PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 18.12.2012

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 20 de consilieri, Dna. Mocanu Livia nu este în sală şi dl. Liţă Ion nu mai este membru al Consiliului Local, în urma demisiei din funcţie şi a hotărârii consiliului local prin care s-a luat act de aceasta, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii decembrie.

    Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 8400 din data de 13.12.2012.

    La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

    Dl Prisăcaru solicită cuvântul şi prezintă un amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local, prin care propune acordarea unui sprijin financiar pentru evenimentul „Gala sportului Dâmboviţean” ce urmează a se desfăşura în data de 27.12.2012. Prezintă proiectul de hotărâre, precizând că este vorba despre suma de 10.000 lei şi că după studierea materialelor de şedinţă a considerat că această sumă poate fi alocată din suma distribuită către Arhiepiscopie, a cărei valoare este de 100.000 lei. În acest sens propune diminuarea sumei destinată Arhiepiscopiei cu 10.000 lei, bani ce vor fi redirecţionaţi pentru evenimentul mai sus menţionat.

    Dl Georgescu propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct referitor la acordarea unui sprijin financiar pentru minorul Bratu Rareş Ioan, ce a suferit o intervenţie chirurgicală pe creier şi precizează că ajutorul financiar este necesar pentru un tratament postoperatoriu şi pentru efectuarea unor investigaţii medicale la Clinica „Gustav Roussy” - Paris. Dl Dumitrescu propune să fie solicitat un ajutor si la Direcţia de Sănătate Publică.

    Se supune la vot ordinea de zi cu modificările sus menţionate. Se aprobă cu 19 voturi pentru.

    Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 22.11.2012. Se aprobă cu 19 voturi pentru.

    Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 27.11.2012. Se aprobă cu 19 voturi pentru.

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Pantea Viorel

    Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar prezintă motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Dl Stan doreşte să ştie dacă în afara materialelor prezentate mai există şi alte materiale care să susţină proiectul de hotărâre. Tot dânsul afirmă că dl Pantea este la poziţia nr. 12 pe buletinul de vot, iar la poziţia nr. 11 este dl. Păturică Gheorghe. Dl Cioacă afirmă că dl Păturică nu mai deţine calitatea de membru de partid, acest fapt fiind redat în adresa PDL.

    Dl Răducanu aminteşte că Partida Romilor are un acord politic cu Partidul Democrat Liberal şi doreşte să ştie motivul pentru care dlui. Păturică i s-a retras sprijinul politic.

    Dl Cioacă precizează că pentru încălcarea anumitor reguli ale partidului se poate retrage sprijinul politic al unui membru al partidului respectiv.

    Dl Stan afirmă că au mai existat situaţii similare şi dă citire unor hotărâri judecătoreşti definitive, în care se precizează că adresa unui partid prin care se face referire la încetarea calităţii de membru de partid trebuie să fie însoţită de documente justificative. În aceste condiţii nu consideră oportună numirea noului consilier PDL, motivând că nu există documente justificative care să susţină adresa partidului.

    Dl Secretar susţine că cele două sentinţe făceau referire la validarea consilierilor la înfiinţarea Consiliului Local şi precizează că în cazul celor doi membrii PP-DD s-a procedat la numirea în funcţia de consilier, funcţie pierdută la momentul retragerii sprijinului politic din partea partidului. Potrivit Legii partidelor politice pierderea calităţii de membru de partid este supusă jurisdicţiei exclusive a partidului.

    Se întruneşte Comisia de validare. Se dă citire procesului - verbal al acestei comisii, care a hotărât să nu propună validarea noului consilier PDL, astfel : 2 voturi împotriva validării - Stan Daniel şi Rădulescu Cătălin, 2 voturi pentru validare - Babeu Pavel şi Prisăcaru Ciprian şi o abţinere - Păunescu Andrei.

    Dl Secretar afirmă această Comisie de validare are competenţe doar cu privire la examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier şi să propună consiliului local validarea sau invalidarea mandatului, şi precizează sintagma «a hotărât să nu propună validarea»  nu se încadrează în textul legii.

