PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 17.06.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 9 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Babeu Pavel, Bozieru Cosmin, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică şi Tică Dănuţ, declară: Şedinţa nu este legal constituită şi nu îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată la iniţiativa unui număr de 9 consilieri locali cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat, la nivelul municipiului Târgovişte

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat, la nivelul municipiului Târgovişte, pentru anul şcolar 2013-2014

3.      Proiect de hotărâre aprobarea condiţiilor de participare la concursul pentru  ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

     Dl Stan, preşedintele de şedinţă, aduce la cunoştinţa celor prezenţi motivele iniţierii acestor proiecte de hotărâre.

     Tot dl Stan adresează o interpelare Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, referitoare la Bazinul de înot. Dânsul precizează că la acest moment bazinul de înot nu este funcţional şi aminteşte că prin H.C.L. nr. 72/2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2013, a fost alocate următoarele sume: suma de 275 mii lei - Capitolul 20.01.03 - Încălzire, iluminat şi forţă motrică, suma de 45 mii lei - Servicii mentenanţă bazin şi suma de 70 mii lei pentru achiziţionarea de substanţe - Capitolul 20.04.02 - Materiale sanitare. În aceste condiţii dl Stan doreşte ca Preşedintele Clubului Sportiv Municipal Târgovişte să prezinte informaţii asupra motivelor care au dus la închiderea bazinului de înot, asupra sumelor alocate şi a cheltuirii acestora şi solicită execuţia bugetară detaliată a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte. De asemenea mai doreşte să fie precizate veniturile obţinute din activitatea desfăşurată la bazinul de înot, precum şi destinaţia concretă a acestor venituri în anul 2013.

                  Dl Enache propune ca toţi consilierii absenţi să fie sancţionaţi disciplinar pentru lipsa repetată de la şedinţele extraordinare ale Consiliului Local, conform art. 103, alin. 1, lit. “e” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte: e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate”.

     Dl Secretar precizează că propunerea referitoare la aplicarea unei sancţiuni disciplinare consilierilor locali trebuie făcută de Comisia Juridică a Consiliului Local Municipal Târgovişte.

     Dl Stan propune o nouă şedinţă extraordinară pentru data de 20.06.2013 cu aceleaşi proiecte pe ordinea de zi.

     Cu aceasta şedinţă este declarată închisă.

      

          

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR MUNICIPIU,

             jr. Daniel Cristian Stan                                     jr. Chiru Cătălin Cristea