește din sală.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Se aprobă cu 12 voturi ”pentru”: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Pătrașcu Eugen, Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan, Dobândă Ion, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Bozieru Cosmin dl. Prisăcaru Ciprian este de acord cu acest proiect, exprimându-și votul deschis, un vot împotrivă: Enache Lucian și 7 abțineri: Babeu Pavel, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Diaconu Diana, Tică Dănuț, proiectul devenind H.C.L. nr. 313.

     În sală sosește dl. Claudiu Dumitrescu, fiind 21 de consilieri prezenți.

2.      Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

     Se dă cuvântul dnei. Leu Raluca, din partea Poliției Locale, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 314.

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Grădina Zoologică

     Se dă cuvântul dlui. Ionică Emil, reprezentant al direcției Grădina Zoologică, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 315.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2016

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 316.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistați prin Cantina de Ajutor Social și a alocației de hrană pentru anul 2016

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot poriectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, o abținere: Babeu Pavel, proiectul devenind H.C.L. nr. 317.

6.      Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2016,  pentru un număr de 18 persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin Cantina de Ajutor Social

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 318.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei lunare si stabilirea costului mediu lunar in centrele si serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 319.

8.      Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului între Consiliul Local Municipal Târgoviște prin Direcția de Asistență Socială și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmbovița

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 320.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul”

     Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 321.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” precum și a cheltuielilor legate de proiect

Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu, reprezentant al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Dna Paraschivescu precizează că indicatorii economici au suferit modificări față de proiectul de hotărâre prezentat consilierilor. Valoarea totală de 517.793,30 lei (cheltuieli eligibile, chetuieli neeligibile, TVA) s-a modificat, suma finală fiind de 513.326,38 lei ( cheltuieli eligibile, chetuieli neeligibile, TVA); contribuția proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului în sumă de 7.460,13 lei  se modifică, suma finală fiind de 7.443,46 lei; cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 118.331,29 lei se modifică, suma finală fiind de 115.420,54 lei; suma de 26.455,51 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor  neeligibile ale proiectului se modifică, suma finală fiind de 25.732,93 lei.

Dl. Georgescu precizează că în cadrul comisiei s-a menționat că valoarea cheltuielilor neeligibile a crescut de la 64.880 lei la 118.331 lei, motivul fiind existența unor greșeli ale proiectantului. Având în vedere cele expuse solicită ca executivul să se îndrepte împotriva proiectantului pentru a fi recuperate pierderile. Dl. Primar dorește să știe când a fost contractată proiectarea. Dna. Paraschivescu precizează că a fost încheiat contractul în anul 2011. Dl. Primar susține propunerea dlui. Georgescu privind recuperarea pierderilor de la proiectant.

Dl. Georgescu precizează că erori ale proiectantului au existat și la Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” și propune ca executivul să se îndrepte împotriva tuturor proiectanților care au produs pagube, în vederea recuperării acestora. Dl. Primar precizează că se va proceda la recuperarea sumelor de la proiectanți prin acțiuni în instanță.

Dl. Enache dorește să știe când a fost eliberată autorizația de construire pentru amplasamentul aflat în discuție. Dna. Paraschivescu afirmă că autorizația a fost dată în anul 2013.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 4 voturi împotrivă: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian și 5 abțineri: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 322

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”

     Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu, reprezentant al Direcției Tehnice, care precizează că indicatorii economici sunt cei prezentați la punctul anterior, iar indicatorii tehnici propuși spre aprobare sunt cei aprobați prin Actul Adițional nr. 3 de către Ministerul Turismului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 2 voturi împotrivă: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian și 7 abțineri: Babeu Pavel, Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 323

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei/contributiei la nivelul Municipiului Targoviste datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠋‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deseurilor solide în județul Dâmbovița›› pe anul 2016

Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Dl. Georgescu consideră că sumele plătite către ADI sunt foarte mari și dorește să știe ce se va întâmpla cu depozitarea gunoiului atunci când groapa de gunoi se va umple. Dl. Primar precizează că este necesară o investiție pentru realizarea unui nou spațiu de depozitare a gunoiului. Dl. Primar mai precizează că suma datorată de municipiu este stabilită în urma ședințelor ADI și amintește că serviciul de salubrizare a fost delegat în 2009 către această asociație. Dl. Prisăcaru consideră că în municipiul Târgoviște sunt probleme legate de colectarea gunoiului menajer și consideră că cei care conduc ADI Salubritate nu gestionează corespunzător acest serviciu, motiv pentru care le solicită demisia. Dl. Primar menționează că tot ceea ce însemnă gestionarea serviciului de salubritate în municipiul Târgoviște este apanajul operatorului - SUPERCOM S.A. De asemenea precizează că există o problemă de monitorizare de către ADI a activității desfășurate de Supercom.

