Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 17.11.2008

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 21751 din data de 13.11.2008.

La această şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor), directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Dl. secretar Cristea propune alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie. Dl. consilier Liţă îl propune pentru această funcţie pe dl. consilier Briceag. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere – Briceag Paul Robert.

Dl. consilier Briceag preia conducerea şedinţei. Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire raportului de avizare. Dl. consilier Briceag solicită puncte de vederea privind această rectificare şi o invită pe dna. Ion Maria – Director economic, să prezinte acest punct.

Dl. consilier Ilie solicită o lămurire privind subvenţiile la încălzire şi doreşte să cunoască stadiul datoriilor către Distrigaz. Dna. director Ion afirmă că obligaţiile nu se ridică la 300 de mii de lei şi deasemenea afirmă că suntem la zi cu datoriile către Termica. Dl. consilier Ilie solicită un răspuns în acest sens de la Termica, în următoarea şedinţă a Consiliului Local Municipal Târgovişte. Dl. consilier Briceag anunţă că va fi înaintată o adresă, către Termica, prin care se va solicita o informare referitoare la situaţia existentă, dlui director Tabacu.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             SECRETAR MUNICIPIU

          ing. Briceag Paul Robert                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

              Inapoi