    Dl Stan consideră încetarea calităţii de membru de partid trebuie să fie susţinută de demisia persoanei respective sau de o măsură dispusă de respectivul partid politic pentru o abatere disciplinară.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 5 voturi pentru: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Moţoc Honorius şi Prisăcaru Ciprian şi 14 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătătlin, Stan Daniel şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 323.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate

    Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Badea, directorul Direcţiei de Salubritate care prezintă materialul.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă:19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 324.

         În sală soseşte şi dna Mocanu Livia - 20 prezenţi.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Dumitrescu din partea Poliţiei Locale Târgovişte pentru a prezenta materialul.

   Dl Rădulescu precizează că prin reorganizare se înfiinţează funcţii de şef serviciu şi şef birou pe care nu le consideră necesare şi care presupun o majorare a cheltuielilor de personal. Tot dânsul mai precizează că directorul Poliţiei Locale a afirmat că trebuie să existe un poliţist local la o mie de locuitori şi afirmă că pentru cei 85.000 de locuitori ai municipiului, numărul de poliţişti ar trebui să fie de 85.

    Dl Ţuţuianu afirmă că pentru înfiinţarea unui serviciu este necesară existenţa a două birouri.                                     

    Dna Dumintrescu răspunde că este suficientă existenţa a 7 persoane pentru înfiinţarea unui serviciu.

   Dl Pătraşcu afirmă că se desfiinţează o funcţie de poliţist local şi se înfiinţează un post de şef serviciu şi aminteşte că pentru a se putea înfiinţa un astfel de post este necesar să existe un număr de angajaţi în subordinea acestui şef de serviciu.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 6 voturi pentru: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Moţoc Honorius, Mocanu Livia şi Prisăcaru Ciprian, 13 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătătlin, Stan Daniel şi Ţuţuianu Ioan şi 1 abţinere - Răducanu Tudorică.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea sumelor restante stipulate în Contractul Colectiv de Muncă nr. 150/2007, pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se prezintă motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Dl. Rădulescu afirmă a solicitat adresele către autoritatea locală, prin care au fost revendicate aceste drepturi.

    Dna Diculescu aminteşte că la mapă există un punct de vedere al Secretarului Municipiului, Directorului Economic şi a Şefului Biroului Contencios, în care se precizează că aceste sume restante nu se încadrează în prevederile legale. De asemenea mai precizează că referatul care însoţeşte proiectul de hotărâre nu are viza dlui. Primar.

   Dl Rădulescu afirmă că aceste sume restante fac referire la norma de hrană a poliţiştilor locali şi precizează că aceste drepturi sunt dezbătute în Senat şi vor face obiectul unor modificări la Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală.

    Dl Stan afirmă că efortul financiar este de 915.000 lei/an şi doreşte să ştie dacă există resurse care să permită alocarea acestor sume. Dna Popa, directorul economic, precizează că nu se pot aloca fonduri pentru aceste sume care nu sunt de natură salarială şi care nu sunt legale. Dl Stan afirmă că fără o hotărâre a instanţei de judecată nu poate fi luată o decizie de către Consiliul Local.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 20 de abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Cioacă Gabriel, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătătlin, Stan Daniel şi Ţuţuianu Ioan.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social pentru anul 2013 şi majorarea cuantumului alocaţiei de hrană

    Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Stănescu, director al Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Dna Popa afirmă că efortul bugetar va fi prevăzut în bugetul anului 2013.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 325.

     Dl Răducanu Tudorică părăseşte sala cu acordul preşedintelui de şedinţă - 19 prezenţi.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Crintescu - Şef Serviciu Taxe şi Impozite pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 326.

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

    Se dă cuvântul dnei Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul.

    Dl. Secretar propune analiza iniţiativei dlui Prisăcaru ca şi amendament al proiectului privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi precizează că va fi modificat proiectul de hotărâre prin introducerea art. 3 ce va avea următorul cuprins: „Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei pentru desfăşurarea evenimentului „Gala Sportului Dâmboviţean” ce va avea loc în data de 27.12.2012 la Sala Sporturilor din Târgovişte.

    Directorul DJST Dâmboviţa va depune la Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte documente justificative privind cheltuielile efectuate conform destinaţiei, în termen de 15 zile de la data desfăşurării acţiunii sportive, în caz contrar având obligaţia de a restitui suma primită.”