Dl. Enache precizează că în urmă cu trei ani a existat un demers referitor la groapa de gunoi, în urma căruia s-a întocmit un studiu de oportunitate referitor la achiziționarea unui incinerator, prin Ministerul Mediului. De asemenea dorește să știe ce soluție este propusă pentru momentul în care groapa de gunoi nu va mai putea fi utilizată.

Dl. Prisăcaru solicită o întâlnire cu cei din conducerea ADI Salubritate, la care să participe și consilieri, pentru a purta discuții cu privire la probleme existente în această ramură.

Dl. Țuțuianu precizează că există un proiect în derulare pe fonduri europene, motiv pentru care la acest moment nu mai poate fi derulat un alt proiect.

Dna. Diculescu precizează că în anul 2000 Municipiul Târgoviște a devenit parte a proiectului pe fonduri europene amintit de dl. Țuțuianu și consideră că suma datorată cu titlu de contribuție trebuie achitată.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 5 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 5 abțineri: Georgescu Alen, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 324

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Targoviste a cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2016

     Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Dl. Enache dorește să știe dacă taxa se majorează cu doi lei și cui aparțin containerele de colectare selectivă a gunoiului. Dl. Secretar confimă faptul că taxa este majorată cu suma de doi lei. Dl. Prisăcaru consideră că nu este justificată majorarea taxei de habitat, în condițiile în care prestatorul de servicii nu își îndeplinește corespunzător obligațiile. Dl. Georgescu nu consideră oportună majorarea taxei. Dl. Primar amintește că municipiul Târgoviște deține un singur vot în ADI din cele 89 de unități administrativ - teritoriale și există o singură opțiune: asumarea unui litigiu cu operatorul, prin atacarea hotărârii ADI de stabilire a cuantumului taxei de habitat și efectuarea pe cont propriu a serviciului de salubritate. Dl. Georgescu dorește să știe dacă executivul a întocmit adrese prin care să informeze ADI despre neregulile sesizate în activitatea operatorului. Dl. Primar precizează că au fost întocmite mai multe adrese în acest sens, dar nu au fost luate măsuri de reprezentanții ADI.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 4 abțineri: Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 325

14.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2015

     Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul. Dl. Georgescu dorește să știe dacă suma destinată Asociației Forbal Club Chindia este de 410 mii lei. Dna. Popa precizează că pentru majorarea cotizației la AFC Chindia este propusă o sumă de 410 mii lei.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, un vot împotrivă: Enache Lucian, o abținere: Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 312

15.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 11/28.01.2013 referitoare la prelungirea temenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgoviște

     Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, 2 abțineri: Babeu Pavel și Pantea Viorel, proiectul devenind H.C.L. nr. 326

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu, nr. 6, beneficiar: Roșca Valentina

     Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, o abținere: Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 327

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M”, Municipiul Târgoviște, str. 10 Mai, nr. 28, beneficiar: Badea Silviu Andrei

Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Dl. Enache solicită ca atunci când un material este reintrodus pe ordinea de zi să se precizeze ce a fost modificat sau dacă au existat completări.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, 3 voturi împotrivă: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Mocanu Livia și 3 abțineri: Georgescu Alen, Moțoc Honorius și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 328

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spațiu comercial și birouri D+P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Sârbilor, nr. 18, beneficiar: S.C. INFOBIT CONSULT S.R.L.

     Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 329

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”

     Se dă cuvântul dlui. Bălașa pentru a prezenta materialul. Dl. Bălașa precizează că dotările pentru locurile de joacă sunt de nivel mediu și că valorile acestora au fost discutate cu proiectantul. De asemenea precizează că în urma discuțiilor cu proiectantul valoarea primului amplasament a fost modificată față de proiectul de hotărâre inițial, valoarea totală a proiectului fără TVA scăzând de la 321 676,528 lei (fără TVA) la 204 841,527 lei (fără TVA), de aici rezultând și o modificare a celorlalte valori cuprinse în proiectul de hotărâre.

     Dl. Georgescu afirmă că manopera constructorului era, conform cifrelor, în proporție de 90% din valoarea proiectului.

     Dl. Primar dorește să știe de ce nu a fost informat despre modificarea indicatorilor. De asemenea menționează că pentru aceste proiecte a purtat discuții cu proiectanții în vederea micșorării sumelor. Dl. Georgescu propune amânarea proiectelor legate de locurile de joacă. Dl. Primar precizează că pentru realizarea locurilor de joacă vor exista oferte, valorile prezentate în proiectele de hotărâri fiind puse la dispoziție de specialiști.

     Dl. Enache dorește să știe dacă studiile de fezabilitate pentru locurile de joacă au fost realizate de același proiectant. Dl. Bălașa precizează că toate studiile sunt realizate de același proiectant.

     Dl. Georgescu își manifestă nemulțumirea față de evaluarea proiectantului pentru locul de joacă din fața școlii nr. 5 și consideră că valorile propuse de proiectant sunt mai ridicate decât cele reale. De asemenea mai consideră că prețul obiectelor cu care vor fi utilate locurile de joacă este mai ridicat decât cel real.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 7 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 3 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 330

18.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții„Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”

     Dl. Prisăcaru dorește să știe dacă pentru acest amplasament sumele sunt cele prezentate în proiectul de hotărâre. Dl. Bălașa confirmă acest lucru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 4 abțineri: Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 331

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 4 abțineri: Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 332

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, blocul 8, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Dobândă Ion, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Bozieru Cosmin (Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan și Pătrașcu Eugen declară că sunt de acord cu proiectul de hotărâre, exprimându-și votul deschis) 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 4 abțineri: Pantea Viorel, Tică Dănuț, Diaconu Diana, dl. Prisăcaru Ciprian declară că se abține la acest proiect, exprimând-și votul deschis, proiectul devenind H.C.L. nr. 333

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 3 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 334

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 4 abțineri: Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 335

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada George Cair, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 4 abțineri: Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 336

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 5 împotrivă: Babeu Pavel, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 3 abțineri: Pantea Viorel, Tică Dănuț și Diaconu Diana, dnii. Ciprian Prisăcaru și Claudiu Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 337

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 5 împotrivă: Babeu Pavel, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 3 abțineri: Pantea Viorel, Tică Dănuț și Diaconu Diana, dnii. Ciprian Prisăcaru și Claudiu Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 338

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Dobândă Ion, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Bozieru Cosmin, Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan, Pătrașcu Eugen, dl. Stan Cristian este de acord cu acest proiect, exprimându-și votul deschis, 5 împotrivă: Babeu Pavel, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 3 abțineri: Pantea Viorel, Tică Dănuț și Diaconu Diana, dnii. Ciprian Prisăcaru și Claudiu Dumitrescu lipsesc din sală,  proiectul devenind H.C.L. nr. 339

     Dl. Enache solicită ca înaintea votului să fie precizată majoritatea cu care trebuie adoptat proiectul de hotărâre: simplă, calificată sau două treimi.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”

     Dl. Enache menționează că și pe Aleea Griviței ar trebui să se înființeze un loc de joacă. Dl. Primar precizează că trebuie făcută o rectificare de buget în vederea realizării ulterioare a documentației necesare realizării unui loc de joacă în zona menționată de dl. Enache. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 4 abțineri: Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 340

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H2, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 4 abțineri: Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 341

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 6 împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și 3 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 342

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 5/2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

     Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru”, 4 împotrivă: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Țuțuianu Ioan  și o abținere: Tică Dănuț, proiectul devenind H.C.L. nr. 343

31.   Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei “Alb㔠a bunului imobil - teren Catedrala Eroilor, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 57

     Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dl. Păunescu consideră că nu este oportună adoptarea acestui proiect de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Chivulescu, paroh al Catedralei Eroilor care precizează că pe terenul solicitat se află și un cămin de bătrâni, care adăpostește 22 de persoane. Dl. Georgescu precizează că legea 239/2007 stabilește faptul că se poate transmite fără plată un teren către unitatea de cult care îl folosește, dar nu este obligatoriu. Dl. Enache menționează că la documentele primite există și un plan conform căruia pe suprafața determinată cadastral există un decroș care aparține unui proprietar privat și dorește să știe cum se face accesul către această parcelă. Dna. Popa precizează că accesul se face din strada, iar proprietarul terenului figurează la taxe și impozite. Dl. Chivulescu menționează că accesul la proprietatea care îi aparține se face din str. Catedralei, nr. 1 A. Dl. Moțoc propune să se încheie discuțiile și să se supună la vot proiectul de hotărâre. Dl. Rădulescu precizează că azilul de bătrâni aflat în curtea Catedralei Eroilor este finanțat și de către Direcția de Asistență Socială. Dl. Chivulescu precizează că azilul se finanțează din fonduri de la beneficiari și din fonduri provenite de la Direcția de Asistență Socială.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 13 voturi “pentru”, 2 împotrivă: Albu Andrei și Păunescu Andrei și 6 abțineri: Georgescu Alen, Pantea Viorel, Diaconu Diana, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin și Tică Dănuț.

32.   Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a bunului imobil proprietate publică a municipiului Târgoviște ”Spațiu fosta clădire Baia Comunală”, Bdul. Independenței nr. 2

     Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dl. Enache afirmă că spațiul respectiv nu are racorduri separate și nici grup sanitar și consideră că în momentul preluării acestui spațiu trebuie să se țină cont de lipsa acestora. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dnii. Albu Andrei și Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 344

33.   Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Laura Stoica, nr. 15, către dl. Stan Bogdan Marin, conform Legii nr. 15/2003

     Se dă cuvântul dnei. Ghergu, reprezentant al Direcției Urbanism, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, dnii. Albu Andrei și Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 345

34.   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a terenului în suprafață de 18,63 ha situat în Șoseaua Găești – OȚELINOX

     Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Dl. Enache solicită să fie prezentate modificările intervenite față de proiectul de hotărâre prezentat în luna anterioară. Dl. Secretar precizează că nu există modificări ale proiectului de hotărâre. Dl. Enache amintește că a făcut o interpelare scrisă prin care a solicitat o listă cu cei care au dreptul de a fi puși în posesie, dar nu a primit lista solicitată. Dl. Secretar afirmă că dl. consilier va primi lista. Dna. Gherghu precizează că este în posesia listei solicitate și o transmite dlui. Enache.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru”, 2 împotrivă: Dumitrescu Claudiu și Enache Lucian și 8 abțineri: Babeu Pavel, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel,  Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Diaconu Diana, dl. Albu Andrei lipsește din sală.

35.  Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a  masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

     Se dă cuvântul dlui. Secretar care precizează că proiectul de hotărâre va fi modificat ca urmare a discuțiilor purtate în comisia juridică, pentru acuratețea actului juridic folosindu-se formularea “valorificarea prin licitație publică a întregului volum de masă lemnoasă respectiv 581 mc/anual din pădurea proprietatea municipiului Târgoviște”. De asemenea precizează că se va utiliza sintagma “masă lemnoasă pe picior”.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, un vot împotrivă: Țuțuianu Ioan, dl. Albu Andrei lipsește din sală,  proiectul devenind H.C.L. nr. 346

36.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare (cvartal 190.1)

     Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu Livia și dl. Albu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 347

2.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției nr. 32, în vederea amenajării unei căi de acces

     Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, o abținere: Diaconu Diana, dna. Mocanu Livia și dl. Albu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 348

3.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 45)

     Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Albu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 349

4.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 63)

     Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Albu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 350

5.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 11,55 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 46)

     Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Albu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 351

6.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,72 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj II (modul nr. 48)

     Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Rădulescu Cătălin, dl. Albu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 352

7.       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în Piața Bucegi

     Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Albu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 353.

Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Tică Dănuț, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Tică Dănuț, dl. Albu Andrei lipsește din sală.

        Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna ianuarie să fie dl. Bozieru Cosmin. Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Enache Lucian, dl. Albu Andrei lipsește din sală.

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Diana-Elena Diaconu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.