PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 17.06.2014

 

       Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenţi fiind Albu Andrei, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu şi Moţoc Honorius, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2624 din data de 13.06.2014.

  La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

  Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Bozieru Cosmin Petruţ, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna iunie.

  Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

1.        Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere şi de graţie a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

       Se dă cuvântul dnei Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul.

       Dl. viceprimar Pătrascu precizează că procedura a fost finalizată, urmând a se semna contractele pentru obiectivele pentru care este necesară finanțarea, întârzierea s-a datorat faptului că la prima invitatie nu s-a prezentat nimeni, fiind reluată procedura. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 161.

2.        Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 17/2014 referitoare la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2014

       Se dă cuvântul dnei Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul.

       Dl. cons. Rădulescu doreste să afle ce reprezintă suma de la proiectul ”Fortificatii medievale”.

       Directorul economic face precizarea că acest proiect a fost depus pentru finantare, iar suma reprezentând TVA aferent unei diferente nu a fost inclusă în buget.                           Dl. cons. Enache consideră că acest punct ar fi trebuit discutat în cadrul unei ședinte ordinare pentru a fi dezbătut si la comisiile de specialitate, sustinând că există neconcordante în acest proiect în ceea ce priveste sumele alocate pentru PUG.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri: Pătraşcu Eugen, Georgescu Alen şi Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 162

 

              Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              Cosmin Petruţ Bozieru                                  jr. Chiru Cătălin Cristea