    Dl Păunescu doreşte să ştie de ce Teatrul renunţă la suma de 5.800.000 lei în condiţiile în care acoperişul teatrului este avariat şi ar trebui reparat, de ce au fost sistate abonamentele pentru pensionari şi de ce nu există o resursă bugetară pentru acordarea ajutorului la încălzire.

    Dna Popa precizează că reparaţia acoperişului la Teatru presupune întocmirea unei documentaţii şi trebuie cuprinsă în bugetul anului 2013 şi afirmă că suma de 5.800.000 lei nu poate fi alocată în acest scop.

    În privinţa abonamentelor destinate pensionarilor, dna. Stănescu afirmă că aceste abonamente nu au mai fost eliberate din lipsă de fonduri. De asemenea mai precizează că a fost prezentată o informare legată de motivul sistării acestor abonamente.

    Dna Bănescu doreşte să ştie când vor fi eliberate tichetele gratuite pentru pensionari. Dna Stănescu afirmă că aceste tichete erau acordate în urma unei hotărâri a Consiliului Local. Dl Secretar susţine că a existat o hotărâre a Consiliului Local prin care au fost acordate tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a cărui pensie este mai mica sau egală cu 800 lei - H.C.L. nr. 62/24.03.2011, dar această hotărâre a fost atacată de Prefectul Judeţului Dâmboviţa, deoarece Consiliul Local nu putea să emită un asemenea act administrativ cu caracter general, atributul Consiliului Local fiind acela de a emite acte administrative cu aplicarea în concret a legii, fapt pentru care hotărârea a fost modificată. În acest sens au existat hotărâri ale Consiliului Local prin care se aprobau tichete valorice pentru un număr stabilit de pensionari atât pentru sărbătorile de Paşte cât şi pentru cele de iarnă. -

    Dl Babeu afirmă că există sume mari de bani care merg din bugetul D.A.S. către I.F. Dobre şi solicită o informare legată de furnizorii Direcţiei de Asistenţă Socială, datoriile existente către aceştia, obiectul contractului cu furnizorii şi valorarea acestor contracte.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul legat de propunerea dlui. Prisăcaru. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 321.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 20.11.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 327. În sală nu se află dl. Bozieru Cosmin şi dl. Rădulescu Cătălin.

    Dl. Dumitrescu Claudiu părăseşte sala cu acordul preşedintelui de şedinţă - 18 prezenţi.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 28.11.2012 al comisiei analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 328.

10.  Proiect de hotărâre privind includerea în proprietatea Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc investiţia “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte–Reabilitare spaţii publice din centrul istoric, peisagistică şi sistem integrat control acces cu bolarzi şi televiziune cu circuit închis de tip IT“

    Se dă cuvântul dnei. Cerasela Paraschivescu, din partea Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Dnii. cons. Rădulescu şi Georgescu susţin că preţurile bunurilor din acest proiect sunt nejustificat de mari. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 329.

11.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 13,14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 330.

2.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 331.

3.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 80, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 332.

4.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,56 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 23, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 333.

5.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,83 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 78, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 334.

    Se propune componenţa comisiei de licitaţie: Georgescu Alen, Dobândă Ion, Moţoc Honorius. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru.

6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 335.

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

    Se dă cuvântul dlui. Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 336.

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, în vederea extinderii spaţiului existent pentru vulcanizare şi spalatorie auto

    Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

    Dl. cons. Enache susţine că proiectul nu respectă certificatul de urbanism.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: cu 14 împotrivă şi 3 abţineri: Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Prisăcaru Ciprian. Dl Dobândă nu se află în sală. Se propune componenţa comisiei de licitaţie: Stan Daniel, Cristian Bozieru Cosmin Petruţ, Babeu Pavel. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru.

        Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 60.000 lei dnei. Bratu Laurenţia Elena pentru minorul Bratu Rareş Ioan

     Dna. Stănescu, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 322.

    Se fac propuneri pentru preşedintele de şedinţă pentru lunile ianuarie-martie: dl. Stan Daniel Cristian şi dl Prisăcaru Ciprian. Se supune la vot prima propunere: dl. Stan Daniel Cristian. Se aprobă: 11 voturi pentru, 1 abţinere - Enache Lucian şi 5 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Prisăcaru Ciprian.

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Stan Daniel Cristian                                      jr. Chiru Cătălin Cristea