PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare convocată de îndată a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 18.06.2013

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu şi Păunescu Andrei, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1953 din data de 18.06.2013.

      La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

      Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. Daniel Cristian Stan, ales preşedinte pentru şedinţele lunilor iunie, iulie şi august.

Înainte de a se supune votului ordinea de zi se dă cuvântul dlui Enache, dânsul solicitând suplimentarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului, condiţiilor de participare şi a bibliografiei în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

Dl. Prisăcaru doreşte să ştie dacă poate fi suplimentată ordinea de zi a şedinţei.

Dl. Secretar precizează că şedinţa extraordinară cu convocare de îndată se desfăşoară pentru rezolvarea unei situaţii de urgenţă si apreciază că suplimentarea ordinei de zi nu este legală, deoarece punctele propuse nu sunt urgente.

Dl. Moţoc propune ca cele trei puncte să fie discutate în comisiile de specialitate, pentru o analiză mai amănunţită.

Dl. Prisăcaru menţionează că aceste proiecte propuse nu sunt urgente, deoarece bursele elevilor se vor acorda începând cu anul şcolar viitor.

Dl. Stan precizeză că trebuie stabilit caracterul urgent al proiectelor propuse pentru suplimentarea ordinei de zi.

Dl Secretar precizează că proiectul referitor la bursele acordate elevilor a fost depus pe data de 13.06.2013 şi că poate face parte din ordinea de zi a şedinţei ordinare a lunii iunie.

Dl Pătraşcu propune să fie discutat punctul propus prin dispoziţia Primarului, urmând ca cele trei proiecte să fie introduse în ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Dl Stan supune la vor ordinea de zi cu modificările propuse de dl. Enache. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă: Bozieru Cosmin, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ.

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului, condiţiilor de participare şi a bibliografiei în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Asociaţia „Ponte del Sorriso”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

Dl Secretar precizează că cele trei proiectele de hotărâre propuse nu vor avea viză de legalitate din partea Secretarului Municipiului, deoarece nu au caracter de urgenţă.

Dl Prisăcaru solicită o pauză de consultări.

La reluarea lucrărilor dl Stan propune amânarea primelor trei puncte ale ordinei de zi, amintind faptul că Secretarul Municipiului nu va acorda viză de legalitate pentru aceste hotărâri.

Se supune la vot propunerea dlui. Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Asociaţia „Ponte del Sorriso”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 118.

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Daniel Cristian Stan                           jr. Chiru Cătălin Cristea